Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Zintegrowane Systemy Zarządzania
Zintegrowane Systemy Zarządzania

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. realizują Politykę Zarządzania, która gwarantuje, że cele strategiczne spółki osiągane są w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania, który jest zgodny z międzynarodowymi standardami.
Priorytety działalności: wysoka jakość, dbałość o bezpieczeństwo techniczne i środowisko są skutecznie nadzorowane i zapewniają efektywne zarządzanie spółką. Zintegrowany System Zarządzania jest zbudowany w oparciu o zasady priorytetowego traktowania klienta, minimalizowania strat środowiskowych i ryzyka zagrożeń oraz ciągłego doskonalenia.
Systemy zarządzania bazują na koncepcji ciągłego doskonalenia poprzez:

 • ustalenie polityki,
 • zaplanowanie działań w celu realizacji polityki,
 • stworzenie warunków wykonania zaplanowanych działań,
 • sprawdzanie efektów działań,
 • doskonalenie na podstawie okresowych ocen osiąganych wyników.

Przyjęta w firmie Polityka Zarządzania definiuje zamierzenia i zasady związane z całością prowadzonej działalności, stanowiąc ramy dla ustanawiania i przeglądu wskazanych strategicznych celów dotyczących jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa żywności.
W Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. obowiązują:

 • System Zarządzania Jakością, zgodny z normą ISO 9001;
 • System Zarządzania Środowiskowego, zgodny z normą ISO 14001;
 • System Zarządzania Energią, zgodny z normą ISO 50001;
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, zgodny z normą ISO 45001;
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, zgodny z normą ISO 22000;
 • System Zarządzania Laboratoriami Badawczymi, zgodny z ISO/IEC 17025.
EN ISO 9001Rozwiń

23 stycznia 2004 r. w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. odbyło się wręczenie certyfikatu ISO 9001:2000.

Dokument potwierdzający funkcjonowanie w spółce systemu zarządzania zgodnego z nową normą ISO przekazał Zenon Wawrowski dyrektor ds. certyfikacji SZJ TÜV NORD POLSKA. Obowiązek zastosowania nowej normy był wynikiem decyzji międzynarodowego komitetu ISO, który stale pracuje nad unowocześnieniem norm zarządzania jakością. Stąd co kilka lat wdrażane są nowe normy o poszerzonych lub nowych wymaganiach, a wszystko w celu efektywniejszego zarządzania.
 
Norma ISO 9001:2000, obok znanych z poprzedniej wersji normy, zasad priorytetowego traktowania klienta i ciągłego doskonalenia, wprowadza zasadę stosowania w zarządzaniu tzw. podejścia procesowego. Działalność Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. podzielono na 20 procesów, które ułatwiają zagospodarowanie tzw. obszarów stykowych przedsiębiorstwa, a co za tym idzie jeszcze lepsze zarządzanie całą spółką certyfikacja systemu w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. ma także swój wydźwięk marketingowy – potwierdza się w ten sposób, że w firmie funkcjonują najnowsze standardy zarządzania i obsługi klienta.
 
Prace związane z wprowadzeniem normy ISO 9001:2000 w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. toczyły się równocześnie z wdrażaniem normy ISO 14001. Norma ISO 9001 jest bowiem w dużym stopniu spójna z normą Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. Tym samym System Zarządzania Jakością stał się metodą zarządzania wszystkimi procesami realizowanymi w firmie.
 
Nowa wersja normy ISO 9001:2015 wprowadziła obowiązek uwzględnienia ryzyk i szans związanych z kontekstem i celami organizacji, co jeszcze bardziej ma zwiększyć zadowolenie klienta.

EN ISO 14001Rozwiń

W połowie września i pierwszych dniach października 2003 roku katowiccy przedstawiciele niemieckiej firmy certyfikującej TÜV NORD POLSKA przeprowadzili audyty certyfikujące

Ocena audytorów potwierdziła wdrożenie w naszej firmie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001. Podczas spotkania podsumowującego drugą ostatnią część audytu certyfikującego, audytorzy jednogłośnie stwierdzili: „Z naszej strony to była wielka przyjemność, zostaliście poddani bardzo obiektywnej ocenie. Niewątpliwie reprezentujecie państwo bardzo wysoki poziom.".

EN ISO 50001Rozwiń

Certyfikat dla systemu zarządzania energią wg EN ISO 50001

Poszukiwanie źródeł oszczędności w korzystaniu z zasobów energetycznych, możliwości w zakresie efektywnego wykorzystania energii w procesach produkcyjnych i pomocniczych oraz związanych z wytwarzaniem i przesyłaniem energii, było przyczynkiem do rozpoczęcia wdrażania systemu zarządzania energią (SZE) zgodnego z normą EN ISO 50001.
 
SZE dotyczy nie tylko spełniania obowiązków prawnych wynikających np. z ustawy o efektywności energetycznej, ale także uruchamianych zadań i realizacji celów w zakresie zwiększenia efektywnego korzystania z zasobów energetycznych jakie stawia sobie organizacja. Efektem jest zmniejszone oddziaływanie na środowisko, zwiększenie konkurencyjności oferowanych produktów na rynku oraz poprawa wizerunku Spółki. 
 
W grudniu 2013 roku przedstawiciele firmy certyfikującej TÜV NORD Polska przeprowadzili audity certyfikujące systemu zarządzania energią zgodnego z EN ISO 50001:2011. Weryfikacja wdrożenia SZE zakończyła się wynikiem pozytywnym, a uzyskany certyfikat poświadcza, że świadomie dążymy do podniesienia efektywności energetycznej.

PN-ISO 45001:2018Rozwiń

Od 6 lutego 2006 r. stosowanie zasad BHP w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. jest potwierdzone certyfikatem na zgodność z normą PN-N-18001 i Międzynarodowym Standardem OHSAS 18001.

W październiku 2020 r. został przeprowadzony audit recertyfikujący na nową normę PN-ISO 45001:2018 „System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy” który wykazał wysokie zaangażowanie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w zapewnienie bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy.

Aktualnie Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oczekuje na certyfikat potwierdzający wdrożenie wymagań nowej normy PN-ISO 45001:2018. 

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy poprzez ciągłą analizę ryzyka i identyfikację potencjalnych zagrożeń służy doskonaleniu procedur bezpieczeństwa i przestrzeganiu przepisów, ponadto zwiększa także aktywność i wrażliwość pracowników Zakładów na zagadnienia związane z BHP.

EN ISO 22000Rozwiń

W 2020 roku Jednostka Biznesowa Pigmenty GA ZCh Police SA wdrożyła wymagania nowej normy  PN-EN ISO 22000:2018 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności (…)” w zakresie produkcji dodatków paszowych. Wdrożenie nowego standardu umożliwia kontynuację sprzedaży suszonego siarczanu do odbiorców z sektora pasz zwierzęcych, co niewątpliwie zwiększa grupę potencjalnych odbiorców tego produktu.

Polityka Zarządzania i Polityka EnergetycznaRozwiń
ISO/IEC 17025Rozwiń

Centrum Analiz Laboratoryjnych Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police”S.A. posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacyjnego od 31 stycznia 2008 r.

ZAKRES AKREDYTACJI

Wyszukiwarka