Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Dla ucznia
Dla ucznia
Współpraca z Powiatem PolickimRozwiń

List intencyjny z dnia 9.12.2022 r.

List intencyjny dotyczący współpracy w ramach Konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)

Strony Listu Intencyjnego oświadczają, iż rozpoczęły negocjacje prowadzące do zawarcia umowy o współpracy   w celu realizacji przedsięwzięcia tworzenia BRANŻOWEWGO CENTRUM UMIEJĘTNOŚCI. Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w Komponencie A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, jako inwestycja A3.1.1 „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”.

Korzyści dla ucznia:

 • BCU mają być zaawansowane technologicznie, aby poprawić wydajność nauczania. Pomogą one nie tylko uczniom, ale również pracownikom i nauczycielom. Do końca 2024 r. ma powstać w Polsce 120 takich ośrodków, które pomogą szkołom zawodowym kształcić przyszłych fachowców. Centra umiejętności mają być zaawansowanymi technologicznie ośrodkami kształcenia, które będą realizować kilka zadań, wśród których są zadania promocyjne oraz innowacyjne, ale przede wszystkim zadania szkoleniowe, które będą dedykowane zarówno uczniom szkolnictwa zawodowego, jak i młodym pracownikom oraz nauczycielom, którzy przekazują wiedzę zawodową w szkołach zawodowych. Centra wreszcie będą dedykowane studentom, a więc tym młodym ludziom, którzy doskonalą swoje umiejętności w poszczególnych branżach, korzystając z oferty szkolnictwa zawodowego. Ich rolą ma być m.in. upowszechnianie uczenia się w rzeczywistych warunkach pracy, analiza zapotrzebowania na zawody i umiejętności w danej branży, podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowanie osób dorosłych, prowadzenie form uczenia się przez całe życie, pośrednictwo w nawiązywaniu współpracy biznesu ze szkołami i placówkami systemu oświaty, transfer wiedzy i technologii do edukacji.
 • Centra Umiejętności Branżowej mają wzmocnić reformę kształcenia zawodowego, która wdrażana jest od 2019 roku. Do końca przyszłego roku ma powstać w Polsce 20 takich ośrodków, a do końca 2024 r. dalsze 100. Centra powinny powstać w miejscach które bardzo mocno są związane z daną branżą i uwzględniać regionalne, inteligentne specjalizacje czyli wiodący prymat danej branży w województwie. W przypadku województwa zachodniopomorskiego to branża chemiczna.

LIST INTENCYJNY w sprawie współpracy w zakresie aktywizacji zawodowej repatriantów z dnia 27.07.2021 r.

Strony niniejszego Listu w poczuciu głębokiej więzi z Polakami- potomkami dawnej Rzeczypospolitej, ofiarami komunistycznego terroru, przemocą zmuszonymi do opuszczenia ziemi przodków oraz pozbawionymi możliwości powrotu do Polski-wyrażają wolę współpracy w zakresie aktywizacji zawodowej repatriantów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1472). Strony niniejszego Listu deklarują gotowość do współpracy w zakresie realizacji działań zmierzających do aktywizacji zawodowej repatriantów.

Korzyści dla ucznia:

 • możliwość nauki na kierunkach objętym patronatem przez Grupę Azoty Police,
 • możliwość odbywania praktyk, staży,
 • możliwość uzyskania stypendium naukowego,
 • pozyskanie pomysłów na tematy prac dyplomowych.
Współpraca z Zespołem Szkół im. Łukasiewicza w PolicachRozwiń

Porozumienia 

 1. Regulamin przyznawania stypendium fundowanego przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uczniom Tech­nikum Zawodowego Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, na kierunku technik technologii chemicznej w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022. Regulamin dostępny na stronie internetowej szkoły.
 2. Porozumienie z dnia 23.10. 2014r. w zakresie aktywnej współpracy, m. in. organizacji bezpłatnych praktyk uczniowskich, w celu utworzenia w Technikum Zawodowym w Zespole Szkół nowego kierunku kształcenia, w zawodzie technik technologii chemicznej.
 3. Porozumienie z dnia 13.05. 2022r. w zakresie aktywnej współpracy, m. in. organizacji bezpłatnych praktyk uczniowskich oraz organizacji szkoleń branżowych dla nauczycieli.

Korzyści dla ucznia:

 • możliwość nauki na kierunku objętym patronatem przez Grupę Azoty Police,
 • możliwość odbywania praktyk, staży,
 • możliwość uzyskania stypendium naukowego,
 • pozyskanie pomysłów na tematy prac dyplomowych.

Kontakt:

dr n. zdr. Ewa Chmielewska
Pełnomocnik
ds. współpracy ze szkolnictwem
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne ”Police” S.A.
Tel. +48 91 317 25 50
Tel. kom. 887 744 567

Współpraca z Zespołem Szkół nr 2 w SzczecinieRozwiń

Listy intencyjne i Porozumienia:

 1. LIST INTENCYJNY zawarty w dniu 08.05.2018r. w zakresie tworzenia oraz objęcia patronatem nowego kierunku Technik Technologii Chemicznej, organizacji bezpłatnych praktyk, umożliwienia odbycia staży zawodowych dla absolwentów kierunku, doposażenia laboratorium;
 2. Porozumienie z dnia 29.05.2020r. o wzajemnej współpracy w zakresie:
 • organizacji bezpłatnych praktyk uczniowskich dla nie więcej niż 10 uczniów z każdej klasy, kształcących się w zawodach Technik technologii chemicznej, Operator urządzeń chemicznych, Technik ochrony środowiska;
 • przyznania stypendium naukowego dla pięciu najlepszych uczniów w szkole z kierunków podanych wyżej;
 • organizacji szkoleń branżowych dla nauczycieli z Zespołu Szkół nr 2 im. Władysława Orkana.
 1. Regulamin przyznawania stypendium fundowanego przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uczniom na kierunku Technik technologii chemicznej, Operator urządzeń chemicznych oraz Technik ochrony środowiska;
 2. List intencyjny zawarty w dniu 29.09.2020r. w sprawie udziału przedstawiciela Grupy Azoty Police w Radzie Przemysłowej i wzajemnej współpracy w zakresie dostosowania edukacji zawodowej do aktualnych i przyszłych potrzeb lokalnego rynku pracy.
 3. List Intencyjny z z dnia 06.05.2022r. w celu wsparcia Szkoły w utworzeniu nowego kierunku kształcenia o profilu: - Technik analityk;

Szkoła oświadcza, że utworzy nowy kierunek kształcenia o profilu:

 • Technik analityk

6. ANEKS nr 1 do Porozumienia z dnia 29.05.2020r. o wzajemnej współpracy podpisany w dniu 20.07.2022r. w treści:

1. §1 Punkt 1 Porozumienia otrzymuje brzmienie:

Grupa Azoty Police oraz Zespół Szkół nr 2 im. Władysława Orkana wyrażają chęć współpracy w zakresie:

2. organizacji bezpłatnych praktyk uczniowskich dla nie więcej niż 10 uczniów z każdej klasy kształcących się w zawodach Technik technologii chemicznej, Operator urządzeń chemicznych, Technik ochrony środowiska, Technik Analityk;

3. Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian.

7. ANEKS nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendium, realizującego postanowienia Porozumienia o wzajemnej współpracy z dnia 29.05.2020r.  podpisany dnia 20.07.2022r. w treści:

1. § 6 punkt 4. zd. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

4. Uczniowie otrzymujący stypendium w pierwszym kwartale po zakończeniu kształcenia mogą otrzymać zgodnie ze swoimi kwalifikacjami ofertę stażu i/ lub pracy w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „ Police” S.A. W przypadku podjęcia oferowanej przez Spółkę propozycji zatrudnienia Stypendysta zobowiązany jest do przepracowania w Spółce łącznie co najmniej 1 roku, Spółka może jednak rozwiązać umowę ze Stypendystą przed upływem tego terminu, bez konieczności zwrotu przez Stypendystę wypłaconego Stypendium.

2. § 6 punkt 5 otrzymuje brzmienie:

5. W przypadku niepodjęcia stażu i/lub pracy w Spółce w terminie 30 dni od złożenia propozycji stażu i/lub zatrudnienia jak również w przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w ust. 4 Stypendysta zobowiązany jest do zwrotu stypendium pobranego przez cały okres obowiązywania umowy stypendialnej w ciągu 30 dni od daty wezwania do zapłaty.

3. w § 6 po punkt 5 dodaje się pkt 6 o następującym brzmieniu:

6. W wyjątkowych sytuacjach, gdy Stypendysta z przyczyn niezależnych od niego (nieprzewidziane sytuacje losowe) nie może podjąć stażu i/lub pracy w Spółce lub kontynuować jej przez okres 1 roku, Komisja Stypendialna może na wniosek Stypendysty zwolnić go z tego obowiązku

§2

1. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.

Korzyści dla ucznia:

 • możliwość nauki na kierunku objętym patronatem przez Grupę Azoty Police,
 • możliwość odbywania praktyk, staży,
 • możliwość uzyskania stypendium naukowego,
 • pozyskanie pomysłów na tematy prac dyplomowych.

Kontakt:

dr n. zdr. Ewa Chmielewska
Pełnomocnik
ds. współpracy ze szkolnictwem
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne ”Police” S.A.
Tel. +48 91 317 25 50
Tel. kom. 887 744 567

Współpraca z Zespołem Szkół nr 4 w Szczecinie Rozwiń

Porozumienia:

 1. Porozumienie z dnia 29.05.2020r. o wzajemnej współpracy w zakresie:
 • organizacji bezpłatnych praktyk uczniowskich dla nie więcej niż 10 uczniów z każdej klasy kształcących się w zawodach: Technik spedytor, Technik elektryk, Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, Technik automatyk, oraz z Branżowej szkoły I stopnia w zawodach: elektryk, elektromechanik, magazynier logistyk, automatyk;
 • przyznania stypendium naukowego dla pięciu najlepszych uczniów w szkole z kierunków podanych wyżej;
 • organizacji szkoleń branżowych dla nauczycieli z Zespołu Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie.
 1. Regulamin z dnia 29.05.2020r. przyznawania stypendium na kierunkach Technik spedytor, Technik elektryk, Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, Technik automatyk, oraz z Branżowej szkoły I stopnia w zawodach: elektryk, elektromechanik, magazynier logistyk, automatyk.

Korzyści dla ucznia:

 • możliwość odbywania praktyk, staży,
 • możliwość uzyskania stypendium naukowego
 • pozyskanie pomysłów na tematy prac dyplomowych.

Regulamin z dnia 29.05.2020 r. przyznawania stypendium na kierunkach Technik spedytor, Technik elektryk, Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, Technik automatyk, oraz z Branżowej szkoły I stopnia w zawodach: elektryk, elektromechanik, magazynier logistyk, automatyk.

ANEKS nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendium, realizującego postanowienia Porozumienia o wzajemnej współpracy z dnia 29.05.2020r. podpisany 7.10.2022r.

1. § 6 punkt 4. zd. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„Uczniowie otrzymujący stypendium w pierwszym kwartale po zakończeniu kształcenia mogą otrzymać zgodnie ze swoimi kwalifikacjami ofertę stażu i/ lub pracy w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „ Police” S.A. W przypadku podjęcia oferowanej przez Spółkę propozycji zatrudnienia Stypendysta zobowiązany jest do przepracowania w Spółce łącznie co najmniej 1 roku, Spółka może jednak rozwiązać umowę ze Stypendystą przed upływem tego terminu, bez konieczności zwrotu przez Stypendystę wypłaconego Stypendium.”

2. § 6 punkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5.  W przypadku niepodjęcia stażu i/lub pracy w Spółce w terminie 30 dni od złożenia propozycji stażu i/lub zatrudnienia jak również w przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w ust. 4 Stypendysta zobowiązany jest do zwrotu stypendium pobranego przez cały okres obowiązywania umowy stypendialnej w ciągu 30 dni od daty wezwania do zapłaty.”

3. w § 6 po punkt 5 dodaje się pkt 6 o następującym brzmieniu:

„6. W wyjątkowych sytuacjach, gdy Stypendysta z przyczyn niezależnych od niego (nieprzewidziane sytuacje losowe) nie może podjąć stażu i/lub pracy w Spółce lub kontynuować jej przez okres 1 roku, Komisja Stypendialna może na wniosek Stypendysty zwolnić go z tego obowiązku.”

Kontakt:

dr n. zdr. Ewa Chmielewska
Pełnomocnik
ds. współpracy ze szkolnictwem
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne ”Police” S.A.
Tel. +48 91 317 25 50
Tel. kom. 887 744 567

Współpraca z Zespołem Szkół Elektryczno-Elektronicznych w SzczecinieRozwiń

Listy intencyjne i Porozumienia:

 1. Umowa patronacka – zawarta dnia 10.12.2019r. obejmująca patronatem klasy kształcące w zawodzie: technik mechatronik, technik automatyk.
 2. Porozumienie z dnia 10.12.2019r. o wzajemnej współpracy w zakresie:

- organizacji bezpłatnych praktyk uczniowskich dla nie więcej niż 10 uczniów z każdej klasy, kształcących się w zawodach technik elektryk, technik elektronik, technik elektryk, technik mechatronik, technik automatyk,

 • przyznania stypendium naukowego dla pięciu najlepszych uczniów w szkole z kierunków podanych wyżej,
 • organizacji szkoleń branżowych dla nauczycieli z Zespołu Elektryczno – Elektronicznych.
 1. Regulamin przyznawania stypendium dla pięciu najlepszych uczniów w szkole z kierunków technik elektryk, technik elektronik, technik mechatronik, technik automatyk.

Korzyści dla ucznia:

 • możliwość nauki na kierunku objętym patronatem przez Grupę Azoty Police,
 • możliwość odbywania praktyk, staży,
 • możliwość uzyskania stypendium naukowego,
 • pozyskanie pomysłów na tematy prac dyplomowych.

Regulamin przyznawania stypendium dla pięciu najlepszych uczniów w szkole z kierunków technik elektryk, technik elektronik, technik mechatronik, technik automatyk.

ANEKS nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendium, realizującego postanowienia Porozumienia o wzajemnej współpracy z dnia 10.12.2019r.z ZSEE w Szczecin podpisany dnia 27.09.2022r.

§1

1. § 6 punkt 4. zd. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„Uczniowie otrzymujący stypendium w pierwszym kwartale po zakończeniu kształcenia mogą otrzymać zgodnie ze swoimi kwalifikacjami ofertę stażu i/ lub pracy w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „ Police” S.A. W przypadku podjęcia oferowanej przez Spółkę propozycji zatrudnienia Stypendysta zobowiązany jest do przepracowania w Spółce łącznie co najmniej 1 roku, Spółka może jednak rozwiązać umowę ze Stypendystą przed upływem tego terminu, bez konieczności zwrotu przez Stypendystę wypłaconego Stypendium.”

2. § 6 punkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5.  W przypadku niepodjęcia stażu i/lub pracy w Spółce w terminie 30 dni od złożenia propozycji stażu i/lub zatrudnienia jak również w przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w ust. 4 Stypendysta zobowiązany jest do zwrotu stypendium pobranego przez cały okres obowiązywania umowy stypendialnej w ciągu 30 dni od daty wezwania do zapłaty.”

3. w § 6 po punkt 5 dodaje się pkt 6 o następującym brzmieniu:

„6. W wyjątkowych sytuacjach, gdy Stypendysta z przyczyn niezależnych od niego (nieprzewidziane sytuacje losowe) nie może podjąć stażu i/lub pracy w Spółce lub kontynuować jej przez okres 1 roku, Komisja Stypendialna może na wniosek Stypendysty zwolnić go z tego obowiązku.”

Kontakt:

dr n. zdr. Ewa Chmielewska
Pełnomocnik
ds. współpracy ze szkolnictwem
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne ”Police” S.A.
Tel. +48 91 317 25 50
Tel. kom. 887 744 567

Współpraca z Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ze SzczecinaRozwiń

1. Porozumienie z dnia 09.07.2021r. o wzajemnej współpracy oraz Regulamin Stypendialny

 • organizacji bezpłatnych praktyk uczniowskich dla nie więcej niż 10 uczniów z każdej klasy kształcących się w zawodach: Technik mechanik, Technik mechatronik oraz z Branżowej szkoły I stopnia dla uczniów kształcących się w zawodzie mechanik.
 • przyznania stypendium naukowego dla 5 najlepszych uczniów w szkole kształcących się na kierunkach w wskazanych w punkcie 1na zasadach określonych w Regulaminie Stypendialnym.
 • organizacji szkoleń branżowych dla nauczycieli z Zachodniopomorskiego Centrum  Edukacji Morskiej i Politechnicznej.
 • wzajemnego promowania pozytywnego wizerunku każdej ze Stron,
 • organizowanych przez Szkołę wydarzeniach i targach, związanych z branżą mechaniczną i mechatroniczną.
 • organizowania zajęć ze specjalistami dla uczniów klas kształcących się w zawodzie technik mechanik, technik mechatronik na terenie Szkoły i/lub w siedzibie Spółki zgodnie z możliwościami Spółki, w wymiarze i na warunkach określonych przez Spółkę, szczególnie promując potrzeby kadrowe Spółki.
 • Organizowania spotkań/ wykładów w celu prezentacji aktualnej działalności  Spółki i ewentualnych możliwości rozwoju zawodowego w Spółce jak również  zapotrzebowania kadrowego Spółki Grupa Azoty Police,

2. ANEKS podpisany 1.04.2022 r. do Porozumienia z dnia 09.07.2021 r.

§1 Punkt 1 Porozumienia otrzymuje brzmienie:

"1. organizacji bezpłatnych praktyk uczniowskich dla nie więcej niż 10 uczniów z każdej klasy kształcących się w zawodach: Technik mechanik, Technik mechatronik oraz z Branżowej szkoły I stopnia dla uczniów kształcących się w zawodach: operator obrabiarek skrawających, mechatronik i ślusarz."

3. ANEKS nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendium, realizującego postanowienia Porozumienia o wzajemnej współpracy z dnia 9.07.2021r.  zawarty w dniu 24 sierpnia 2022 r.

§1

1. § 6 punkt 4. zd. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

4. Uczniowie otrzymujący stypendium w pierwszym kwartale po zakończeniu kształcenia mogą otrzymać zgodnie ze swoimi kwalifikacjami ofertę stażu i/ lub pracy w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „ Police” S.A. W przypadku podjęcia oferowanej przez Spółkę propozycji zatrudnienia Stypendysta zobowiązany jest do przepracowania w Spółce łącznie co najmniej 1 roku, Spółka może jednak rozwiązać umowę ze Stypendystą przed upływem tego terminu, bez konieczności zwrotu przez Stypendystę wypłaconego Stypendium.

2. § 6 punkt 5 otrzymuje brzmienie:

5. W przypadku niepodjęcia stażu i/lub pracy w Spółce w terminie 30 dni od złożenia propozycji stażu i/lub zatrudnienia jak również w przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w ust. 4 Stypendysta zobowiązany jest do zwrotu stypendium pobranego przez cały okres obowiązywania umowy stypendialnej w ciągu 30 dni od daty wezwania do zapłaty.

Kontakt:

dr n. zdr. Ewa Chmielewska
Pełnomocnik
ds. współpracy ze szkolnictwem
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne ”Police” S.A.
Tel. +48 91 317 25 50
Tel. kom. 887 744 567

Współpraca z Zespołem Szkół Nr 1 ze StargarduRozwiń

Porozumienie o współpracy z dnia 29.08.2023 r. dotyczy:

 1. organizacji bezpłatnych praktyk uczniowskich dla nie więcej niż 10 uczniów z każdej klasy w kształcących się w zawodach: Technik mechanik, Technik mechatronik, Technik elektryk, Technik elektronik oraz z Branżowej szkoły I stopnia dla uczniów kształcących się w zawodzie monter maszyn i urządzeń, elektryk;
 2. organizacji szkoleń branżowych dla nauczycieli z Zespołu Szkół,
 3. wzajemnego promowania pozytywnego wizerunku każdej ze Stron,
 4. organizowanych przez Szkołę wydarzeniach i targach, związanych z branżą mechaniczną, mechatroniczną, elektryczną.
 5. organizowania zajęć ze specjalistami dla uczniów klas kształcących się w zawodzie Technik mechanik, Technik mechatronik, Technik elektryk, Technik elektronik na terenie Szkoły oraz z Branżowej szkoły I stopnia dla uczniów kształcących się w zawodzie monter maszyn i urządzeń, elektryk  i/lub w siedzibie Spółki zgodnie z możliwościami Spółki, w wymiarze i na warunkach określonych przez Spółkę, szczególnie promując potrzeby kadrowe Spółki,
 6. organizowania spotkań/wykładów w celu prezentacji aktualnej działalności  Spółki i ewentualnych możliwości rozwoju zawodowego w Spółce jak również  zapotrzebowania kadrowego Spółki Grupa Azoty Police.

Kontakt:

dr n. zdr. Ewa Chmielewska
Pełnomocnik
ds. współpracy ze szkolnictwem
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne ”Police” S.A.
Tel. +48 91 317 25 50
Tel. kom. 887 744 567

Wyszukiwarka