Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Dla ucznia
Dla ucznia
Współpraca z Powiatem PolickimRozwiń

LIST INTENCYJNY w sprawie współpracy w zakresie aktywizacji zawodowej repatriantów z dnia 27.07.2021 r.

Strony niniejszego Listu w poczuciu głębokiej więzi z Polakami- potomkami dawnej Rzeczypospolitej, ofiarami komunistycznego terroru, przemocą zmuszonymi do opuszczenia ziemi przodków oraz pozbawionymi możliwości powrotu do Polski-wyrażają wolę współpracy w zakresie aktywizacji zawodowej repatriantów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1472). Strony niniejszego Listu deklarują gotowość do współpracy w zakresie realizacji działań zmierzających do aktywizacji zawodowej repatriantów.

Korzyści dla ucznia:

 • możliwość nauki na kierunkach objętym patronatem przez Grupę Azoty Police,
 • możliwość odbywania praktyk, staży,
 • możliwość uzyskania stypendium naukowego,
 • pozyskanie pomysłów na tematy prac dyplomowych.
Współpraca z Zespołem Szkół im. Łukasiewicza w PolicachRozwiń

Porozumienia 

 1. Regulamin przyznawania stypendium fundowanego przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uczniom Tech­nikum Zawodowego Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, na kierunku technik technologii chemicznej w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022. Regulamin dostępny na stronie internetowej szkoły.
 2. Porozumienie z dnia 23.10. 2014r. w zakresie aktywnej współpracy, m. in. organizacji bezpłatnych praktyk uczniowskich, w celu utworzenia w Technikum Zawodowym w Zespole Szkół nowego kierunku kształcenia, w zawodzie technik technologii chemicznej.
 3. Porozumienie z dnia 13.05. 2022r. w zakresie aktywnej współpracy, m. in. organizacji bezpłatnych praktyk uczniowskich oraz organizacji szkoleń branżowych dla nauczycieli.

Korzyści dla ucznia:

 • możliwość nauki na kierunku objętym patronatem przez Grupę Azoty Police,
 • możliwość odbywania praktyk, staży,
 • możliwość uzyskania stypendium naukowego,
 • pozyskanie pomysłów na tematy prac dyplomowych.

Kontakt:

dr n. zdr. Ewa Chmielewska
Pełnomocnik
ds. współpracy ze szkolnictwem
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne ”Police” S.A.
Tel. +48 91 317 25 50
Tel. kom. 887 744 567

Współpraca z Zespołem Szkół nr 2 w SzczecinieRozwiń

Listy intencyjne i Porozumienia:

 1. LIST INTENCYJNY zawarty w dniu 08.05.2018r. w zakresie tworzenia oraz objęcia patronatem nowego kierunku Technik Technologii Chemicznej, organizacji bezpłatnych praktyk, umożliwienia odbycia staży zawodowych dla absolwentów kierunku, doposażenia laboratorium;
 2. Porozumienie z dnia 29.05.2020r. o wzajemnej współpracy w zakresie:
 • organizacji bezpłatnych praktyk uczniowskich dla nie więcej niż 10 uczniów z każdej klasy, kształcących się w zawodach Technik technologii chemicznej, Operator urządzeń chemicznych, Technik ochrony środowiska;
 • przyznania stypendium naukowego dla pięciu najlepszych uczniów w szkole z kierunków podanych wyżej;
 • organizacji szkoleń branżowych dla nauczycieli z Zespołu Szkół nr 2 im. Władysława Orkana.
 1. Regulamin przyznawania stypendium fundowanego przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uczniom na kierunku Technik technologii chemicznej, Operator urządzeń chemicznych oraz Technik ochrony środowiska;
 2. List intencyjny zawarty w dniu 29.09.2020r. w sprawie udziału przedstawiciela Grupy Azoty Police w Radzie Przemysłowej i wzajemnej współpracy w zakresie dostosowania edukacji zawodowej do aktualnych i przyszłych potrzeb lokalnego rynku pracy.
 3. List Intencyjny z z dnia 06.05.2022r. w celu wsparcia Szkoły w utworzeniu nowego kierunku kształcenia o profilu: - Technik analityk;

Szkoła oświadcza, że utworzy nowy kierunek kształcenia o profilu:

 • Technik analityk

6. ANEKS nr 1 do Porozumienia z dnia 29.05.2020r. o wzajemnej współpracy podpisany w dniu 20.07.2022r. w treści:

1. §1 Punkt 1 Porozumienia otrzymuje brzmienie:

Grupa Azoty Police oraz Zespół Szkół nr 2 im. Władysława Orkana wyrażają chęć współpracy w zakresie:

2. organizacji bezpłatnych praktyk uczniowskich dla nie więcej niż 10 uczniów z każdej klasy kształcących się w zawodach Technik technologii chemicznej, Operator urządzeń chemicznych, Technik ochrony środowiska, Technik Analityk;

3. Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian.

7. ANEKS nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendium, realizującego postanowienia Porozumienia o wzajemnej współpracy z dnia 29.05.2020r.  podpisany dnia 20.07.2022r. w treści:

1. § 6 punkt 4. zd. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

4. Uczniowie otrzymujący stypendium w pierwszym kwartale po zakończeniu kształcenia mogą otrzymać zgodnie ze swoimi kwalifikacjami ofertę stażu i/ lub pracy w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „ Police” S.A. W przypadku podjęcia oferowanej przez Spółkę propozycji zatrudnienia Stypendysta zobowiązany jest do przepracowania w Spółce łącznie co najmniej 1 roku, Spółka może jednak rozwiązać umowę ze Stypendystą przed upływem tego terminu, bez konieczności zwrotu przez Stypendystę wypłaconego Stypendium.

2. § 6 punkt 5 otrzymuje brzmienie:

5. W przypadku niepodjęcia stażu i/lub pracy w Spółce w terminie 30 dni od złożenia propozycji stażu i/lub zatrudnienia jak również w przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w ust. 4 Stypendysta zobowiązany jest do zwrotu stypendium pobranego przez cały okres obowiązywania umowy stypendialnej w ciągu 30 dni od daty wezwania do zapłaty.

3. w § 6 po punkt 5 dodaje się pkt 6 o następującym brzmieniu:

6. W wyjątkowych sytuacjach, gdy Stypendysta z przyczyn niezależnych od niego (nieprzewidziane sytuacje losowe) nie może podjąć stażu i/lub pracy w Spółce lub kontynuować jej przez okres 1 roku, Komisja Stypendialna może na wniosek Stypendysty zwolnić go z tego obowiązku

§2

1. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.

Udział przedstawiciela GAP w Radzie Przemysłowej przy ZS nr 2 w Szczecinie

Rada Przemysłowa  realizuje  Projekt 8.6 prowadzonym w szkole, m in. polegający na utworzeniu dwóch nowych kierunków kształcących specjalistów chłodnictwa i klimatyzacji oraz systemów urządzeń energii odnawialnych,

Korzyści dla ucznia:

 • możliwość nauki na kierunku objętym patronatem przez Grupę Azoty Police,
 • możliwość odbywania praktyk, staży,
 • możliwość uzyskania stypendium naukowego,
 • pozyskanie pomysłów na tematy prac dyplomowych.

Kontakt:

dr n. zdr. Ewa Chmielewska
Pełnomocnik
ds. współpracy ze szkolnictwem
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne ”Police” S.A.
Tel. +48 91 317 25 50
Tel. kom. 887 744 567

Współpraca z Zespołem Szkół nr 4 w Szczecinie Rozwiń

Porozumienia:

 1. Porozumienie z dnia 29.05.2020r. o wzajemnej współpracy w zakresie:
 • organizacji bezpłatnych praktyk uczniowskich dla nie więcej niż 10 uczniów z każdej klasy kształcących się w zawodach: Technik spedytor, Technik elektryk, Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, Technik automatyk, oraz z Branżowej szkoły I stopnia w zawodach: elektryk, elektromechanik, magazynier logistyk, automatyk;
 • przyznania stypendium naukowego dla pięciu najlepszych uczniów w szkole z kierunków podanych wyżej;
 • organizacji szkoleń branżowych dla nauczycieli z Zespołu Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie.
 1. Regulamin z dnia 29.05.2020r. przyznawania stypendium na kierunkach Technik spedytor, Technik elektryk, Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, Technik automatyk, oraz z Branżowej szkoły I stopnia w zawodach: elektryk, elektromechanik, magazynier logistyk, automatyk.

Korzyści dla ucznia:

 • możliwość odbywania praktyk, staży,
 • możliwość uzyskania stypendium naukowego
 • pozyskanie pomysłów na tematy prac dyplomowych.

Kontakt:

dr n. zdr. Ewa Chmielewska
Pełnomocnik
ds. współpracy ze szkolnictwem
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne ”Police” S.A.
Tel. +48 91 317 25 50
Tel. kom. 887 744 567

Współpraca z Zespołem Szkół Elektryczno - Elektronicznych w SzczecinieRozwiń

Listy intencyjne i Porozumienia:

 1. Umowa patronacka – zawarta dnia 10.12.2019r. obejmująca patronatem klasy kształcące w zawodzie: technik mechatronik, technik automatyk.
 2. Porozumienie z dnia 10.12.2019r. o wzajemnej współpracy w zakresie:

- organizacji bezpłatnych praktyk uczniowskich dla nie więcej niż 10 uczniów z każdej klasy, kształcących się w zawodach technik elektryk, technik elektronik, technik elektryk, technik mechatronik, technik automatyk,

 • przyznania stypendium naukowego dla pięciu najlepszych uczniów w szkole z kierunków podanych wyżej,
 • organizacji szkoleń branżowych dla nauczycieli z Zespołu Elektryczno – Elektronicznych.
 1. Regulamin przyznawania stypendium dla pięciu najlepszych uczniów w szkole z kierunków technik elektryk, technik elektronik, technik mechatronik, technik automatyk.

Korzyści dla ucznia:

 • możliwość nauki na kierunku objętym patronatem przez Grupę Azoty Police,
 • możliwość odbywania praktyk, staży,
 • możliwość uzyskania stypendium naukowego,
 • pozyskanie pomysłów na tematy prac dyplomowych.

Kontakt:

dr n. zdr. Ewa Chmielewska
Pełnomocnik
ds. współpracy ze szkolnictwem
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne ”Police” S.A.
Tel. +48 91 317 25 50
Tel. kom. 887 744 567

Współpraca z Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ze SzczecinaRozwiń

1. Porozumienie z dnia 09.07.2021r. o wzajemnej współpracy oraz Regulamin Stypendialny

 • organizacji bezpłatnych praktyk uczniowskich dla nie więcej niż 10 uczniów z każdej klasy kształcących się w zawodach: Technik mechanik, Technik mechatronik oraz z Branżowej szkoły I stopnia dla uczniów kształcących się w zawodzie mechanik.
 • przyznania stypendium naukowego dla 5 najlepszych uczniów w szkole kształcących się na kierunkach w wskazanych w punkcie 1na zasadach określonych w Regulaminie Stypendialnym.
 • organizacji szkoleń branżowych dla nauczycieli z Zachodniopomorskiego Centrum  Edukacji Morskiej i Politechnicznej.
 • wzajemnego promowania pozytywnego wizerunku każdej ze Stron,
 • organizowanych przez Szkołę wydarzeniach i targach, związanych z branżą mechaniczną i mechatroniczną.
 • organizowania zajęć ze specjalistami dla uczniów klas kształcących się w zawodzie technik mechanik, technik mechatronik na terenie Szkoły i/lub w siedzibie Spółki zgodnie z możliwościami Spółki, w wymiarze i na warunkach określonych przez Spółkę, szczególnie promując potrzeby kadrowe Spółki.
 • Organizowania spotkań/ wykładów w celu prezentacji aktualnej działalności  Spółki i ewentualnych możliwości rozwoju zawodowego w Spółce jak również  zapotrzebowania kadrowego Spółki Grupa Azoty Police,

2. ANEKS podpisany 1.04.2022r. do Porozumienia z dnia 09.07.2021r.

§1 Punkt 1 Porozumienia otrzymuje brzmienie:

"1. organizacji bezpłatnych praktyk uczniowskich dla nie więcej niż 10 uczniów z każdej klasy kształcących się w zawodach: Technik mechanik, Technik mechatronik oraz z Branżowej szkoły I stopnia dla uczniów kształcących się w zawodach: operator obrabiarek skrawających, mechatronik i ślusarz."

Kontakt:

dr n. zdr. Ewa Chmielewska
Pełnomocnik
ds. współpracy ze szkolnictwem
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne ”Police” S.A.
Tel. +48 91 317 25 50
Tel. kom. 887 744 567

Wyszukiwarka