Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Dla studenta
Dla studenta
Współpraca z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym (ZUT)Rozwiń

Porozumienia:

 1. Umowa ramowa o współpracy zawarta 06.2009 r. – współpraca na poziomie strategicznym i operacyjnym obejmującym prace badawczo – rozwojowe. Zawarta bezterminowo.
 2. W trakcie opracowania: Porozumienie o wzajemnej współpracy w zakresie kształcenia studentów – kształcenie studentów kierunku: Inżynieria chemiczna i procesowa, na specjalności: Eksploatacja instalacji przemysłu petrochemicznego.

Eksploatacja instalacji przemysłu petrochemicznego – Studenci pogłębiają wiedzę z zakresu fizykochemii ropy naftowej oraz produktów petrochemicznych, ze szczególnym naciskiem na kompleksową przeróbkę ropy naftowej i gazu. Zapoznają się ze specyfiką sterowania procesami technologicznymi, zasadą działania aparatów i urządzeń przemysłu petrochemicznego, a także z procesami korozyjnymi zachodzącymi na instalacji petrochemicznej. Jest to oferta dla osób, które ukończyły pierwszym stopień studiów na kierunku chemicznym lub innym inżynieryjnym (po rozmowie kwalifikacyjnej).

W roku akademickim 2020/2021 studia na S2 na priorytetowej dla Spółki specjalności Eksploatacja instalacji przemysłu petrochemicznego rozpoczęło 18 pracowników Grupy Azoty.

Korzyści dla studenta:

 • możliwość odbywania praktyk, staży,
 • pozyskanie możliwości prowadzenia badań naukowych,
 • pozyskanie pomysłów na tematy prac magisterskich, inżynieryjnych, doktorskich,
 • pozyskanie pomysłów na nowe prace badawcze,

Kontakt:

Pełnomocnik ds. współpracy ze szkolnictwem wyższym
Pani Ewa Chmielewska
tel.: 91 317 25 50, kom.: 887 744 567
e-mail: ##tlp.rwbxtatlhzp#at#vgjeppodin.rdb##

Współpraca z Akademią Morską (AM)Rozwiń

Porozumienia/List intencyjny:

1. Porozumienie o wzajemnej współpracy z dnia 12.04.2013 r. w zakresie organizacji bezpłatnych praktyk dla nie więcej jak 10 studentów AM w ciągu całego roku.

Korzyści dla studenta:

 • możliwość odbywania bezpłatnych praktyk,
 • możliwość korzystania ze sprzętu i urządzeń w trakcie odbywania praktyk,
 • pozyskanie pomysłów na tematy prac magisterskich, inżynieryjnych,
 • udział w spotkaniach ze specjalistami ze Spółki.

2. List intencyjny o wzajemnej współpracy w zakresie kształcenia studentów pomiędzy Grupą Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A, Grupą Azoty Polyolefins S.A., Grupą Azoty Police Serwis sp. z o.o. zawarty 22 września 2020r.

Akademia Morska w Szczecinie, Grupa Azoty Police, Grupa Azoty Polyolefins i Grupa Azoty Police Serwis podpisały porozumienie o współpracy – to kolejna odsłona cennej inicjatywy na rzecz rozwijania współpracy nauki z biznesem. Porozumienie jest wynikiem projektów, które podmioty już zaczęły razem tworzyć.

Usankcjonowana współpraca to dla wszystkich stron początek oficjalnego partnerstwa, a jednocześnie kolejny krok na drodze rozwoju nie tylko uczelni i Grupy Azoty, ale także w szerszym ujęciu – całego regionu.

Cele, jakie udało się już wspólnie wypracować to przede wszystkim wspólny kierunek studiów, kształcenie kadr inżynieryjno-technicznych oraz realizacja projektów naukowych i badań. Kierunek Inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe, którego treści programowe powstają we współpracy dydaktyków AMS ze specjalistami Grupy Azoty, będzie unikatem nie tylko w skali regionu.

W Policach trwa budowa Polimerów Police – strategicznej inwestycji dla Grupy Azoty i całego regionu. Oznacza to, że już wkrótce potrzebni będą wykwalifikowani specjaliści do obsługi instalacji powstających na bazie nowoczesnych technologii. Podjęcie współpracy z uczelniami wyższymi daje nam gwarancję, że absolwenci dedykowanych kierunków, będą przygotowani do takiej pracy. Ogromnym atutem dla pracodawcy jest możliwość wykształcenia przyszłych pracowników pod swoje potrzeby. A to tylko jedna z zalet, jakie daje nam podpisany dziś list intencyjny - podkreślił wiceprezes zarządu Grupy Azoty Police Mariusz Kądziołka.

Współpraca z tak dużym i ważnym partnerem, o znaczeniu nie tylko lokalnym, ale i międzynarodowym na pewno będzie dodatkowo przyciągać kandydatów na studia – podkreślał rektor AMS, prof. Wojciech Ślączka. – Pewna praktyka to dla studenta ogromna wartość.

Wiedza, jaką dysponują naukowcy i nauczyciele, w parze z realnym doświadczeniem praktyków z Grupy Azoty, to połączenie, na jakim uczelni zależy najbardziej, ponieważ to prawdziwa wartość dla poszukującego swojej drogi młodego człowieka.

Rynek wymaga od nas kształcenia absolwentów otwartych i wszechstronnych – podkreślał prorektor ds. nauki,prof. Artur Bejger, jeden ze współtwórców treści programowych kierunku Inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe, powstającego w ramach wspólnych działań. – Chcemy wykształcić pracowników, którzy będą kompleksowo podchodzić do swoich działań, będą „lekarzami maszyn”, umiejącymi diagnozować i rozwiązywać skomplikowane problemy – dodawał.

Niewątpliwą wartością dla studentów morskiej uczelni będą także kierunki dyplomowania i tematy prac inżynierskich czy magisterskich, które w najbliższej przyszłości powstaną właśnie w oparciu o kooperację uczelni i spółek Grupy Azoty.

Koncepcja współpracy nauki z biznesem zakłada także prowadzenie rozwojowych projektów badawczych – obok krajowych i międzynarodowych programów, w których uczelnia i Grupa Azoty wspólnie będą aplikować o granty, podmioty te będą się starały reagować też na lokalne potrzeby i społeczne oczekiwania, wypracowując wspólnie rozwiązania, podnoszące prestiż obu instytucji oraz regionu.
Red. (Akademia Morska w Szczecinie)

3. W trakcie opracowania: Porozumienie o wzajemnej współpracy w zakresie kształcenia studentów.

Korzyści dla studenta:

 • rozpoczęcie studiów na kierunku: Inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe na nowej specjalności, dedykowanej Grupie Azoty Police od roku akademickiego 2021/2022,
 • uzupełnienie wiedzy z obszaru petrochemicznego na nowej specjalności S2 dedykowanej Grupie Azoty Police i Grupie Azoty Polyolefins od roku akademickiego 2021/2022
 • możliwość odbywania praktyk, staży,
 • pozyskanie możliwości prowadzenia badań naukowych,
 • pozyskanie pomysłów na tematy prac magisterskich, inżynieryjnych, doktorskich,
 • pozyskanie pomysłów na nowe prace badawcze,

Kontakt:

Pełnomocnik ds. współpracy ze szkolnictwem wyższym
Pani Ewa Chmielewska
tel.: 91 317 25 50, kom.: 887 744 567
e-mail: ##tlp.rwbxtatlhzp#at#vgjeppodin.rdb##

Współpraca z Uniwersytetem Szczecińskim (US)Rozwiń

Porozumienia:

 1. Porozumienie z Uniwersytetem Szczecińskim o wzajemnej współpracy zawarte dnia 25.01.2021 r. na czas nieokreślony.

OŚWIADCZENIA STRON

 1. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie czynności podjęte w ramach realizacji niniejszego Porozumienia mają na celu promowanie współpracy pomiędzy US i Spółką poprzez wzajemne korzystanie ze swojego potencjału, zasobów, wiedzy i doświadczenia.
 2. Strony zobowiązują się do wzajemnego wspierania w ramach swoich możliwości faktycznych i prawnych oraz do uwzględniania spraw i interesów drugiej strony w swoich działaniach.
 3. Porozumienie zostało zawarte przez osoby upoważnione do reprezentowania właściwej ze stron, zgodnie z posiadanymi pełnomocnictwami i umocowaniami.
 4. Finansowanie wszystkich przedsięwzięć niniejszego Porozumienia odbywać się będzie na zasadach wzajemności w oparciu o finansowe możliwości Stron oraz fundusze pozyskiwane przez każdą ze stron ze źródeł zewnętrznych.
 5. W ramach niniejszego Porozumienia Strony wyrażają wzajemną zgodę na umieszczenie logo oraz informacji o współpracy między Stronami w swoich materiałach promocyjnych i informacyjnych.
 6. Treści informacji o współpracy, miejsca publikacji zostaną każdorazowo uzgadniane między Stronami.
 7. Przekazane przez Strony znaki towarowe przeznaczone do publikacji nie będą poczytane jako przenoszenie pomiędzy Stronami praw do znaków towarowych lub ustanowienie jakiegokolwiek uprawnienia do rozporządzenia nimi w innym celu niż wykonanie Porozumienia.

 

PRZEDMIOT POROZUMIENIA

Porozumienie obejmuje współpracę Stron w zakresie naukowym, dydaktycznym i promocyjnym obejmując:

Świadczenia ze strony US:

 • Prezentacja Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. i jej działalności, ekspozycja Spółki (w tym logo) na terenie US oraz promocja aktywności firmy na stronie internetowej US, mediach społecznościowych i materiałach reklamowych oraz materiałach projektów naukowo-dydaktycznych realizowanych przez US (w tym: International Photographic Competition Mathematics in Focus), zgodnie z ustaleniami Stron.
 • Udzielenie zniżek pracownikom Grupa Azoty Zakłady Chemiczne S.A. Police w wysokości 20% od ceny ustalonej w cenniku US za całość studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, kształcenia specjalistycznego, studiów podyplomowych oraz 25% od ceny ustalonej w cenniku US dla studiów Executive MBA. Zasady udzielania zniżki wynikają każdorazowo z treści przepisów obowiązujących aktów wewnętrznych Uniwersytetu Szczecińskiego. W danym roku akademickim liczba osób korzystających po raz pierwszy ze zniżek nie może być większa niż 10 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Realizacja wspólnych projektów studenckich i pracowniczych oraz na zamówienie zgodnie z odrębnymi ustaleniami.
 • Realizacja szkoleń zamkniętych dla Spółki na zasadach określonych odrębnymi umowami.
 • Realizacja prac dyplomowych i doktoratów tworzonych na tematy istotne dla Spółki.
 • Realizacja wspólnych projektów badawczo-rozwojowych, doktoratów wdrożeniowych istotnych dla Spółki.

 

Świadczenia ze strony Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A

 • Organizacja bezpłatnych praktyk dla nie więcej niż 10 studentów US w danym roku.
 • Spotkania ze studentami (wystąpienia, wykłady czy prezentacja Spółki) na terenie Uczelni podczas zajęć (wybranych przez Uczelnię), szczególnie ukazujących potrzeby kadrowe Spółki.
 • Wizyty, wycieczki studentów wraz z opiekunami na terenie firmy, zgodnie z odrębnymi ustaleniami dotyczącymi terminów.
 • Współfinansowanie w ramach możliwości Spółki projektów naukowo-dydaktycznych realizowanych na terenie US.

Kontakt:

Pełnomocnik ds. współpracy ze szkolnictwem wyższym
Pani Ewa Chmielewska
tel.: 91 317 25 50, kom.: 887 744 567
e-mail: ##tlp.rwbxtatlhzp#at#vgjeppodin.rdb##

Współpraca z Wyższą Szkołą Bankową (WSB)Rozwiń

Porozumienia/Umowy:

1. Porozumienie o wzajemnej współpracy z dnia 21.12.2018 r. w zakresie organizacji bezpłatnych praktyk dla nie więcej jak 10 studentów WSB, kształcących się na wydziale Ekonomicznym w Szczecinie na kierunku Finanse i Rachunkowość, Logistyka.

Korzyści dla studenta:

 • możliwość odbywania bezpłatnych praktyk

2. Umowa „Program Firma” zawarta w dniu 11.12.2019 r. przyznająca zniżki pracownikom Grupy Azoty Police w opłatach za studia do dnia 31.12.2022 r.

Umowa „Program Firma” z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu - Wydział Ekonomiczny w Szczecinie:

Korzyści dla pracownika - studenta:

Udzielenie pracownikom Spółki zniżek wynikających z promocji dedykowanej na następujące studia:

 1. studia I i II stopnia, 15% zniżki od ceny bazowej na całość studiów,
 2. studia podyplomowe, 20 % zniżki od ceny bazowej na całość studiów,
 3. studia MBA, 10% zniżki od ceny bazowej na całość studiów,
 4. 100% zniżki we wpisowym na studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, studia MBA.

Kontakt:

Pełnomocnik ds. współpracy ze szkolnictwem wyższym
Pani Ewa Chmielewska
tel.: 91 317 25 50, kom.: 887 744 567
e-mail: ##tlp.rwbxtatlhzp#at#vgjeppodin.rdb##

Współpraca z Zachodnią Szkołą Biznesu (ZPSB)Rozwiń

Porozumienia:

Porozumienie o wzajemnej współpracy zawarte dnia 11.12.2019 r. na czas nieokreślony.

Porozumienie o współpracy z Zachodniopomorską Szkołą Biznesu w Szczecinie:

 • Świadczenia ze strony ZPSB:
 • prezentacja Spółki (w tym logo) na terenie Uczelni oraz promocja Spółki na stronie internetowej Uczelni, mediach społecznościowych i materiałach reklamowych, zgodnie z ustaleniami Stron,
 • udzielenie dedykowanych zniżek pracownikom Spółki:
 1. studia I i II stopnia, 25% zniżki od ceny bazowej na całość studiów,
 2. studia podyplomowe, 25 % zniżki od ceny bazowej na całość studiów,
 3. studia MBA, 20% zniżki od ceny bazowej na całość studiów,
 • realizacja wspólnych projektów studenckich,
 • realizacja szkoleń zamkniętych dla Spółki zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanymi przez Spółkę.
 • Świadczenia ze strony Spółki:
 • organizacja bezpłatnych praktyk dla nie więcej niż 10 studentów ZPSB w danym roku,
 • spotkania ze studentami (wystąpienia, wykłady czy prezentacja Spółki) na terenie Uczelni, szczególnie ukazujących potrzeby kadrowe Spółki,
 • wizyty, wycieczki studentów wraz z opiekunami na terenie Spółki,

Korzyści dla studenta:

 • możliwość odbywania praktyk,
 • korzystanie ze zorganizowanych wycieczek po terenie Spółki,
 • udział w spotkaniach ze specjalistami ze Spółki,
 • pozyskanie informacji o potrzebach kadrowych w Spółce,

Korzyści dla pracownika - studenta:

 • zniżki w płatnościach za studia wg. udzielnych zniżek,

Kontakt:

Pełnomocnik ds. współpracy ze szkolnictwem wyższym
Pani Ewa Chmielewska
tel.: 91 317 25 50, kom.: 887 744 567
e-mail: ##tlp.rwbxtatlhzp#at#vgjeppodin.rdb##

Wyszukiwarka