Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Dla studenta
Dla studenta
Współpraca z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym (ZUT)Rozwiń

Umowa w zakresie organizacji i prowadzenia Akademii Wodorowej zawarta w dniu 7 marca 2023r. pomiędzy:

Grupą Azoty Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A., a Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie

Mając na uwadze realizację zapisów Listu Intencyjnego podpisanego przez 16 sygnatariuszy Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej oraz zapotrzebowanie w GA Police na wysoko wykwalifikowaną kadrę, wyspecjalizowaną w innowacyjnych technologiach wodorowych

i ich praktycznym wykorzystaniu, wynikających z treści podpisanego w dniu 09.01.2023 r. Listu Intencyjnego w sprawie powołania Akademii Wodorowej, Strony zgodnie postanawiają podjąć na zasadach określonych w niniejszej Umowie, współpracę w zakresie utworzenia i prowadzenia Akademii Wodorowej.

Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie pomiędzy Stronami wzajemnych uprawnień i obowiązków, w szczególności związanych z organizacją Akademii Wodorowej   projektu, który powstanie w ramach Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej   w celu popularyzacji idei zastosowania wodoru w aplikacjach związanych z wytwarzaniem szeroko pojętej zielonej energii, poprzez organizację programu szkoleniowego, skierowanego dla studentów i doktorantów, zainteresowanych technologiami wodorowymi.

Osobami prowadzącymi AKADEMIĘ WODOROWĄ są:

 1. ze strony GA Police: dr n. zdr. Ewa Chmielewska - pełnomocnik ds. współpracy ze szkolnictwem, tel. 887 744 567, e-mail: ##tlp.rwbxtatlhzp#at#vgjeppodin.rdb##
 2. ze strony ZUT: prof. dr hab. inż. Rafał Rakoczy - Dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej, tel.: 508 377 940, e-mail: ##gpupa.gpzdron#at#oji.tsj.ea##

List intencyjny utworzenia i prowadzenia Akademii Wodorowej w ramach działalności Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej – dnia 9.01.2023 r.

Grupa Azoty Police oraz ZUT oświadczają, iż rozpoczęły negocjacje prowadzące do zawarcia umowy o współpracy, w celu realizacji przedsięwzięcia związanego z utworzeniem Akademii Wodorowej. Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach działalności Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej. Umowa o współpracy określi szczegółowe działania, które będą podejmowane w związku z realizacją i zarządzaniem przedsięwzięciem przez poszczególnych partnerów oraz zakres wsparcia partnerów dodatkowych przedsięwzięcia. Uruchomienie Akademii Wodorowej zaplanowano na marzec 2023 r.

Porozumienie o wzajemnej współpracy w zakresie kształcenia studentów

Uczelnia przeprowadzi kształcenie studentów na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa, w specjalności eksploatacja instalacji przemy-słu petrochemicznego, zwanego dalej „kierunkiem”, rozpoczynające się od semestru letnie-go roku akademickiego 2021/2022 i trwające planowo trzy semestry.

W ramach współpracy określonej niniejszym Porozumieniem Strony będą: wzajemnie promować pozytywny wizerunek każdej ze Stron.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny - Wydział Elektryczny

Porozumienie o wzajemnej współpracy z dnia 17.02.2022r.:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Elektryczny,  oraz Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i Grupa Azoty Police Serwis, wyrażają intencję współpracy:

 • Przy rozwiązywaniu istotnych dla obu stron problemów technicznych.
 • Przy podejmowaniu przedsięwzięć z zakresu prac badawczych i rozwojowych.
 • Przy wdrażaniu do procesu dydaktycznego nowoczesnych rozwiązań technicznych.
 • W zakresie promowania studentów i absolwentów wyróżniających się wiedzą i umiejętnościami w wybranych dziedzinach techniki.
 • W przygotowaniu absolwentów WE ZUT do prac wymagających dużego zasobu wiedzy i umiejętności praktycznych, a także dobrego przygotowania językowego.
 • W zakresie rozwoju kształcenia ustawicznego, niezbędnego w warunkach współczesnego rozwoju nauki, techniki i technologii.
 • W zakresie wzajemnego promowania pozytywnego wizerunku każdej ze stron Porozumienia.
 • Co do unowocześniania treści kształcenia zgodnie z postępami nauki i techniki.
 • W zakresie realizacji nowoczesnych warunków kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem nauki języków obcych.
 • Promowania nowoczesnych rozwiązań technicznych stanowiących wynik prac studenckich i dyplomowych, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa autorskiego.
 • Współpracy w zakresie praktyk studenckich, staży absolwentów oraz ich zatrudniania w Grupie Azoty.

Traci moc Porozumienie zawarte z Grupą Azoty Zakłady „Chemiczne” S.A. z dnia 12.04.2013 r. 

Porozumienie z WKŚiR z dnia 7.11.2022 r.:

Współpraca będzie obejmowała m.in.:

 • współpracę w zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń specjalistycznych;
 • uczestnictwo pracowników Stron w zespołach eksperckich do spraw przygotowania programów dydaktycznych, przeprowadzanie wykładów i szkoleń, organizację wspólnych warsztatów i spotkań;
 • prowadzenie przez Strony wspólnych badań naukowych;
 • wsparcie statutowych działań Wydziału przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.;
 • współorganizację wyjazdów studyjnych i seminariów;
 • wzajemne propagowanie osiągnięć w obszarach badawczym, dydaktycznym i kadrowym;
 • wspólne działania w celu pozyskania środków finansowych, tym unijnych, umożliwiających efektywną i partnerską kooperację, w tym wspólną realizację projektów z obszaru badań naukowych (podstawowych i przemysłowych) oraz prac rozwojowych.

Kontakt:

dr n. zdr. Ewa Chmielewska
Pełnomocnik
ds. współpracy ze szkolnictwem
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne ”Police” S.A.
Tel. +48 91 317 25 50
Tel. kom. 887 744 567

Współpraca z Politechniką Morską (PM)Rozwiń

List intencyjny w zakresie kształcenie studentów przez GAP, GA Police- Serwis, GA Polyolefins oraz Akademię Morską.

Celem niniejszego listu intencyjnego jest wykorzystanie doświadczeń i dorobku AMS oraz potencjału i pozycji Spółek: Grupa Azoty Police, GA Polyolefins, GA Police Serwis dla dalszych działań w zakresie:

 1. Ukierunkowania kształcenia inżynieryjno-technicznego na potrzeby kadrowe Spółek: Grupy Azoty Police, GA Polyolefins, GA Police Serwis;
 2. Podniesienia jakości kształcenia technicznego praktycznego;
 3. Przygotowania przyszłych absolwentów do świadomego planowania ścieżki zawodowej;
 4. Podjęcia współpracy pracowników Spółek: Grupy Azoty Police, GA Polyolefins, GA Police Serwis z nauczycielami akademickimi AMS;
 5. Organizowania w uzgodnieniu ze Spółkami Grupy Azoty Police, GA Polyolefins, GA Police Serwis problemowych wykładów i seminariów dla studentów;
 6. Zapraszania przedstawicieli Spółek: Grupy Azoty Police, GA Polyolefins, GA Police Serwis na wykłady tematyczne organizowane przez AMS;
 7. Współpracy w ramach podnoszenia kwalifikacji kadry Spółek: Grupy Azoty Police, GA Polyolefins, GA Police Serwis;
 8. Tworzenia projektów i nowoczesnych technologii dotyczących innowacyjnych rozwiązań w myśl koncepcji: „Przemysł 4.0 - Chemia 4.0”

 

Porozumienie o współpracy z dnia 28.10.2021 r.

Strony zgodnie postanawiają uruchomić przez Wydział Mechaniczny Akademii Morskiej w Szczecinie pierwszą edycję kształcenia studentów kierunku Inżynieria Przemysłowa i Morskie Elektrownie Wiatrowe - specjalności Diagnostyka Systemów Przemysłowych, w latach akademickich 2021/2022-2024/2025 oraz edycję kształcenia studentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn - specjalności Budowa i Eksploatacja Morskich Systemów Energetycznych na zasadach określonych w niniejszym Porozumieniu.

 1. Uczelnia przeprowadzi na Wydziale Mechanicznym na studiach stacjonarnych I stopnia kierunku Inżynieria Przemysłowa i Morskie Elektrownie Wiatrowe (IPiMEW) specjalności Diagnostyka Systemów Przemysłowych kształcenie grupy studentów rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022 i trwające planowo 7 (siedem) semestrów, tj. do końca semestru zimowego roku akademickiego 2024/2025.
 2. Uczelnia przeprowadzi na Wydziale  Mechanicznym na studiach stacjonarnych II stopnia kierunku Mechanika i Budowa Maszyn specjalności Budowa i Eksploatacja Morskich Systemów Energetycznych kształcenie grupy studentów rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022 i trwające planowo 3 (semestry), tj. do końca semestru zimowego roku akademickiego 2022/2023.
 3. Od roku akademickiego 2023/2024 na studiach stacjonarnych II stopnia zostanie uruchomiony dedykowany kierunek Inżynieria Przemysłowa i Morskie Elektrownie Wiatrowe.

W ramach współpracy określonej niniejszym Porozumieniem Strony będą  wzajemnie promować pozytywny wizerunek każdej ze Stron.

Kontakt:

dr n. zdr. Ewa Chmielewska
Pełnomocnik
ds. współpracy ze szkolnictwem
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne ”Police” S.A.
Tel. +48 91 317 25 50
Tel. kom. 887 744 567

Współpraca z Uniwersytetem Szczecińskim (US)Rozwiń

Porozumienia:

 1. Porozumienie z Uniwersytetem Szczecińskim o wzajemnej współpracy zawarte dnia 25.01.2021 r. na czas nieokreślony.

OŚWIADCZENIA STRON

 1. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie czynności podjęte w ramach realizacji niniejszego Porozumienia mają na celu promowanie współpracy pomiędzy US i Spółką poprzez wzajemne korzystanie ze swojego potencjału, zasobów, wiedzy i doświadczenia.
 2. Strony zobowiązują się do wzajemnego wspierania w ramach swoich możliwości faktycznych i prawnych oraz do uwzględniania spraw i interesów drugiej strony w swoich działaniach.
 3. Porozumienie zostało zawarte przez osoby upoważnione do reprezentowania właściwej ze stron, zgodnie z posiadanymi pełnomocnictwami i umocowaniami.
 4. Finansowanie wszystkich przedsięwzięć niniejszego Porozumienia odbywać się będzie na zasadach wzajemności w oparciu o finansowe możliwości Stron oraz fundusze pozyskiwane przez każdą ze stron ze źródeł zewnętrznych.
 5. W ramach niniejszego Porozumienia Strony wyrażają wzajemną zgodę na umieszczenie logo oraz informacji o współpracy między Stronami w swoich materiałach promocyjnych i informacyjnych.
 6. Treści informacji o współpracy, miejsca publikacji zostaną każdorazowo uzgadniane między Stronami.
 7. Przekazane przez Strony znaki towarowe przeznaczone do publikacji nie będą poczytane jako przenoszenie pomiędzy Stronami praw do znaków towarowych lub ustanowienie jakiegokolwiek uprawnienia do rozporządzenia nimi w innym celu niż wykonanie Porozumienia.

 

PRZEDMIOT POROZUMIENIA

Porozumienie obejmuje współpracę Stron w zakresie naukowym, dydaktycznym i promocyjnym obejmując:

Świadczenia ze strony US:

 • Prezentacja Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. i jej działalności, ekspozycja Spółki (w tym logo) na terenie US oraz promocja aktywności firmy na stronie internetowej US, mediach społecznościowych i materiałach reklamowych oraz materiałach projektów naukowo-dydaktycznych realizowanych przez US (w tym: International Photographic Competition Mathematics in Focus), zgodnie z ustaleniami Stron.
 • Udzielenie zniżek pracownikom Grupa Azoty Zakłady Chemiczne S.A. Police w wysokości 20% od ceny ustalonej w cenniku US za całość studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, kształcenia specjalistycznego, studiów podyplomowych oraz 25% od ceny ustalonej w cenniku US dla studiów Executive MBA. Zasady udzielania zniżki wynikają każdorazowo z treści przepisów obowiązujących aktów wewnętrznych Uniwersytetu Szczecińskiego. W danym roku akademickim liczba osób korzystających po raz pierwszy ze zniżek nie może być większa niż 10 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Realizacja wspólnych projektów studenckich i pracowniczych oraz na zamówienie zgodnie z odrębnymi ustaleniami.
 • Realizacja szkoleń zamkniętych dla Spółki na zasadach określonych odrębnymi umowami.
 • Realizacja prac dyplomowych i doktoratów tworzonych na tematy istotne dla Spółki.
 • Realizacja wspólnych projektów badawczo-rozwojowych, doktoratów wdrożeniowych istotnych dla Spółki.

 

Świadczenia ze strony Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A

 • Organizacja bezpłatnych praktyk dla nie więcej niż 10 studentów US w danym roku.
 • Spotkania ze studentami (wystąpienia, wykłady czy prezentacja Spółki) na terenie Uczelni podczas zajęć (wybranych przez Uczelnię), szczególnie ukazujących potrzeby kadrowe Spółki.
 • Wizyty, wycieczki studentów wraz z opiekunami na terenie firmy, zgodnie z odrębnymi ustaleniami dotyczącymi terminów.
 • Współfinansowanie w ramach możliwości Spółki projektów naukowo-dydaktycznych realizowanych na terenie US.

Kontakt:

Pełnomocnik ds. współpracy ze szkolnictwem
dr n. zdr. Ewa Chmielewska
tel.: 91 317 25 50, kom.: 887 744 567
e-mail: ##tlp.rwbxtatlhzp#at#vgjeppodin.rdb##

Współpraca z Uniwersytetem WSB Merito w SzczecinieRozwiń

Porozumienia/Umowy:

1. Porozumienie o wzajemnej współpracy z dnia 21.12.2018 r. w zakresie organizacji bezpłatnych praktyk dla nie więcej jak 10 studentów WSB, kształcących się na wydziale Ekonomicznym w Szczecinie na kierunku Finanse i Rachunkowość, Logistyka.

Korzyści dla studenta:

 • możliwość odbywania bezpłatnych praktyk

2. Umowa Firma 55/2022 z dnia 2.09.2022r. przyznająca zniżki pracownikom Grupy Azoty Police w opłatach za studia do dnia 31.12.2027 r.

1. Wyższa Szkoła Bankowa udziela zniżek pracownikom Firmy w następującej wysokości:

a) Studia I stopnia – 15% zniżki od ceny bazowej  na całość studiów, wynikających z liczby rat dla każdego pracownika Firmy,

b) Jednolite studia magisterskie – 15% zniżki od ceny bazowej1 za całość studiów, wynikających z liczby rat dla każdego pracownika Firmy,

c) Studia II stopnia – 15% zniżki od ceny bazowej1 za całość studiów, wynikających z liczby rat  dla każdego pracownika Firmy,

d) Studia II stopnia ze studiami podyplomowymi – 15% zniżki od ceny bazowej1 za całość studiów, wynikających z liczby rat  dla każdego pracownika Firmy,

e) Studia podyplomowe – 20% zniżki od ceny bazowej1 za całość studiów, wynikających z liczby rat  dla każdego pracownika Firmy,

f) Studia MBA – 10% zniżki od ceny bazowej1 za całość studiów, wynikających z liczby rat  dla każdego pracownika Firmy,

g) 100% zniżki we wpisowym na studia I stopnia, jednolite studia magisterskie, studia II stopnia, studia II stopnia ze studiami podyplomowymi, studia podyplomowe, studia MBA.

Kontakt:

Pełnomocnik ds. współpracy ze szkolnictwem
dr n. zdr. Ewa Chmielewska
tel.: 91 317 25 50, kom.: 887 744 567
e-mail: ##tlp.rwbxtatlhzp#at#vgjeppodin.rdb##

Współpraca z Zachodniopomorską Szkołą Biznesu - Akademia Nauk Stosowanych w SzczecinieRozwiń

Porozumienia:

Porozumienie o wzajemnej współpracy zawarte dnia 11.12.2019 r. na czas nieokreślony.

Porozumienie o współpracy z Zachodniopomorską Szkołą Biznesu w Szczecinie:

 • Świadczenia ze strony ZPSB:
 • prezentacja Spółki (w tym logo) na terenie Uczelni oraz promocja Spółki na stronie internetowej Uczelni, mediach społecznościowych i materiałach reklamowych, zgodnie z ustaleniami Stron,
 • udzielenie dedykowanych zniżek pracownikom Spółki:
 1. studia I i II stopnia, 25% zniżki od ceny bazowej na całość studiów,
 2. studia podyplomowe, 25 % zniżki od ceny bazowej na całość studiów,
 3. studia MBA, 20% zniżki od ceny bazowej na całość studiów,
 • realizacja wspólnych projektów studenckich,
 • realizacja szkoleń zamkniętych dla Spółki zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanymi przez Spółkę.
 • Świadczenia ze strony Spółki:
 • organizacja bezpłatnych praktyk dla nie więcej niż 10 studentów ZPSB w danym roku,
 • spotkania ze studentami (wystąpienia, wykłady czy prezentacja Spółki) na terenie Uczelni, szczególnie ukazujących potrzeby kadrowe Spółki,
 • wizyty, wycieczki studentów wraz z opiekunami na terenie Spółki,

Korzyści dla studenta:

 • możliwość odbywania praktyk,
 • korzystanie ze zorganizowanych wycieczek po terenie Spółki,
 • udział w spotkaniach ze specjalistami ze Spółki,
 • pozyskanie informacji o potrzebach kadrowych w Spółce,

Korzyści dla pracownika - studenta:

 • zniżki w płatnościach za studia wg. udzielnych zniżek,

Kontakt:

Pełnomocnik ds. współpracy ze szkolnictwem
dr n. zdr. Ewa Chmielewska
tel.: 91 317 25 50, kom.: 887 744 567
e-mail: ##tlp.rwbxtatlhzp#at#vgjeppodin.rdb##

Współpraca z Akademią Nauk Stosowanych TWP w SzczecinieRozwiń

Porozumienie o współpracy z dnia 10.10.2022 r.

Współpraca może być realizowana między innymi przez:

 1. organizowanie i przeprowadzanie praktyk i staży dla studentów i absolwentów Uczelni u Pracodawcy;
 2. organizowanie miejsc pracy dla studentów i absolwentów Uczelni;
 3. ustalanie tematyki prac dyplomowych, które mogłyby być realizowane w ramach współpracy z Pracodawcą pod opieką osoby wyznaczonej z Uczelni;
 4. organizowanie wyjazdów studyjnych, warsztatów, sympozjów i wystaw;
 5. wymianę wizyt pracowników obu Stron;
 6. prowadzenie pracy badawczej studentów i doktorantów w tematach stanowiących zainteresowanie obu Stron.

W ramach współpracy określonej niniejszym Porozumieniem Strony będą: wzajemnie promować pozytywny wizerunek każdej ze Stron.

Kontakt po stronie Uczelni:

Agnieszka Żwierełło
Uczelniany Opiekun Praktyk
e-mail: ##polxtgtaad#at#pchile.ea##
tel. 91 424 32 11

Kontakt po stronie Przedsiębiorstwa:

dr n. zdr. Ewa Chmielewska
Pełnomocnik ds. współpracy ze szkolnictwem wyższym
e-mail: ##tlp.rwbxtatlhzp#at#vgjeppodin.rdb##
tel.+48 91 317 25 50, 887 744 567

Politechnika WarszawskaRozwiń

Umowa o wspłpracy w zakresie praktyk zawodowych i działalności badawczo-rozwojowej.

Przedmiotem niniejszej Umowy jest umożliwienie studentom Uczelni odbycia praktyk w  Spółce oraz nawiązania współpracy badawczo-rozwojowej.

1. Strony deklarują możliwość rozszerzenia współpracy o inne obszary m.in. w zakresie:

 1. Ustalania tematyki prac dyplomowych, które mogłyby być realizowane w ramach współpracy z Pracodawcą pod opieką osoby wyznaczonej z Uczelni;
 2. Prowadzenia prac naukowo-badawczych studentów i doktorantów w tematach stanowiących zainteresowanie obu stron.

2. W przypadku rozpoczęcia współpracy w obszarach, o których mowa powyżej Strony zawrą stosowane porozumienie/umowę.

W ramach współpracy określonej niniejszym Porozumieniem Strony będą: wzajemnie promować pozytywny wizerunek każdej ze Stron.

Kontakt:

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk
dr hab. inż. Paweł Sobieszuk, profesor uczelni
ul. Waryńskiego 1, 00-645 Warszawa, pok. 504
tel. 22 234 63 19
e-mail.: ##eplta.hdqxthojz#at#el.tsj.ea##

Politechnika PoznańskaRozwiń

Strony nawiązują współpracę w celu zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia studentów Uczelni i efektywnego wykorzystania w przyszłości nabytej przez nich wiedzy i umiejętności.

Współpraca może być realizowana między innymi przez:

 1. organizowanie i przeprowadzanie praktyk i staży dla studentów i absolwentów Uczelni u Pracodawcy;
 2. organizowanie miejsc pracy dla studentów i absolwentów Uczelni;
 3. ustalanie tematyki prac dyplomowych, które mogłyby być realizowane w ramach współpracy z Pracodawcą pod opieką osoby wyznaczonej z Uczelni;
 4. organizowanie wyjazdów studyjnych, warsztatów, sympozjów i wystaw;
 5. wymianę wizyt pracowników obu Stron;
 6. prowadzenie pracy badawczej studentów i doktorantów w tematach stanowiących zainteresowanie obu Stron;

 W ramach współpracy określonej niniejszym Porozumieniem Strony będą: wzajemnie promować pozytywny wizerunek każdej ze Stron.

Kontakt po stronie Uczelni:

Centrum Praktyk i Karier
ul. Piotrowo 3, pok. 327, 60-965 Poznań
tel. +48 61 665 20 10, fax +48 61 665 27 70
e-mail: ##rez#at#eji.edocpc.ea##
oraz wydziałowi koordynatorzy praktyk

Kontakt po stronie Przedsiębiorstwa:

dr n. zdr. Ewa Chmielewska
Pełnomocnik ds. współpracy ze szkolnictwem wyższym
e-mail: ##tlp.rwbxtatlhzp#at#vgjeppodin.rdb##
tel.+48 91 317 25 50, 887 744 567

Wyszukiwarka