Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Projekty
Projekty
I Edycja Programu „Wolontariat Pracowniczy”Rozwiń

Pracownicy trzech Spółek Grupy Azoty: Grupy  Azoty Police, GA Polyolefins, Police- Serwis utworzyli Zespół i opracowali projekt pt.: „Od przedszkolnych lat z ekologią za pan brat” realizowany w Publicznym Przedszkolu nr 5 w Policach.

Pomysł na projekt wziął się z obranego kierunku Grupy Azoty: dbanie o ekologię, zasoby naturalne oraz oszczędzanie energii, a jednocześnie Społeczną Odpowiedzialność Biznesu, potrzebę edukacji i współdziałanie ze środowiskiem lokalnym.

Ważnym elementem było również wprowadzenie nowej Spółki Grypy Azoty Polyolefins do środowiska lokalnego, w którym korzenie Grupy Azoty Police sięgają lat 70.

Ogród przedszkolny zajmuje bardzo ważne miejsce w edukacji ekologicznej dzieci.

Praca w ogrodzie będzie traktowana jako bardzo istotny element wychowania i kształcenia przyrodniczego.

Dzięki pracy w ogrodzie dzieci w sposób bardzo przystępny poznają podstawowe prawa i prawidłowości przyrody, a jednocześnie nauczą się szacunku do pracy, zarówno własnej, jak i innych. Warto jeszcze zaznaczyć, że w trakcie wykonywania pielęgnacji ogrodu dzieci będą się uczyły przestrzegać zasady ekoetyki, a zwłaszcza:

 • zasad oszczędnego i racjonalnego wykorzystania materiałów i narzędzi zgodnie z tezą: najpierw pomyśl (zaprojektuj) a potem zrób,
 • oszczędzania wody- stosowania deszczówki do podlewania ogrodu,
 • zachowania podstawowych zasad pielęgnowania roślin i zwierząt zgodnie z ich potrzebami życiowymi,

Projekt realizowany był od lipca do października 2022r., a jego rezultaty to:

 1. Ogród warzywno- kwiatowy
 2. Stojaki na rowerki
 3. Pojemnik na deszczówkę

Aktywny kontakt z przyrodą pozwali wykształcić u dziecka właściwy stosunek do wszystkiego co żywe, stopniowo doprowadzając do zrozumienia przez nie stanowiska i roli człowieka w przyrodzie. Dziecko będzie mogło zrozumieć, iż stosunek do przyrody jest miarą kultury człowieka, a zdolność do odczuwania piękna natury, odpowiedzialności za postępowanie człowieka w świecie przyrody świadczy o jego bogactwie duchowym.

Program ekologiczny z Grupą Azoty Police został wpisany do Rocznego Planu Pracy Przedszkola na rok szkolny 2022/2023, w ramach którego odbędą się cykliczne spotkania z przedstawicielami zakładów w celu przybliżenia dzieciom naszych produktów i pracy na poszczególnych wydziałach.

Realizowany Projekt wspaniale wpisał się w Strategię i Misję Grupy Azoty - „Zielone Azoty”.

Polsko–niemiecka szkoła dobrych kadr zawodowychRozwiń

W trakcie realizacji od 2019 r.

Znaczna grupa pracowników w 2019 r. roku zgłosiła się do projektu realizowanego przez Fundację Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego „FAVEO” z Wrocławia będącą jednocześnie liderem polsko-niemieckiego projektu. Projekt skierowany był do pracowników, którzy w Spółce opiekują się praktykantami, stażystami podczas praktycznej nauki zawodu, a jednocześnie ukończyli kurs kwalifikacyjny, który daje im kwalifikacje instruktora praktycznej nauki zawodu. Pracownicy, którzy dokonali zgłoszenia są jednocześnie opiekunami praktykantów i stażystów w Spółce.

Każdy uczestnik miał prawo do skorzystania w projekcie z następujących form wsparcia:

a) diagnozy indywidualnych potrzeb w zakresie posiadanych kompetencji zawodowych i kluczowych oraz określenia ścieżki rozwoju w projekcie podczas spotkań z tutorami,

b) udziału w szkoleniach, których zakres obejmuje: „Podstawy systemu dualnego w Niemczech” oraz „Komunikacja instruktor-uczeń w systemie dualnym”,

c) udziału w obserwacji w zakładach Związku Kształcenia dla Branży Chemicznej w Schkopau w Niemczech,

Uczestnicy Projektu oprócz szkoleń odwiedzili firmy działające na terenie Parku Przemysłowego Value Park, który znajduje się w zagłębiu branży chemicznej w Niemczech – w tzw. Trójkącie Chemicznym Buna-Leuna-Schkopau, gdzie mieli możliwość poznania systemu dualnego oraz pracy z uczniem. Wartością dodaną projektu jest nawiązanie współpracy pomiędzy partnerstwem - zakładami z branży chemicznej w Niemczech, a uczestnikami projektu - osobami zatrudnionymi w polskich firmach z branży chemicznej.

Każdy Uczestnik podczas szkolenia zobowiązany był do przygotowania:

a) indywidualnego programu pracy z uczniem odbywającym praktykę zawodową, który opierał się na wykorzystaniu kompetencji, doświadczeń i rozwiązań poznanych podczas programu mobilności ponadnarodowej,

b)  współpracy w zespole celem wdrożenia zaproponowanego przez siebie rozwiązania do codziennej pracy z uczniami,

Zakończenie projektu przewidziane jest na listopad 2020 r.

Pigułki kompetencjiRozwiń

Realizowany przez ZPSB w Szczecinie.

W ramach współpracy z ZPSB pracownicy mają możliwość otrzymywania informacji bezpośrednio z uczelni o realizowanych projektach. Jednym z nich jest: Akademia Lidera 2.0 - w ramach której zaoferowane są cykle szkoleń dla osób dorosłych 30+ oraz Akademia Młodego Lidera - dla dzieci - uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej oraz szkoły średniej (liceum, technikum).

Zielona KuźniaRozwiń

Staże i praktyki  dla studentów i absolwentów szkół wyższych oraz absolwentów szkół średnich technicznych.

Program „Zielona Kuźnia” jest autorskim projektem Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. realizowanym w ramach Programu Kształtowania Zaangażowania Pracowników, którego ideą jest zwiększenie szans studentów i absolwentów na zatrudnienie poprzez umożliwienie im uzyskania umiejętności praktycznych na drodze odbytego stażu lub praktyki w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Głównymi celami Programu są:

 • Pozyskanie na staż lub praktykę najlepszych studentów oraz absolwentów szkół wyższych i szkół średnich technicznych, o jak najwyższych kompetencjach, potencjale rozwojowym i wysokiej motywacji,
 • Stworzenie studentom i absolwentom szkół wyższych i szkół średnich szansy rozwoju i zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego,
 • Czas trwania stażu wynosi od 3 do 12 miesięcy. Długość stażu uzależniona jest od woli stron.
 • Czas trwania praktyki wynosi od 1 do 3 miesięcy. Długość praktyki uzależniona jest od woli stron.

Zgłoszenie do Programu

 1. Projekt adresowany jest do studentów ostatniego roku studiów, absolwentów szkół wyższych i szkół średnich do 18 miesięcy od daty uzyskania dyplomu / świadectwa, którzy nie ukończyli 29 roku życia, ubiegających się o staż lub praktykę.
 2. Studenci lub absolwenci zainteresowani odbyciem stażu lub praktyki składają aplikacje poprzez link do serwisu rekrutacyjnego.  
Projekt SMART COMBORozwiń

W trakcie realizacji od 2021 r.

Projekt SMART COMBO wpisuje się społeczny wizerunek Firmy, odpowiada na ważny problem społeczny jakim jest osamotnienie po przejściu na emeryturę.

Projekt- skierowany jest do pracowników-przyszłych emerytów. Pomimo tego, że wiele osób deklaruje, jak bardzo marzy o emeryturze, po paru miesiącach „euforii” – przy braku planu i celu – następuje trudny moment: „życia z dnia na dzień”.

Udział w Projekcie pozwoli przyszłym emerytom zaplanować swoją przyszłość, odkryć swoje talenty i zainteresowania. Finalnie zostanie opracowane narzędzie, które będzie dostosowane do potrzeb związanych z  planami przyszłego emeryta.

Obszary innowacyjności SMART COMBO to:

 • obszar miejsca, gdzie osoby w wieku okołoemerytalnym mogą skorzystać z programu SMART COMBO w miejscu pracy (działy HR wdrażając SMART COMBO mogą min. przedłużyć aktywność zawodową osób przechodzących na emeryturę lub pomóc im w poszukiwaniu aktywności dla nich satysfakcjonujących);
 • obszar czasu – skorzystanie ze SMART COMBO da możliwość zdiagnozowania swoich potrzeb, wyznaczenia celu, opracowania planu działania i przygotowanie siebie do jego wdrożenia przed momentem przejścia na emeryturę

Narzędzie SMART COMBO, które zostanie przetestowane (a w przyszłości wdrożone) przy udziale chętnych ponad 20 pracowników, którzy w najbliższym roku przejdą na emeryturę (planują przejście) zostało wymyślone i opisane przez Ewę Kuzilek – Sekścińską i Ewę Suchożebrską. Obydwie Panie od przeszło dwudziestu lat są wspólniczkami Biura Doradztwa Personalnego „ATTESTOR” s c.

Ewa Kuzilek – Sekścińska jest pedagogiem, coachem, mediatorem, doradcą personalnym, trenerem, ekspertem, autorem i współautorem min. projektów skierowanych do Seniorów.

Ewa Suchożebrska jest ekonomistką, coachem, doradcą personalnym, trenerem, ekspertem jak również autorem i współautorem min. projektów skierowanych do Seniorów.

Opracowany podręcznik –  zostanie przekazany na koniec Projektu do Działu GZL do dyspozycji i wykorzystania w pracy Działu.

Z Firmą Attestor - Dział GZL współpracował w 2019-2021 r. podczas współpracy z Fundacją Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego „FAVEO” z Wrocławia będącego Liderem polsko-niemieckiego projektu „Polsko – niemiecka szkoła dobrych kadr zawodowych”, w którym Firma Attestor przeprowadzała szkolenia i spotkania treningowe. Pracownicy wysoko ocenili działania szkoleniowców.

Od grudnia 2021 r. odbyło się kilka spotkań na specjalnie przygotowanych warsztatach przez Firmę Attestor (grudzień 2021 r. - maj 2022 r.) z ponad 20 chętnymi pracownikami- przyszłymi emerytami, którzy testowali narzędzia SMART COMBO, które po końcowej weryfikacji zostaną przekazane do Działu HR.  Zakończenie Projektu przewidziane na wrzesień 2022 r.

Koordynatorem Projektu SMART COMBO po stronie Spółki jest dr n. zdr. Ewa Chmielewska - Pełnomocnik ds. współpracy ze szkolnictwem;

Wyszukiwarka