Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Ład korporacyjny

Zarząd

Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., które nie zostały zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu do kompetencji innych organów Spółki. Zarząd działa na podstawie przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu i Regulaminu Zarządu. Regulamin Zarządu jest uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. we wszystkich dziedzinach jego działalności. Rada Nadzorcza jest powoływana przez Walne Zgromadzenie. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata.Obecnie w skład sześcioosobowej Rady Nadzorczej wchodzą trzy kobiety, w której jedna pełni funkcję sekretarza Rady Nadzorczej a dwie członka Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie

Poprzez Walne Zgromadzenia akcjonariusze realizują swoje prawa korporacyjne.

Wyszukiwarka