Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Biegły rewident
Biegły rewident

„Zgodnie ze Statutem Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia przeglądu i badania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki – Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” dokonywany jest przez Radę Nadzorczą Spółki.

Wybór firmy audytorskiej dokonywany jest zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającym decyzję Komisji 2005/909/WE, w oparciu o opracowaną przez Komitet Audytu i przyjętą przez Radę Nadzorczą Spółki politykę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania oraz określoną przez Komitet Audytu i zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą Spółki procedurę wyboru firmy audytorskiej przez jednostkę zainteresowania publicznego.

Podmiotem wybranym do przeprowadzenia w/w badań i przeglądów jest BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (02-676), przy ul. Postępu 12.

BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3355.”

Raport bieżący nr 27/2017 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowegoRozwiń
 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 20 czerwca 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki, dokonała wyboru zgodnie z obowiązującymi przepisami podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki obejmującego przeprowadzenie przeglądów i badań jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police”. S.A. za lata obrotowe 2017, 2018, 2019.

Podmiotem wybranym do przeprowadzenia w/w badań i przeglądów jest Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1. Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 130.

Dotychczasowa współpraca Emitenta z Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (działającej wówczas podczas pod nazwą Ernst & Young Audit Sp z o.o. z siedziba w Warszawie) obejmowała badanie sprawozdania finansowego Emitenta za 2006 rok oraz przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok.

Nadto, w latach ubiegłych Emitent korzystał z usług innych podmiotów z Grupy Ernst & Young w zakresie usług doradczych, prawnych, szkoleniowych.

Rada Nadzorcza udzieliła Zarządowi Spółki zgody na zawarcie umowy - obejmującej kolejne lata obrotowe tj. 2017, 2018, 2019 – na badanie i przegląd jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).  
Raport bieżący nr 8/2015 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowegoRozwiń
 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
 
 
Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 1 kwietnia 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki, dokonała wyboru zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki obejmującego przeprowadzenie przeglądów i badań jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za lata obrotowe 2015 i 2016.
 
Podmiotem wybranym do przeprowadzenia w/w badań i przeglądów jest KPMG Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Chłodnej 51. KPMG Audyt Sp. z o.o. wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 458. 
 
KPMG Audyt Sp. z o. o. dokonywała:
- przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych Spółki oraz półrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Spółki za lata obrotowe 2012, 2013 i 2014,
- badania rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Spółki za lata obrotowe 2012, 2013 i 2014.
- przeglądu półrocznych oraz badania rocznych pakietów konsolidacyjnych za okres 2012 – 2014.
 
KPMG Audyt Sp. z o. o. w latach 2013 – 2014 dokonała również weryfikacji rozliczenia nabycia udziałów senegalskiej spółki African Investment Group S.A. (AFRIG S.A.).
 
Rada Nadzorcza udzieliła Zarządowi Spółki zgody na zawarcie aneksu - obejmującego kolejne dwa lata obrotowe tj. 2015 i 2016 – do aktualnie obowiązującej umowy z KPMG Audyt Sp. z o.o. na badanie i przegląd jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Spółki. 
 
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).
Raport bieżący nr 21/2010 - Wybór biegłego rewidentaRozwiń
 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o wyborze podmiotu, z którym zawarta zostanie umowa na:
  • przegląd półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta oraz przegląd półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Z.Ch. "Police" S.A. sporządzonych zgodnie z MSSF za okres 01.012010 roku do 30.06.2010 roku oraz 01.01.2011 roku do 30.06.2011 roku i sporządzenia raportów z przeglądu,
  • badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta oraz badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Z.Ch. "Police" S.A. sporządzonych zgodnie z MSSF za rok obrotowy 2010 oraz 2011, wyrażenia o nich opinii i sporządzenia raportów z badania.
 
Informacje o wybranym podmiocie:
Nazwa i siedziba: Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa.
Podstawa uprawnień: Wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 73.
Data dokonania wyboru: 12 kwietnia 2010r.
Emitent korzystał z usług wybranego podmiotu w zakresie przeglądu i badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata 2007 - 2009 oraz usług doradztwa, usług szkoleniowych i tłumaczeń sprawozdań finansowych.
 
Wyboru dokonała Rada Nadzorcza Z.Ch. "Police" S.A. na podstawie § 33 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Umowa z wybranym podmiotem zawarta zostanie na okres dwóch lat.
 
Podstawa prawna przekazania raportu - § 5 ust.1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r., Nr 33 ., poz. 259).
Raport bieżący nr 30/2008 - Wybór biegłego rewidentaRozwiń
 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.
 
Na podstawie § 5 ust.1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209 z dnia 26 października 2005 r., poz. 1744) Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o wyborze podmiotu, z którym zawarta zostanie umowa na:
  • przegląd półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta oraz przegląd półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Z.Ch. "Police" S.A. sporządzonych zgodnie z MSSF za okres 01.01.2008 roku do 30.06.2008 roku oraz 01.01.2009 roku do 30.06.2009 roku i sporządzenia raportów z przeglądu,
  • badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta oraz badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Z.Ch. "Police" S.A. sporządzonych zgodnie z MSSF za rok obrotowy 2008 i 2009, wyrażenia o nich opinii i sporządzenia raportów z badania.
Informacje o wybranym podmiocie:
Nazwa i siedziba: Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa.
Podstawa uprawnień: Wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 73.
Data dokonania wyboru: 20 czerwca 2008 r.
 
Emitent korzystał z usług wybranego podmiotu w zakresie badania sprawozdania finansowego za 1998 rok oraz przeglądu i badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za półrocze 2007 i rok obrotowy 2007, pomocy i doradztwa w zakresie skonsolidowanego sprawozdania zgodnego z MSR, doradztwa w zakresie wyceny środków trwałych.
 
Wyboru dokonała Rada Nadzorcza Z. Ch. "Police" S.A. na podstawie § 33 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
Umowa z wybranym podmiotem zawarta zostanie na okres dwóch lat.
Raport bieżący 28/2007 Wybór biegłego rewidenta.Rozwiń
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Na podstawie § 5 ust.1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209 z dnia 26 października 2005 r., poz. 1744) Zarząd Z.Ch. „Police” S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w trybie przewidzianym w § 43 ustęp 4 Statutu Spółki o wyborze podmiotu, z którym zawarta zostanie umowa na:
  • przegląd półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta oraz przegląd półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Z.CH. „Police” S.A. sporządzonych zgodnie z MSSF za okres 01.01.2007 roku do 30.06.2007 roku i sporządzenia raportów z przeglądu,
  • badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta oraz badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Z.Ch. „Police” S.A. sporządzonych zgodnie z MSSF za rok obrotowy 2007, wyrażenia o nich opinii i sporządzenia raportów z badania,
 
Informacje o wybranym podmiocie:
Nazwa i siedziba: Deloitte Audyt Sp. z o.o. ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa
Podstawa uprawnień: Wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 73.
Data dokonania wyboru: 12 czerwca 2007 r.
 
Emitent korzystał z usług wybranego podmiotu w zakresie badania sprawozdania finansowego za rok 1998. Wyboru dokonała Rada Nadzorcza Z. Ch. „Police” S.A. na podstawie § 33 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
Umowa z wybranym podmiotem zawarta zostanie na okres jednego roku.
Raport bieżący 48/2006 Wybór biegłego rewidenta.Rozwiń
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 19) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U.2005 r. Nr 209 poz. 1744) Zarząd Z. Ch. „Police” S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o wyborze podmiotu, z którym zawarta zostanie umowa na badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz przegląd półrocznego sprawozdania finansowego za rok 2006
 
Informacje o wybranym podmiocie:
Nazwa i siedziba: Ernst&Young Audit Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa.
Podstawa uprawnień: Uchwała Nr 95/51/95 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16.02.1995r. o wpisie Ernst&Young Audit Sp. z o.o. na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawodań finansowych pod numerem ewidencyjnym 130.
Data dokonania wyboru: 27 czerwca 2006 r.
Emitent dotychczas nie korzystał z usług wybranego podmiotu.
 
Wyboru dokonała Rada Nadzorcza Z. Ch. "Police" S.A na podstawie § 33 ust. 1 pkt. 5) Statutu Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
Umowa z wybranym podmiotem zawarta zostanie na okres do 31 marca 2007 r.
Wyszukiwarka