Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Unia Europejska
Unia Europejska
Innowacyjne, płynne nawozy azotowe z krzemem i mikroelementami wzbogacone w mikroorganizmy oraz dodatki funkcjonalneRozwiń

Projekt „Innowacyjne, płynne nawozy azotowe z krzemem i mikroelementami wzbogacone w mikroorganizmy oraz dodatki funkcjonalne”

Umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-1313/20 z dnia 29-09-2021

Celem i planowany efekt końcowy projektu:

Projekt zakłada wytworzenie nowego typu nawozów płynnych na bazie roztworów mocznika wzbogaconych w dodatki funkcjonalne i mikrobiologiczne. Innowacyjne nawozy płynne, które będą cechowały się funkcjonalnościami takimi jak: zwiększona efektywność przyswajania składników pokarmowych, zwiększona ochrona upraw w okresach stresu wodnego, zwiększona odporność roślin na czynniki patogenne, zwiększone plonowanie i jakość plonu. Rezultat projektu stanowić będzie odpowiedź na zapotrzebowanie rynkowe i wyzwania dotyczące opracowania nawozów, których składniki pokarmowe będą efektywniej wykorzystane przez rośliny, szczególnie w okresach suszy, a które w minimalnym stopniu będą oddziaływały na środowisko.

Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez:

 • Opracowanie nowych płynnych nawozów azotowych z dodatkami mineralnymi i mikrobiologicznymi,
 • Określenie wpływu opracowanych formuł nawozowych na rośliny uprawne oraz własności gleby,
 • Opracowanie kompletnej technologii wytwarzania azotowego nawozu płynnego z dodatkami funkcjonalnymi oraz zaleceń nawozowych dla nowych produktów.

Wartość Projektu

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 3 536 922,58 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich

Maksymalna kwota dofinansowania - wkład Funduszy Europejskich - wynosi
1 987 366,89 PLN,  co stanowi 56,19 % całkowitych wydatków kwalifikujących się do dofinansowania.

Przyjazne dla środowiska nawozy o spowolnionym uwalnianiu składnikówRozwiń

Projekt „Przyjazne dla środowiska nawozy o spowolnionym uwalnianiu składników”

Umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-1495/19 z dnia 04-08-2020

Celem i planowany efekt końcowy projektu:

Projekt zakłada wytworzenie nowych nawozów otoczkowanych o spowolnionym uwalnianiu składników, bazujących na mineralnych nawozach azotowych (Pulrea/Pulgran) i wieloskładnikowych NPK (Polifoska). Zastosowane biodegradowalne otoczki polimerowe oparte, w szczególności, na materiałach pochodzenia naturalnego, będą spełniały wymogi nowego rozporządzenia nawozowego 2019/1009 (biodegradacja 90% materiału w przeciągu 48 miesięcy od aplikacji). Produkty te mają przyczynić się do zwiększenia efektywności wykorzystania składników z nawozów i zwiększenia produktywności upraw przy jednoczesnym ograniczeniu oddziaływania na środowisko naturalne.

Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez:

 • Opracowanie nowych biodegradowalnych materiałów powłokowych dla mineralnych nawozów azotowych i NPK;
 • Określenie wpływu opracowanych formulacji nawozowych na rośliny uprawne, własności gleby oraz straty gazowe azotu w postaci amoniaku;
 • Opracowanie kompletnej technologii wytwarzania nawozu otoczkowanego oraz zaleceń nawozowych dla nowych produktów

Wartość Projektu

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 5 804 602,25 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich

Maksymalna kwota dofinansowania - wkład Funduszy Europejskich - wynosi 3 821 656,47 PLN,  co stanowi 66,18 % całkowitych wydatków kwalifikujących się do dofinansowania.

Opracowanie technologii wytwarzania nowego typu nawozów płynnych w oparciu o surowce fosforonośne pochodzenia osadowegoRozwiń

Projekt: „Opracowanie technologii wytwarzania nowego typu nawozów płynnych w oparciu o surowce fosforonośne pochodzenia osadowego”

Umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0476/18-00 z dnia 12.03.2019

Celem projektu Celem projektu jest opracowanie nowej technologii optymalnego i skutecznego oczyszczania i zatężania kwasu fosforowego (V) do produkcji polifosforanu amonu (APP) z surowców fosforonośnych pochodzenia osadowego oraz innowacyjnych nawozów płynnych wytwarzanych na bazie APP.

Efektem końcowym będzie otrzymanie innowacji produktowych w postaci nowoczesnych nawozów płynnych wytwarzanych w oparciu o APP z wykorzystaniem roztworów RSM i innych komponentów nawozowych.

Nowe produkty otrzymane w projekcie będą cechowały przewagi parametryczne nad obecnie dostępnymi produktami rynkowymi w związku z:

 • zastosowaniem w produkcie surowców fosforonośnych pochodzenia osadowego jako bazy do produkcji płynnych nawozów wieloskładnikowych,
 • zawartością w produkcie APP jako nośnika mikroelementów w formie schelatowanej,
 • wysoką efektywnością stosowania/aplikacji,
 • szeroką liczbą sposobów aplikacji,
 • zróżnicowaniem form P2O5,
 • niską zawartością metali ciężkich i zanieczyszczeń ograniczających produktywność i jakość strumieni nawozowych,
 • ograniczoną emisję amoniaku,
 • wysoką rozpuszczalnością fosforu w nawozie płynnym,
 • wyższą efektywnością plonów przy zachowaniu analogicznych dawek składników pokarmowych w nawozach.

Wartość Projektu
Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 14 875 646,00 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich
Maksymalna kwota dofinansowania - wkład Funduszy Europejskich - wynosi 7 420 477,21 PLN, co stanowi 49,94% całkowitych wydatków kwalifikujących się do dofinansowania.

Wyszukiwarka