Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Znaczący wzrost wyników Grupy Azoty
26.08.2015
Znaczący wzrost wyników Grupy Azoty
Grupa Azoty zakończyła okres pierwszego półrocza 2015r. wynikiem na działalności operacyjnej (EBIT) w wys. 535 mln zł, co stanowi wzrost o 83 proc. względem roku ubiegłego (292 mln zł w I H 2014) oraz zyskiem netto wyższym o 90 proc. w wysokości blisko 458 mln zł (241 mln zł w I H 2014) przy przychodach ze sprzedaży na poziomie porównywalnym do  ubiegłorocznych i przekraczających nieznacznie poziom 5,1 mld zł.

W ujęciu kwartalnym 2 kwartał 2015 r. zakończył się wynikiem EBIT na poziomie172 mln zł (zanotowany wzrost względem roku ubiegłego to 63 mln zł), zyskiem netto na poziomie 152 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku do ubiegłorocznego kwartału o ponad 61 mln zł (90 mln zł w II Q 2014) przy przychodach na poziomie blisko 2,3 mld zł (niższych nieznacznie niż rok temu – 0,1 mld zł).

- W drugim kwartale poprawiliśmy marże w stosunku do ubiegłego roku niemal w każdym z kluczowych segmentów biznesowych, pomimo iż jest to okres przestojów remontowych. Lepsze wyniki w kwartale są głównej mierze wynikiem pracy nad kosztami, głównie kosztami zakupów kluczowych surowców. Przynosi efekt wdrożona polityka dywersyfikacji zakupu gazu. Wykorzystaliśmy także chwilowe polepszenie koniunktury w sektorze tworzywowym – powiedział Andrzej Skolmowski Wiceprezes Zarządu ds. Finansów.

Rentowność EBIT w pierwszym półroczu 2015 r. wyniosła 10 proc. (wobec 6 proc. w I H 2014).

Z perspektywy kluczowych segmentów biznesowych beneficjentem pozytywnych tendencji  w IIQ w obszarze surowcowym był w szczególności Segment Nawozowy. Wzrost wyniku EBITDA o blisko 14 mln zł do poziomu 181,1 mln zł to zasługa w głównej mierze dalszej optymalizacji strategii zakupowej gazu opartej na dywersyfikacji źródeł dostaw ( Giełda TGE, zwiększenie  zakupów z importu), korzystnych parametrach cenowych programu rabatowego PGNIG, wykorzystaniu obniżki taryfy od początku roku. 

W obszarze handlowym na uwagę zasługuje kontynuacja korzystnych tendencji cenowych w nawozach wieloskładnikowych wsparta poprawą cen i marż w sprzedaży siarczanu amonu, w czym duży udział miała wysoka relacja kursu walutowego USD/PLN.Sytuacja na rynku nawozowym z jednej strony determinowana była łagodną zimą oraz okresem wysokich temperatur i suszą w niektórych regionach Polski i kilku krajach UE, z drugiej zaś strony – ustabilizowanymi na niskim poziomie cenami mocznika na świecie.

W Segmencie Tworzyw znaczącej poprawie uległa EBITDA segmentu osiągając poziom 16,6 mln zł, co jest wynikiem lepszym o ponad 26 mln zł w stosunku do II kwartału roku ubiegłego. Zrealizowana marża na poziomie 5 proc. (poprawa o 8 punktów proc.  r/r) to efekt w głównej mierze lepszego przełożenia cenowego poliamid – benzen (wzrost średnio o 4 proc. r/r), oszczędności na nośnikach energetycznych, wyższym wolumenie sprzedaży  oraz wyższego kursu wymiany USD/PLN zwłaszcza dla sprzedaży kaprolaktamu z Puław. Z perspektywy 6 miesięcy segment także generuje dodatnią marże EBITDA na poziomie 2 proc. przy minusowej marży (-1 proc.) w roku ubiegłym.Pojawiły się pierwsze symptomy spowolnienia gospodarczego na rynku chińskim.

Segment Chemia odnotował znaczący przyrost marży EBITDA do poziomu 6 proc. r/r, co w ujęciu wartościowym przełożyło się na wynik na poziomie blisko 39 mln zł (względem 24 mln zł r/r). Główne czynniki wpływające na korzystne tendencje to wspomniany wcześniej efekt niższej bazy surowcowej z przełożeniem na wzrost rentowności melaminy oraz mocznika dla celów technicznych oraz wyższe ceny sprzedaży i marże na sprzedaży eksportowej siarki granulowanej wspartej wyższą relacją USD /PLN. W zakresie poziomów sprzedaży segment odnotował spadek przychodów o 60 mln zł (blisko 10 proc. r/r), głównie wskutek spadku cen w biznesie OXO (ceny podążają za surowcem – propylenem), niższej produkcji OXO wynikającej ze wspomnianych postojów remontowych w Kędzierzynie oraz niższego poziomu sprzedaży wolumenowej pigmentów, których notowania od roku 2013 r. notują systematyczny spadek cenowy. Powyższe zjawiska wpływają także na kształt wyniku w ujęciu pierwszego półrocza kończąc okres z marżą na poziomie 8 proc. (wzrost o 1 proc. r/r) przy niższej sprzedaży o ponad 100 mln zł.

Zobacz więcej:


Wyszukiwarka