Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty po I kwartale z zyskiem netto na poziomie 86 mln zł
13.05.2021
Grupa Azoty po I kwartale z zyskiem netto na poziomie 86 mln zł

Grupa Azoty odnotowała w I kw. 2021 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 3 362 mln zł, czyli o 258 mln więcej niż w analogicznym okresie 2020 roku. Pomimo wyższych średnich cen większości surowców, w tym gazu, wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 405 mln zł. Zysk netto wyniósł w tym okresie 86 mln zł, a marża EBITDA ukształtowała się na poziomie 12,0%.

Wysoka dynamika wzrostu surowców (gaz ponad 70% r/r), duża zmienność pogodowa z wpływem na wydłużony sezon aplikacji azotu (wykraczający poza standardowo pierwszy kwartał), zaburzenia w łańcuchu dostaw zestawione z pozytywnymi czynnikami takimi jak: wysokie notowania zbóż, często niezbilansowany popyt na produkty nawozowe oraz chemiczne, pokazują skalę wyzwań i konieczność elastycznego dopasowywania się Grupy Azoty do dynamicznych zmian w otoczeniu biznesowym.

- Ocena wyników I kwartału winna być prowadzona w odniesieniu do wymagających warunków otoczenia, w którym funkcjonują spółki Grupy Azoty. W Nawozach byliśmy w stanie realizować marże dwucyfrową (EBITDA 12%) pomimo, iż gaz osiągał pułapy powyżej 20 EUR, a prawa do emisji CO2, których rekompensata dla branży nawozowej w 2021 będzie znacząco zredukowana, sięgały poziomów prognozowanych przez specjalistów dopiero na drugą część obecnej dekady. W biznesie OXO realizujemy wysoką dynamikę wyników. Segment Tworzyw wyraźnie podniósł się po bardzo trudnym okresie pandemicznym, z kolei Pigmenty wciąż utrzymują wysoką rentowność sprzedaży. Patrząc na nasz biznes w ujęciu długoterminowym, wyniki I kwartału oceniamy pozytywnie. Taka perspektywa wypłaszacza efekty rynkowych turbulencji, przynosząc zrównoważony wymiar naszych wyników finansowych – mówi Tomasz Hryniewicz, Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty S.A.

Nawozy

Segment Nawozy odnotował w I kw. 2021 ok. 5-proc. zwiększenie przychodów w stosunku do I kw. ubiegłego roku (z 1 927 mln zł do 2 019 mln zł). Ceny nawozów azotowych, wieloskładnikowych i specjalistycznych znajdowały się w trendzie wzrostowym i w I kw. były wyższe przeciętnie o ok. 7% r.r., przy jednoczesnym spadku łącznego wolumenu sprzedaży o ok. 6% r/r w związku z istotnymi przesunięciami w czasie aplikacji nawozów z racji warunków pogodowych (przedłużająca się zima). Z tych też powodów spodziewane jest wydłużenie w czasie sprzedaży sezonowej.  Rynek nawozów śledzi notowania cen gazu, które w I kw. były o ponad 70% wyższe niż przed rokiem, co miało decydujący wpływ na strategię cenową producentów nawozów. Zarówno ceny gazu, jak i drogie uprawnienia do emisji CO2, niesprzyjające warunki pogodowe mogą mieć wpływ na posezonową politykę cenową. Dodatkowo, wyższy popyt na nawozy i trudności z importem z rynków światowych (m.in. wyższe ceny frachtu, ale również polityka krajów wspierająca zrównoważenie popytu na krajowych rynkach zamiast dotychczas realizowanego eksportu do innych państw) mogą również mieć wpływ na trend cenowy w krótkim horyzoncie czasu.

Tworzywa

W segmencie Tworzywa odnotowano wzrost przychodów (z 373 mln zł do 387 mln zł, tj. o 3,5% r/r) z przełożeniem na dodatnią marżę EBITDA (wzrost z minus 0,5% do plus 2,0%). W segmencie odnotowano wyższe średnie ceny (o 8% r/r), które są wynikiem wysokiego popytu w praktycznie wszystkich zastosowaniach oraz ograniczonej podaży produktu na rynku. Odchylenia na cenach surowców były niewielkie (nieznacznie niższe ceny fenolu i nieznacznie wyższe ceny benzenu r/r), a główne problemy segmentu były natury logistycznej. Blokada Kanału Sueskiego opóźniła dostawy surowca do Europy (w tym benzenu i fenolu), a sytuacja pandemii spowodowała niedobór kontenerów transportowych, co zwiększyło koszty transportu.

Chemia

W segmencie Chemia odnotowano wzrost przychodów z 685 mln zł do 815 mln zł ( tj. o 18,9% r/r), przy obniżeniu marży EBITDA o 3,9 p.p. Popyt na biel tytanową na rynku europejskim był wysoki ze względu na duże zainteresowanie z rynku budownictwa mieszkaniowego (renowacje). W konsekwencji ceny na rynku również się zwiększyły, a warunki logistyczne (wysokie koszty frachtu) dodatkowo ograniczały napływ towarów z Chin. Wysoki popyt (szczególnie w USA), ograniczona podaż i podobne trudności logistyczne dotyczyły rynku melaminy, dla której poziom cenowy, zbieżny z notowaniami  mocznika wyraźnie odczuwa skutek gazowy. Na rynku siarki granulowanej i płynnej notowano wysoką dynamikę wzrostu cen, co jest wynikiem dużego popytu i ograniczonej podaży ze strony przemysłu petrochemicznego, który działał w ograniczonym zakresie (pandemia, remonty, wyłączenia). Jednak najwyższą dynamikę poprawy wyników odnotowały alkohole OXO, w następstwie dużego zapotrzebowania rynkowego i ograniczeń produkcyjnych (siła wyższa) przez część wytwórców.

Wyszukiwarka