Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Harmonogram

Przewidywany harmonogram Oferty oraz oferty Akcji Oferowanych, na które nie złożono zapisów w wykonaniu Prawa Poboru lub w Zapisach Dodatkowych:

05.11.2019 r.Ostatni dzień notowań, w którym nabycie Akcji Istniejących na sesji GPW umożliwia nabycie Prawa Poboru*
07.11.2019 r.Dzień Prawa Poboru
12.11.2019 r.Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych**
12-14.11.2019 r.*** Notowanie Jednostkowych Praw Poboru na GPW
09.12.2019 r.Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych
23.12.2019 r.Przydział Akcji Oferowanych objętych w ramach wykonania Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych
23.12.2019 r.Przeprowadzenie oferty oraz przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane,
na które nie złożono zapisów w wykonaniu Prawa Poboru lub w Zapisach Dodatkowych
23.12.2019 r.Przydział Akcji Oferowanych, na które nie złożono zapisów w wykonaniu Prawa Poboru lub w Zapisach Dodatkowych

* Ponieważ Dniem Prawa Poboru jest 7 listopada 2019 r. zgodnie z systemem rozrachunku KDPW Akcje Istniejące nabyte na sesji GPW po 5 listopada 2019 r. (ostatni dzień, w którym nabycie Akcji Istniejących na sesji GPW umożliwia nabycie Prawa Poboru) nie uprawniają do otrzymania Jednostkowych Praw Poboru / do wykonywania Prawa Poboru zgodnie z systemem rozrachunku KDPW. Pierwszym dniem, w którym można zbyć Akcje podczas sesji GPW, tak aby zachować przysługujące Prawo Poboru, jest 6 listopada 2019 r.

** Zwracamy uwagę, iż rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru będzie możliwe dopiero po zapisaniu Jednostkowych Praw Poboru na rachunku inwestora i moment ten może się różnić w zależności od firmy inwestycyjnej, w której inwestor posiada ww. rachunek. Zaleca się sprawdzenie w firmie inwestycyjnej prowadzącej rachunek papierów wartościowych, na którym inwestor będzie miał zapisane Jednostkowe Prawa Poboru, dokładnej godziny rozpoczęcia przyjmowania zapisów.

*** Zgodnie z § 18 Działu I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP prawa poboru są notowane na GPW nie wcześniej niż od drugiego dnia sesyjnego po dniu podania przez Emitenta do publicznej wiadomości ceny emisyjnej akcji nowej emisji i nie wcześniej niż od drugiego dnia sesyjnego po dniu ziszczenia się określonych w Regulaminie Giełdy przesłanek dopuszczenia tych praw do obrotu giełdowego.

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejsza strona internetowa (i zawarte na niej informacje) nie zawierają i nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani w innym kraju, gdzie taka oferta lub zaproszenie byłyby niezgodne z  prawem.

Spółka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za dokładność, kompletność i wykorzystywanie informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej, ani za ich uaktualnienie. Zamieszczenie informacji na niniejszej stronie internetowej nie może być traktowane jako udzielenie porady prawnej lub rekomendacji, a informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie mogą stanowić podstawy do podejmowania jakichkolwiek decyzji lub działań. W szczególności, faktyczne wyniki i zdarzenia mogą istotnie różnić się od opinii, oczekiwań i innych stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych na niniejszej stronie internetowej. Niektóre informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej mają charakter historyczny i mogą być nieaktualne. Wszystkie informacje historyczne powinny być traktowane jako aktualne na dzień ich pierwszego udostępnienia do publicznej wiadomości. Niniejsza strona zawiera linki do innych stron internetowych. Spółka nie weryfikowała informacji i opinii zawartych na takich stronach internetowych i nie jest odpowiedzialna za treść informacji znajdujących się na takich stronach internetowych.

Wyszukiwarka