Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nawozy wieloskładnikowe

POLIFOSKA® START

NPK (Mg, S) 12-11-18 (+2,7 +29) z mikroskładnikami

Grupa Azoty Police

Polifoska Start jest bezchlorkowym kompleksowym nawozem wieloskładnikowym, szczególnie polecanym do zastosowania przedsiewnego, możliwa jest również aplikacja pogłówna wczesną wiosną. Nawóz ten zaleca się stosować pod rośliny wrażliwe na chlorki: ziemniaki, warzywa gruntowe, warzywa uprawiane pod osłonami w gruncie, wieloletnie uprawy sadownicze, rośliny ozdobne.

Właściwości i skład Rozwiń

PFC 1 (C)(I)(a)(ii): Wieloskładnikowy stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Formuła nawozu: NPK (Mg, S) 12-11-18 (+2,7 +29) / 12-4,8-14,9 (+1,6 +11,6) z mikroskładnikami

Granulometria: Granule. 90% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0-5,0 mm.
Gęstość nasypowa: 0,93-1,03 kg/dm3

Azot N całkowity: 12%
Azot N amonowy: 7%
Azot N amidowy: 5%
Pięciotlenek fosforu P2O5 całkowity) 11% (4,8% P)
Pięciotlenek fosforu P2O5 rozpuszczalny w wodzie: 8,8% (3,8% P)
Pięciotlenek fosforu P2O5 rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu: 11% (4,8% P)
Tlenek potasu K2O rozpuszczalny w wodzie: 18% (14,9% K)
Tlenek magnezu MgO całkowity: 2,7% (1,6% Mg)
Trójtlenek siarki SO3 rozpuszczalny w wodzie: 29% (11,6% S)
Bor B rozpuszczalny w wodzie, sód+: 0,015%
Żelazo Fe całkowite, siarczan2- (VI): 0,5%
Cynk Zn całkowity, tlenek2-: 0,02%
Niska zawartość chlorków.

Składniki produktu:
CMC 1 – Siarczan potasu (CAS 7778-80-5)
CMC 1, CMC 11 – Siarczan amonu (CAS 7783-20-2)
CMC 1 – Fosforan jednoamonowy (CAS 7722-76-1)
CMC 1 – Mocznik (CAS 57-13-6)
CMC 1 – Magnezyt naturalny

Przeznaczenie i stosowanie Rozwiń

Polifoska Start to bezchlorkowy nawóz wieloskładnikowy do zastosowania przedsiewnego (zaleca się wymieszać z glebą).

 Orientacyjne dawki nawozu Polifoska Start w kg/ha

Roślina

Dawka

Ogórek

250-400

Pomidor, papryka

200-350

Warzywa kapustne

250-400

Cebula

250-400

Ziemniak (zbiór w pełnej dojrzałości fizjologicznej)*

200-300

Marchew

300-500

Krzewy i drzewa owocowe

300-500

Rośliny ozdobne, iglaki

250-400

* bez obornika

Wysokość dawek i terminy aplikacji nawozu należy ustalić w oparciu o zasobność gleby (analizę gleby) i zapotrzebowanie roślin (pobranie jednostkowe x zakładany plon roślin z ha). W zależności od potrzeb uzupełnić dawkę potasu. W uprawach wieloletnich stosować wiosną.

Pakowanie, transport i przechowywanieRozwiń

Polifoska Start jest oferowana w workach polietylenowych z nadrukiem o masie 25 kg i w elastycznych kontenerach typu big-bag o masie 500 kg.

Polifoskę Start należy przewozić środkami transportu zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Produkt nie jest klasyfikowany, tzn. nie jest uważany za materiał niebezpieczny zgodnie z pomarańczową Księgą ONZ i międzynarodowymi kodami transportowymi, np. RID (kolej), ADR (transport drogowy) i IMDG (transport morski).

Przechowywanie worków 25 kg:

Przechowywanie kontenerów typu big-bag 500 kg:

Środki ostrożności i zagrożeniaRozwiń

H360FD: Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P201: Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P202: Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
P280: Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy.
P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
P308 + P313: W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady, zgłosić się pod opiekę lekarza.
P405: Przechowywać pod zamknięciem.
P501: Zawartość, pojemnik usuwać do licencjonowanego odbiorcy odpadów.

Nawóz zawiera mocznik, który może uwalniać amoniak i wpływać na jakość powietrza. W zależności od miejscowych warunków należy wprowadzić odpowiednie środki zaradcze.

Polifoska Start zawiera pentahydrat tetraboranu disodu (CAS: 12179-04-3).

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Informacja techniczna i handlowa - Police
Aleksander Orlikowski
Wyszukiwarka