Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nawozy wieloskładnikowe

POLIFOSKA® PETROPLON

NPK (Mg, S) 5-10-30 (+3 +9) z mikroskładnikami

Grupa Azoty Police

Polifoska Petroplon jest kompleksowym nawozem wieloskładnikowym szczególnie polecanym do zastosowania przedsiewnego, możliwa jest również aplikacja pogłówna wczesną wiosną. Nawóz ten zaleca się stosować pod wszystkie rośliny uprawne: rzepak ozimy, kukurydzę, buraki cukrowe, zboża ozime i jare, ziemniaki, a także na użytkach zielonych, w uprawie warzyw i sadownictwie.

Właściwości i skład Rozwiń

PFC 1 (C)(I)(a)(ii): Wieloskładnikowy stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Formuła nawozu: NPK (Mg, S) 5-10-30 (+3 +9) / 5-4,4-24,9 (+1,8 +3,6) z mikroskładnikami

Granulometria: Granule. 92% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0-5,0 mm.
Gęstość nasypowa: 0,95-1,05 kg/dm3

Azot N całkowity: 5%
Azot N amonowy: 5%
Pięciotlenek fosforu P2O5 całkowity: 10% (4,4% P)
Pięciotlenek fosforu P2O5 rozpuszczalny w wodzie: 8% (3,5% P)
Pięciotlenek fosforu P2O5 rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu: 10% (4,4% P)
Tlenek potasu K2O rozpuszczalny w wodzie: 30% (24,9% K)
Tlenek magnezu MgO całkowity: 3% (1,8% Mg)
Trójtlenek siarki SO3 rozpuszczalny w wodzie: 9% (3,6% S)
Bor B rozpuszczalny w wodzie, sód+: 0,1%

Składniki produktu:
CMC 1 – Chlorek potasu (CAS 7447-40-7)
CMC 1 – Fosforan jednoamonowy (CAS 7722-76-1)
CMC 1 – Magnezyt naturalny
CMC1, CMC 11 – Siarczan amonu (CAS 7783-20-2)

Przeznaczenie i stosowanie Rozwiń

Polifoska Petroplon to nawóz wieloskładnikowy do zastosowania przedsiewnego (zaleca się wymieszać z glebą).

Orientacyjne dawki nawozu Polifoska Petroplon w kg/ha (na glebach o średniej zasobności w fosfor)

Roślina

Poziom plonowania

średni

wysoki

Zboża ozime

300-350

350-400

Zboża jare

250-300

350-400

Rzepak ozimy

300-350

400-450

Kukurydza

300-350

400-450

Burak cukrowy*

350-400

450-500

Ziemniak (zbiór w pełnej dojrzałości fizjologicznej)*

250-300

300-400

Rośliny pastewne

200-250

300-350

Użytki zielone na glebach mineralnych (łąki i pastwiska)

200-250

300-350

* bez obornika

Wysokość dawek nawozu należy ustalić w oparciu o zasobność gleby (analizę gleby) i zapotrzebowanie roślin (pobranie jednostkowe x zakładany plon roślin z ha). W zależności potrzeb dawkę fosforu uzupełnić, np. nawozem Polidap, Super fos dar 40, dawkę potasu uzupełnić, np. solą potasową. Na użytkach zielonych stosować wczesną wiosną i/lub jesienią.

Pakowanie, transport i przechowywanieRozwiń

Polifoska Petroplon jest oferowana w workach polietylenowych z nadrukiem o masie 50 kg i w elastycznych kontenerach typu big-bag o masie 500 kg.

Polifoskę Petroplon należy przewozić środkami transportu zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Produkt nie jest klasyfikowany, tzn. nie jest uważany za materiał niebezpieczny zgodnie z Pomarańczową Księgą ONZ i międzynarodowymi kodami transportowymi, np. RID (kolej), ADR (transport drogowy) i IMDG (transport morski).

Przechowywanie worków 50 kg:

Przechowywanie kontenerów typu big-bag 500 kg:

Środki ostrożności i zagrożeniaRozwiń

H360FD: Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
P201: Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P202: Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
P280: Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy.
P308 + P313: W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady, zgłosić się pod opiekę lekarza.
P405: Przechowywać pod zamknięciem.
P501: Zawartość, pojemnik usuwać do licencjonowanego odbiorcy odpadów.

Polifoska Petroplon zawiera pentahydrat tetraboranu disodu (CAS: 12179-04-3).

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Sławomir Bąk - Menadżer sprzedaży
Informacja handlowa
Wyszukiwarka