Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Energia elektryczna

Maksymalne ceny energii elektrycznej w 2023 – OświadczenieRozwiń
Sprzedawca zobowiązanyRozwiń
Taryfa dla energii elektrycznejRozwiń
PozostałeRozwiń
Dostęp do elektronicznej formy informacji w zakresie rozliczeń i wystawianych fakturRozwiń

Przedsiębiorstwo energetyczne Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. zapewnia odbiorcom końcowym energii elektrycznej możliwość dostępu do informacji w zakresie rozliczeń i wystawionych faktur w postaci elektronicznej oraz do faktur elektronicznych (e-faktura).

Dla celów realizacji dostępu do powyżej wskazanych informacji w postaci elektronicznej prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ##bpgxjho.stbqtz#at#vgjeppodin.rdb##. Informacje udzielane będą na zapytania odbiorców końcowych kierowane z adresów poczty elektronicznej ujawnionych w treści wiążących strony umów lub w innej formie potwierdzonych pomiędzy stronami.

Od odbiorcy zainteresowanego uzyskiwaniem e-faktury  wymagane jest uprzednie wyrażenie zgody na stosowanie tej formy sporządzania faktur. Warunkiem koniecznym uzyskania dostępu do e-faktury jest złożenie podpisanego Oświadczenia o wyrażeniu zgody na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej, które można pobrać tutaj.

Wypełnione i podpisane Oświadczenie należy przesłać na adres:

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
ul. Kuźnicka 1
72-010 Police
Biuro Ekonomiczno-Handlowe

Dodatkowe informacje w zakresie dostępu do informacji o rozliczeniach w postaci elektronicznej oraz do e-faktur można uzyskać od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 - 15.00, pod numerem telefonu:

  • 91 317 18 12 – w zakresie energii elektrycznej.
Kodeksy sieciRozwiń

NC RFG – kodeks sieci dotyczący przyłączenia jednostek wytwórczych

Informujemy, że w dniu 17 maja 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączenia jednostek wytwórczych (Dalej: Rozporządzenie 2016/631).

Na podstawie art. 7 ust. 4 Rozporządzenia 2016/631 właściwi operatorzy systemów dystrybucyjnych zostali zobowiązani do stosowania Kodeksu sieci dotyczącego wymogów w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci (w skrócie: NC RfG).

NC RfG Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police  S.A. jest tożsamy z wymogami ogólnego stosowania, które zostały opracowane przez PSE S.A. po przeprowadzonym procesie konsultacji i udostępnione na stronie internetowej PSE S.A. na potrzeby wykorzystania przez OSD, w celu przedłożenia wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia 2016/631 do zatwierdzenia przez Prezesa URE.

Stosowanie wymogów określonych w Rozporządzeniu 2016/631 oraz wymogów NC RfG rozpoczyna się 27 kwietnia 2019 r. Od tego czasu wszystkie zdefiniowane w Rozporządzeniu 2016/631 jednostki wytwórcze przyłączane do KSE (zarówno do sieci przesyłowej jak i dystrybucyjnej), a także jednostki wytwórcze modyfikowane w takim stopniu, że umowa przyłączeniowa musi być zmieniona, będą musiały spełniać nowe wymogi.

Wymogi ogólnego stosowania w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych (NC RFG)

NC DCC – kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru

Informujemy, że w dniu 7 września 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru (Dalej: Rozporządzenie 2016/1388).

Na podstawie art. 6 ust. 4 Rozporządzenia 2016/1388 właściwi operatorzy systemów (rozumiani jako operatorzy, do których systemów jest lub zostanie przyłączona dana instalacja odbiorcza) oraz operatorzy systemów przesyłowych elektroenergetycznych (dalej: OSP) zostali zobowiązani do opracowania i przedłożenia do krajowych organów regulacyjnych wymogów ogólnego stosowania dla przyłączania odbioru do sieci elektroenergetycznej.

PSE S.A. w dniu 18 grudnia 2018 r. w odpowiedzi na Wezwanie przekazały Prezesowi URE wymogi ogólnego stosowania (dalej: Wymogi) obejmujące wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu 2016/1388, do których opracowania zobowiązany został OSP, na podstawie art. 9ga ust. 1 Prawa Energetycznego.

Treść tych wymogów jest tożsama z Propozycją OSD wymogów ogólnego stosowania, która została opracowana przez PSE S.A. po przeprowadzonym procesie konsultacji i udostępniona na stronie internetowej PSE S.A. na potrzeby wykorzystania przez OSD, w celu przedłożenia wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia 2016/1388 do zatwierdzenia przez Prezesa URE.

Stosowanie wymogów określonych w Rozporządzeniu 2016/1388 oraz wymogów ogólnego stosowania zatwierdzonych na jego podstawie (w tym w publikowanej decyzji) rozpoczyna się 18 sierpnia 2019 r. Od tego czasu wszystkie zdefiniowane w Rozporządzeniu 2016/1388 odbiory przyłączane do KSE (zarówno do sieci przesyłowej jak i dystrybucyjnej), a także odbiory modyfikowane w takim stopniu, że umowa przyłączeniowa musi być zmieniona, będą musiały spełniać nowe wymogi.

Kodeks NC RFG

Certyfkacja

Modernizacja

Procedury testowania

NC HVDC – kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru

Informujemy, że w dniu 28 września 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączenia systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (Dalej: Rozporządzenie 2016/1447).

Na podstawie art. 5 ust. 4 Rozporządzenia 2016/1447 właściwi operatorzy systemów (rozumiani jako operatorzy, do których systemów jest lub zostanie przyłączona dany system lub moduł parku energii prądu stałego) oraz operatorzy systemów przesyłowych elektroenergetycznych (dalej: OSP) zostali zobowiązani do opracowania i przedłożenia do krajowych organów regulacyjnych wymogów ogólnego stosowania dla przyłączania odbioru do sieci elektroenergetycznej.

PSE S.A. w dniu 4 lutego 2019 r. w odpowiedzi na Wezwanie przekazały Prezesowi URE wymogi ogólnego stosowania (dalej: Wymogi) obejmujące wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu 2016/1447, do których opracowania zobowiązany został OSP, na podstawie art. 9ga ust. 1 Prawa Energetycznego.

Treść tych wymogów jest tożsama z Propozycją OSD wymogów ogólnego stosowania, która została opracowana przez PSE S.A. po przeprowadzonym procesie konsultacji i udostępniona na stronie internetowej PSE S.A. na potrzeby wykorzystania przez OSD, w celu przedłożenia wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia 2016/1447 do zatwierdzenia przez Prezesa URE.

Stosowanie wymogów określonych w Rozporządzeniu 2016/1447 oraz wymogów ogólnego stosowania zatwierdzonych na jego podstawie (w tym w publikowanej decyzji) rozpoczyna się 28 września 2019 r. Od tego czasu wszystkie zdefiniowane w Rozporządzeniu 2016/1447 systemy wysokiego napięcia prądu stałego oraz moduły parku energii z podłączeniem prądu stałego do KSE (zarówno do sieci przesyłowej jak i dystrybucyjnej), a także systemy i moduły modyfikowane w takim stopniu, że umowa przyłączeniowa musi być zmieniona, będą musiały spełniać nowe wymogi.

Wymogi ogólnego stosowania dla systemów wysokiego napięcia prądu stałego

Wyszukiwarka