Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nawozy dwuskładnikowe

POLIDAP®

NP (S) 18-46 (+5)

Grupa Azoty Police

Polidap jest wysokoskoncentrowanym nawozem kompleksowym polecanym do zastosowania przedsiewnego i pogłównego pod: kukurydzę, rzepak ozimy, buraki cukrowe, zboża ozime i jare, ziemniaki, rośliny bobowate, użytki zielone, a także rośliny warzywnicze i sadownicze.

Właściwości i skład Rozwiń

PFC 1 (C)(I)(a)(ii): Wieloskładnikowy stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Formuła nawozu: NP (S) 18-46 (+5) / 18-20,1 (+2)

Granulometria: Granule. 92% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0-5,0 mm.
Gęstość nasypowa: 0,85-0,95 kg/dm3

Azot N całkowity: 18%
Azot N amonowy: 18%
Pięciotlenek fosforu P2O5 całkowity: 46% (20,1% P)
Pięciotlenek fosforu P2O5 rozpuszczalny w wodzie: 41% (17,9% P)
Pięciotlenek fosforu P2O5 rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu: 46% (20,1% P)
Trójtlenek siarki SO3 rozpuszczalny w wodzie: 5% (2% S)

Składniki produktu:
CMC 1 – Fosforan dwuamonowy (CAS 7783-28-0)
CMC 1 – Siarczan amonu (CAS 7783-20-2)

Przeznaczenie i stosowanie Rozwiń

Polidap to nawóz do zastosowania przedsiewnego (zaleca się wymieszać z glebą).

Orientacyjne dawki nawozu Polidap w kg/ha  (na glebach o średniej zasobności w fosfor)

Roślina

Poziom plonowania

średni

wysoki

Zboża ozime

100-150

150-200

Zboża jare

100-150

150-200

Rzepak ozimy

100-150

150-200

Kukurydza

100-150

150-200

Burak cukrowy*

100-150

200-250

Ziemniak (zbiór w pełnej dojrzałości fizjologicznej)*

80-100

100-150

Rośliny pastewne

80-100

100-150

Użytki zielone na glebach mineralnych (łąki i pastwiska)*

80-100

100-150

*bez obornika

Wysokość dawek nawozu należy ustalić w oparciu o zasobność gleby (analizę gleby) i zapotrzebowanie roślin (pobranie jednostkowe x zakładany plon roślin z ha). Na użytkach zielonych stosować wczesną wiosną.

Pakowanie, transport i przechowywanieRozwiń

Polidap jest oferowany w workach polietylenowych z nadrukiem o masie 50 kg i w elastycznych kontenerach typu big-bag o masie 500 kg.

Polidap należy przewozić środkami transportu zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Produkt nie jest klasyfikowany, tzn. nie jest uważany za materiał niebezpieczny zgodnie z Pomarańczową Księgą ONZ i międzynarodowymi kodami transportowymi, np. RID (kolej), ADR (transport drogowy) i IMDG (transport morski).

Przechowywanie worków 50 kg:

Przechowywanie kontenerów typu big-bag 500 kg:

Środki ostrożności i zagrożeniaRozwiń
  • Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.
  • Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nie wdychać pyłu.
  • Stosować odpowiednie rękawice ochronne.
KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Informacja techniczna i handlowa - Police
Aleksander Orlikowski
Wyszukiwarka