Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Chemikalia Nieorganiczne

Amoniak ciekły

PKWiU: 20.15.10.0
CN: 2814

Grupa Azoty Police

CharakterystykaRozwiń

Charakterystyka

 

Postać
gaz skroplony
Barwa
bezbarwny
Zapach
ostry, charakterystyczny
Gęstość gazu w temp. 0oC (kg/dm3)
0,7714
Gęstość cieczy w temperaturze -33oC (kg/dm3)
0,6386
Granice wybuchowości (% v/v)
od 15 do 28 w powietrzu
Temperatura samozapłonu (oC)
630
Cechy: silnie żrący i trujący, palny, dobrze rozpuszczalny w wodzie. Gaz lżejszy od powietrza, tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem, chlorem, bromem, jodem.
 
Parametry jakościoweRozwiń

Zawartość:

 

NH3 (%v/v)
min. 99,85
Zawartość żelaza (Fe3+) (mg/dm3)
max. 5,0 (oznacza się na żądanie odbiorcy tylko w próbkach u producenta
Pozostałość po odparowaniu (%m/m)
max. 0,15
Olej (ppm)
max. 5,0
ZastosowanieRozwiń

Szerokie zastosowanie w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym oraz chłodnictwie.

Opakowanie, składowanie i transportRozwiń
Opakowanie transportowe: butle ciśnieniowe, cysterny samochodowe i kolejowe, tankowce morskie. 
Magazynowanie w butlach ciśnieniowych, cysternach, zbiornikach stałych kulistych i cylindrycznych.
Podczas transportu postępować zgodnie z przepisami o przewozie materiałów niebezpiecznych.
KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Wyszukiwarka