Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Fundusze Europejskie

„Opracowanie technologii wytwarzania nowego typu nawozów płynnych w oparciu o surowce fosforonośne pochodzenia osadowego”

Projekt: „Opracowanie technologii wytwarzania nowego typu nawozów płynnych w oparciu o surowce fosforonośne pochodzenia osadowego”

Umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0476/18-00 z dnia 12.03.2019

Celem projektu Celem projektu jest opracowanie nowej technologii optymalnego i skutecznego oczyszczania i zatężania kwasu fosforowego (V) do produkcji polifosforanu amonu (APP) z surowców fosforonośnych pochodzenia osadowego oraz innowacyjnych nawozów płynnych wytwarzanych na bazie APP.

Efektem końcowym będzie otrzymanie innowacji produktowych w postaci nowoczesnych nawozów płynnych wytwarzanych w oparciu o APP z wykorzystaniem roztworów RSM i innych komponentów nawozowych.

Nowe produkty otrzymane w projekcie będą cechowały przewagi parametryczne nad obecnie dostępnymi produktami rynkowymi w związku z:

  • zastosowaniem w produkcie surowców fosforonośnych pochodzenia osadowego jako bazy do produkcji płynnych nawozów wieloskładnikowych,
  • zawartością w produkcie APP jako nośnika mikroelementów w formie schelatowanej,
  • wysoką efektywnością stosowania/aplikacji,
  • szeroką liczbą sposobów aplikacji,
  • zróżnicowaniem form P2O5,
  • niską zawartością metali ciężkich i zanieczyszczeń ograniczających produktywność i jakość strumieni nawozowych,
  • ograniczoną emisję amoniaku,
  • wysoką rozpuszczalnością fosforu w nawozie płynnym,
  • wyższą efektywnością plonów przy zachowaniu analogicznych dawek składników pokarmowych w nawozach.

Wartość Projektu
Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 14 875 646,00 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich
Maksymalna kwota dofinansowania - wkład Funduszy Europejskich - wynosi 7 420 477,21 PLN, co stanowi 49,94% całkowitych wydatków kwalifikujących się do dofinansowania.

Wyszukiwarka