Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Wyniki finansowe Grupy Azoty w 2022 roku determinowane sytuacją na europejskim rynku surowców
30.03.2023
Wyniki finansowe Grupy Azoty w 2022 roku determinowane sytuacją na europejskim rynku surowców

W IV kwartale 2022 roku Grupa Azoty odnotowała ujemny wynik EBITDA. Największym obciążeniem dla skonsolidowanego wyniku EBITDA w IV kwartale był Segment Agro. W całym 2022 roku Grupa Azoty odnotowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 24 658 mln zł oraz wynik EBITDA w wysokości 2 545 mln zł, osiągając marżę EBITDA na poziomie 10,3%.

Sytuacja podażowo-popytowa w europejskiej branży nawozowo-chemicznej w całym 2022 roku zdeterminowana była rynkowymi konsekwencjami zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę i wysokimi poziomami cen surowców oraz mediów energetycznych, co skutkowało ograniczeniami produkcji przez europejskich producentów.

W konsekwencji sytuacji makroekonomicznej we wszystkich segmentach działalności odnotowywano wzrost poziomu cen produktów przy spadku wolumenów sprzedaży oraz zachwianiu dotychczasowej równowagi popytowo-podażowej. Ważnym czynnikiem wpływającym na wyniki był poziom inflacji w Europie oraz wzrost kosztów stałych, jak i zmiennych w działalności operacyjnej. Pozytywny wpływ na wyniki Grupy Azoty miała konsekwentnie realizowania strategia dywersyfikacji biznesu.

Negatywny wpływ na poziom skonsolidowanego zysku operacyjnego i zysku netto Grupy Azoty miały utworzone odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych oraz wartość zapasów wyrobów gotowych, półproduktów i surowców. Wpływ odpisów aktualizujących wartość zapasów utworzonych w 2022 roku skutkował pomniejszeniem skonsolidowanych wyników EBIT i EBITDA o kwotę 428 mln zł. Wpływ odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych skutkował zmniejszeniem skonsolidowanego wyniku EBIT Grupy Azoty za 2022 rok o kwotę 924 mln zł. Zgodnie z obowiązującą w Grupie Azoty Polityką Rachunkowości odpisy te są jednorazowymi zdarzeniami o charakterze niepieniężnym.

Wyniki ubiegłego roku były determinowane przede wszystkim sytuacją na europejskim rynku surowców. Zachwianie równowagi popytowo-podażowej, które obserwujemy we wszystkich segmentach od IV kwartału skutkuje dostosowywaniem wielkości produkcji spółek Grupy Kapitałowej do bieżącej sytuacji na rynku, o czym cyklicznie informujemy publikując szacunkowe skonsolidowane wolumeny produkcyjne. To, co kluczowe - wypracowana stabilna sytuacja finansowa pozwala Grupie Kapitałowej mierzyć się z aktualnymi wyzwaniami, które dotyczą całej europejskiej branży nawozowo-chemicznej. Kontynuujemy realizację projektów w ramach strategii Grupy Azoty w perspektywie do 2030 roku. Zmiany makroekonomiczne i koniunkturalne, które obserwujemy od czasu publikacji strategii, dodatkowo wzmocniły przesłanki do jej realizacji – przede wszystkimi w obszarze transformacji klimatyczno-energetycznej oraz dekarbonizacji. Realizacja kluczowego projektu Grupy, tj. Zielone Azoty pozostaje naszym priorytetem, co bezpośrednio przełoży się na wzrost konkurencyjności w coraz bardziej wymagającym otoczeniu rynkowym. Istotnym wzmocnieniem dla naszego biznesu, jak również realizowanej strategii dywersyfikacji będzie uruchamiana w tym roku flagowa inwestycja Grupy, czyli Polimery Police. Dążymy do utrzymania silnej pozycji rynkowej w poszczególnych segmentach, stąd aktywnie reagujemy na wszelkie zmiany w otoczeniu biznesowym i dostosowujemy nasze działania do bieżącej sytuacji. Realizacja Zielonej Strategii Grupy Azoty oraz uruchomienie Polimerów Police postrzegamy jako kluczowe czynniki wspierające osiągnięcie zamierzonych celówmówi Tomasz Hinc, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

Rok 2022 to okres dużej zmienności we wszystkich segmentach Grupy Azoty - zarówno w odniesieniu do cen surowców i mediów energetycznych, jak również produktów oraz sytuacji popytowo-podażowej. Kluczowym czynnikiem determinującym wyniki Grupy Azoty były ekonomiczne skutki rosyjskiej agresji na terytorium Ukrainy. W okresie najbardziej dynamicznych wzrostów cen surowców Zarządy Spółek zmuszone zostały do podejmowania trudnych decyzji o czasowym ograniczaniu produkcji nawozów, tworzyw i melaminy. Pod względem rentowności dużym wyzwaniem był IV kwartał, w którym każdy z trzech kluczowych segmentów, a w największym stopniu Segment Agro, uzyskał ujemny wynik EBITDA. Popyt na produkty był niższy niż rok wcześniej, co w sytuacji podwyższonej podaży potęgowanej dużym importem produktów spoza Unii Europejskiej, powodowało ograniczanie sprzedanych wolumenów. Co istotne, mówiąc o produktach spoza UE musimy mieć na uwadze, że koszty ich wytwarzania są znacząco niższe, m.in. z uwagi na brak kosztów związanych z polityką klimatyczną, często brak kosztów emisji, znacząco tańsze surowce oraz niższe koszty pracy. W przypadku Segmentu Agro sytuacja była szczególnie skomplikowana. Bezprecedensowe wzrosty cen gazu ziemnego w 2022 roku windowały ceny nawozów do historycznych poziomów, a produkcja na większości europejskich instalacji była wstrzymywana lub ograniczana. Późniejsze gwałtowne spadki cen gazu powodowały znaczące obniżki cen nawozów, jednak wielu producentów rolnych ograniczało zakupy, oczekując dalszej korekty cenników w związku z dynamicznie spadającymi cenami płodów rolnych. Pomimo skomplikowanej sytuacji w otoczeniu rynkowym, trzeci rok z rzędu nakłady inwestycyjne Grupy Azoty przekroczyły 2,5 mld zł, na co istotnie wpłynęła realizowana zgodnie z harmonogramem inwestycja Polimery Police – mówi Marek Wadowski, Wiceprezes Grupy Azoty S.A.

Segment Agro

Segment Nawozy odnotował w 2022 roku przychody w wysokości 15 104 mln zł i marżę EBITDA na poziomie 9,0%. W Segmencie Agro głównymi determinantami wyników były duże wahania cen surowców, w tym gazu ziemnego, nierównowaga popytowo-podażowa oraz spadki cen płodów rolnych. Średnie ceny surowców i produktów w segmencie były istotnie wyższe w porównaniu do roku ubiegłego, natomiast wolumen sprzedaży był znacząco niższy.

Ceny gazu ziemnego w analizowanym okresie podlegały bardzo dynamicznym zmianom, notowania spot dla indeksu TTF kształtowały się na poziomie od 22 do 345 EUR/MWh. W związku z obserwowanym w III kwartale trendem wzrostowym i późniejszym, w IV kwartale, trendem spadkowym cen gazu ziemnego, w okresie od sierpnia do października 2022 roku w trzech kluczowych spółkach Grupy Azoty wstrzymano lub ograniczono produkcję nawozów azotowych. W całym roku obserwowano zachwianie równowagi popytowo-podażowej, w głównej mierze spowodowanej sytuacją gospodarczą Europy wynikającą z agresji Rosji wobec Ukrainy. W IV kwartale rynek nawozów znajdował się w stagnacji. Producenci oczekiwali na aktywność rynku i wzrost sprzedaży w związku z nadchodzącym sezonem nawozowym, a odbiorcy wstrzymywali się z zakupami w oczekiwaniu na spadek cen nawozów, którego spodziewali się z uwagi na niższe niż w poprzednim kwartale ceny gazu. Konsekwencją rozbieżności oczekiwań był niski popyt i wzrost stanów magazynowych nawozów u producentów i dystrybutorów. Dodatkowym czynnikiem ograniczenia zakupów przez odbiorców były niepokojące sygnały ze strony rynku rolnego, zwłaszcza obserwowany trend spadkowy cen płodów rolnych, czemu sprzyjały wysokie wolumeny zbóż pochodzących z Ukrainy.

Wypracowana w IV kwartale 2022 roku marża EBITDA Segmentu Agro znacząco spadła względem IV kwartału 2021 roku i ukształtowała się na poziomie minus 5,3%. Wyniki segmentu pomniejszone zostały o dokonane odpisy aktualizujące.

Segment Chemia

Segment Chemia odnotował w 2022 roku przychody w wysokości 6 413 mln zł (wzrost o 38,5% r/r) i marżę EBITDA na poziomie 12,1% (spadek o 2,5 pp. r/r).

W Segmencie Chemia odnotowano wzrost cen wszystkich produktów i niemal wszystkich surowców wykorzystywanych do ich produkcji. Największa dynamika wzrostu cen produktów segmentu, przekraczająca 100% r/r, dotyczyła wody amoniakalnej, NOXy, PULNOx i mocznika na cele techniczne. Wolumeny sprzedaży w niemal wszystkich grupach produktowych segmentu były niższe niż przed rokiem, za wyjątkiem siarki i wody amoniakalnej, a największy spadek ilości sprzedaży odnotowano dla melaminy i alkoholi OXO. Główną determinantą wyników segmentu był wzrost cen surowców oraz sytuacja popytowa, która była relatywnie słaba, a europejscy producenci znajdowali się pod dużą presją konkurencji produktów importowanych spoza Unii Europejskiej. Wpływ na sytuację rynkową melaminy miały wysokie ceny surowców i zakończenie okresu obowiązywania ceł antydumpingowych na przywóz melaminy z Chin do Unii Europejskiej. Wstrzymana od lipca 2022 roku produkcja melaminy w spółce Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. została częściowo przywrócona z końcem października 2022 roku. W ostatnim kwartale rynek monitorował również możliwe skutki zwiększenia potencjału eksportowego Chin ze względu na odbudowę produkcji w wyniku złagodzenia środków zapobiegawczych wprowadzonych w ramach polityki „zero COVID”.

Wypracowana w IV kwartale 2022 roku marża EBITDA Segmentu Chemia ukształtowała się na poziomie minus 3,9%. Wyniki segmentu pomniejszone zostały o dokonane odpisy aktualizujące.

Segment Tworzywa

Segment Tworzywa odnotował w 2022 roku przychody w wysokości 2 083 mln zł (wzrost o 13,9% r/r) i marżę EBITDA na poziomie minus 2,2% (spadek o 13,1 pp. r/r).

Ceny kluczowych surowców produkcyjnych, tj. benzenu i fenolu, a także produktów segmentu kształtowały się na znacząco wyższym poziomie niż w roku ubiegłym. Na rynku tworzyw odczuwalny był słaby popyt z niemal wszystkich branż: motoryzacyjnej, sektora budowlanego, opakowań oraz elektroniki i elektrotechniki, a europejscy producenci mierzyli się z napływem importowanego towaru. W okresie od sierpnia do października w związku z gwałtownym wzrostem cen surowców wstrzymano produkcję kaprolaktamu i poliamidu 6 w zakładach produkcyjnych Grupy Azoty S.A. oraz Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Czynniki te skutkowały istotnym ograniczeniem w zakresie sprzedaży produktów Grupy Azoty w tym segmencie w porównaniu do roku poprzedniego.

Wypracowana w IV kwartale 2022 roku marża EBITDA Segmentu Tworzywa ukształtowała się na poziomie minus 43,4%. Wyniki segmentu pomniejszone zostały o dokonane odpisy aktualizujące.

Wyszukiwarka