Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Wyniki finansowe Grupy Azoty pod istotnym wpływem warunków rynkowych w Europie
27.09.2023
Wyniki finansowe Grupy Azoty pod istotnym wpływem warunków rynkowych w Europie

Wyniki finansowe Grupy Azoty za II kwartał 2023 roku są zgodne z szacunkami przedstawionymi 18 września 2023 r. W II kwartale br. Grupa Kapitałowa Grupa Azoty uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 3 491 mln zł, wynik EBITDA na poziomie minus 608 mln zł i marżę EBITDA na poziomie minus 17,4%. Tak jak podkreślono w komunikacie szacunkowym raportowany okres to kumulacja niekorzystnych czynników rynkowych dla wszystkich producentów europejskiej branży nawozowo-chemicznej, co było konsekwencją skutków agresji Rosji na Ukrainę oraz zawieszenia ceł przez Unię Europejską na import mocznika i amoniaku spoza UE.

Od III kwartału 2023 Grupa Azoty obserwuje istotny wzrost popytu w swoim największym segmencie – Agro. W sierpniu br. spółki Grupy Kapitałowej wyprodukowały zgodnie z szacunkami 251 tys. ton nawozów azotowych, a dla porównania w maju było to 140 tys. ton.

Wyniki Grupy Azoty w drugim kwartale zostały istotnie dotknięte ograniczonym popytem w najważniejszych dla Grupy obszarach, co w dużej mierze było skutkiem napływu na europejski rynek produktów – wytwarzanych w oparciu o tańsze surowce oraz bez konieczności ponoszenia kosztów europejskiej polityki klimatycznej - głównie ze wschodu i kierunków azjatyckich. Od III kwartału obserwujemy odbicie popytu w segmencie AGRO, zakładamy, że w kolejnych miesiącach producenci rolni będą nadal zwiększać swoją aktywność zakupową. W pozostałych segmentach Tworzyw i Chemii również można mówić o sygnałach zatrzymania negatywnych trendów z I półrocza 2023 r. W dniu 31 sierpnia br. Grupa Azoty podpisała porozumienia z 13 instytucjami finansującymi, na mocy, których w/w instytucje zgodziły się na odstąpienie od stosowania wybranych warunków umów o finansowanie Grupy Azoty oraz Grupy Azoty Police. Warto podkreślić, że Grupa Azoty wypracowała zarówno w 2021 i 2022 roku bardzo dobre wyniki, bez których sytuacja I półrocza 2023 byłaby zdecydowanie trudniejsza.

Równolegle wdrażamy projekty dekarbonizacyjne, które istotnie obniżą emisyjność i zwiększą konkurencyjność Grupy Azoty, a priorytetem na najbliższy okres pozostają ZEW Niedzica oraz projekt elektrowni fotowoltaicznej Brzezinka. Ważnym wydarzeniem było również uruchomienie w czerwcu br. instalacji polipropylenu w naszej nowej fabryce - Polimerach Police.

Grupa Azoty pomimo trudnej sytuacji rynkowej w I półroczu 2023 roku na bieżąco wypełnia wszystkie zobowiązania w zakresie obsługi i spłaty zobowiązań wynikających z umowy o finansowanie, a dostępne limity umów o finansowanie zapewniają bezpieczeństwo finansowania Grupy Azoty i jej dostawców oraz ciągłość działalności.

Jednocześnie Grupa Azoty realizuje szereg działań zapewniających utrzymanie dyscypliny finansowej na maksymalnym poziomie: zwiększona dyscyplina kosztowa, dostosowywanie poziomów produkcji do aktualnego popytu i działania zmierzające do zmniejszania poziomu zapasów oraz intensyfikacja działań sprzedażowych poprzez własną sieć i kooperantów.mówi Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

W drugim kwartale 2023 r. Grupa Azoty odnotowywała ograniczony popyt na swoje produkty oraz silną presję na dalsze obniżanie cen produktów (w kontrze do inflacji). Spadek wolumenów sprzedaży w połączeniu z niskim poziomem popytu wymuszał konieczność elastycznego dostosowywania produkcji spółek Grupy do potrzeb rynku w kluczowych segmentach biznesowych. Raportowany kwartał to również okres zawirowań na rynku surowców i utrzymujących się ich wysokich cen w Europie, co istotnie wpływało na erozję marż. Negatywny wpływ na wyniki Grupy miała również pogarszająca się sytuacja gospodarcza w Europie, w tym szczególnie na istotnym dla Grupy Azoty rynku niemieckim.

Pozytywnie na wyniki II kwartału 2023 roku wpłynęła sprzedaż zakupionych na rynku we wcześniejszych okresach uprawnień do emisji CO2 przez spółki zależne: Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., a łączny dodatni wpływ z tego tytułu na wyniki Grupy Kapitałowej Grupa Azoty w analizowanym okresie wyniósł 289 mln zł.

W I półroczu 2023 roku Grupa Kapitałowa Grupa Azoty uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 7 386 mln zł, wynik EBITDA na poziomie minus 1 009 mln zł i marżę EBITDA na poziomie minus 13,7%.

Segment Agro

W II kwartale 2023 roku, ze względu na relatywnie niski popyt, sprzedaż nawozów ogółem w ujęciu wolumenowym była niższa o 24% r/r, a w samych nawozach wieloskładnikowych spadek sprzedaży sięgał 49%. Koniunktura w polskim rolnictwie była niekorzystna, a ceny zbóż na krajowym rynku znajdowały się w trendzie spadkowym. Do 17.06.2023 obowiązywało zawieszenie ceł Unii Europejskiej na mocznik i amoniak. Obserwowano zwiększony import nawozów na europejski i krajowy rynek. Ceny gazu ziemnego, kluczowego surowca do produkcji nawozów, znajdowały się w trendzie spadkowym. Notowania spot dla indeksu TTF w II kwartale kształtowały się na poziomie 35 EUR/MWh i były niższe o 63% r/r, co wraz z sytuacją na rynku rolnym oraz popytowo-podażową na rynku nawozowym, powodowało spadek popytu i presję na spadek cen nawozów.

Z uwagi na słaby popyt Grupa Azoty w raportowanym kwartale dostosowywała produkcję własnych instalacji do bieżącej sytuacji popytowo podażowej na rynku europejskim. Produkcja nawozów ogółem w II kwartale 2023 roku była niższa o 43% r/r. W przypadku nawozów wieloskładnikowych spadek produkcji wyniósł 49% r/r, a niekorzystny wpływ na wyniki kwartału miał wzrost mediów energetycznych r/r.

Wypracowana w II kwartale 2023 roku marża EBITDA Segmentu Agro ukształtowała się na poziomie minus 28,8%.

Segment Chemia

W Segmencie Chemia w II kwartale 2023 roku obserwowana była obniżona aktywność zakupowa w kluczowych dla segmentu sektorach gospodarczych: budowlanym i meblarskim.

We wskazanym okresie odnotowano spadek cen wszystkich produktów w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego; największy spadek zanotowano w przypadku cen siarki, melaminy i mocznika na cele techniczne. Niższe były również wolumeny sprzedaży produktów segmentu, z wyjątkiem siarki. Ceny głównych surowców do produkcji alkoholi OXO i plastyfikatorów, tj. propylenu i kwasu tereftalowego, obniżyły się r/r, a wzrosły jednostkowe koszty ilmenitu wykorzystywanego do produkcji bieli tytanowej.

Wypracowana w II kwartale 2023 roku marża EBITDA segmentu ukształtowała się na poziomie minus 43,3%.

Segment Tworzywa

W Segmencie Tworzywa w II kwartale 2023 roku odnotowano spadek wolumenu sprzedaży poliamidu 6, który był w analizowanym okresie o jedną trzecią niższy r/r, w wyniku spadku europejskiego popytu wewnętrznego i ograniczonych możliwości eksportu. Ceny wytwarzanego w Grupie Azoty poliamidu 6 znajdowały się pod stałą presją spadkową. Ceny surowców, tj. benzenu i fenolu, były niższe w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Europejscy producenci zmagali się z konkurencyjnym importem tańszych produktów z łańcucha PA6, zwłaszcza z Azji. Zastosowania motoryzacyjne, mimo wzrostu produkcji w sektorze i rosnącej sprzedaży nowych samochodów w UE, nie skutkowały zwiększonymi zamówieniami, a tym bardziej nie zdołały podnieść ogólnego popytu na poliamid 6.

Wypracowana w II kwartale 2023 roku marża EBITDA segmentu ukształtowała się na poziomie minus 47,7%.

Wyszukiwarka