Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Projekty
Projekty
Polsko – niemiecka szkoła dobrych kadr zawodowychRozwiń

W trakcie realizacji od 2019 r.

Znaczna grupa pracowników w 2019 r. roku zgłosiła się do projektu realizowanego przez Fundację Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego „FAVEO” z Wrocławia będącą jednocześnie liderem polsko-niemieckiego projektu. Projekt skierowany był do pracowników, którzy w Spółce opiekują się praktykantami, stażystami podczas praktycznej nauki zawodu, a jednocześnie ukończyli kurs kwalifikacyjny, który daje im kwalifikacje instruktora praktycznej nauki zawodu. Pracownicy, którzy dokonali zgłoszenia są jednocześnie opiekunami praktykantów i stażystów w Spółce.

Każdy uczestnik miał prawo do skorzystania w projekcie z następujących form wsparcia:

a) diagnozy indywidualnych potrzeb w zakresie posiadanych kompetencji zawodowych i kluczowych oraz określenia ścieżki rozwoju w projekcie podczas spotkań z tutorami,

b) udziału w szkoleniach, których zakres obejmuje: „Podstawy systemu dualnego w Niemczech” oraz „Komunikacja instruktor-uczeń w systemie dualnym”,

c) udziału w obserwacji w zakładach Związku Kształcenia dla Branży Chemicznej w Schkopau w Niemczech,

Uczestnicy Projektu oprócz szkoleń odwiedzili firmy działające na terenie Parku Przemysłowego Value Park, który znajduje się w zagłębiu branży chemicznej w Niemczech – w tzw. Trójkącie Chemicznym Buna-Leuna-Schkopau, gdzie mieli możliwość poznania systemu dualnego oraz pracy z uczniem. Wartością dodaną projektu jest nawiązanie współpracy pomiędzy partnerstwem - zakładami z branży chemicznej w Niemczech, a uczestnikami projektu - osobami zatrudnionymi w polskich firmach z branży chemicznej.

Każdy Uczestnik podczas szkolenia zobowiązany był do przygotowania:

a) indywidualnego programu pracy z uczniem odbywającym praktykę zawodową, który opierał się na wykorzystaniu kompetencji, doświadczeń i rozwiązań poznanych podczas programu mobilności ponadnarodowej,

b)  współpracy w zespole celem wdrożenia zaproponowanego przez siebie rozwiązania do codziennej pracy z uczniami,

Zakończenie projektu przewidziane jest na listopad 2020 r.

Pigułki kompetencjiRozwiń

Realizowany przez ZPSB w Szczecinie.

W ramach współpracy z ZPSB pracownicy mają możliwość otrzymywania informacji bezpośrednio z uczelni o realizowanych projektach. Jednym z nich jest: Akademia Lidera 2.0 - w ramach której zaoferowane są cykle szkoleń dla osób dorosłych 30+ oraz Akademia Młodego Lidera - dla dzieci - uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej oraz szkoły średniej (liceum, technikum).

Zielona KuźniaRozwiń

Staże i praktyki  dla studentów i absolwentów szkół wyższych oraz absolwentów szkół średnich technicznych.

Program „Zielona Kuźnia” jest autorskim projektem Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. realizowanym w ramach Programu Kształtowania Zaangażowania Pracowników, którego ideą jest zwiększenie szans studentów i absolwentów na zatrudnienie poprzez umożliwienie im uzyskania umiejętności praktycznych na drodze odbytego stażu lub praktyki w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Głównymi celami Programu są:

  • Pozyskanie na staż lub praktykę najlepszych studentów oraz absolwentów szkół wyższych i szkół średnich technicznych, o jak najwyższych kompetencjach, potencjale rozwojowym i wysokiej motywacji,
  • Stworzenie studentom i absolwentom szkół wyższych i szkół średnich szansy rozwoju i zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego,
  • Czas trwania stażu wynosi od 3 do 12 miesięcy. Długość stażu uzależniona jest od woli stron.
  • Czas trwania praktyki wynosi od 1 do 3 miesięcy. Długość praktyki uzależniona jest od woli stron.

Zgłoszenie do Programu

  1. Projekt adresowany jest do studentów ostatniego roku studiów, absolwentów szkół wyższych i szkół średnich do 18 miesięcy od daty uzyskania dyplomu / świadectwa, którzy nie ukończyli 29 roku życia, ubiegających się o staż lub praktykę.
  2. Studenci lub absolwenci zainteresowani odbyciem stażu lub praktyki składają aplikacje poprzez link do serwisu rekrutacyjnego.  
Wyszukiwarka