259400MPYW0HAYEWJA27 2020-01-01 ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember 259400MPYW0HAYEWJA27 2019-01-01 ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember 259400MPYW0HAYEWJA27 2019-01-01 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 259400MPYW0HAYEWJA27 2020-01-01 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 259400MPYW0HAYEWJA27 2019-01-01 ifrs-full:RetainedEarningsMember 259400MPYW0HAYEWJA27 2020-01-01 ifrs-full:RetainedEarningsMember 259400MPYW0HAYEWJA27 2019-01-01 ifrs-full:ReserveOfExchangeDifferencesOnTranslationMember 259400MPYW0HAYEWJA27 2020-01-01 ifrs-full:ReserveOfExchangeDifferencesOnTranslationMember 259400MPYW0HAYEWJA27 2019-01-01 ifrs-full:IssuedCapitalMember 259400MPYW0HAYEWJA27 2020-01-01 ifrs-full:IssuedCapitalMember 259400MPYW0HAYEWJA27 2019-12-31 ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember 259400MPYW0HAYEWJA27 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember 259400MPYW0HAYEWJA27 2020-12-31 ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember 259400MPYW0HAYEWJA27 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember 259400MPYW0HAYEWJA27 2019-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 259400MPYW0HAYEWJA27 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 259400MPYW0HAYEWJA27 2020-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 259400MPYW0HAYEWJA27 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 259400MPYW0HAYEWJA27 2019-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 259400MPYW0HAYEWJA27 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 259400MPYW0HAYEWJA27 2020-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 259400MPYW0HAYEWJA27 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 259400MPYW0HAYEWJA27 2020-12-31 ifrs-full:RevaluationSurplusMember 259400MPYW0HAYEWJA27 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:RevaluationSurplusMember 259400MPYW0HAYEWJA27 2019-12-31 ifrs-full:ReserveOfExchangeDifferencesOnTranslationMember 259400MPYW0HAYEWJA27 2019-01-01 2019-12-31 ifrs-full:ReserveOfExchangeDifferencesOnTranslationMember 259400MPYW0HAYEWJA27 2020-12-31 ifrs-full:ReserveOfExchangeDifferencesOnTranslationMember 259400MPYW0HAYEWJA27 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:ReserveOfExchangeDifferencesOnTranslationMember 259400MPYW0HAYEWJA27 2020-12-31 ifrs-full:SharePremiumMember 259400MPYW0HAYEWJA27 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:SharePremiumMember 259400MPYW0HAYEWJA27 2019-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 259400MPYW0HAYEWJA27 2020-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 259400MPYW0HAYEWJA27 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 259400MPYW0HAYEWJA27 2019-01-01 259400MPYW0HAYEWJA27 2020-01-01 259400MPYW0HAYEWJA27 2019-12-31 259400MPYW0HAYEWJA27 2020-12-31 iso4217:PLN iso4217:PLN xbrli:shares 259400MPYW0HAYEWJA27 2019-01-01 2019-12-31 259400MPYW0HAYEWJA27 2020-01-01 2020-12-31

logo.jpg

 

 
 
 
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2020 roku
przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej,
które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską 

Spis treści

Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

1. Informacje dotyczące Grupy Kapitałowej

2. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości

3. Informacja o istotnych zdarzeniach

4. Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Sprawozdawczość segmentów działalności

Nota 1 Przychody ze sprzedaży

Nota 2 Koszty działalności operacyjnej

Nota 3 Pozostałe przychody operacyjne

Nota 4 Pozostałe koszty operacyjne

Nota 5 Przychody finansowe

Nota 6 Koszty finansowe

Nota 7 Podatek dochodowy

Nota 8 Działalność zaniechana

Nota 9 Zysk na jedną akcję

Nota 10 Rzeczowe aktywa trwałe

Nota 11 Aktywa z tytułu prawa do użytkowania

Nota 12 Nieruchomości inwestycyjne

Nota 13 Wartości niematerialne

Nota 14 Inwestycje wyceniane metodą praw własności

Nota 15 Pozostałe aktywa finansowe

Nota 16 Zapasy

Nota 17 Prawa majątkowe

Nota 18 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe

Nota 19 Środki pieniężne

Nota 20 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży, zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży

Nota 21 Kapitał własny

Nota 22 Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek

Nota 23 Zobowiązania z tytułu leasingu

Nota 24 Pozostałe zobowiązania finansowe

Nota 25 Zmiana zobowiązań wynikających z działalności finansowej

Nota 26 Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

Nota 27 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe

Nota 28 Rezerwy

Nota 29 Dotacje

Nota 30 Instrumenty finansowe

Nota 31 Grupa jako Leasingodawca

Nota 32 Zobowiązania warunkowe, aktywa warunkowe oraz poręczenia i gwarancje

Nota 33 Transakcje z podmiotami powiązanymi

Nota 34 Zobowiązania inwestycyjne

Nota 35 Objaśnienia do sprawozdania z przepływów pieniężnych

Nota 36 Zdarzenia po dacie sprawozdania z sytuacji finansowej

 

Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody

 

Nota

za okres

od 01.01.2020

do 31.12.2020

za okres

od 01.01.2019

do 31.12.2019

Zyski i straty

 

 

 

Przychody ze sprzedaży

1

  2 427 966

  2 432 318

Koszt wytworzenia/nabycia sprzedanych produktów, towarów i materiałów

2.1

(2 099 796)

(  2 102 101)

Zysk brutto ze sprzedaży

 

 328 170

 330 217

Koszty sprzedaży

2

(117 313)

107 417)

Koszty ogólnego zarządu

2

(174 597)

175 589)

Pozostałe przychody operacyjne

3

 36 440

 16 873

Pozostałe koszty operacyjne

4

13 583)

15 830)

Zysk na działalności operacyjnej

 

 59 117

 48 254

Przychody finansowe

5

 90 241

 10 550

Koszty finansowe

6

(21 457)

(16 337)

Przychody/(Koszty) finansowe netto

 

 68 784

(5 787)

Zysk z udziałów w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności

14.1

 19 615

 12 499

Zysk przed opodatkowaniem

 

 14 7516

 54 966

Podatek dochodowy

7.3

(23 867)

(11 429)

Zysk netto

 

 123 649

 43 537

Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody należy analizować łącznie z notami objaśniającymi stanowiącymi integralną część skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego

Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody

(kontynuacja)

 

Nota

za okres

od 01.01.2020

do 31.12.2020

za okres

od 01.01.2019

do 31.12.2019

Inne całkowite dochody

 

 

 

Pozycje, które nie będą reklasyfikowane do rachunku zysków i strat

 

 

 

Zyski/(Straty) aktuarialne dotyczące programów określonych świadczeń

 

(6 200)

(4 113)

Podatek dochodowy odnoszący się do pozycji, które nie będą reklasyfikowane do rachunku zysków i strat

7.3

 1 143

699

Przeszacowanie nieruchomości inwestycyjnych z tytułu reklasyfikacji

12 

 9 548

-

 

 

 4 491

(3 414)

Pozycje, które są lub będą reklasyfikowane do rachunku zysków i strat

 

 

 

Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek zagranicznych

 

32

7

 

 

32

7

Suma innych całkowitych dochodów

 

 4 523

(3 407)

Całkowity dochód za okres

 

 128 172

 40 130

Zysk/(Strata) netto przypadający dla:

 

 

 

Akcjonariuszy jednostki dominującej

 

 116 477

 49 196

Udziałowców niesprawujących kontroli

 

 7 172

(5 659)

Całkowity dochód za okres przypadający dla*:

 

 

 

Akcjonariuszy jednostki dominującej

 

 121 000

 45 789

Udziałowców niesprawujących kontroli

 

 7172

(5 659)

Zysk na jedną akcję**:

9

 

 

Podstawowy (zł)

 

0,94

0,66

Rozwodniony (zł)

 

0,95

0,66

*  W stosunku do sprawozdania finansowego za 2019 rok zmieniono proporcje podziału innych całkowitych dochodów.

** Sposób kalkulacji przedstawiono w nocie 9.

 

Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody należy analizować łącznie z notami objaśniającymi stanowiącymi integralną część skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

 

 

Nota

na dzień

31.12.2020

na dzień

31.12.2019

Aktywa

 

 

 

Aktywa trwałe

 

 

 

Rzeczowe aktywa trwałe

10

  1 466 398

  1 541 713

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania

11

  67 315

 74 594

Nieruchomości inwestycyjne

12

 34 682

 6837

Wartości niematerialne

13

 16 495

 77 382

Udziały i akcje

14

523

-

Inwestycje wyceniane metodą praw własności

14

 605 510

 26 365

Pozostałe aktywa finansowe

15, 30.5

 445 612

-

Pozostałe należności

18

470

 76 900

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

7.4

 22 141

 33 991

Aktywa trwałe razem

 

  2 659 146

  1 837 782

Aktywa obrotowe

 

 

 

Zapasy

16

 357 897

 371 070

Prawa majątkowe

17

 115 773

 83 121

Pochodne instrumenty finansowe

30.5

-

157

Należności z tytułu podatku dochodowego

 

-

 6 978

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe

18

 211 715

 169 886

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

19

 64 332

 445 456

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży

20

-

 19 050

Aktywa obrotowe razem

 

 749 717

  1 095 718

Aktywa razem

 

  3 408 863

  2 933 500

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z notami objaśniającymi stanowiącymi integralną część skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

(kontynuacja)

 

Nota

na dzień

31.12.2020

na dzień

31.12.2019

Pasywa

 

 

 

Kapitał własny

 

 

 

Kapitał zakładowy

21

  1 241 758

 750 000

Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej

21

 4 639

-

Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek zagranicznych

 

44

12

Kapitał z aktualizacji wyceny

12

 9 548

-

Zyski zatrzymane

21

 488 255

 383 741

Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej

 

  1 744 244

  1 133 753

Kapitał udziałowców niesprawujących kontroli

21

45

 203 373

Kapitał własny razem

 

  1 744 289

  1 337 126

Zobowiązania

 

 

 

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek

22

 447 223

 243 331

Zobowiązania z tytułu leasingu

23

 71 317

 63 973

Pozostałe zobowiązania finansowe

24, 30.5

 21 469

-

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

26

 84 973

 79 410

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe

27

 4 788

 12 736

Rezerwy

28

 118 208

 111 213

Dotacje

29

 18 741

 20 567

Zobowiązania długoterminowe razem

 

 766 719

 531 230

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek

22

 58 376

 360 267

Pochodne instrumenty finansowe

30.5

948

-

Zobowiązania z tytułu leasingu

23

 7 203

 5 737

Pozostałe zobowiązania finansowe

24

 140 143

 84 625

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

26

 14 580

 14 230

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego

 

 4 829

1

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe

27

 665 712

 582 153

Rezerwy

28

 4 194

 4 256

Dotacje

29

 1 870

 2 235

Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży

20

-

 11 640

Zobowiązania krótkoterminowe razem

 

 897 855

  1 065 144

Zobowiązania razem

 

  1 664 574

  1 596 374

Pasywa razem

 

  3 408 863

  2 933 500

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z notami objaśniającymi stanowiącymi integralną część skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

za okres zakończony 31 grudnia 2020 roku

 

Kapitał zakładowy

Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej

Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek podporządkowanych

Kapitał z aktualizacji wyceny

Zyski zatrzymane

Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej

Kapitał udziałowców niesprawujących kontroli

Kapitał własny razem

Stan na 1 stycznia 2020 roku

 750 000

-

12

-

 383 741

  1 133 753

 203 373

1 337 126

Zyski i straty oraz inne całkowite dochody

 

 

 

 

 

 

 

 

Zysk netto

-

-

-

-

 116 477

 116 477

 7 172

 123 649

Inne całkowite dochody

-

-

32

 9 548

(5 057)

 4 523

-

 4 523

Całkowity dochód za okres

-

-

32

 9 548

 111 420

 121 000

 7 172

 128 172

Transakcje z właścicielami, ujęte bezpośrednio w kapitale własnym

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisja akcji, udziałów zwykłych

 491 758

 4 639

-

-

-

 496 397 

-

 496 397

Zmiany w strukturze własnościowej jednostek podporządkowanych

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabycie udziałów niekontrolujących, które nie skutkuje zmianą w kontroli

-

-

-

-

-

-

 297 046

 297 046

Pozostałe

-

-

-

-

(6 906)

(6 906)

(507 546)

(514 452)

Stan na 31 grudnia 2020 roku

 1 241 758

 4 639

44

 9 548

 488 255 

  1 744 244

45

1 744 289

Informacje dodatkowe w zakresie kapitałów własnych zostały przedstawione w nocie 21.

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym należy analizować łącznie z notami objaśniającymi stanowiącymi integralną część skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (kontynuacja)

za okres zakończony 31 grudnia 2019 roku

 

Kapitał zakładowy

Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek podporządkowanych

Zyski zatrzymane

Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej

Kapitał udziałowców niesprawujących kontroli

Kapitał własny razem

Stan na 1 stycznia 2019 roku

 750 000

5

 336 420

  1 086 425

 113 538

  1 199 963

Zyski i straty oraz inne całkowite dochody

 

 

 

 

 

 

Zysk netto

-

-

 49 196

 49 196

(5 659)

 43 537

Inne całkowite dochody ogółem

-

7

(3 414)

(3 407)

-

(3 407)

Całkowity dochód za okres

-

7

 45 782

 45 789

(5 659)

 40 130

Transakcje z właścicielami, ujęte bezpośrednio w kapitale własnym

 

 

 

 

 

 

Zmiany w strukturze własnościowej jednostek podporządkowanych

 

 

 

 

 

 

Nabycie udziałów niekontrolujących, które nie skutkuje zmianą w kontroli

-

-

 2 054

 2 054

 95 774

 97 828

Pozostałe

-

-

(515)

(515)

(280)

(795)

Stan na 31 grudnia 2019 roku

 750 000

12

 383 741

  1 133 753

 203 373

  1 337 126

Informacje dodatkowe w zakresie kapitałów własnych zostały przedstawione w nocie 21.

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym należy analizować łącznie z notami objaśniającymi stanowiącymi integralną część skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

 

Nota

za okres

od 01.01.2020

do 31.12.2020

za okres

od 01.01.2019

do 31.12.2019

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

 

 

 

Zysk przed opodatkowaniem

 

 147 516

 54 966

Korekty

 

 

 

Amortyzacja

2

 135 606

 126 968

Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe*

4

(12 357)

 1465

Odpisy aktualizujące wartości niematerialne

4

(78)

0

(Zysk)/Strata z tytułu działalności inwestycyjnej

 

 2 682

 1 595

Zysk ze zbycia aktywów finansowych

 

(421 295)

(478)

Zysk z udziałów w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności

 

(19 615)

(12 499)

Odsetki, różnice kursowe, szacowana strata z tytułu poręczeń kredytów

 

 3 624

 4 319

Zysk z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wykazywanych według wartości godziwej

 

(33 194)

(297)

(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych

35

 23 832

(21 771)

Zwiększenie stanu zapasów oraz praw  majątkowych

 

(19 479)

(83 057)

Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych

35

 59 595

(17 370)

Zwiększenie stanu rezerw**

35

 2 549

 2 540

Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu świadczeń pracowniczych**

35

(611)

 15 421

Zmniejszenie stanu dotacji**

35

(2 191)

(1 609)

Korekta z tytułu faktoringu odwrotnego

 

 328 085

 227 977

Inne korekty

 

(29 408)

(5 315)

Zwrócony podatek dochodowy

35

 6 001

 9 381

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

 

 171 262

 302 236

* W stosunku do sprawozdania finansowego za 2019 rok zmieniono nazwę pozycji.

** W sprawozdaniu finansowym za 2019 rok wykazywano saldem w jednej pozycji.

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych należy analizować łącznie z notami objaśniającymi stanowiącymi integralną część skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

(kontynuacja)

 

Nota

za okres

od 01.01.2020

do 31.12.2020

za okres

od 01.01.2019

do 31.12.2019

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

 

 

 

Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych, nieruchomości inwestycyjnych

 

 1 385

842

Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych, nieruchomości inwestycyjnych*

 

(1 766 134)

(182 231)

Otrzymane dywidendy

 

 12 493

 12 314

Wpływy ze zbycia aktywów finansowych

 

667

564

Odsetki otrzymane

 

0

 1 748

Wydatki z tytułu dzierżawy nieruchomości inwestycyjnych

 

(1 878)

(1 991)

Pożyczki udzielone

 

(388 438)

0

Pozostałe wpływy/(wydatki) inwestycyjne**

 

(24 922)

(9)

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

 

(2 166 827)

(168 763)

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

 

 

 

Wpływy netto z tytułu emisji akcji***

 

  1391 584

 97 828

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek

 

  1083 299

 301 201

Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek

 

(453 177)

(54 449)

Odsetki zapłacone

 

(131 010)

(16 866)

Spłata zobowiązań z tytułu umów leasingu

 

(5 492)

(4 868)

Dotacje

 

0

56

Wydatki z tytułu faktoringu odwrotnego

 

(274 713)

(164 684)

Pozostałe wpływy/(wydatki) finansowe****

 

 3 019

(5 988)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

 

  1 613 510

 152 230

Przepływy pieniężne netto, razem

 

(382 055)

 285 703

 

 

 

 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu

 

 445 456

 160 209

Wpływ zmian kursów walut

 

931

(456)

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu, w tym:

 

 64 332

 445 456

o ograniczonej możliwości dysponowania

 

809

405

* Główną pozycję stanowi nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych w spółce Grupa Azoty Polyolefins S.A. w kwocie 1 582 371 tys. zł.

** W sprawozdaniu finansowym za 2019 rok wykazywano oddzielnie: pozostałe wpływy inwestycyjne oraz pozostałe wydatki inwestycyjne.

*** Wpływ z tytułu emisji akcji dokonanej przez Jednostkę Dominującą w wysokości 499 389 tys. zł oraz przez spółkę Grupa Azoty Polyolefins S.A. w wysokości 891 745 tys. zł a objętych przez udziałowców niesprawujących kontroli.

**** W sprawozdaniu finansowym za 2019 rok wykazywano oddzielnie: pozostałe wpływy finansowe oraz pozostałe wydatki finansowe.

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych należy analizować łącznie z notami objaśniającymi stanowiącymi integralną część skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego

Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

1. Informacje dotyczące Grupy Kapitałowej

1.1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej

Jednostka Dominująca Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna z siedzibą w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, 72-010 Police (zwana dalej Jednostką Dominującą, Emitentem, Spółką) została utworzona w dniu 14 grudnia 1995 roku na podstawie Aktu Notarialnego Repetytorium: A Nr 20142 w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa (komercjalizacja). Jednostka Dominująca prowadzi działalność na terytorium Polski w formie spółki akcyjnej. Głównym miejscem prowadzenia działalności są Police. Jednostka Dominująca została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015501. Jednostce Dominującej nadano numer: statystyczny Regon 810822270, identyfikacji podatkowej NIP 851-02-05-573 oraz Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami BDO 000016847.

Czas trwania Jednostki Dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (zwana dalej Grupą Kapitałową) jest nieoznaczony.

Podstawowym przedmiotem działalności Jednostki Dominującej jest w szczególności:

produkcja i sprzedaż nawozów chemicznych,

produkcja i sprzedaż bieli tytanowej i innych chemikaliów,

wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej.

Grupa Kapitałowa Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A., której Jednostką Dominującą jest spółka Grupa Azoty S.A.

W stosunku do roku 2019 nie nastąpiła zmiana danych identyfikacyjnych Jednostki Dominującej.

1.2. Skład Grupy Kapitałowej

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Grupę Kapitałową spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. tworzyły spółka Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz:

5 spółek zależnych (z udziałem spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w kapitale zakładowym powyżej 50%), w tym 1 spółka w likwidacji,

3 spółki stowarzyszone (poniżej 50%, nie mniej jednak niż 20% udziałów w kapitale zakładowym), w tym 1 spółka w upadłości likwidacyjnej,

1 spółka powiązana z udziałem w kapitale zakładowym poniżej 20%.


Schemat Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na dzień 31 grudnia 2020 roku.

\\poluser1\FGS_POLICE\Sprawozdanie finansowe 2020\2020_12\jednostkowe\Dane z komórek ZCH\Schemat grupy 31_12_2020 v3_przycięte do worda.jpg

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.

W dniu 18 lutego 2020 roku Walne Zgromadzenia spółki „Grupa Azoty Polyolefins” S.A. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 131 944 tys. zł, poprzez emisję 13 194 431 nowych akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 10 zł każda i cenie emisyjnej 47,90 zł każda. Akcje nowej emisji zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej przez dotychczasowych akcjonariuszy w ten sposób, że:

spółka Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. objęła 6 993 048 akcji imiennych serii F,

spółka Grupa Azoty S.A. objęła 6 201 383 akcji imiennych serii F.

Emitent informował o powyższym w raporcie bieżącym nr 20/2020 z dnia 18 lutego 2020 roku.

W dniu 3 sierpnia 2020 roku Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.

Emitent informował o powyższym w raporcie bieżącym nr 48/2020 z dnia 4 sierpnia 2020 roku.

W wyniku dokonanego podwyższenia kapitału zakładowego, liczba akcji posiadanych przez Jednostkę Dominującą wzrosła z 24 768 967 sztuk do 31 762 015 sztuk, (co stanowi 53% udziału w kapitale zakładowym).

W dniu 16 listopada 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. podjęło uchwałę o kolejnym podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych serii G oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości w stosunku do wszystkich akcji tej serii. Kapitał zakładowy został podwyższony o kwotę 323 685 tys. zł poprzez emisję 32 368 499 nowych akcji imiennych serii G o wartości nominalnej 10 zł każda. Objęcie akcji nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej w następujący sposób:

Hyundai Engineering Co., Ltd. z siedzibą w Seulu, Korea Południowa („Hyundai”) objął 15 348 963 akcji serii G,

Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation z siedzibą w Seulu, Korea Południowa („KIND”) objął 1 052 184 akcji serii G,

Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, Polska („LOTOS”) objęła 15 967 352 akcji serii G.

Łączna suma wkładów pieniężnych na pokrycie wszystkich akcji serii G wynosi 594 700 tys. zł. Nadwyżka wartości ceny emisyjnej akcji serii G nad ich wartością nominalną (agio) w wysokości 271 015 tys. zł została przeznaczona na kapitał zapasowy spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.

Emitent informował o powyższym w raporcie bieżącym nr 56/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku.

W związku z emisją akcji serii G zmieniła się klasyfikacja spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. z zależnej na stowarzyszoną w stosunku do roku ubiegłego.

W konsekwencji, po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Grupa Azoty Polyolefins S.A., struktura akcjonariatu będzie kształtować się następująco:

Emitent - 34,41% akcji,

Grupa Azoty S.A. - 30,52% akcji,

LOTOS - 17,3% akcji,

Hyundai - 16,63% akcji,

KIND - 1,14% akcji.

Łączny udział Grupy Kapitałowej Grupa Azoty w kapitale zakładowym spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. wynosi 64,93%.

Powyższe udziały procentowe odpowiadają udziałowi zarówno w kapitale zakładowym Grupy Azoty Polyolefins S.A., jak i łącznej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.

W dniu 16 listopada 2020 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupy Azoty Polyolefins S.A. podjęło również uchwałę w sprawie zmian statutu spółki Grupa Azoty Polyolefins. Po rejestracji zmian statutu przez właściwy sąd rejestrowy, w spółce Grupa Azoty Polyolefins S.A. obowiązują zasady ładu korporacyjnego uzgodnione w umowie akcjonariuszy, o której mowa w raporcie bieżącym nr 38/2020 z dnia 31 maja 2020 roku.

Emitent informował o powyższym w raporcie bieżącym nr 57/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku.

W dniu 27 listopada 2020 roku Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.

Emitent informował o powyższym w raporcie bieżącym nr 58/2020 z dnia 27 listopada 2020 roku.

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitał podstawowy spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. wynosi 922 968 tys. zł.

Utrata kontroli nad spółką zależną Grupa Azoty Polyolefins S.A.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w spółce Grupa Azoty Polyolefins S.A. i objęciem akcji przez nowych akcjonariuszy (Grupa LOTOS S.A., Hyundai Engineering Co., Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation) zmniejszył się udział Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w kapitale zakładowym spółki z 53,00% do 34,41%. Utrata kontroli nad Grupą Azoty Polyolefins S.A. przez Jednostkę Dominującą nastąpiła z dniem 16 listopada 2020 roku. W efekcie utraty kontroli w wynikach Grupy zaprezentowanych w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym skonsolidowano metodą pełną przychody i koszty spółki za okres 11 miesięcy zakończony 30 listopada 2020 roku. Na dzień utraty kontroli zdekonsolidowano aktywa netto spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. w wartościach zaprezentowanych w poniższej tabeli.

Wynik spółki za ostatni miesiąc 2020 roku został skonsolidowany metodą praw własności, a udział w wyniku został ujęty w rachunku zysków i strat w pozycji Zysk z udziałów w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności. Na dzień utraty kontroli ujęto również wartość inwestycji w jednostki stowarzyszone w wysokości 572 023 tys. zł. Szczegółowy sposób kalkulacji wyceny metodą praw własności opisano w nocie 14.

 

na dzień

30.11.2020

Aktywa spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. na dzień utraty kontroli

 

Rzeczowe aktywa trwałe

1 593 488

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania

20 133

Wartości niematerialne

61 213

Pozostałe należności

589 180

Pochodne instrumenty finansowe

19 909

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe

57 547

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

405 095

 

Zobowiązania spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. na dzień utraty kontroli

 

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek

732 898

Zobowiązania z tytułu leasingu

3 515

Pozostałe zobowiązania finansowe

330 226

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

792

Pozostałe zobowiązania

10 393

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

1 308

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe

323 075

 

Aktywa netto spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. na dzień utraty kontroli

1 344 358

Wartość udziałów niekontrolujących

507 546

Łączny wpływ skutków dekonsolidacji spółki zależnej Grupa Azoty Polyolefins S.A. na skonsolidowany wynik finansowy netto przedstawiono poniżej:

Przychody finansowe – skutki dekonsolidacji spółki zależnej

25 595

Przeszacowanie inwestycji na wycenę MPW

(11 181)

Wynik brutto na utracie kontroli

14 414

Podatek dochodowy

71

Wynik netto na utracie kontroli

14 485

Zmiany w strukturze jednostek gospodarczych

W dniu 9 stycznia 2020 roku Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego dokonał wykreślenia spółki „INFRAPARK Police” S.A. w likwidacji z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W dniu 29 stycznia 2020 roku Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował inkorporację spółki „Koncept” Sp. z o.o. przez spółkę PROZAP Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach. W wyniku połączenia spółka „Koncept” Sp. z o.o. została wykreślona z Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, a spółka Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., w zamian za 1 023 udziały spółki „Koncept” Sp. z o.o., uzyskała 131 udziałów spółki PROZAP Sp. z o.o.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku udział w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników/Walnym Zgromadzeniu posiadany przez spółkę Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w podmiotach zależnych i stowarzyszonych jest równy udziałowi Jednostki Dominującej w kapitałach tych jednostek z wyłączeniem spółki PROZAP Sp. z o.o.

 

Informacje o podmiotach zależnych i stowarzyszonych Jednostki Dominującej

Nazwa i siedziba

Wartość udziałów w cenie nabycia

Posiadane udziały

(%)

Charakterystyka działalności

Jednostki zależne

Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.
72-010 Police
ul. Kuźnicka 1

 

13 697

 

100,00%

 

Prace remontowe i inwestycyjne branży mechanicznej i budowlanej: wykonawstwo instalacji i aparatów, w tym także z tworzyw sztucznych, prace serwisowe, prace warsztatowe, obróbka metali, prace dozorowe.

Prace inwestycyjne i inżynieryjno-techniczne w zakresie automatyki i elektroenergetyki, remonty aparatury kontrolno – pomiarowej oraz maszyn i urządzeń energetycznych, utrzymanie ruchu instalacji przemysłowych w branży automatyki i elektroenergetyki w tym min. utrzymanie ruchu komputerowych systemów sterowania i wizualizacji procesów.

Grupa Azoty Transtech Sp. z o.o.
72-010 Police
ul. Kuźnicka 1

9 798

100,00%

Usługi transportowe (transport mikrobusami oraz transport towarów samochodami ciężarowymi o ładowności do 24 ton - wywrotki i samochody skrzyniowe spełniające wymogi ADR), usługi sprzętowe (żurawie samojezdne do 65 ton udźwigu, koparki, ładowarki, spycharki, samochody specjalne - do wywozu śmieci w kontenerach, piaskarka, zestawy niskopodwoziowe), usługi warsztatowe (naprawa wózków akumulatorowych, sztaplarek, samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, ładowarek, koparek, spycharek oraz żurawi samojezdnych - również przeglądy okresowe).

Grupa Azoty Africa S.A. w likwidacji Dakar (Senegal), Almadies, Route de Ngor Villa N 12

845

99,99%

Trwa likwidacja spółki od 12 maja 2017 roku.

Zarząd Morskiego Portu Police
Sp. z o.o.
72-010 Police
ul. Kuźnicka 1

32 612

99,91%

Działalność portów morskich, budowa portów, zarządzanie nieruchomościami, prace badawcze, obsługa żeglugi morskiej i śródlądowej, transport wodny przybrzeżny.

Supra Agrochemia Sp. z o.o.
51-501 Wrocław
ul. Monopolowa 6

19 746

100,00%

Celem działania spółki jest podniesienie wartości należących do niej nieruchomości poprzez ich rekultywację.

Jednostki stowarzyszone

Grupa Azoty Polyolefins S.A.
72-010 Police
ul. Kuźnicka 1

583 204

34,41%

Celem działalności spółki jest budowa instalacji do produkcji propylenu metodą PDH oraz polipropylenu wraz z niezbędną infrastrukturą, instalacjami pomocniczymi i połączeniami między obiektowymi.

budchem Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
70-492 Szczecin
ul. Moczyńskiego 8/10

592

48,96%

Spółka w upadłości likwidacyjnej od 19 lipca 2012 roku.

Kemipol Sp. z o.o.
72-010 Police
ul. Kuźnicka 6

1 171

33,99%

Wytwarzanie koagulantów do oczyszczania wody i ścieków. Usługi związane z projektowaniem procesu chemicznego oczyszczania wody pitnej, przemysłowej i ścieków. Dobór i dostawa urządzeń dozujących chemikalia. Optymalizacja procesów oczyszczania wód. Rekultywacja jezior.

Pozostałe jednostki powiązane

 

 

PROZAP Sp. z o.o.
24-110 Puławy
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

523

7,35%

Wielobranżowe, specjalistyczne biuro projektowe, posiadające udokumentowane doświadczenie w projektowaniu nowych i modernizacji istniejących instalacji przemysłowych do produkcji nawozów i innych chemikaliów.

Spółka oferuje pełen zakres usług: od koncepcji, przez studia wykonalności, transfer technologii, aż do projektowania, organizacji dostaw, rozruchu instalacji, odbiorów, nadzorów autorskich, szkolenia personelu i opracowania dokumentacji powykonawczej. Firma ma doświadczenie w pełnieniu roli kierującego biura projektów lub realizacjach inwestycji „pod klucz”.

1.3.Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej

Skład Zarządu Jednostki Dominującej na dzień 1 stycznia 2020 roku:

dr Wojciech Wardacki – Prezes Zarządu VIII wspólnej kadencji powołany Uchwałą Rady Nadzorczej nr 223/VII/18 z dnia 30 maja 2018 roku, funkcje w Zarządzie pełnił od 7 kwietnia 2016 roku,

Tomasz Panas – Wiceprezes Zarządu VIII wspólnej kadencji powołany Uchwałą Rady Nadzorczej nr 225/VII/18 z dnia 30 maja 2018 roku, funkcje w Zarządzie pełnił od 7 kwietnia 2016 roku,

dr Włodzimierz Zasadzki - Wiceprezes Zarządu VIII wspólnej kadencji powołany Uchwałą Rady Nadzorczej nr 224/VII/18 z dnia 30 maja 2018 roku, funkcje w Zarządzie pełnił od 15 lipca 2016 roku. W dniu 27 kwietnia 2020 roku Uchwałą Rady Nadzorczej nr 76/VIII/20 został odwołany ze składu Zarządu,

Anna Tarocińska - Członek Zarządu VIII wspólnej kadencji wybrany przez pracowników Jednostki Dominującej, powołana Uchwałą Rady Nadzorczej nr 226/VII/18 z dnia 30 maja 2018 roku, funkcje w Zarządzie pełniła od 3 marca 2017 roku.

Skład Zarządu Jednostki Dominującej na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej do publikacji:

dr Wojciech Wardacki – Prezes Zarządu VIII wspólnej kadencji, powołany Uchwałą Rady Nadzorczej nr 223/VII/18 z dnia 30 maja 2018 roku, funkcje w Zarządzie pełni od dnia 7 kwietnia 2016  roku,

Tomasz Panas – Wiceprezes Zarządu VIII wspólnej kadencji, powołany Uchwałą Rady Nadzorczej nr 225/VII/18 z dnia 30 maja 2018 roku, funkcje w Zarządzie pełni od dnia 7 kwietnia 2016  roku,

Mariusz Kądziołka - Wiceprezes Zarządu VIII wspólnej kadencji, powołany Uchwałą Rady Nadzorczej nr 102/VIII/20 z dnia 28 maja 2020 roku, funkcje w Zarządzie pełni od dnia 3 lipca 2020  roku,

Anna Tarocińska - Członek Zarządu VIII wspólnej kadencji wybrany przez pracowników Jednostki Dominującej, powołana Uchwałą Rady Nadzorczej nr 226/VII/18 z dnia 30 maja 2018 roku, funkcje w Zarządzie pełni od dnia 3 marca 2017 roku. W dniu 20 lipca 2020 roku Rada Nadzorcza Jednostki Dominującej zawiesiła Panią Annę Tarocińską w czynnościach Członka Zarządu Jednostki Dominującej, Emitent informował o powyższym w raporcie bieżącym 44/2020 z dnia 20 lipca 2020 roku.

Skład Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej na dzień 1 stycznia 2020 roku:

Mariusz Kądziołka – Przewodniczący Rady Nadzorczej VIII wspólnej kadencji powołany Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jednostki Dominującej nr 18 z dnia 25 czerwca 2019 roku,

Mirosław Kozłowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej VIII wspólnej kadencji -Przedstawiciel Ministerstwa Skarbu Państwa, wyznaczony w dniu 25 czerwca 2019 roku (powierzenie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w dniu 2 lipca 2019 roku),

Bożena Licht – Sekretarz Rady Nadzorczej VIII wspólnej kadencji powołana Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jednostki Dominującej n 19 z dnia 25 czerwca 2019 roku (powierzenie funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej w dniu 2 lipca 2019 roku),

Agnieszka Dąbrowska - Członek Rady Nadzorczej VIII wspólnej kadencji powołana Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jednostki Dominującej nr 20 z dnia 25 czerwca 2019 roku,

Iwona Wojnowska - Członek Rady Nadzorczej VIII wspólnej kadencji wybrany przez pracowników Jednostki Dominującej, powołana Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jednostki Dominującej nr 21 z dnia 25 czerwca 2019 roku,

Andrzej Rogowski – Członek Rady Nadzorczej VIII wspólnej kadencji wybrany przez pracowników Jednostki Dominującej, powołany Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jednostki Dominującej nr 22 z dnia 25 czerwca 2019 roku.

Skład Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej do publikacji:

Paweł Bakun - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej VIII wspólnej kadencji, powołany Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jednostki Dominującej nr 5 z dnia 24 sierpnia 2020 roku (powierzenie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej tego samego dnia),

Bożena Licht – Sekretarz Rady Nadzorczej VIII wspólnej kadencji, powołana Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jednostki Dominującej nr 19 z dnia 25 czerwca 2019 roku (powierzenie funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej w dniu 2 lipca 2019 roku),

Agnieszka Dąbrowska - Członek Rady Nadzorczej VIII wspólnej kadencji, powołana Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jednostki Dominującej nr 20 z dnia 25 czerwca 2019 roku,

Iwona Wojnowska - Członek Rady Nadzorczej VIII wspólnej kadencji wybrany przez pracowników Jednostki Dominującej, powołana Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jednostki Dominującej nr 21 z dnia 25 czerwca 2019 roku,

Andrzej Rogowski – Członek Rady Nadzorczej VIII wspólnej kadencji wybrany przez pracowników Jednostki Dominującej, powołany Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jednostki Dominującej nr 22 z dnia 25 czerwca 2019 roku,

 Krzysztof Kozłowski – Członek Rady Nadzorczej, powołany do Rady Nadzorczej z dniem 10 kwietnia 2021 roku na podstawie oświadczenia Ministra Aktywów Państwowych (uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa).

Skład Komitetu Audytu na dzień 1 stycznia 2020 roku:

Mariusz Kądziołka - Przewodniczący Komitetu Audytu powołany Uchwałą Rady Nadzorczej nr 3/VIII/19 z dnia 2 lipca 2019 roku,

Agnieszka Dąbrowska – Członek Komitetu Audytu powołana Uchwałą Rady Nadzorczej nr  4/VIII/19 z dnia 2 lipca 2019 roku,

Mirosław Kozłowski - Członek Komitetu Audytu powołany Uchwałą Rady Nadzorczej nr 5/VIII/19 z dnia 2 lipca 2019 roku,