Szanowni Państwo,
w imieniu Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne
„Police” S.A. serdecznie zapraszam do zapoznania
się z raportem rocznym za rok 2022 r. Jednostkowe
i skonsolidowane sprawozdania stanowią
podsumowanie wypracowanych wyników
finansowych, znajdą tam Państwo również opis
najważniejszych czynników, mających wpływ na
działalność Spółki w ubiegłym roku.
Za nami kolejny rok pełen wyzwań. Do utrzymującej się na świecie pandemii COVID-19,
doszło kolejne zagrożenie - zbrojna agresja Rosji na Ukrainę które wywróciło
dotychczasowy porządek, nie tylko w wymiarze bezpieczeństwa, ale również gospodarczym.
Pomimo trudności w otoczeniu zewnętrznym, na które składały się m.in. dynamiczne zmiany
cen gazu ziemnego oraz wysokie poziomy cen surowców do produkcji nawozów
wieloskładnikowych, utrzymywaliśmy produkcję uznając zabezpieczenie potrzeb polskich
rolników za priorytet.
W 2022 roku Grupa Kapitałowa Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. wypracowała
skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 5 350 mln zł i wynik EBITDA w wysokości
225 mln zł, przy marży EBITDA 4,2%. Wyniki te były zdeterminowane w znacznym stopniu
skutkami gospodarczymi zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę i rekordowym wzrostem cen
surowców do produkcji oraz mediów energetycznych. W konsekwencji sytuacji
makroekonomicznej, zarówno w segmencie Nawozy jak i segmencie Pigmenty Spółka
odnotowała istotny wzrost cen produktów i jednoczesny spadek wolumenów sprzedaży oraz
brak równowagi popytowo-podażowej.
Pomimo dobrych trzech pierwszych kwartałów, wyniki Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Police
w czwartym kwartale ub.r. zostały obciążone odpisami aktualizującymi wartość
niefinansowych aktywów trwałych oraz wartość zapasów wyrobów gotowych, półproduktów
i surowców. Ostatecznie skonsolidowany wynik netto za rok 2022 wyniósł minus 135 mln zł.
Konieczność dokonania odpisów na zapasy wynikała głównie z obserwowanych spadków cen
sprzedaży produktów, które w odniesieniu do części asortymentu kształtowały się poniżej
poziomu kosztów wytworzenia. Na utworzenie odpisów aktualizujących wartość aktywów
trwałych wpłynął przede wszystkim bardzo znaczący wzrost rynkowych stóp procentowych.
Omawiając realizowane w Spółce inwestycje nie mo rozpocząć inaczej niż sztandarowym
projektem Grupy Azoty. Polimery Police na koniec roku osiągnęły prawie 99 % zaawansowania
rzeczowego. W grudniu ub.r. gazowiec „Guadalupe Explorer” dostarczył pierwsze 22 tys. ton
propanu, które po przeładowaniu do zbiorników na terenie Morskiego Terminalu Gazowego
posłużyły do uruchomienia instalacji odwodornienia propanu i produkcji polipropylenu.
Polimery Police będą największymi zakładami przemysłowymi produkcji propylenu
i polipropylenu w Europie Środkowo-Wschodniej o strategicznym znaczeniu dla krajowej
gospodarki.
Nakłady naszej Grupy Kapitałowej na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne
wyniosły w 2022 roku 197 mln zł, czyli o 10% więcej niż w roku ubiegłym, z czego prawie
jedna trzecia obejmowała inwestycje związane z rozwojem biznesu. W sumie w ubiegłym
roku realizowaliśmy 93 zadania inwestycyjne. Więcej na ten temat przeczytają Państwo
w raporcie.
Rok 2022 przyniósł kolejne działania z obszaru B+R. Wspólnie z tarnowskim Centrum
Badawczo-Rozwojowym Grupy Azoty S.A. rozpoczęliśmy badania nad opracowaniem
produktów nawozowych z fosfogipsu, bogatych w siarkę i wapń. Produkty te dedykowane
będą w szczególności terenom szkółkarskim i zdegradowanym, w których identyfikowane są
niedobory tych pierwiastków. Co ważne - zagospodarowanie fosfogipsu - pochodzącego
z produkcji kwasu fosforowego - wpisuje w ideę unijnej Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.
Przy tej okazji warto dodać, że w 2022 roku nasza Spółka przyjęła i zatwierdziła „Implikacje
Strategii Grupy Kapitałowej Grupa Azoty na lata 2021-2030 dla Grupy Azoty Zakłady
Chemiczne „Police” S.A.”. Przyjęta w Grupie Azoty Strategia odnosi się właśnie do wyzwań,
jakie stawia przed współczesnym przemysłem Europejski Zielony Ład. Projekty z zakresu
m.in. zielonej energii przemysłowej, potrzeby ograniczenia emisyjności oraz dekarbonizacji
zostały ujęte w Strategicznym Projekcie Korporacyjnym „Zielone Azoty”.
Miło mi przekazać, że wspólnie z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym oraz
Ultra Safe Nuclear Corporation pod koniec marca br. podpisaliśmy Porozumienie o współpracy
w sprawie rozwoju, budowy i eksploatacji badawczego obiektu energetyki jądrowej,
wyposażonego w technologię ultra bezpiecznego reaktora jądrowego MMR, który ma powst
na terenie Grupy Azoty Police. Jesteśmy zainteresowani rozwojem oraz badaniami
bezpiecznych i niezawodnych zeroemisyjnych źródeł energii, które będą odpowiadać
potrzebom naszej działalności. Naszym celem jest wypracowanie trwałych podstaw do
wdrożenia na pełną skalę jądrowych źródeł energii do procesów chemicznych i wytwarzania
wodoru przy jednoczesnej dekarbonizacji własnych źródeł wytwarzania. Mam tu
w szczególności na myśli zastąpienie paliw kopalnych zeroemisyjnymi źródłami wytwarzania
energii cieplnej lub elektrycznej do roku 2030.
Szanowni Państwo, zachęcając do lektury raportu, pragnę jednocześnie złożyć ogromne
podziękowania dla Pracowników Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police”
S.A., Zarządów spółek z Grupy Kapitałowej oraz Radzie Nadzorczej za wspólny rok ciężkiej
pracy na rzecz budowania marki Grupa Azoty. O sile i wartości firmy świadczy przede
wszystkim jej kadra. Mam przekonanie, że kilkutysięczna załoga polickich Zakładów stanowi
gwarancję realizacji zamierzonych celów i sprostania wyzwaniom, które przed nami.
Z wyrazami szacunku
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
Mariusz Grab