BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Postępu 12
02-676 Warszawa
Polska
tel.: +48 22 543 16 00
fax: +48 22 543 16 01
e-mail: office@bdo.pl
www.bdo.pl
BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydzi Gospodarczy, KRS: 0000729684,
REGON: 141222257, NIP: 108-000-42-12. Wartość wkładu kapitałowego wynosi 10.037.500 zł. Biura BDO w Polsce: Katowice 40-007,
ul. Uniwersytecka 13, tel.: +48 32 661 06 00, katowice@bdo.pl; Kraków 31-548, al. Pokoju 1, tel.: +48 12 378 69 00, krakow@bdo.pl;
Poznań 60-650, ul. Piątkowska 165, tel.: +48 61 622 57 00, poznan@bdo.pl; Wrocław 53-332, ul. Powstańców Śląskich 7a,
tel.: +48 71 734 28 00, wroclaw@bdo.pl
BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest członkiem BDO International Limited, brytyjskiej spółki i częśc
międzynarodowej sieci BDO, złożonej z niezależnych spółek członkowskich.
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
dla Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Opinia
Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Grupa Azoty Zakłady Chemiczne
„Police” S.A. („Spółka”), które zawiera jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień
31 grudnia 2021 r., jednostkowy rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody, jednostkowe
sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. oraz informację dodatkową zawierającą opis
przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające („sprawozdanie finansowe”).
Naszym zdaniem sprawozdanie finansowe:
przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia
2021 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym
dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;
jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki;
zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie
z przepisami rozdziału 2 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa
o rachunkowości” – t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 217, z późn. zm.).
Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które wydaliśmy dnia
27 kwietnia 2022 roku.
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu
Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
(„KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich
oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1415, z późn.
zm.) oraz Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych
wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego
(„Rozporządzenie UE” Dz. U. UE L158). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została
dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie
sprawozdania finansowego.
Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych księgowych
(w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych
dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z innymi
wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce.
Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie
przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki
zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach oraz
w Rozporządzeniu UE.
2
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy wystarczające i odpowiednie, aby stanowić
podstawę dla naszej opinii.
Kluczowe sprawy badania
Kluczowe sprawy badania to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były najbardziej
znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy. Obejmują one
najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje
ryzyka istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy się
w kontekście naszego badania sprawozdania finansowego jako całości oraz przy formułowaniu naszej
opinii oraz podsumowaliśmy naszą reakcna te rodzaje ryzyka, a w przypadkach, w których uznaliśmy
za stosowne przedstawiliśmy najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi rodzajami ryzyka. Nie
wyrażamy osobnej opinii na temat tych spraw.
1. Utrata wartości inwestycji w jednostkach powiązanych
W sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzi 31 grudnia 2021 roku Spółka zaprezentowała
udziały i akcje w jednostkach powiązanych o wartości 638.731 tys. złotych co stanowi 15,1% sumy
bilansowej. Najbardziej istotną pozyc jest inwestycja w akcje spółki stowarzyszonej Grupa Azoty
Polyolefins S.A. o wartości 583.204 tys. złotych.
Zgodnie z przyjętą przez Spółkę polityką rachunkowości, udziały i akcje w jednostkach powiązanych
wykazywane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości.
Analiza przesłanek utraty wartości inwestycji w jednostkach powiązanych oraz szacunek wartości
odzyskiwalnej, zwłaszcza w stosunku do aktywów związanych z długoterminowymi projektami
w budowie takimi jak projekt Polimery realizowany przez Grupa Azoty Polyolefins S.A.,
a który nie generuje istotnych przepływów pieniężnych na moment przeprowadzenia analizy, są
w dużym stopniu zależne od szacunków Zarządu między innymi takich jak: strategia, prognozowane
przychody i koszty, planowane nakłady inwestycyjne, średnioważony koszt kapitału oraz krańcowa
stopa wzrostu. Te szacunki dotyczą w dużym stopniu zdarzeń przyszłych i w związku z tym obarczone
znaczącym ryzykiem zmian ze względu na zmieniające się warunki rynkowe. Ze względu
na niepewność dotyczącą realizacji istotnych założeń w przyszłości oraz istotność tych aktywów
uznaliśmy analizę utraty wartości inwestycji w jednostkach powiązanych za kluczową sprawę badania.
Ujawnienia w sprawozdaniu finansowym
Szczegóły stosowanej przez Spółkę polityki rachunkowości w zakresie wyceny udziałów i akcji
w jednostki powiązane, w tym obejmującej stosowane zasady dokonywania odpisów aktualizujących
z tytułu trwałej utraty wartości, zostały ujawnione w nocie 14 Informacji dodatkowej
do jednostkowego sprawozdania finansowego.
Procedury biegłego rewidenta w odpowiedzi na zidentyfikowane ryzyko
Nasze procedury badania, w odniesieniu do opisanej kluczowej sprawy badania, obejmowały między
innymi:
ocenę zgodności stosowanej przez Spółkę polityki rachunkowości w zakresie wyceny inwestycji
w jednostki powiązane z zasadami wynikającymi z odpowiednich standardów sprawozdawczości
finansowej;
3
identyfikację, zrozumienie i ocenę procesu testowania utraty wartości udziałów i akcji
w jednostki powiązane oraz kontroli wewnętrznej w tym zakresie;
analizę sprawozdań finansowych jednostek powiązanych, w tym osiągniętych wyników
finansowych, porównanie wartości zaangażowania netto w księgach Spółki do wartości aktywów
netto tych jednostek pod tem wystąpienia ewentualnych przesłanek utraty wartości udziałów
i akcji;
analizę modelu finansowego Grupa Azoty Polyolefins S.A. użytego przez Zarząd jako szacunek
wartości odzyskiwalnej aktywów zaangażowanych w projekt na potrzeby testu na utratę wartości
oraz weryfikację kluczowych założeń przyjętych w tym modelu przeprowadzoną z wykorzystaniem
wiedzy eksperckiej wewnętrznych specjalistów od wycen;
ocenę dokonanej przez Zarząd analizy wystąpienia przesłanek utraty wartości inwestycji
w jednostkach powiązanych;
weryfikację wykonania sporządzanych budżetów w latach ubiegłych z ich realizacją;
analizę wrażliwości modelu na zmiany w założeniach;
ocenę przedłożonej przez Zarząd Spółki analizy zdarzeń po dniu bilansowym na ostrożną wycenę;
ocenę adekwatności ujawnień w zakresie testów na utratę wartości udziałów i akcji spółek
powiązanych.
2. Analiza utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych
W sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzi 31 grudnia 2021 roku Spółka zaprezentowała
rzeczowe aktywa trwałe o wartości 1.521.403 tys. złotych co stanowi 35,9% sumy bilansowej.
W związku ze zidentyfikowanymi przesłankami utraty wartości, wynikającymi głównie z uwarunkowań
rynkowych na dzień 31 grudnia 2021 roku, Zarząd przeprowadził test na utratę wartości i oszacował
wartość odzyskiwalną ośrodków wypracowujących środki pieniężne.
Testy na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych w dużym stopniu zależne od szacunków
Zarządu między innymi takich jak: strategia, prognozowane przychody i koszty, planowane nakłady
inwestycyjne, średnioważony koszt kapitału oraz krańcowa stopa wzrostu. Te szacunki dotyczą
w dużym stopniu zdarzeń przyszłych i w związku z tym obarczone znaczącym ryzykiem zmian
ze względu na zmieniające się warunki rynkowe. Ze względu na wbudowaną niepewność dotyczącą
realizacji istotnych założeń w przyszłości oraz istotność tych aktywów uznaliśmy anali utraty
wartości rzeczowych aktywów trwałych za kluczową sprawę badania.
Ujawnienia w sprawozdaniu finansowym
Szczegóły stosowanej przez Spółkę polityki rachunkowości w zakresie wyceny rzeczowych aktywów
trwałych zostały ujawnione w nocie 10 informacji dodatkowej do jednostkowego sprawozdania
finansowego. Ponadto w punkcie 2 oraz w nocie 10 informacji dodatkowej do jednostkowego
sprawozdania finansowego Spółka zamieściła ujawnienia liczbowe dotyczące zidentyfikowanej
kluczowej sprawy badania oraz kluczowe założenia testu na utratę wartości.
4
Procedury biegłego rewidenta w odpowiedzi na zidentyfikowane ryzyko
Nasze procedury badania, w odniesieniu do opisanej kluczowej sprawy badania, obejmowały między
innymi:
ocenę zgodności stosowanej przez Spółkę polityki rachunkowości w zakresie wyceny rzeczowych
aktywów trwałych z zasadami wynikającymi z odpowiednich standardów sprawozdawczości
finansowej;
uzyskanie zrozumienia i dokonanie krytycznej oceny zasad oraz procesu tworzenia odpisów
z tytułu trwałej utraty wartości;
ocenę dokonanej przez Zarząd Spółki analizy wystąpienia przesłanek utraty wartości;
uzyskanie testów na utratę wartości sporządzonych na dzień 31 grudnia 2021 r.;
ocenę przyjętych przez Zarząd Spółki założeń makroekonomicznych zastosowanych w modelu,
w tym stopy dyskonta poprzez ich porównanie do publicznie dostępnych informacji,
oraz weryfikacja kluczowych założeń i racjonalności projekcji biznesowych, w szczególności
poziomu sprzedaży, produkcji oraz kosztów operacyjnych poprzez ich porównanie do danych
historycznych, a w przypadku prognozowanych cen do publicznie dostępnych zewnętrznych
prognoz przeprowadzoną z wykorzystaniem wiedzy eksperckiej wewnętrznych specjalistów
od wycen;
analizę wrażliwości modelu na zmiany w założeniach biorąc pod uwagę ryzyko stronniczości
Zarządu w ustalaniu założeń;
ocenę przedłożonej przez Zarząd Spółki analizy wpływu Covid-19 oraz zdarzeń po dniu bilansowym
na ostrożną wycenę;
ocenę adekwatności ujawnień w zakresie testów na utratę wartości pod kątem wymogów MSR 36
Utrata wartości aktywów oraz MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych.
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości oraz obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę
wewnętrzną, którą Zarząd uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego
niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.
Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Spółki
do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych
z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy
rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Spółki,
albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji
lub zaniechania działalności.
Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie
finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. Członkowie Rady Nadzorczej
są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki.
5
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
Naszymi celami uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera
istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania
zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności ale nie gwarantuje,
że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie.
Zniekształcenia mopowstawna skutek oszustwa lub błędu i uważane za istotne, jeżeli można
racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze
użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.
Koncepcja istotności stosowana jest przez biegłego rewidenta zarówno przy planowaniu
i przeprowadzaniu badania jak i przy ocenie wpływu rozpoznanych podczas badania zniekształceń oraz
nieskorygowanych zniekształceń, jeśli występują, na sprawozdanie finansowe, a także przy
formułowaniu opinii biegłego rewidenta. W związku z powyższym wszystkie opinie i stwierdzenia
zawarte w sprawozdaniu z badania są wyrażane z uwzględnieniem jakościowego i wartościowego
poziomu istotności ustalonego zgodnie ze standardami badania i zawodowym osądem biegłego
rewidenta.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności
lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółki obecnie lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm,
a także:
- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego
spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania
odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające
i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego
zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z ędu, ponieważ
oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd
lub obejścia kontroli wewnętrznej;
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania
procedur badania, które odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia
opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki;
- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność
szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółki;
- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółki zasady
kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów
badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może
poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Spółki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy
do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym
sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym
lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są
oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego
rewidenta, jednakże przyszłe
zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Spółka zaprzestanie
kontynuacji działalności;
- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym
ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje
i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.
6
Przekazujemy Radzie Nadzorczej informacje o, między innymi, planowanym zakresie i czasie
przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących
słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.
Składamy Radzie Nadzorczej wiadczenie, że przestrzegaliśmy stosownych wymogów etycznych
dotyczących niezależności oraz, że będziemy informować ich o wszystkich powiązaniach i innych
sprawach, które mogłyby być racjonalnie uznane za stanowiące zagrożenie dla naszej niezależności,
a tam gdzie ma to zastosowanie, informujemy o zastosowanych zabezpieczeniach.
Spośród spraw przekazywanych Radzie Nadzorczej ustaliliśmy te sprawy, które były najbardziej
znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy i dlatego
uznaliśmy je za kluczowe sprawy badania. Opisujemy te sprawy w naszym sprawozdaniu biegłego
rewidenta, chyba że przepisy prawa lub regulacje zabraniają publicznego ich ujawnienia lub gdy,
w wyjątkowych okolicznościach, ustalimy, że kwestia nie powinna być przedstawiona w naszym
sprawozdaniu, ponieważ można byłoby racjonalnie oczekiwać, że negatywne konsekwencje
przeważyłyby korzyści takiej informacji dla interesu publicznego.
Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności
Na inne informacje składa się Sprawozdanie z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty
Zakłady Chemiczne „Police” („Grupa”), w której podmiotem dominującym jest Spółka, za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2021 r. („Sprawozdanie z działalności”) wraz z oświadczeniem o stosowaniu ładu
korporacyjnego i oświadczeniem na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 49b ust
1 Ustawy o rachunkowości, które są wyodrębnionymi częściami tego Sprawozdania z działalności (razem
„Inne informacje”).
Na podstawie regulacji zawartych w art. 55.2a ustawy o rachunkowości oraz par. 71.8 rozporządzenia
Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 roku, poz.
757 z późn. zm.) Zarząd Spółki sporządził w formie jednego dokumentu skonsolidowane sprawozdanie
zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police”, do którego
odnieśliśmy się w sprawozdaniu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej.
Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Opinia na temat wymogów art. 44 Prawa energetycznego
Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego obejmuje opinię na temat informacji finansowej
regulacyjnej („Informacja regulacyjna”) sporządzonej zgodnie z wymogami artykułu 44 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne („Prawo energetyczne” tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn.
zm.).
Za sporządzenie Informacji regulacyjnej zgodnie z przepisami prawa jest odpowiedzialny Zarząd Spółki.
Ponadto Zarząd Spółki jest zobowiązany do zapewnienia, aby Informację regulacyjną sporządzono
zgodnie z art. 44 prawa energetycznego spełniała przewidziane w niej wymagania.
7
Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowwystarczającą i odpowiednią
podstawę do wyrażenia przez nas opinii na temat zgodności Informacji regulacyjnej z wymogami art.
44 Ustawy Prawo Energetyczne.
Naszym zdaniem Informacja regulacyjna, zamieszczona w nocie 35 Informacja finansowa regulacyjna
w podziale na rodzaje działalności zgodnie z art. 44 Prawa energetycznego Informacji dodatkowej do
jednostkowego sprawozdania finansowego, sporządzona za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku
jest zgodna, we wszystkich istotnych aspektach z przepisami artykułu 44 Ustawy Prawo Energetyczne.
Oświadczenie na temat świadczonych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych
Zgodnie z naszą najleps wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że usługi niebędące badaniem
sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy na rzecz Spółki i jej spółek zależnych zgodne
z prawem i przepisami obowiązującymi w Polsce oraz, że nie świadczyliśmy usług niebędących
badaniem, które zakazane na mocy art. 5 ust.1 Rozporządzenia UE oraz art.136 Ustawy o biegłych
rewidentach.
Usługi niebędące badaniem sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy na rzecz Spółki i jej spółek
zależnych w badanym okresie zostały wymienione w Sprawozdania z działalności Spółki oraz Grupy.
Wybór firmy audytorskiej
Zostaliśmy wybrani do badania sprawozdania finansowego Spółki uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia
17 września 2019 roku. Sprawozdanie finansowe Spółki badamy począwszy od roku obrotowego
zakończonego dnia 31 grudnia 2020 roku.
Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze
sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Edyta Kalińska.
BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie
wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 3355
w imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe
Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Edyta Kalińska
Biegły Rewident
nr w rejestrze 10336
Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
dr André Helin
Prezes Zarządu Komplementariusza
Biegły Rewident nr w rejestrze 90004
Poznań, 27 kwietnia 2022 roku