O Ś W I A D C Z E N I E
Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oświadcza, że wedle swojej najlepszej
wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2021 – 31.12.2021 roku i dane porównywalne
oraz roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2021 – 31.12.2021 roku i dane
porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że
odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki i Grupy
Kapitałowej oraz ich wyniki finansowe.
Roczne sprawozdanie z działalności za okres 01.01.2021 – 31.12.2021 roku zawiera prawdziwy obraz
rozwoju i osiągnięć Spółki oraz Grupy Kapitałowej, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.
Podpisy Członków Zarządu
odpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym
Podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym
……………………………………………
……………………………………………
Mariusz Grab
Prezes Zarządu
Michał Siewierski
Wiceprezes Zarządu
Podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym
Podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym
……………………………………………
……………………………………………
Stanisław Kostrubiec
Wiceprezes Zarządu
Anna Tarocińska
Członek Zarządu
Police, dnia 27.04.2022 roku