BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Postępu 12
02-676 Warszawa
Polska
tel.: +48 22 543 16 00
fax: +48 22 543 16 01
e-mail: office@bdo.pl
www.bdo.pl
BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydzi Gospodarczy, KRS: 0000729684,
REGON: 141222257, NIP: 108-000-42-12. Wartość wkładu kapitałowego wynosi 10.037.500 zł. Biura BDO w Polsce: Katowice 40-007,
ul. Uniwersytecka 13, tel.: +48 32 661 06 00, katowice@bdo.pl; Kraków 31-548, al. Pokoju 1, tel.: +48 12 378 69 00, krakow@bdo.pl;
Poznań 60-650, ul. Piątkowska 165, tel.: +48 61 622 57 00, poznan@bdo.pl; Wrocław 53-332, ul. Powstańców Śląskich 7a,
tel.: +48 71 734 28 00, wroclaw@bdo.pl
BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest członkiem BDO International Limited, brytyjskiej spółki i częśc
międzynarodowej sieci BDO, złożonej z niezależnych spółek członkowskich.
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
dla Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Opinia
Przeprowadziliśmy badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej,
w której podmiotem dominującym jest Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police” S.A. (”Podmiot
dominujący” lub „Spółka”) („Grupa”), które zawiera skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji
finansowej na dzień 31 grudnia 2021 r., skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite
dochody, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skonsolidowane sprawozdanie
z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. oraz informację
dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające
(„skonsolidowane sprawozdanie finansowe”).
Naszym zdaniem załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe:
przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na 31 grudnia 2021 r.
oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu,
zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz statutem Podmiotu
dominującego.
Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które wydaliśmy dnia
27 kwietnia 2022 roku.
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu
Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
(„KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich
oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1415, z późn.
zm.) oraz Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych
wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego
(„Rozporządzenie UE” Dz. U. UE L158). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została
dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie
sprawozdania finansowego.
Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych księgowych
(w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych
dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych
w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA.
W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali
niezależni od Spółki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach
oraz w Rozporządzeniu UE.
2
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić
podstawę dla naszej opinii.
Kluczowe sprawy badania
Kluczowe sprawy badania są to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były najbardziej
znaczące podczas badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za bieżący okres
sprawozdawczy. Obejmują one najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego
zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem.
Do spraw tych odnieśliśmy się w kontekście naszego badania skonsolidowanego sprawozdania
finansowego jako całości oraz przy formułowaniu naszej opinii oraz podsumowaliśmy nas reakcję
na te rodzaje ryzyka, a w przypadkach, w których uznaliśmy za stosowne przedstawiliśmy
najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi rodzajami ryzyka. Nie wyrażamy osobnej opinii na temat
tych spraw.
1. Analiza utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych
W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2021 roku Grupa
zaprezentowała rzeczowe aktywa trwałe o wartości 1.496.892 tys. złotych co stanowi 35,8
% sumy
bilansowej.
W związku ze zidentyfikowanymi przesłankami utraty wartości, wynikającymi głównie z uwarunkowań
rynkowych na dzień 31 grudnia 2021 roku, Zarząd Podmiotu dominującego
przeprowadził test na utratę
wartości i oszacował wartość odzyskiwalną ośrodków wypracowujących środki pieniężne.
Testy na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych w dużym stopniu zależne od szacunków
Zarządu Podmiotu dominującego między innymi taki
koszty, planowane nakłady inwestycyjne, średnioważony koszt kapitału oraz krańcowa stopa wzrostu.
Te szacunki dotyc
w dużym stopniu zdarzeń przyszłych i w związku z tym obarczone znaczącym
ryzykiem zmian ze
względu na zmieniające się warunki rynkowe. Ze względu na niepewność dotyczącą
realizacji istotnych założeń w przyszłości oraz istotność tych aktywów uznaliśmy analizę utraty wartości
rzeczowych aktywów trwałych za kluczową sprawę badania.
Ujawnienia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
Szczegóły stosowanej przez Grupę polityki rachunkowości w zakresie wyceny
rzeczowych aktywów
trwałych zostały ujawnione w nocie 10 informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania
finansowego.
Ponadto w punkcie 2 oraz w nocie 10 informacji dodatkowej do skonsolidowanego
sprawozdania finansowego zamieszczono ujawnienia lic
zbowe dotyczące zidentyfikowanej kluczowej
sprawy z badania oraz kluczowe założenia testu na utratę wartości.
Procedury biegłego rewidenta w odpowiedzi na zidentyfikowane ryzyko
Nasze procedury badania, w odniesieniu do opisanej kluczowej sprawy badania, obejmowały między
innymi:
ocenę zgodności stosowanej przez Grupę
polityki rachunkowości w zakresie wyceny rzeczowych
aktywów trwałych
z zasadami wynikającymi z odpowiednich standardów sprawozdawczości
finansowej;
uzyskanie zrozumienia i dokonanie
krytycznej oceny zasad oraz procesu tworzenia odpisów
3
z tytułu
trwałej
u
traty wartości;
ocenę dokonanej przez Zarząd Spółki analizy wystąpienia przesłanek utraty wartości;
uzyskanie testów na utratę wartości sporządzonych na dzień 31 grudnia 2021 r.;
ocenę
przyjętych przez Zarząd Spółki założeń makroekonomicznych zastosowanych w modelu,
w tym stopy dyskonta poprzez ich porównanie do publicznie dostępnych informacji,
oraz weryfikacja kluczowych założeń i racjonalności projekcji biznesowych, w szczególności
poziomu sprzedaży, produkcji oraz kosztów operacyjnych poprzez ich porównanie do danych
historycznych, a w przypadku prognozowanych cen do publicznie dostępnych zewnętrznych
prognoz przeprowadzoną z wykorzystaniem wiedzy eksperckiej wewnętrznych specjali
stów
od wycen;
analizę wrażliwości modelu na zmiany w założeniach
biorąc pod uwagę ryzyko stronniczości
Zarządu w ustalaniu założeń;
ocenę przedłożonej przez Zarząd Spółki analizy wpływu Covid-19
oraz zdarzeń po dniu bilansowym
na ostrożną wycenę;
ocena adekwatności
ujawnień w zakresie testów na utratę wartości pod kątem wymogów MSR 36
Utrata wartości aktywów oraz MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych.
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Podmiotu dominującego za skonsolidowane
sprawozdanie finansowe
Zarząd Podmiotu dominującego jest odpowiedzialny za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania
finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku
finansowego Grupy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
zatwierdzonymi przez Unię Europejską, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz
obowiązującymi Grupę przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, któ Zarząd
podmiotu dominującego uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie skonsolidowanego
sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem
lub błędem.
Sporządzając skonsolidowane sprawozdanie finansowe Zarząd Podmiotu dominującego jest
odpowiedzialny za ocenę zdolności Grupy do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to
zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji
działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd albo zamierza dokonać
likwidacji Grupy, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy
dla likwidacji lub zaniechania działalności.
Zarząd Podmiotu dominującego oraz członkowie Rady Nadzorczej Podmiotu dominującego
zobowiązani do zapewnienia, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe spełniało wymagania
przewidziane
w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” t.j. Dz. U. z 2021
r., poz. 217, z póżn. zm.). Członkowie Rady Nadzorczej Podmiotu dominującego są odpowiedzialni za
nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
4
Naszymi celami uzyskanie racjonalnej pewności, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe jako
całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie
sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem
pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące
istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane
za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje
gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Koncepcja istotności stosowana jest przez biegłego rewidenta zarówno przy planowaniu
i przeprowadzaniu badania jak i przy ocenie wpływu rozpoznanych podczas badania zniekształceń
oraz nieskorygowanych zniekształceń, jeśli występują, na sprawozdanie finansowe, a także
przy formułowaniu opinii biegłego rewidenta. W związku z powyższym wszystkie opinie i stwierdzenia
zawarte w sprawozdaniu z badania wyrażane z uwzględnieniem jakościowego i wartościowego
poziomu istotności ustalonego zgodnie ze standardami badania i zawodowym osądem biegłego
rewidenta.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Grupy ani efektywności
lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Podmiotu dominującego obecnie
lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm,
a także:
identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury
badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które wystarczające
i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego
zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ
oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd
lub obejścia kontroli wewnętrznej;
uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania
procedur badania, które odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii
na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Grupy;
oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków
księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Podmiotu dominującego;
wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Podmiotu dominującego
zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych
dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która
może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Grupy do kontynuacji działalności. Jeżeli
dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi
w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię.
Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego
sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować,
że Grupa zaprzestanie kontynuacji działalności;
oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
w tym ujawnienia, oraz czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich
podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację;
5
uzyskujemy wystarczające odpowiednie dowody badania odnośnie do informacji finansowych
jednostek lub działalności gospodarczych wewnątrz Grupy w celu wyrażenia opinii na temat
skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Jesteśmy odpowiedzialni za kierowanie, nadzór
i przeprowadzenie badania Grupy i pozostajemy wyłącznie odpowiedzialni za naszą opinię
z badania.
Przekazujemy Radzie Nadzorczej Podmiotu dominującego informacje o, między innymi, planowanym
zakresie i czasie przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich
znaczących słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.
Składamy Radzie Nadzorczej Podmiotu dominującego oświadczenie, że przestrzegaliśmy stosownych
wymogów etycznych dotyczących niezależności oraz, że będziemy informow ich o wszystkich
powiązaniach i innych sprawach, które mogłyby być racjonalnie uznane za stanowiące zagrożenie
dla naszej niezależności,
a tam gdzie ma to zastosowanie,
informujemy o zastosowanych
zabezpieczeniach.
Spośród spraw przekazywanych Radzie Nadzorczej Podmiotu dominującego ustaliliśmy te sprawy, które
były najbardziej znaczące podczas badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za bieżący
okres sprawozdawczy i dlatego uznaliśmy je za kluczowe sprawy badania. Opisujemy te sprawy
w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta, chyba że przepisy prawa lub regulacje zabrania
publicznego ich ujawnienia lub gdy, w wyjątkowych okolicznościach, ustalimy, że kwestia nie powinna
być przedstawiona w naszym sprawozdaniu, poniew można byłoby racjonalnie oczekiwać,
że negatywne konsekwencje przeważyłyby korzyści takiej informacji dla interesu publicznego.
Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności
Na inne informacje składa się łączne Sprawozdanie z działalności Spółki oraz Grupy, za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2021 r. („Sprawozdanie z działalności”) wraz z oświadczeniem o stosowaniu ładu
korporacyjnego, a także oświadczeniem na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art.
49b ust 1 Ustawy o rachunkowości, które wyodrębnioną częścią tego Sprawozdania
z działalności.
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej
Zarząd Podmiotu dominującego jest odpowiedzialny za sporządzenie Innych informacji zgodnie
z przepisami prawa.
Zarząd Podmiotu dominującego oraz Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia,
aby Sprawozdanie z działalności wraz z wyodrębnionymi częściami spełniało wymagania przewidziane
w Ustawie o rachunkowości.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Nasza opinia z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie obejmuje Innych informacji.
W związku z badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest
zapoznanie się z Innymi informacjami, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy inne informacje nie są istotnie
niespójne ze sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny
sposób wydają się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy istotne
zniekształcenia w Innych informacjach, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym
sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach jest
również wydanie opinii czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami
6
oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. Ponadto jesteśmy
zobowiązani do wydania opinii, czy Grupa w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego zawarła
wymagane informacje.
Sprawozdanie z działalności uzyskaliśmy przed datą niniejszego sprawozdania z badania, a Raport
Roczny będzie dostępny po tej dacie. W przypadku, kiedy stwierdzimy istotne zniekształcenie
w Raporcie Rocznym jesteśmy zobowiązani poinformować o tym Radę Nadzorczą Spółki.
Opinia o Sprawozdaniu z działalności
Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności:
zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz paragrafem 70 Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania
za wnoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim („Rozporządzenie o informacjach bieżących” – Dz.U. z 2018 roku, poz. 757);
jest zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i Grupie, i ich otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania
oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.
Opinia o oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego
Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego Spółka zawarła informacje
określone w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 Rozporządzenia o informacjach bieżących. Ponadto, naszym
zdaniem, informacje wskazane w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 lit. c-f, h oraz lit. i tego Rozporządzenia
zawarte w wiadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego zgodne z mającymi zastosowanie
przepisami oraz informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Informacja na temat informacji niefinansowych
Zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach informujemy, że Spółka korzystając ze zwolnienia,
o którym mowa w art. 49b ust. 11 ustawy o rachunkowości ujawniła w sprawozdaniu z działalności
nazwę i siedzibę jej jednostki dominującej wyższego szczebla sporządzającej odrębne sprawozdanie
grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych, które obejmie Spółkę i jej jednostki zależne
każdego szczebla.
Nie wykonaliśmy żadnych prac atestacyjnych dotyczących oświadczenia na temat informacji
niefinansowych i nie wyrażamy jakiegokolwiek zapewnienia na jego temat.
Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Opinia na temat zgodności oznakowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
sporządzonego w jednolitym elektronicznym formacie raportowania z wymogami rozporządzenia
o standardach technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu
raportowania
W związku z badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostaliśmy zaangażowani
do przeprowadzania usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność w celu wyrażenia opinii
czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2021 r.
7
sporządzone w jednolitym elektronicznym formacie raportowania zawarte w pliku o nazwie
GrupaAzotyPolice-2021-12-31-pl.zip („skonsolidowane sprawozdanie finansowe w formacie ESEF”)
zostało oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE)
2019/815 z dnia 17 grudnia 2018 r. uzupełniającym dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego
elektronicznego formatu raportowania („Rozporządzenie ESEF”).
Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe w formacie ESEF zostało sporządzone przez Zarząd Podmiotu
dominującego w celu spełnienia wymogów dotyczących oznakowania oraz wymogów technicznych
dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania, które są określone
w Rozporządzeniu ESEF.
Przedmiotem naszej usługi atestacyjnej jest zgodność oznakowania skonsolidowanego sprawozdania
finansowego w formacie ESEF z wymogami Rozporządzenia ESEF, a wymogi określone w tych
regulacjach stanowią, naszym zdaniem, odpowiednie kryteria do sformułowania przez nas opinii.
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Podmiotu dominującego
Zarząd Podmiotu dominującego jest odpowiedzialny za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania
finansowego w formacie ESEF zgodnie z wymogami dotyczącymi oznakowania oraz wymogami
technicznymi dotyczącymi specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania, które
określone w Rozporządzeniu ESEF. Odpowiedzialność ta obejmuje wybór i zastosowanie odpowiednich
znaczników XBRL, przy użyciu taksonomii określonej w tych regulacjach.
Odpowiedzialność Zarządu Podmiotu dominującego obejmuje również zaprojektowanie, wdrożenie
i utrzymanie systemu kontroli wewnętrznej zapewniającego sporządzenie skonsolidowanego
sprawozdania finansowego w formacie ESEF wolnego od istotnych niezgodności z wymogami
Rozporządzenia ESEF.
Członkowie Rady Nadzorczej Podmiotu dominującego są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu
sprawozdawczości finansowej, obejmującego również sporządzenie sprawozdań finansowych zgodnie
z formatem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Naszym celem było wyrażenie opinii, na podstawie przeprowadzenia usługi atestacyjnej dającej
racjonalną pewność, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe w formacie ESEF zostało oznakowane
zgodnie z wymogami Rozporządzenia ESEF.
Wykonaliśmy usługę zgodnie z Krajowym Standardem Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd
3001PL „Badanie sprawozdań finansowych sporządzonych w jednolitym elektronicznym formacie
raportowania(dalej „KSUA 3001PL”) oraz, gdzie jest to stosowne, zgodnie z Krajowym Standardem
Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd 3000 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu
Usług Atestacyjnych 3000 (Zmienionego) „Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy
historycznych informacji finansowych”, (dalej: „KSUA 3000 (Z)”).
Standard ten nakłada na biegłego rewidenta obowiązek zaplanowania i wykonania procedur w taki
sposób, aby uzyskać racjonalpewność, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe w formacie ESEF
zostało przygotowane zgodnie z określonymi kryteriami.
8
Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że usługa przeprowadzona
zgodnie z KSUA 3001PL oraz, gdzie jest to stosowne, zgodnie z KSUA 3000 (Z), zawsze wykryje
istniejące istotne zniekształcenie.
Wybór procedur zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od jego oszacowania ryzyka wystąpienia
istotnych zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem. Przeprowadzając oszacowanie tego
ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem
skonsolidowanego sprawozdania finansowego w formacie ESEF, w celu zaplanowania stosownych
procedur, które ma zapewnić biegłemu rewidentowi wystarczające i odpowiednie do okoliczności
dowody. Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej nie została przeprowadzona w celu
wyrażenia opinii na temat skuteczności jej działania.
Podsumowanie wykonanych prac
Zaplanowane i przeprowadzone przez nas procedury obejmowały między innymi:
- uzyskanie zrozumienia procesu sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
w formacie ESEF obejmującego proces wyboru i zastosowania przez Spół znaczników XBRL
i zapewniania zgodności z Rozporządzeniem ESEF, w tym zrozumienie mechanizmów systemu
kontroli wewnętrznej związanych z tym procesem;
- uzgodnienie oznakowanych informacji zawartych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
w formacie ESEF do zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- przy użyciu specjalistycznego narzędzia informatycznego ocenę spełnienia standardów technicznych
dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania, ocenę kompletności
oznakowania informacji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w formacie ESEF znacznikami
XBRL;
- ocenę, czy zastosowane znaczniki XBRL z taksonomii określonej w Rozporządzeniu ESEF zostały
odpowiednio zastosowane oraz, czy użyto rozszerzeń taksonomii w sytuacjach, gdy w podstawowej
taksonomii określonej w Rozporządzeniu ESEF nie zidentyfikowano odpowiednich elementów;
- ocenę prawidłowości zakotwiczenia zastosowanych rozszerzeń taksonomii w podstawowej
taksonomii określonej w Rozporządzeniu ESEF.
Uważamy, że uzyskane przez nas dowody stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę
do wyrażenia przez nas opinii na temat zgodności oznakowania z wymogami Rozporządzenia ESEF.
Wymogi etyczne, w tym niezależność
Przeprowadzając usługę biegły rewident i firma audytorska przestrzegali wymogów niezależności
i innych wymogów etycznych określonych w Kodeksie IESBA. Kodeks IESBA oparty jest na podstawowych
zasadach dotyczących uczciwości, obiektywizmu, zawodowych kompetencji i należytej staranności,
zachowania poufności oraz profesjonalnego postępowania. Przestrzegaliśmy również innych wymogów
niezależności i etyki, które mają zastosowanie dla niniejszej usługi atestacyjnej w Polsce.
Wymogi kontroli jakości
Firma audytorska stosuje krajowe standardy kontroli jakości w brzmieniu Międzynarodowego Standardu
Kontroli Jakości 1 „Kontrola jakości firm przeprowadzających badania i przeglądy sprawozdań
finansowych oraz wykonujących inne zlecenia usług atestacyjnych i pokrewnych”, przyjęte uchwałą
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (dalej: „KSKJ”).
9
Zgodnie z wymogami KSKJ, firma audytorska utrzymuje kompleksowy system kontroli jakości,
obejmujący udokumentowane polityki i procedury odnośnie do zgodności z wymogami etycznymi,
standardami zawodowymi oraz mającymi zastosowanie wymogami prawnymi i regulacyjnymi.
Opinia na temat zgodności z wymogami Rozporządzenia ESEF
Podstawę sformułowania opinii biegłego rewidenta stanowią kwestie opisane powyżej, dlatego opinia
powinna być czytana z uwzględnieniem tych kwestii.
Naszym zdaniem, skonsolidowane sprawozdanie finansowe w formacie ESEF zostało oznakowane,
we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z wymogami Rozporządzenia ESEF.
Oświadczenie na temat świadczonych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych
Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że usługi niebędące badaniem
sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy na rzecz Grupy zgodne z prawem i przepisami
obowiązującymi w Polsce oraz że nie świadczyliśmy usług niebędących badaniem, które są zakazane na
mocy art. 5 ust.1 Rozporządzenia UE oraz art.136 Ustawy o biegłych rewidentach.
Usługi niebędące badaniem sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy na rzecz Jednostki
Dominującej i jej spółek zależnych w badanym okresie zostały wymienione w punkcie 9.1.
Sprawozdania z działalności Podmiotu dominującego oraz Grupy.
Wybór firmy audytorskiej
Zostaliśmy wybrani do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy uchwałą Rady
Nadzorczej Spółki z dnia 17 września 2019 roku. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy
badamy począwszy od roku obrotowego zakończonego dnia 31 grudnia 2020 roku.
Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze
sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Edyta Kalińska.
BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie
wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 3355
w imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Edyta Kalińska
Biegły Rewident
nr w rejestrze 10336
Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
dr André Helin
Prezes Zarządu Komplementariusza
Biegły Rewident nr w rejestrze 90004
Poznań, 27 kwietnia 2022 roku