logo.jpg

 
Sprawozdanie finansowe

‎spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 roku

przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Sprawozdawczości Finansowej,

które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską

 

Spis treści

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Informacje ogólne

1. Opis organizacji Spółki

2. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

1. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości

2. Test na utratę wartości

3. Informacja o istotnych zdarzeniach

4. Sprawozdawczość segmentów działalności

5. Noty objaśniające do sprawozdania finansowego

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Nota 1 Przychody z umów z klientami

Nota 2 Koszty działalności operacyjnej

Nota 3 Pozostałe przychody operacyjne

Nota 4 Pozostałe koszty operacyjne

Nota 5 Przychody finansowe

Nota 6 Koszty finansowe

Nota 7 Podatek dochodowy

Nota 8 Działalność zaniechana

Nota 9 Zysk na jedną akcję

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Nota 10 Rzeczowe aktywa trwałe

Nota 11 Aktywa z tytułu prawa do użytkowania

Nota 12 Nieruchomości inwestycyjne

Nota 13 Wartości niematerialne

Nota 14 Aktywa finansowe

Nota 15 Zapasy

Nota 16 Prawa majątkowe

Nota 17 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe

Nota 18 Środki pieniężne

Nota 19 Kapitał własny

Nota 20 Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek

Nota 21 Zobowiązania z tytułu leasingu

Nota 22 Pozostałe zobowiązania finansowe

Nota 23 Zmiana zobowiązań wynikających z działalności finansowej

Nota 24 Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

Nota 25 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe

Nota 26 Rezerwy

Nota 27 Dotacje

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Nota 28 Instrumenty finansowe

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Nota 29 Noty objaśniające do sprawozdania z przepływów pieniężnych

POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Nota 30 Spółka jako Leasingodawca

Nota 31 Zobowiązania warunkowe, aktywa warunkowe oraz poręczenia i gwarancje

Nota 32 Transakcje z podmiotami powiązanymi

Nota 33 Zobowiązania inwestycyjne

Nota 34 Zdarzenia po dacie sprawozdania z sytuacji finansowej

Nota 35 Informacje o skutkach pandemii choroby zakaźnej COVID-19 na działalność Emitenta

INFORMACJA FINANSOWA REGULACYJNA W PODZIALE NA RODZAJE DZIAŁALNOŚCI ZGODNIE Z ART. 44 PRAWA ENERGETYCZNEGO

 

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

w tys. zł (za wyjątkiem zysku netto na jedną akcję)
 

Nota

za okres
od 01.01.2021
do 31.12.2021

za okres
od 01.01.2020
do 31.12.2020

 

 

 

przekształcone*

Zyski i straty

 

 

 

Przychody ze sprzedaży

1

3 189 949

2 398 310

Koszt wytworzenia/nabycia sprzedanych produktów, towarów i materiałów

2

(2 765 192)

(2 094 532)

Zysk brutto ze sprzedaży

 

424 757

303 778

Koszty sprzedaży

2

(117 731)

(117 313)

Koszty ogólnego zarządu

2

(137 508)

(133 557)

Pozostałe przychody operacyjne

3

19 434

38 072

Pozostałe koszty operacyjne

4

(31 258)

(16 164)

Zysk na działalności operacyjnej

 

157 694

74 816

Przychody finansowe

5

60 223

52 915

Koszty finansowe

6

(21 159)

(23 415)

Przychody/(Koszty) finansowe netto

 

39 064

29 500

Zysk przed opodatkowaniem

 

196 758

104 316

Podatek dochodowy

7

(33 559)

(21 362)

Zysk netto

 

163 199

82 954

Inne całkowite dochody

 

 

 

Pozycje, które nie będą reklasyfikowane do rachunku zysków i strat

 

 

 

Zyski/(Straty) aktuarialne dotyczące programów określonych świadczeń

 

6 347

(4 918)

Podatek dochodowy odnoszący się do pozycji, które nie będą reklasyfikowane do rachunku zysków i strat

7.3

(3 020)

934

Suma innych całkowitych dochodów

 

3 327

5 564

Całkowity dochód za okres

 

166 526

88 518

 

 

 

 

Zysk na jedną akcję**:

9

 

 

Podstawowy (zł)

 

1,31

0,67

Rozwodniony (zł)

 

1,31

0,68

* Dane finansowe przekształcone w wyniku połączenia Spółek opisanego w punkcie 3.1 Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

** Sposób kalkulacji przedstawiono w nocie 9.

Sprawozdanie z całkowitych dochodów należy analizować łącznie z notami objaśniającymi stanowiącymi integralną część sprawozdania finansowego

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

w tys. zł 

Nota

na dzień
31.12.2021

na dzień
31.12.2020

 

 

 

przekształcone*

Aktywa

 

 

 

Aktywa trwałe

 

 

 

Rzeczowe aktywa trwałe

10

1 521 403

1 486 469

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania

11

57 648

54 455

Nieruchomości inwestycyjne

12

56 678

57 179

Wartości niematerialne

13

15 165

16 319

Udziały i akcje

14.1

638 731

638 731

Pozostałe aktywa finansowe

14.3

484 899

445 612

Pozostałe należności

17

3 651

470

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

7.4

7 499

9 912

Aktywa trwałe razem

 

2 785 674

2 709 147

Aktywa obrotowe

 

 

 

Zapasy

15

554 530

355 514

Prawa majątkowe

16

305 116

115 773

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe

17

351 717

199 261

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

18

242 563

44 517

Aktywa obrotowe razem

 

1 453 926

715 065

Aktywa razem

 

4 239 600

3 424 212

 

* Dane finansowe przekształcone w wyniku połączenia Spółek opisanego w punkcie 3.1 Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z notami objaśniającymi stanowiącymi integralną część sprawozdania finansowego

Sprawozdanie z sytuacji finansowej (kontynuacja)

w tys. zł 

Nota

na dzień
31.12.2021

na dzień
31.12.2020

 

 

 

przekształcone*

Pasywa

 

 

 

Kapitał własny

 

 

 

Kapitał zakładowy

19.1

1 241 758

1 241 758

Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej

19.2

4 639

4 639

Kapitał z aktualizacji wyceny

 

7 734

9 548

Zyski zatrzymane

19.2

697 317

528 977

Kapitał własny razem

 

1 951 448

1 784 922

Zobowiązania

 

 

 

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek

20

300 105

447 223

Zobowiązania z tytułu leasingu

21

66 071

59 976

Pozostałe zobowiązania finansowe

22

18 441

21 469

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

24

58 264

71 503

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe

25

2 733

2 981

Rezerwy

26

114 200

118 006

Dotacje

27

17 008

18 741

Zobowiązania długoterminowe razem

 

576 822

739 899

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek

20

112 486

57 395

Pochodne instrumenty finansowe

 

1 361

948

Zobowiązania z tytułu leasingu

21

1 352

4 324

Pozostałe zobowiązania finansowe

22

399 384

140 143

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

24

11 810

11 991

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego

 

5 541

4 623

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe

25

1 166 596

674 682

Rezerwy

26

11 007

3 415

Dotacje

27

1 793

1 870

Zobowiązania krótkoterminowe razem

 

1 711 330

899 391

Zobowiązania razem

 

2 288 152

1 639 290

Pasywa razem

 

4 239 600

3 424 212

 

 

 

 

 

 

 

 

* Dane finansowe przekształcone w wyniku połączenia Spółek opisanego w punkcie 3.1 Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z notami objaśniającymi stanowiącymi integralną część sprawozdania finansowego

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

w tys. zł

za okres zakończony 31 grudnia 2021 roku 

Kapitał zakładowy

Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej

Kapitał z aktualizacji wyceny

Zyski zatrzymane

Kapitał własny razem

Stan na 1 stycznia 2021 roku

1 241 758

4 639

9 548

528 977

1 784 922

Zyski i straty oraz inne całkowite dochody

 

 

 

 

 

Zysk netto

-

-

-

163 199

163 199

Inne całkowite dochody

-

-

(1 814)

5 141

3 327

Całkowity dochód za okres

-

-

(1 814)

168 340

166 526

Transakcje z właścicielami Spółki, ujęte bezpośrednio w kapitale własnym

 

 

 

 

 

Stan na 31 grudnia 2021 roku

1 241 758

4 639

7 734

697 317

1 951 448

 

za okres zakończony 31 grudnia 2020 roku

Dane przekształcone* 

Kapitał zakładowy

Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej

Kapitał z aktualizacji wyceny

Zyski zatrzymane

Kapitał własny razem

Stan na 1 stycznia 2020 roku

750 000

-

-

450 007

1 200 007

Zyski i straty oraz inne całkowite dochody

 

 

 

 

 

Zysk netto

-

-

 

82 954

82 954

Inne całkowite dochody

-

-

9 548

(3 984)

5 564

Całkowity dochód za okres

-

-

9 548

78 970

88 518

Transakcje z właścicielami Spółki, ujęte bezpośrednio w kapitale własnym

 

 

 

 

 

Emisja akcji, udziałów zwykłych

491 758

4 639

-

-

496 397

Stan na 31 grudnia 2020 roku

1 241 758

4 639

9 548

528 977

1 784 922

* Dane finansowe przekształcone w wyniku połączenia Spółek opisanego w punkcie 3.1 Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

Informacje dodatkowe w zakresie kapitałów własnych zostały przedstawione w nocie 19.

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym należy analizować łącznie z notami objaśniającymi stanowiącymi integralną część sprawozdania finansowego

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

w tys. zł

Nota

za okres
od 01.01.2021
do 31.12.2021

za okres
od 01.01.2020
do 31.12.2020

 

 

 

 

 

przekształcone*

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

 

 

 

Zysk przed opodatkowaniem

 

196 758

104 316

Korekty

 

 

 

Amortyzacja

2

133 661

134 277

Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe

4

2 497

(12 853)

(Zysk)/Strata z tytułu działalności inwestycyjnej

 

5 194

1 473

Zysk ze zbycia aktywów finansowych

5

-

(539)

Odsetki, różnice kursowe, szacowana strata z tytułu poręczeń kredytów

 

(20 468)

2 188

Dywidendy i inne udziały w zyskach naliczone, otrzymane

 

(14 216)

(12 493)

Zysk z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wykazywanych według wartości godziwej

 

(11 098)

(26 306)

(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych

29

(186 757)

(55 365)

Zwiększenie stanu zapasów oraz praw majątkowych

 

(388 359)

(18 287)

Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych

29

505 717

88 700

Zwiększenie stanu rezerw

29

7 606

2 254

Zwiększenie stanu świadczeń pracowniczych

29

(7 073)

353

Zmniejszenie stanu dotacji

29

(1 810)

(2 191)

Korekta z tytułu faktoringu odwrotnego

 

787 587

328 085

Inne korekty

 

2 572

3 357

Zwrócony podatek dochodowy

29

978

6 422

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

 

1 012 789

543 391

 

* Dane finansowe przekształcone w wyniku połączenia Spółek opisanego w punkcie 3.1 Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych należy analizować łącznie z notami objaśniającymi stanowiącymi integralną część sprawozdania finansowego

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (kontynuacja)

w tys. zł

 

Nota

za okres
od 01.01.2021
do 31.12.2021

za okres
od 01.01.2020
do 31.12.2020

 

 

 

 

 

przekształcone*

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

 

 

 

Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych, nieruchomości inwestycyjnych

 

2 606

1 145

Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych, nieruchomości inwestycyjnych

 

(165 265)

(190 440)

Otrzymane dywidendy i inne udziały z zyskach

 

14 216

12 493

Wydatki na nabycie spółek zależnych

 

-

(334 970)

Wpływy ze zbycia aktywów finansowych

 

-

667

Wpływy/(Wydatki) z tytułu dzierżawy nieruchomości inwestycyjnych

 

(830)

(232)

Pożyczki udzielone

 

-

(388 438)

Pozostałe wpływy/(wydatki) inwestycyjne

 

(268)

(105)

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

 

(149 541)

(899 880)

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

 

 

 

Wpływy netto z tytułu emisji akcji

 

-

499 839

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek

 

4

349 420

Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek

 

(91 099)

(201 655)

Odsetki zapłacone

 

(13 910)

(11 843)

Spłata zobowiązań z tytułu umów leasingu

 

(3 653)

(3 310)

Wydatki z tytułu faktoringu odwrotnego

 

(559 227)

(274 713)

Pozostałe wpływy/(wydatki) finansowe

 

2 797

3 019

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

 

(665 088)

360 757

Przepływy pieniężne netto, razem

 

198 160

4 268

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu

 

44 517

39 399

Wpływ zmian kursów walut

 

(114)

850

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu, w tym

 

242 563

44 517

o ograniczonej możliwości dysponowania

 

75

809

 

* Dane finansowe przekształcone w wyniku połączenia Spółek opisanego w punkcie 3.1 Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych należy analizować łącznie z notami objaśniającymi stanowiącymi integralną część sprawozdania finansowego

 

Informacje ogólne

1.  Opis organizacji Spółki

Spółka Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna z siedzibą w Policach przy ul. Kuźnickiej 1 (zwana w dalszej części Jednostką, Spółką, Emitentem) została utworzona w dniu 14 grudnia 1995 roku na podstawie Aktu Notarialnego Repetytorium: A Nr 20142 w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa (komercjalizacja). Spółka prowadzi działalność na terytorium Polski w formie spółki akcyjnej. Głównym miejscem prowadzenia działalności są Police. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015501. Spółce nadano numer: statystyczny Regon 810822270, identyfikacji podatkowej NIP 851-02-05-573 oraz Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami BDO 000016847.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności:

  produkcja i sprzedaż nawozów chemicznych,

  produkcja i sprzedaż bieli tytanowej i innych chemikaliów,

  wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej.

W stosunku do roku 2020 nie nastąpiła zmiana danych identyfikacyjnych Spółki.

2.  Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

Skład Zarządu Spółki na dzień 1 stycznia 2021 roku:

  dr Wojciech Wardacki – Prezes Zarządu VIII wspólnej kadencji powołany Uchwałą Rady Nadzorczej nr 223/VII/18 z dnia 30 maja 2018 roku, funkcje w Zarządzie pełnił od 7 kwietnia 2016 roku,

  Tomasz Panas – Wiceprezes Zarządu VIII wspólnej kadencji powołany Uchwałą Rady Nadzorczej nr 225/VII/18 z dnia 30 maja 2018 roku, funkcje w Zarządzie pełnił od 7 kwietnia 2016 roku,

  Mariusz Kądziołka - Wiceprezes Zarządu VIII wspólnej kadencji, powołany Uchwałą Rady Nadzorczej nr 102/VIII/20 z dnia 28 maja 2020 roku, funkcje w Zarządzie pełnił od dnia 3 lipca 2020 roku,

  Anna Tarocińska - Członek Zarządu VIII wspólnej kadencji wybrany przez pracowników Spółki, powołana Uchwałą Rady Nadzorczej nr 226/VII/18 z dnia 30 maja 2018 roku, funkcje w Zarządzie pełni od 3 marca 2017 roku. W dniu 20 lipca 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki zawiesiła Panią Annę Tarocińską w czynnościach Członka Zarządu Spółki, Emitent informował o powyższym w raporcie bieżącym 44/2020 z dnia 20 lipca 2020 roku. Zawieszenie ustało z chwilą odwołania Pani Anny Tarocińskiej ze składu Zarządu VIII kadencji w dniu 30 kwietnia 2021 roku. W tym dniu odwołano wszystkich Członków Zarządu VIII kadencji, co spowodowało jej zakończenie.

Z dniem 30 kwietnia 2021 roku powołany został przez Radę Nadzorczą Zarząd nowej, IX kadencji w składzie:

  Mariusz Grab – Prezes Zarządu IX wspólnej kadencji, powołany Uchwałą Rady Nadzorczej nr 216/VIII/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku,

  Michał Siewierski – Wiceprezes Zarządu IX wspólnej kadencji, powołany Uchwałą Rady Nadzorczej nr 217/VIII/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku,

  Anna Tarocińska - Członek Zarządu IX wspólnej kadencji, wybrana przez pracowników Spółki, powołana Uchwałą Rady Nadzorczej nr 215/VIII/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku.

W dniu 24 maja 2021 roku na Członka Zarządu IX kadencji (jako Wiceprezes Zarządu) powołany został Pan Stanisław Kostrubiec.

Skład Zarządu Spółki na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki do publikacji:

  Mariusz Grab – Prezes Zarządu IX wspólnej kadencji, powołany Uchwałą Rady Nadzorczej nr 216/VIII/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku,

  Michał Siewierski – Wiceprezes Zarządu IX wspólnej kadencji, powołany Uchwałą Rady Nadzorczej nr 217/VIII/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku,

  Stanisław Kostrubiec – Wiceprezes Zarządu IX wspólnej kadencji, powołany Uchwałą Rady Nadzorczej nr 246/VIII/21 z dnia 24 maja 2021 roku,

  Anna Tarocińska - Członek Zarządu IX wspólnej kadencji, wybrana przez pracowników Spółki, powołana Uchwałą Rady Nadzorczej nr 215/VIII/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku.

Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 1 stycznia 2021 roku:

  Mirosław Kozłowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej VIII wspólnej kadencji - Przedstawiciel Ministerstwa Skarbu Państwa, wyznaczony w dniu 25 czerwca 2019 roku (powierzenie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w dniu 24 sierpnia 2020 roku),

  Paweł Bakun - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej VIII wspólnej kadencji, powołany Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5 z dnia 24 sierpnia 2020 roku,

  Bożena Licht – Sekretarz Rady Nadzorczej VIII wspólnej kadencji, powołana Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 19 z dnia 25 czerwca 2019 roku (powierzenie funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej w dniu 2 lipca 2019 roku),

  Agnieszka Dąbrowska - Członek Rady Nadzorczej VIII wspólnej kadencji, powołana Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 20 z dnia 25 czerwca 2019 roku,

  Iwona Wojnowska - Członek Rady Nadzorczej VIII wspólnej kadencji wybrany przez pracowników Spółki, powołana Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 21 z dnia 25 czerwca 2019 roku,

  Andrzej Rogowski – Członek Rady Nadzorczej VIII wspólnej kadencji wybrany przez pracowników Spółki, powołany Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 22 z dnia 25 czerwca 2019 roku.

W dniu 9 kwietnia 2021 roku Emitent został poinformowany poprzez oświadczenia Ministra Aktywów Państwowych, wykonującego prawa z akcji Skarbu Państwa, o odwołaniu z dniem 9 kwietnia 2021 roku ze składu Rady Nadzorczej Pana Mirosława Kozłowskiego oraz o powołaniu do składu Rady Nadzorczej z dniem 10 kwietnia 2021 roku Pana Krzysztofa Kozłowskiego.

W dniu 20 lipca 2021 roku Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Pan Paweł Bakun złożył rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki z dniem 31 lipca 2021 roku.

W dniu 4 listopada 2021 roku, Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, do składu Rady Nadzorczej powołana została Pani Urszula Kulisiewicz.

Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki do publikacji:

  Krzysztof Kozłowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej VIII wspólnej kadencji, powołany do Rady Nadzorczej z dniem 10 kwietnia 2021 roku na podstawie oświadczenia Ministra Aktywów Państwowych (powierzenie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 maja 2021 roku),

  Urszula Kulisiewicz - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej VIII wspólnej kadencji, powołana Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 4 z dnia 4 listopada 2021 roku (powierzenie funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w dniu 19 listopada 2021 roku),

  Bożena Licht – Sekretarz Rady Nadzorczej VIII wspólnej kadencji, powołana Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 19 z dnia 25 czerwca 2019 roku (powierzenie funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej w dniu 2 lipca 2019 roku),

  Agnieszka Dąbrowska - Członek Rady Nadzorczej VIII wspólnej kadencji, powołana Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 20 z dnia 25 czerwca 2019 roku,

  Iwona Wojnowska - Członek Rady Nadzorczej VIII wspólnej kadencji, wybrana przez pracowników, powołana Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 21 z dnia 25 czerwca 2019 roku,

  Andrzej Rogowski – Członek Rady Nadzorczej VIII wspólnej kadencji, wybrany przez pracowników, powołany Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 22 z dnia 25 czerwca 2019 roku.

Skład Komitetu Audytu na dzień 1 stycznia 2021 roku:

  Paweł Bakun – Przewodniczący Komitetu Audytu powołany Uchwałą Rady Nadzorczej nr  122/VIII/20 z dnia 24 sierpnia 2020 roku,

  Agnieszka Dąbrowska – Członek Komitetu Audytu powołana Uchwałą Rady Nadzorczej nr  4/VIII/19 z dnia 2 lipca 2019 roku,

  Mirosław Kozłowski - Członek Komitetu Audytu powołany Uchwałą Rady Nadzorczej nr 5/VIII/19 z dnia 2 lipca 2019 roku,

  Andrzej Rogowski - Członek Komitetu Audytu powołany Uchwałą Rady Nadzorczej nr 6/VIII/19 z dnia 2 lipca 2019 roku.

Z dniem 9 kwietnia 2021 roku skład Komitetu Audytu opuścił Pan Mirosław Kozłowski, w związku z odwołaniem go ze składu Rady Nadzorczej. W dniu 14 maja 2021 roku do składu Komitetu Audytu powołany został Pan Krzysztof Kozłowski. Z dniem 31 lipca 2021 roku, w związku z rezygnacją z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, skład Komitetu Audytu opuścił Pan Waldemar Bakun. W dniu 19 listopada 2021 roku do składu Komitetu Audytu powołana została Pani Urszula Kulisiewicz, której powierzono funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu.

Skład Komitetu Audytu na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki do publikacji:

  Urszula Kulisiewicz – Przewodnicząca Komitetu Audytu powołana Uchwałą Rady Nadzorczej nr  287/VIII/21 z dnia 19 listopada 2021 roku,

  Agnieszka Dąbrowska – Członek Komitetu Audytu powołana Uchwałą Rady Nadzorczej nr  4/VIII/19 z dnia 2 lipca 2019 roku,

  Andrzej Rogowski - Członek Komitetu Audytu powołany Uchwałą Rady Nadzorczej nr 6/VIII/19 z dnia 2 lipca 2019 roku,

  Krzysztof Kozłowski – Członek Komitetu Audytu powołany Uchwałą Rady Nadzorczej nr 223/VIII/21 z dnia 14 maja 2021 roku.

 

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

1.  Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości

1.1.  Oświadczenie o zgodności

Niniejsze sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zatwierdzonymi przez Unię Europejską (MSSF UE) i innymi obowiązującymi przepisami. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w Unii Europejskiej proces wprowadzania MSSF, MSSF mające zastosowanie do niniejszego sprawozdania finansowego nie różnią się od MSSF UE.

MSSF UE obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR).

Sprawozdanie finansowe obejmuje rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku oraz zawiera dane porównawcze za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku. Dane porównawcze obejmują sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, a także sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku.

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd Spółki do publikacji w dniu 27 kwietnia 2022 roku. Spółka sporządziła również skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, które zostało zatwierdzone do publikacji w dniu 27 kwietnia 2022 roku.

1.2.  Zmiany stosowanych zasad rachunkowości

Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku, z wyjątkiem zastosowania nowych lub zmienionych standardów oraz interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się od dnia 1 stycznia 2021 roku i później.

a)  Zmiany w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej

Poniższe zmiany do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”), zostały zastosowane w niniejszym sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich datą wejścia w życie, jednak nie miały one istotnego wpływu na zaprezentowane dane:

  Zmiany do MSSF 9, MSR 39, MSSF 7, MSSF 4 oraz MSSF 16: Reforma wskaźników referencyjnych stóp procentowych (stawek referencyjnych) – Faza 2.

Zmiany w tych standardach zostały opublikowane w dniu 27 sierpnia 2020 roku i uzupełniają one pierwszą fazę zmian w sprawozdawczości wynikających z reformy międzybankowych stawek referencyjnych z września 2019 roku. Zmiany mają zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2021 roku lub później. Zmiany w drugiej fazie koncentrują się na wpływie jaki będzie miało na wycenę, np. instrumentów finansowych, zobowiązań leasingowych, zastąpienie dotychczasowej stopy referencyjnej nową stopą wynikającą z reformy.

Ponadto, od 1 stycznia 2021 roku, po przyjęciu do stosowania przez Komisję Europejską w październiku 2020 roku, Spółka stosuje Zmianę w MSSF 16 Leasing: Ulgi związane z Covid-19. Zmiana została opublikowana w dniu 28 maja 2020 roku i ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 czerwca 2020 roku lub później, z możliwością wcześniejszego zastosowania. Zmiana wprowadza w MSSF 16 uproszczenie, pozwalające nie ujmować modyfikacji umowy leasingu w przypadku, gdy nastąpiły (w okresie do 30 czerwca 2021 roku) zmiany w płatnościach związane z pandemią Covid-19 lub udzielono leasingobiorcom innych ulg zmieniających pierwotne warunki finansowe umów leasingu ze względu na pandemię.

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje również opublikowana w dniu 25 czerwca 2020 roku zmiana do  MSSF 4 – w  zakresie wydłużenia okresu zwolnienia ubezpieczycieli z zastosowania MSSF 9 Instrumenty finansowe do 1 stycznia 2023 roku zgodnie z wydłużonym terminem wejścia w życie MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe.

Zastosowanie powyższych standardów nie miało istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe.

b)  Nowe standardy i interpretacje

Następujące standardy i interpretacje zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, jednak nie weszły jeszcze w życie.

W niniejszym sprawozdaniu finansowym Spółka nie zdecydowała o wcześniejszym zastosowaniu opublikowanych standardów lub interpretacji przed ich datą wejścia w życie.

Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, a nie weszły jeszcze w życie na dzień bilansowy:

  MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe

Nowy standard został opublikowany w dniu 18 maja 2017 roku, a następnie zmieniony w dniu 25 czerwca 2020 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2023 roku lub później. Dozwolone jest jego wcześniejsze zastosowanie (pod warunkiem równoczesnego zastosowania MSSF 15 i MSSF 9). Standard zastępuje dotychczasowe regulacje dotyczące umów ubezpieczeniowych (MSSF 4). W dniu 25 czerwca 2020 roku zmieniono również MSSF 4 – w zakresie wydłużenia okresu zwolnienia ubezpieczycieli z zastosowania MSSF 9 Instrumenty finansowe do 1 stycznia 2023 roku.

  Zmiana w MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych: Klasyfikacja zobowiązań jako krótko-i długoterminowe.

Zmiana w MSR 1 została opublikowana w dniu 23 stycznia 2020 roku, następnie zmodyfikowano w lipcu 2020 roku datę wejścia w życie i ma zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2023 roku lub później.

Zmiana na nowo definiuje kryteria jakie muszą być spełnione, aby zobowiązanie uznać za krótkoterminowe. Zmiana może wpłynąć na zmianę prezentacji zobowiązań i ich reklasyfikację pomiędzy zobowiązaniami krótko- i długoterminowymi.

  Zmiany w MSSF 3, MSR 16, MSR 37 oraz coroczne poprawki do standardów 2018-2020 (Annual improvements)

Zmiany w tych standardach zostały opublikowane w dniu 14 maja 2020 roku i mają zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2022 roku lub później. Wśród zmian jest m.in. wprowadzenie zakazu pomniejszania kosztu wytworzenia środków trwałych o przychody ze sprzedaży produktów testowych powstałych w procesie tworzenia/uruchamiania środka trwałego oraz doprecyzowanie jakie koszty jednostka uwzględnia przy ocenie, czy dana umowa przyniesie straty.

  Zmiany w MSR 1 – Ujawnianie zasad (polityki) rachunkowości i MSR 8 – Definicja wartości szacunkowych

Zmiany w tych standardach zostały opublikowane w dniu 12 lutego 2021 roku i mają zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2023 roku lub później. Celem tych zmian jest położenie większego nacisku na ujawnianie istotnych zasad rachunkowości oraz doprecyzowanie charakteru różnic pomiędzy zmianami wartości szacunkowych a zmianami zasad (polityki) rachunkowości.

  Zmiana w MSR 12 Podatek dochodowy: podatek odroczony dotyczący aktywów i zobowiązań powstających na  skutek pojedynczej transakcji

Zmiana w MSR 12 została opublikowana w dniu 7 maja 2021 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 kwietnia 2023 roku lub później. Zmiany doprecyzowują, że zwolnienie dotyczące początkowego ujęcia podatku odroczonego nie ma zastosowania do transakcji, w których w momencie początkowego ujęcia powstają równe kwoty ujemnych i dodatnich różnic przejściowych, a jednostki są  zobowiązane do ujmowania podatku odroczonego od takich transakcji, a tym samym wyjaśniają pojawiające się wątpliwości co do tego, czy zwolnienie to ma zastosowanie do transakcji takich jak leasing i  zobowiązania z tytułu wycofania z eksploatacji.

  Zmiana w MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe: Pierwsze zastosowanie MSSF 17 i MSSF 9 – informacje porównawcze

Zmiana w MSSF 17 została opublikowana w dniu 9 grudnia 2021 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 kwietnia 2023 roku lub później. Zmiana zawiera opcję przejściową dotyczącą informacji porównawczych o aktywach finansowych prezentowanych przy początkowym zastosowaniu MSSF 17. Zmiana ma na celu pomóc jednostkom uniknąć tymczasowych niedopasowań księgowych pomiędzy aktywami finansowymi a  zobowiązaniami z tytułu umów ubezpieczeniowych.

MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób odregulacji przyjętych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem poniższych standardów, interpretacji oraz zmian do nich, które na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego do publikacji nie zostały jeszcze przyjęte dostosowania przez kraje UE:

  Zmiana w MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych: Klasyfikacja zobowiązań jako krótko-i długoterminowe opublikowana 23 stycznia 2020 roku, wraz ze zmianami z dnia 15 lipca 2020 roku,

  Zmiany w MSR 1 - Ujawnianie zasad (polityki) rachunkowości i MSR 8 – Definicja wartości szacunkowych opublikowane w dniu 12 lutego 2021 roku,

  Zmiana w MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe: Pierwsze zastosowanie MSSF 17 i MSSF 9 – informacje porównawcze, opublikowana w dniu 9 grudnia 2021 roku,

  Zmiana w MSR 12 Podatek dochodowy: podatek odroczony dotyczący aktywów i zobowiązań powstających na skutek pojedynczej transakcji opublikowana w dniu 7 maja 2021 roku.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu zastosowania zmienionych standardów.

1.3.  Podstawa wyceny

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego, za wyjątkiem aktywów i zobowiązań wycenianych według wartości godziwej, tj.:

  nieruchomości inwestycyjnych,

  instrumentów pochodnych,

  instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy.

1.4.  Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji

Dane w sprawozdaniu finansowym zostały podane w złotych polskich, po zaokrągleniu do pełnych tysięcy. Złoty  jest walutą funkcjonalną Spółki.

1.5.  Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach

Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF UE wymaga od Zarządu osądów, szacunków i założeń, które mają wpływ na przyjęte zasady oraz prezentowane wartości aktywów, zobowiązań, przychodów oraz kosztów. Szacunki oraz związane z nimi założenia opierają się na doświadczeniu historycznym oraz innych czynnikach, które są uznawane za racjonalne w danych okolicznościach, a ich wyniki dają podstawę osądu, co do wartości bilansowej aktywów i zobowiązań, która nie wynika bezpośrednio z innych źródeł. Faktyczna wartość może różnić się od wartości szacowanej.

Szacunki i związane z nimi założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych jest ujęta w okresie, w którym dokonano zmiany szacunku lub w okresach bieżącym i przyszłych, jeżeli dokonana zmiana szacunku dotyczy zarówno okresu bieżącego, jak i okresów przyszłych.

Główne szacunki księgowe oraz przyjęte założenia zostały ponadto przedstawione w odpowiednich notach objaśniających do sprawozdania finansowego:

  szacunki i założenia dotyczące okresów ekonomicznej użyteczności rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych przedstawiono w notach 10 i 13,

  szacunki w zakresie odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych przedstawiono w nocie  10,

  szacunki w zakresie ustalania wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych przedstawiono w nocie 12,

  szacunki w zakresie odpisów aktualizujących wartość aktywów finansowych przedstawiono w nocie 14,

  szacunki w zakresie odpisów aktualizujących wartość zapasów przedstawiono w nocie 15,

  szacunki i założenia w zakresie odpisów aktualizujących wartość należności przedstawiono w nocie 17,

  szacunki w zakresie świadczeń pracowniczych przedstawiono w nocie 24,

  szacunki w zakresie utworzonych rezerw na zobowiązania przedstawiono w nocie 26,

  szacunki w zakresie instrumentów pochodnych wycenianych w wartości godziwej przedstawiono w nocie 28.

Niepewność związana z rozliczeniami podatkowymi

Regulacje dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz obciążeń związanych z ubezpieczeniami społecznymi podlegają częstym zmianom. Te częste zmiany powodują brak odpowiednich punktów odniesienia, niespójne interpretacje oraz nieliczne ustanowione precedensy, które mogłyby mieć zastosowanie. Obowiązujące przepisy zawierają również niejasności, które powodują różnice w opiniach, co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych, zarówno pomiędzy organami państwowymi jak i organami państwowymi i przedsiębiorstwami.

Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności (na przykład kwestie celne czy dewizowe) mogą być przedmiotem kontroli organów, które uprawnione są do nakładania wysokich kar i grzywien, a wszelkie dodatkowe zobowiązania podatkowe, wynikające z kontroli, muszą zostać zapłacone wraz z wysokimi odsetkami. Te warunki powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest większe niż w krajach o bardziej dojrzałym systemie podatkowym.

W konsekwencji, kwoty prezentowane i ujawniane w sprawozdaniach finansowych mogą się zmienić w przyszłości w wyniku ostatecznej decyzji organu kontroli podatkowej.

Z dniem 15 lipca 2016 roku do Ordynacji Podatkowej zostały wprowadzone zmiany w celu uwzględnienia postanowień Ogólnej Klauzuli Zapobiegającej Nadużyciom (GAAR). GAAR ma zapobiegać powstawaniu i wykorzystywaniu sztucznych struktur prawnych tworzonych w celu uniknięcia zapłaty podatku w Polsce. GAAR definiuje unikanie opodatkowania, jako czynność dokonaną przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisów ustawy podatkowej. Zgodnie z  GAAR taka czynność nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny. Wszelkie występowanie:

  nieuzasadnionego dzielenia operacji,

  angażowania podmiotów pośredniczących mimo braku uzasadnienia ekonomicznego lub gospodarczego,

  elementów wzajemnie się znoszących lub kompensujących oraz

  inne działania o podobnym działaniu do wcześniej wspomnianych,

mogą być potraktowane jako przesłanka istnienia sztucznych czynności podlegających przepisom GAAR. Nowe regulacje będą wymagać znacznie większego osądu przy ocenie skutków podatkowych poszczególnych transakcji.

Klauzulę GAAR należy stosować w odniesieniu do transakcji dokonanych po jej wejściu w życie oraz do transakcji, które zostały przeprowadzone przed wejściem w życie klauzuli GAAR, ale dla których po dacie wejścia klauzuli w życie korzyści były lub są nadal osiągane. Wdrożenie powyższych przepisów umożliwi polskim organom kontroli podatkowej kwestionowanie realizowanych przez podatników prawnych ustaleń i porozumień, takich jak restrukturyzacja i reorganizacja grupy.

Spółka ujmuje i wycenia aktywa lub zobowiązania z tytułu bieżącego i odroczonego podatku dochodowego przy zastosowaniu wymogów MSR 12 Podatek dochodowy oraz KIMSF 23 Niepewność co do traktowania podatkowego dochodu w oparciu o zysk (stratę) podatkową, podstawę opodatkowania, nierozliczone straty podatkowe, niewykorzystane ulgi podatkowe i stawki podatkowe, uwzględniając ocenę niepewności związanych z rozliczeniami podatkowymi.

Gdy istnieje niepewność co do tego, czy i w jakim zakresie organ podatkowy będzie akceptował poszczególne rozliczenia podatkowe transakcji, Spółka ujmuje te rozliczenia uwzględniając ocenę niepewności.

1.6.  Założenie kontynuacji działalności gospodarczej

Niniejsze sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Informacje dotyczące wpływu pandemii choroby COVID-19 na sytuację Spółki przedstawiono w nocie 35 Informacje o skutkach pandemii choroby zakaźnej COVID-19 na działalność Emitenta.

Informacje dotyczące wpływu sytuacji polityczno – gospodarczej na terytorium Ukrainy na działalność Spółki przedstawiono w nocie 34 Zdarzenia po dacie sprawozdania z sytuacji finansowej.

Biorąc pod uwagę kwestie związane z COVID-19, sytuację na terytorium Ukrainy, ale również uwzględniając informacje dotyczące kształtowania się struktury finansowania przedstawione w nocie 28 Instrumenty finansowe oraz informacje na temat dostępnych limitów kredytowych przedstawionych w nocie 20 Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, Zarząd Spółki stwierdza, że kwestie te, nie wskazują na zagrożenie kontynuowania przez Spółkę działalności.

1.7.  Waluty obce

Transakcje wyrażone w walutach obcych są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu zawarcia transakcji.

Na dzień bilansowy pozycje pieniężne wyrażone w walutach obcych są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Niepieniężne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej ewidencjonowane według kosztu historycznego wyrażonego w walucie obcej wyceniane są według kursu obowiązującego w dniu zawarcia transakcji. Niepieniężne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej ewidencjonowane według wartości godziwej wyrażonej w walucie obcej wyceniane są według kursu obowiązującego w dniu ustalenia wartości godziwej.

Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji przychodów (kosztów) finansowych, z wyjątkiem różnic powstających na przeliczeniu kwalifikowanych zabezpieczeń przepływów pieniężnych, które ujmuje się jako inne całkowite dochody.

Dla potrzeb wyceny bilansowej przyjęto następujące kursy:

 

31.12.2021

31.12.2020

EUR

4,5994

4,6148

USD

4,0600

3,7584

100 XOF

0,7020

0,6896

2.  Test na utratę wartości

W związku z identyfikacją przesłanek do testu na dzień 31 grudnia 2021 roku Spółka przeprowadziła test na utratę wartości aktywów. Test przeprowadzono dla rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych w dwóch wyodrębnionych ośrodkach wypracowujących środki pieniężne (OWŚP), tj.  OWŚP Nawozy oraz OWŚP Pigmenty.

OWŚP Nawozy obejmuje głównie produkcję i sprzedaż nawozów wieloskładnikowych, nawozów azotowych, mocznika, amoniaku ciekłego oraz innych produktów chemicznych (obejmuje zakres działalności Jednostki Biznesowej Nawozy oraz Jednostki Biznesowej Nitro).

OWŚP Pigmenty obejmuje głównie produkcję i sprzedaż bieli tytanowej wykorzystywanej między innymi w produkcji farb, lakierów i barwników.

Aktywa wspólne alokowane zostały kluczami podziałowymi opartymi głównie na kosztach wytworzenia. Pozycje bilansowe użytkowane wspólnie przez oba ośrodki wypracowujące środki pieniężne, ewidencjonowane w ramach Obszarów Wsparcia oraz Administracji, zostały przypisane do OWŚP w sposób pośredni, w oparciu o klucz kosztowy.

Prognoza przyszłych przepływów pieniężnych została sporządzona zgodnie z metodologią określoną w ramach MSR 36 „Utrata wartości aktywów”. Wartość odzyskiwalna ośrodków wypracowujących środki pieniężne została ustalona w oparciu o ich wartość użytkową.

Poziomy marż założono w oparciu o prognozowane trendy cenowe, na poziomach zbliżonych do średnich historycznych.

W 2020 oraz w 2021 roku Spółka nie odczuła istotnych zakłóceń działalności z tytułu wpływu pandemii koronawirusa oznaczonego symbolem SARS-CoV-19. Zakłada się, że wpływ pandemii COVID-19, w zakresie możliwym do przewidzenia, został uwzględniony w prognozach rynkowych na których bazowała Spółka. Jednocześnie nie uwzględniano dodatkowego potencjalnego wpływu pandemii koronawirusa na prognozy przyszłych przepływów pieniężnych, ze względu na brak możliwości dokonania wiarygodnych szacunków na moment przeprowadzenia testu oraz brak istotnego wpływu pandemii na działalność Spółki w 2020 oraz w 2021 roku.

Prognoza przyszłych przepływów do testu na dzień 31 grudnia 2021 roku sporządzona została w ujęciu nominalnym, stąd do ich zdyskontowania zastosowano również stopę w ujęciu nominalnym.

W trakcie 2021 roku nastąpił wzrost rynkowych stóp procentowych, co miało wpływ na stopę dyskontową stosowaną do wyliczenia wartości użytkowej OWŚP i wpłynęło na obniżenie wartości odzyskiwalnych ich aktywów.

Stopa dyskonta została ustalona spójnie na poziomie całej Grupy Azoty na poziomie 7,96% dla OWŚP Nawozy oraz 8,00% dla OWŚP Pigmenty (średni ważony koszt kapitału netto w ujęciu nominalnym, po opodatkowaniu). Stopy dyskontowe przyjęły znacząco wyższe wartości niż w teście na 31 grudnia 2020 roku (dla OWŚP Nawozy na poziomie 5,78%, zaś dla OWŚP Pigmenty na poziomie 6,15%). W całej Grupie Azoty stopy dyskontowe aktualizowane są cyklicznie w oparciu o najbardziej aktualne dane rynkowe.

Oszacowana, w wyniku przeprowadzonego testu, wartość użytkowa aktywów wyniosła:

  OWŚP Nawozy: 1 264 204 tys. zł,

  OWŚP Pigmenty: 295 145 tys. zł.

Wartość testowanych aktywów wynosiła:

  OWŚP Nawozy: 1 229 118 tys. zł,

  OWŚP Pigmenty: 297 136 tys. zł.

W teście na utratę wartości aktywów uzyskano nadwyżkę wartości użytkowej (odzyskiwalnej) nad wartością testowanego majątku w OWŚP Nawozy, która wyniosła 35 086 tys. zł. W OWŚP Pigmenty wynik testu wyniósł -1 991 tys. zł.

Biorąc pod uwagę wyniki testu na 31 grudnia 2021 roku, Zarząd Spółki podjął decyzję o zawiązaniu odpisów w zakresie OWŚP Pigmenty.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że obserwowany po dniu bilansowym istotny wzrost stóp procentowych w Polsce skutkować będzie dalszym wzrostem stopy dyskontowej stosowanej do wyliczenia wartości użytkowej OWŚP, co będzie miało wpływ na obniżenie ich wartości odzyskiwalnych. Kwestia ta wraz z innymi czynnikami i założeniami będzie uwzględniona w trakcie weryfikacji testów na utratę wartości w kolejnych okresach.

3.  Informacja o istotnych zdarzeniach

3.1.  Połączenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. ze spółką „Supra” Agrochemia Sp. z o.o.

W dniu 6 lipca 2021 roku Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego jako sąd właściwy dla spółki przejmującej zarejestrował połączenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (spółka Przejmująca) ze spółką „Supra” Agrochemia Sp. z o.o. (spółka Przejmowana). Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku spółki Przejmowanej do spółki Przejmującej.

Przedmiotowe połączenie jest połączeniem pod wspólną kontrolą, wyłączone jest więc z zakresu MSSF 3. Połączenie spółek zostało rozliczone w księgach rachunkowych Spółki Przejmującej metodą łączenia udziałów poprzez sumowanie poszczególnych pozycji odpowiednich aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów połączonych spółek, według stanu na dzień połączenia, po uprzednim doprowadzeniu wartości do jednolitych metod wyceny przyjętych w spółce Przejmującej oraz dokonaniu:

  wyłączenia wzajemnych należności i zobowiązań, przychodów i kosztów operacji gospodarczych dokonanych w  danym roku obrotowym przed połączeniem,

  wyłączenia kapitału podstawowego spółki Przejmowanej,

  skorygowaniu odpowiednich pozycji kapitału własnego spółki Przejmującej o różnice pomiędzy sumą przejętych aktywów i pasywów.

Dane wprowadzone do sprawozdania finansowego Jednostki Dominującej na dzień połączenia:

Kapitał zakładowy/udziały

(19 746)

Pożyczki udzielone

(18 369)

Odpisy i pozostałe

19 768

 

(18 347)

 

 

Kapitał z aktualizacji wyceny

(9 548)

Zyski zatrzymane

9 240

 

(308)

 

 

Rzeczowe aktywa trwałe

553

Nieruchomości inwestycyjne

29 200

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe

529

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

107

Zobowiązania z tytułu leasingu

(11 042)

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe

(692)

 

18 655

 

W związku z połączeniem prezentowane dane porównawcze zostały przekształcone w stosunku do opublikowanych danych za 2020 rok w taki sposób, jakby połączenie miało miejsce na początek poprzedniego roku obrotowego.

3.2.  Zmiany w umowie o kompleksową realizację projektu Polimery Police

W dniu 27 sierpnia 2021 roku spółka stowarzyszona Grupa Azoty Polyolefins S.A. otrzymała od Hyundai Engineering Co., Ltd., Generalnego Wykonawcy (dalej „Wykonawca”) umowy o kompleksową realizację projektu Polimery Police, pismo dotyczące inicjacji procedury zmiany do Umowy EPC („Propozycja Zmian”) na realizację projektu Polimery Police.

Zakres proponowanych przez Wykonawcę zmian w Umowie EPC obejmował:

  podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy o łączną kwotę wynoszącą 127 400 tys. EUR,

  zmianę harmonogramu realizacji projektu Polimery Police poprzez wydłużenie czasu realizacji projektu Polimery Police o 181 dni,

  zmianę załącznika do Umowy EPC w części dotyczącej technicznych aspektów zakresu prac przewidzianych Umową EPC.

W ocenie Wykonawcy głównym powodem zgłoszenia Propozycji Zmian był wpływ pandemii Covid-19 na realizację projektu Polimery Police.

Emitent poinformował o tym w raporcie bieżącym nr 32/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 roku.

W dniu 16 listopada 2021 roku spółka stowarzyszona Grupa Azoty Polyolefins S.A. otrzymała od Hyundai Engineering Co., Ltd., Generalnego Wykonawcy (dalej „Wykonawca”) umowy o kompleksową realizację projektu Polimery Police, uzupełnienie do pisma z dnia 27 sierpnia 2021 roku dotyczącego inicjacji procedury zmiany do Umowy EPC („Propozycja Zmian”) na realizację projektu Polimery Police.

Zgodnie z treścią Uzupełnienia HEC zgłosił propozycję zmiany w zakresie:

  wydłużenia harmonogramu realizacji Projektu Polimery Police o dodatkowe 15 dni,

  podwyższenia wynagrodzenia o dodatkową kwotę 12 700 tys. EUR.

W ocenie HEC powodem zgłoszenia Uzupełnienia był wpływ pandemii COVID-19 na realizację projektu Polimery Police.

Propozycje zmian podlegały gruntownej analizie i weryfikacji w świetle postanowień Umowy EPC.

Emitent poinformował o tym w raporcie bieżącym nr 41/2021 z dnia 16 listopada 2021 roku.

Na tym etapie zgłoszone propozycje zmian nie powodowały skutków finansowych odzwierciedlonych w sprawozdaniu finansowym.

W dniu 28 stycznia 2022 roku spółka stowarzyszona z Emitentem – Grupa Azoty Polyolefins S.A. zawarła Aneks nr 3 do umowy o kompleksową realizację projektu Polimery Police z dnia 11 maja 2019 roku.

Aneks nr 3 przewiduje m.in.:

  zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę 72 480 tys. EUR,

  wydłużenie harmonogramu realizacji projektu Polimery Police o 6 miesięcy,

  zmianę załącznika do Umowy EPC określającego zakres prac przewidzianych Umową EPC.

Zawarcie Aneksu nr 3 nie powoduje przekroczenia budżetu projektu Polimery Police (którego wartość wynosi 1 837 998 tys. USD), a wzrost wynagrodzenia Wykonawcy zostanie sfinansowany z rezerwy projektowej.

Emitent poinformował o tym w raporcie bieżącym nr 4/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku.

4.  Sprawozdawczość segmentów działalności

Polityka rachunkowości

Segmenty operacyjne

Spółka identyfikuje segmenty operacyjne w oparciu o wewnętrzne raporty dotyczące tych elementów. Wyniki operacyjne każdego segmentu operacyjnego są regularnie przeglądane przez główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych w Spółce, który decyduje o alokacji zasobów do segmentu i ocenia jego wyniki działalności. Dostępne są oddzielne informacje finansowe o każdym segmencie.

Spółka wyodrębnia następujące segmenty sprawozdawcze:

  Segment Nawozy (w tym Jednostka Biznesowa Nawozy i Jednostka Biznesowa Nitro),

  Segment Pigmenty (Jednostka Biznesowa Pigmenty),

oraz pozostałą działalność obejmującą między innymi energetykę, usługi portowe, unieszkodliwianie ścieków, składowanie odpadów, usługi laboratoryjne, wynajem nieruchomości oraz inną działalność niemożliwą do przypisania do poszczególnych segmentów.

W segmentach operacyjnych Spółka prezentuje koszty zarządu, koszty sprzedaży oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne przyporządkowując je do poszczególnych segmentów.

Ocena wyników segmentów dokonywana jest na podstawie przychodów ze sprzedaży, EBIT oraz EBITDA. Finansowanie Spółki (łącznie z kosztami i przychodami finansowymi) oraz podatek dochodowy są monitorowane na poziomie Spółki i nie ma miejsca ich alokacja do segmentów.

Rozliczenia stosowane przy przepływach wewnętrznych pomiędzy segmentami operacyjnymi w ramach Spółki są ustalane na bazie kosztów wytworzenia.

Obszary geograficzne

Spółka prezentuje obszary geograficzne według następujących krajów lub regionów:

  Polska,

  Niemcy,

  Pozostałe kraje Unii Europejskiej,

  Kraje Ameryki Południowej,

  Pozostałe kraje.

W przypadku prezentowania informacji w podziale na obszary geograficzne, przychód jest ustalany według kryterium kraju przeznaczenia, tj. kraju, na którego rynek trafi produkt (niezależnie od siedziby odbiorcy hurtowego, którego działalność często ma zasięg globalny). Aktywa przypisane do obszaru są natomiast ustalane według ich geograficznego rozmieszczenia.

Informacje odnośnie wyników każdego segmentu sprawozdawczego przedstawiono poniżej.

 

Segmenty operacyjne

Przychody, koszty i wynik finansowy w podziale na segmenty operacyjne za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 roku

 

Nawozy

Pigmenty

Pozostałe

Ogółem

Przychody ze sprzedaży zewnętrzne

2 738 389

399 430

52 130

3 189 949

Przychody ze sprzedaży pomiędzy segmentami

364 352

(3 047)

847 863

1 209 168

Przychody ze sprzedaży razem

3 102 741

396 383

899 993

4 399 117

Koszty operacyjne, w tym (-):

(2 991 590)

(350 187)

(887 822)

(4 229 599)

koszty sprzedaży (-)

(104 957)

(12 774)

-

(117 731)

koszty zarządu (-)

(119 206)

(18 302)

-

(137 508)

Pozostałe przychody operacyjne

1 116

386

17 932

19 434

Pozostałe koszty operacyjne (-)

(10 213)

(5 088)

(15 957)

(31 258)

Wynik segmentu na działalności operacyjnej EBIT*

102 054

41 494

14 146

157 694

Przychody finansowe

x

x

x

60 223

Koszty finansowe (-)

x

x

x

(21 159)

Zysk przed opodatkowaniem

x

x

x

196 758

Podatek dochodowy

x

x

x

(33 559)

Zysk netto

x

x

x

163 199

EBIT*

102 054

41 494

14 146

157 694

Amortyzacja

105 151

25 012

3 498

133 661

Odpisy aktualizujące

506

1 991

-

2 497

EBITDA**

207 711

68 497

17 644

293 852

*  Wynik EBIT liczony jest jako zysk (strata) z działalności operacyjnej, prezentowany (prezentowana) w rachunku zysków i strat.

**  Wynik EBITDA liczony jest jako zysk (strata) z działalności operacyjnej powiększony (pomniejszona) o amortyzację z wyłączeniem wpływu zdarzeń jednorazowych.


 

Przychody, koszty i wynik finansowy w podziale na segmenty operacyjne za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku

Dane przekształcone*

 

Nawozy

Pigmenty

Pozostałe

Ogółem

Przychody ze sprzedaży zewnętrzne

2 002 833

359 940

35 537

2 398 310

Przychody ze sprzedaży pomiędzy segmentami

237 985

(2 149)

811 023

1 046 859

Przychody ze sprzedaży razem

2 240 818

357 791

846 560

3 445 169

Koszty operacyjne, w tym (-):

(2 228 438)

(323 392)

(840 431)

(3 392 261)

koszty sprzedaży (-)

(107 300)

(10 013)

-

(117 313)

koszty zarządu (-)

(112 561)

(20 996)

-

(133 557)

Pozostałe przychody operacyjne

9 235

13 501

15 336

38 072

Pozostałe koszty operacyjne (-)

(5 574)

(774)

(9 816)

(16 164)

Wynik segmentu na działalności operacyjnej EBIT**

16 041

47 126

11 649

74 816

Przychody finansowe

x

x

x

52 915

Koszty finansowe (-)

x

x

x

(23 415)

Zysk przed opodatkowaniem

x

x

x

104 316

Podatek dochodowy

x

x

x

(21 362)

Zysk netto

x

x

x

82 954

EBIT**

16 041

47 126

11 649

74 816

Amortyzacja

106 113

25 289

2 875

134 277

Odpisy aktualizujące

-

(12 775)

-

(12 775)

EBITDA***

122 154

59 640

14 524

196 318

*   Dane finansowe przekształcone w wyniku połączenia Spółek opisanego w punkcie 3.1 Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

**  Wynik EBIT liczony jest jako zysk (strata) z działalności operacyjnej, prezentowany (prezentowana) w rachunku zysków i strat.

***  Wynik EBITDA liczony jest jako zysk (strata) z działalności operacyjnej powiększony (pomniejszona) o amortyzację z wyłączeniem wpływu zdarzeń jednorazowych.

 

 

Aktywa i zobowiązania segmentów na dzień 31 grudnia 2021 roku

 

Nawozy

Pigmenty

Pozostałe

Ogółem

Aktywa segmentu

2 317 093

410 243

70 204

2 797 540

Nieprzypisane aktywa

x

x

x

803 329

Inwestycje w jednostkach podporządkowanych

-

-

638 731

638 731

Aktywa ogółem

2 317 093

410 243

708 935

4 239 600

Zobowiązania segmentu

1 571 514

167 888

66 986

1 806 388

Nieprzypisane zobowiązania

x

x

x

481 764

Zobowiązania ogółem

1 571 514

167 888

66 986

2 288 152

Aktywa i zobowiązania segmentów na dzień 31 grudnia 2020 roku

Dane przekształcone*

 

Nawozy

Pigmenty

Pozostałe

Ogółem

Aktywa segmentu

1 772 093

389 185

77 035

2 238 313

Nieprzypisane aktywa

x

x

x

547 168

Inwestycje w jednostkach podporządkowanych

-

-

638 731

638 731

Aktywa ogółem

1 772 093

389 185

715 766

3 424 212

Zobowiązania segmentu

890 505

120 014

70 481

1 081 000

Nieprzypisane zobowiązania

x

x

x

558 290

Zobowiązania ogółem

890 505

120 014

70 481

1 639 290

*   Dane finansowe przekształcone w wyniku połączenia Spółek opisanego w punkcie 3.1 Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku nieprzypisane do segmentów aktywa stanowią wartość 803 329 tys. zł, na które składają się:

  udzielone pożyczki długoterminowe, skapitalizowane odsetki i prowizje w kwocie 484 899 tys. zł,

  środki pieniężne i ich ekwiwalenty w kwocie 242 563  tys. zł,

  aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 7 499 tys. zł,

  należności z tytułu innych podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń społecznych w kwocie 65 010 tys. zł,

  należności dochodzone na drodze sądowej, zaliczki i inne w kwocie 2 065 tys. zł,

  pozostałe tytuły w kwocie 1 293 tys. zł,

ponieważ te aktywa są zarządzane na poziomie Spółki.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku nieprzypisane do segmentów zobowiązania stanowią wartość 481 764 tys. zł, na które składają się:

  zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 412 590 tys. zł,

  zobowiązania z tytułu pozostałych zobowiązań finansowych, instrumentów pochodnych w kwocie 21 564 tys. zł,

  zobowiązania z tytułu wynagrodzeń z pracownikami w kwocie 10 998 tys. zł,

  zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych w kwocie 11 456 tys. zł,

  rezerwy w kwocie 11 007 tys. zł,

  zobowiązania – pakiety marketingowe w kwocie 6 510 tys. zł,

  zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego w kwocie 5 541 tys. zł,

  pozostałe tytuły w kwocie 2 098 tys. zł,

ponieważ te zobowiązania są zarządzane na poziomie Spółki.

Pozostałe informacje o segmentach za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 roku

 

Nawozy

Pigmenty

Pozostałe

Ogółem

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe

143 508

33 383

(949)

175 942

Nakłady na wartości niematerialne

775

160

853

1 788

Razem nakłady

144 283

33 543

(96)

177 730

Amortyzacja segmentu

105 151

25 012

3 498

133 661

Razem amortyzacja

105 151

25 012

3 498

133 661

Pozostałe informacje o segmentach za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku

Dane przekształcone*

 

Nawozy

Pigmenty

Pozostałe

Ogółem

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe

167 568

34 938

4 756

207 262

Nakłady na wartości niematerialne

1 121

200

2 236

3 557

Razem nakłady

168 689

35 138

6 992

210 819

Amortyzacja segmentu

106 113

25 289

2 875

134 277

Razem amortyzacja

106 113

25 289

2 875

134 277

*   Dane finansowe przekształcone w wyniku połączenia Spółek opisanego w punkcie 3.1 Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

 

Obszary geograficzne

Przychody według obszarów geograficznych
 

za okres
od 01.01.2021
do 31.12.2021

za okres
od 01.01.2020
do 31.12.2020

 

 

przekształcone*

Polska

2 092 311

1 533 555

Niemcy

297 302

268 770

Pozostałe kraje Unii Europejskiej

601 075

420 092

Kraje Ameryki Południowej

27 861

17 973

Pozostałe kraje

171 400

157 920

Razem

3 189 949

2 398 310

*   Dane finansowe przekształcone w wyniku połączenia Spółek opisanego w punkcie 3.1 Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

Aktywa trwałe

Wszystkie aktywa Spółki są zlokalizowane w Polsce.

5.  Noty objaśniające do sprawozdania finansowego

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Nota 1 Przychody z umów z klientami

Polityka rachunkowości

Przychody ze sprzedaży to przychody ujmowane z tytułu umów zawartych z klientami. Ujęcie przychodu przedstawia transakcję przeniesienia dóbr lub usług na klienta w kwocie odzwierciedlającej wartość wynagrodzenia, którego Jednostka spodziewa się w zamian za te dobra lub usługi. Podstawowym kryterium ujęcia przychodów jest moment wypełnienia zobowiązania do wykonania świadczenia, następujący z chwilą przeniesienia kontroli na rzecz klienta. Przychody ujmowane są w oparciu o następujący 5-etapowy model ujmowania przychodów:

1.  identyfikacja umowy z klientem,

2.  identyfikacja zobowiązań do wykonania świadczenia zawartych w umowie,

3.  ustalenie ceny transakcyjnej,

4.  przypisanie ceny transakcyjnej do zobowiązań do wykonania świadczenia zawartych w umowie,

5.  ujęcie przychodu w chwili wypełnienia zobowiązań.

Identyfikacja umowy z klientem

Spółka ujmuje umowę z klientem tylko wówczas, gdy spełnione są wszystkie następujące kryteria:

  strony umowy zawarły umowę (w formie pisemnej, ustnej lub zgodnie z innymi zwyczajowymi praktykami handlowymi) i są zobowiązane do wykonania swoich obowiązków,

  Spółka jest w stanie zidentyfikować prawa każdej ze stron dotyczące dóbr lub usług, które mają zostać przekazane,

  Spółka jest w stanie zidentyfikować warunki płatności za dobra lub usługi, które mają zostać przekazane,

  umowa ma treść ekonomiczną (tzn. można oczekiwać, że w wyniku umowy ulegnie zmianie ryzyko, rozkład w czasie lub kwota przyszłych przepływów pieniężnych Spółki), oraz

  jest prawdopodobne, że Spółka otrzyma wynagrodzenie, które będzie jej przysługiwało w zamian za dobra lub usługi, które zostaną przekazane klientowi.

Identyfikacja zobowiązań do wykonania świadczenia

W momencie zawarcia umowy Spółka dokonuje oceny dóbr lub usług przyrzeczonych w umowie z  klientem i identyfikuje jako zobowiązanie do wykonania świadczenia każde przyrzeczenie do przekazania na rzecz klienta dobra lub usługi (lub pakietu dóbr lub usług), które można wyodrębnić lub grupy odrębnych dóbr lub usług, które są zasadniczo takie same i w przypadku których przekazanie na rzecz klienta ma taki sam charakter.

Dobro lub usługa przyrzeczone klientowi są odrębne, jeżeli spełnione są obydwa następujące warunki:

  klient może odnosić korzyści z dobra lub usługi albo bezpośrednio, albo poprzez powiązanie z  innymi zasobami, które są dla niego łatwo dostępne, oraz

  zobowiązanie Spółki do przekazania dobra lub usługi na rzecz klienta można zidentyfikować jako odrębne w stosunku do innych zobowiązań określonych w umowie.

Ustalenie ceny transakcyjnej

W celu ustalenia ceny transakcyjnej Spółka uwzględnia warunki umowy oraz stosowane przez nią zwyczajowe praktyki handlowe. Cena transakcyjna to kwota wynagrodzenia, które – zgodnie z  oczekiwaniem Spółki – będzie jej przysługiwać w zamian za przekazanie przyrzeczonych dóbr lub usług na rzecz klienta, z wyłączeniem kwot pobranych w imieniu osób trzecich (na przykład niektórych podatków od sprzedaży). Wynagrodzenie określone w umowie z klientem może obejmować kwoty stałe, kwoty zmienne lub oba te rodzaje kwot.

Wynagrodzenie stałe - dotyczy części wynagrodzenia z tytułu umowy zawartej z klientem, w  przypadku której kwota jest stała i nie zależy od skutków przyszłych działań.

Wynagrodzenie zmienne - dotyczy części zmiennej wynagrodzenia z tytułu umowy zawartej z klientem (zarówno należnego podmiotom z Grupy, jak i klientowi), która podlega szacowaniu przez Jednostkę na dzień zawarcia umowy, jak i przynajmniej na koniec każdego kwartału. Część zmienna wynagrodzenia w ramach umów zawieranych przez Jednostkę dotyczy w szczególności: udzielonych klientom upustów, rabatów, skont, możliwych zwrotów oraz kar umownych. Wynagrodzenie zmienne ujmowane jest w cenie transakcyjnej do tej wysokości, w przypadku której jest wysoce prawdopodobne, że nie nastąpi w przyszłości odwrócenie znaczącej części kwoty wcześniej ujętych przychodów.

Jednostka szacuje kwotę wynagrodzenia zmiennego, stosując jedną z następujących metod w  zależności od tego, która z nich pozwoli Jednostce dokładniej przewidzieć kwotę wynagrodzenia, do którego jest uprawniona:

  wartość oczekiwana - ustalana jako suma iloczynów możliwych kwot wynagrodzenia i odpowiadających im prawdopodobieństw wystąpienia. Wartość oczekiwana może być właściwym szacunkiem kwoty wynagrodzenia zmiennego, w przypadku gdy Jednostka zawiera dużą liczbę podobnych umów,

  wartość najbardziej prawdopodobna – jest to pojedyncza, najbardziej prawdopodobna kwota z przedziału możliwych kwot wynagrodzenia. Wartość najbardziej prawdopodobna może być właściwym szacunkiem kwoty wynagrodzenia zmiennego, jeśli umowa ma tylko dwa możliwe wyniki (na przykład Jednostka albo uzyskuje premię za wyniki, albo nie).

Jednostka stosuje konsekwentnie przez cały czas trwania danej umowy jedną metodę do szacowania wpływu niepewności na wysokość wynagrodzenia zmiennego, do którego jest uprawniona. Ponadto Jednostka uwzględnia wszystkie informacje (historyczne, bieżące i prognozy), które są w sposób racjonalny dla niej dostępne oraz identyfikuje odpowiednią liczbę możliwych kwot wynagrodzenia.

W przypadku trudności z oszacowaniem wartości wynagrodzenia zmiennego (np. wynikającego z braku wcześniejszej historii/doświadczenia Jednostki w danym obszarze), Jednostka zalicza do ceny transakcyjnej część lub całość kwoty wynagrodzenia zmiennego wyłącznie w takim zakresie, w jakim istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że nie nastąpi zmniejszenie znaczącej części kwoty wcześniej ujętych skumulowanych przychodów w miarę jak stopniowo spada niepewność co do wysokości wynagrodzenia zmiennego (jest to tzw. ograniczenie wynagrodzenia zmiennego). Podczas oceny tego, czy istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że nie nastąpi zmniejszenie znaczącej części kwoty wcześniej ujętych skumulowanych przychodów w miarę jak stopniowo spada niepewność co do wysokości wynagrodzenia zmiennego, Jednostka uwzględnia zarówno prawdopodobieństwo, jak i wysokość zmniejszenia przychodów.

Wynagrodzenie niegotówkowe - występuje w przypadku umów, w ramach których klient zobowiązał się do zapłaty wynagrodzenia w formie innej niż pieniężna. Wynagrodzenie to jest wyceniane w wartości godziwej. Jeżeli klient wnosi wkład w postaci dóbr lub usług (np. materiały, sprzęt lub pracę) w celu ułatwienia Jednostce realizacji umowy, Jednostka ocenia, czy uzyskuje kontrolę nad wniesionymi dobrami lub usługami – jeśli tak jest, Jednostka ujmuje wniesione dobra lub usługi jako wynagrodzenie niegotówkowe otrzymane od klienta.

Wynagrodzenie należne klientom - obejmuje środki pieniężne, które Jednostka płaci lub zamierza zapłacić klientowi (lub innym podmiotom, które kupują dobra lub usługi Jednostki od klienta). Wynagrodzenie należne klientowi obejmuje również kredyty lub inne korzyści (np. kupony lub bony), które można przeznaczyć na pokrycie zobowiązań wobec Jednostki (lub wobec innych podmiotów, które kupują dobra lub usługi Jednostki od klienta). Wynagrodzenie należne klientowi ujmowane jest jako obniżenie ceny transakcyjnej. Jako wynagrodzenie należne klientom (pomniejszające cenę transakcyjną w ramach umowy sprzedaży) Jednostka ujmuje w szczególności wynagrodzenie przekazywane przez Jednostkę klientowi w zamian za różnego rodzaju działania marketingowe i promocyjne, których to działań klient nie świadczyłby na rzecz Jednostki, gdyby jednocześnie nie zawarł umowy na sprzedaż dóbr przez Jednostkę (co oznacza, że działania marketingowe i promocyjne nie są odrębne od sprzedaży dóbr).

Występowanie istotnego elementu finansowania - przy ustalaniu ceny transakcyjnej, Jednostka koryguje przyrzeczoną kwotę wynagrodzenia o zmianę wartości pieniądza w czasie, jeśli rozkład w czasie płatności uzgodniony przez strony umowy (w sposób wyraźny lub domyślny) daje klientowi lub Jednostce istotnie korzyści z tytułu finansowania przekazania dóbr lub usług klientowi. Istotny element finansowania występuje w Jednostce w przypadku umów z odroczonym terminem płatności dłuższym niż standardowy, tj. wynoszącym co najmniej 365 dni, przy czym istotność elementu finansowania oceniana jest z punktu widzenia pojedynczej umowy. Oznacza to, iż Jednostka korzysta z praktycznego rozwiązania, zgodnie z którym nie musi korygować przyrzeczonej kwoty wynagrodzenia o wpływ istotnego elementu finansowania, jeżeli w momencie zawarcia umowy oczekuje, że okres od momentu przekazania klientowi przyrzeczonego dobra lub usługi do momentu zapłaty za to dobro lub usługę wyniesie nie więcej niż rok. Istotny element finansowania nie występuje natomiast w szczególności wówczas, gdy różnica między przyrzeczonym wynagrodzeniem a ceną sprzedaży gotówkowej wynika z powodów innych niż udostępnienie finansowania, głównie w przypadku przedpłaconych kaucji pieniężnych lub kwot zatrzymanych stanowiących zabezpieczenie wykonania umowy.

Aktywowane koszty doprowadzenia do zawarcia umowy - koszty doprowadzenia do zawarcia umowy ponoszone bez względu na to, czy umowa została zawarta, ujmuje się jako koszty w momencie ich poniesienia, chyba że koszty te wyraźnie obciążają klienta bez względu na to, czy umowa zostanie zawarta. Spółka ujmuje dodatkowe koszty doprowadzenia do zawarcia umowy jako koszty w momencie ich poniesienia, jeśli okres amortyzacji składnika aktywów, który w przeciwnym razie zostałby ujęty przez Spółkę, wynosi jeden rok lub krócej.

Przypisanie ceny transakcyjnej do zobowiązań do wykonania świadczenia

Spółka przypisuje cenę transakcyjną do każdego zobowiązania do wykonania świadczenia (lub do odrębnego dobra lub odrębnej usługi) w kwocie, która odzwierciedla kwotę wynagrodzenia, które – zgodnie z oczekiwaniem Grupy – przysługuje jej w zamian za przekazanie przyrzeczonych dóbr lub usług klientowi.

Spełnianie zobowiązań do wykonania świadczenia

Spółka ujmuje przychody w momencie spełnienia (lub w trakcie spełniania) zobowiązania do wykonania świadczenia poprzez przekazanie przyrzeczonego dobra lub usługi klientowi.

Sprzedaż wyrobów gotowych, towarów i świadczenie usług

Przychody z tytułu sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów ujmowane są w oparciu o 5-etapowy model ujmowania przychodów.

Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej

Jednostka zawiera z klientami umowy kompleksowe na sprzedaż energii elektrycznej (dostarczanej przez stronę trzecią) wraz z usługą dystrybucji tej energii elektrycznej za pośrednictwem własnej sieci. Jednostka ocenia, iż w ramach zawartych umów pełni rolę zleceniodawcy, a jako dwa odrębne zobowiązania do wykonania świadczenia traktuje sprzedaż energii elektrycznej, ujmowaną w ramach przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów lub sprzedaż produktów, oraz usługę dystrybucji, ujmowaną w ramach przychodów ze sprzedaży produktów i usług.

Przychody z tytułu najmu

Przychody z tytułu wynajmu rzeczowych aktywów trwałych ujmowane są w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres wynajmu na podstawie zawartych umów.

Umowy leasingowe, zgodnie z którymi Spółka zachowuje zasadniczo całe ryzyko i wszystkie pożytki wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, zaliczane są do umów leasingu operacyjnego. Początkowe koszty bezpośrednie poniesione w toku negocjowania umów leasingu operacyjnego dodaje się do wartości bilansowej środka stanowiącego przedmiot leasingu i ujmuje przez okres trwania leasingu na tej samej podstawie, co przychody z tytułu najmu. Warunkowe opłaty leasingowe są ujmowane jako przychód w okresie, w  którym staną się należne.

Przychody te ujmowane są w pozostałych przychodach operacyjnych.

Programy lojalnościowe

Przychody ze sprzedaży są alokowane pomiędzy część dotyczącą programu lojalnościowego oraz inne komponenty transakcji sprzedaży. Część przychodu alokowana do programu lojalnościowego jest odraczana w czasie i rozpoznawana jako przychód ze sprzedaży w okresie, w którym Spółka wypełniła ciążące na niej zobowiązania wynikające z programu lub w którym stało się prawdopodobne, że uprawnienia uczestników programu nie zostaną zrealizowane.

Przychody ze sprzedaży
 

za okres
od 01.01.2021
do 31.12.2021

za okres
od 01.01.2020
do 31.12.2020

 

 

przekształcone*

Przychody ze sprzedaży produktów i usług, w tym:

3 168 110

2 378 663

Przychody ze sprzedaży produktów

3 150 985

2 360 599

Przychody ze sprzedaży usług

17 125

18 064

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

21 839

19 647

 

3 189 949

2 398 310

*   Dane finansowe przekształcone w wyniku połączenia Spółek opisanego w punkcie 3.1 Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

Żaden pojedynczy klient nie odpowiadał za więcej niż 10% przychodów ze sprzedaży zarówno w 2021 roku jak i w 2020 roku.

Przychody z umów z klientami

Za okres zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku

 

Nawozy

Pigmenty

Pozostałe

Ogółem

Główne linie produktów

 

 

 

 

Przychody ze sprzedaży produktów i usług

2 734 217

383 170

50 723

3 168 110

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

4 172

16 260

1 407

21 839

Razem

2 738 389

399 430

52 130

3 189 949

Rejony geograficzne

 

 

 

 

Polska

1 891 099

150 123

51 089

2 092 311

Niemcy

194 114

103 185

3

297 302

Pozostałe kraje Unii Europejskiej

460 208

140 321

546

601 075

Kraje Azji

1 559

-

18

1 577

Kraje Ameryki Południowej

27 861

-

-

27 861

Pozostałe kraje

163 548

5 801

474

169 823

Razem

2 738 389

399 430

52 130

3 189 949

Rodzaj klienta

 

 

 

 

Klienci będący przedsiębiorcami

2 738 389

399 430

52 130

3 189 949

Klienci będący osobami fizycznymi

-

-

-

-

Razem

2 738 389

399 430

52 130

3 189 949

Rodzaj umowy

 

 

 

 

Umowy oparte na stałej cenie

-

-

52 112

52 112

Umowy rozliczane w oparciu o zużyty czas i nakłady

-

-

18

18

Umowy z elementami wynagrodzenia zmiennego

2 738 389

399 430

-

3 137 819

Razem

2 738 389

399 430

52 130

3 189 949

Charakter współpracy

 

 

 

 

Relacje długoterminowe

2 733 215

262 664

50 609

3 046 488

Relacje krótkoterminowe

5 174

136 766

1 521

143 461

Razem

2 738 389

399 430

52 130

3 189 949

Moment ujmowania przychodów

 

 

 

 

Przychody ujmowane w określonym momencie

2 738 389

399 430

52 130

3 189 949

Razem

2 738 389

399 430

52 130

3 189 949

Kanały sprzedaży

 

 

 

 

Sprzedaż bezpośrednia

2 738 389

324 056

52 130

3 114 575

Sprzedaż przez pośredników

-

75 374

-

75 374

Razem

2 738 389

399 430

52 130

3 189 949


 

Za okres zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku

Dane przekształcone*

 

Nawozy

Pigmenty

Pozostałe

Ogółem

Główne linie produktów

 

 

 

 

Przychody ze sprzedaży produktów i usług

2 002 293

341 866

34 504

2 378 663

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

540

18 074

1 033

19 647

Razem

2 002 833

359 940

35 537

2 398 310

Rejony geograficzne

 

 

 

 

Polska

1 357 384

141 678

34 493

1 533 555

Niemcy

189 871

78 829

70

268 770

Pozostałe kraje Unii Europejskiej

291 488

128 104

500

420 092

Kraje Azji

104

-

36

140

Kraje Ameryki Południowej

17 973

-

-

17 973

Pozostałe kraje

146 013

11 329

438

157 780

Razem

2 002 833

359 940

35 537

2 398 310

Rodzaj klienta

 

 

 

 

Klienci będący przedsiębiorcami

2 002 833

359 940

35 537

2 398 310

Razem

2 002 833

359 940

35 537

2 398 310

Rodzaj umowy

 

 

 

 

Umowy oparte na stałej cenie

-

-

35 537

35 537

Umowy z elementami wynagrodzenia zmiennego

2 002 833

359 940

-

2 362 773

Razem

2 002 833

359 940

35 537

2 398 310

Charakter współpracy

 

 

 

 

Relacje długoterminowe

1 890 349

250 352

35 534

2 176 235

Relacje krótkoterminowe

112 484

109 588

3

222 075

Razem

2 002 833

359 940

35 537

2 398 310

Moment ujmowania przychodów

 

 

 

 

Przychody ujmowane w określonym momencie

2 002 833

359 940

35 537

2 398 310

Razem

2 002 833

359 940

35 537

2 398 310

Kanały sprzedaży

 

 

 

 

Sprzedaż bezpośrednia

2 002 833

264 333

35 537

2 302 703

Sprzedaż przez pośredników

-

95 607

-

95 607

Razem

2 002 833

359 940

35 537

2 398 310

*   Dane finansowe przekształcone w wyniku połączenia Spółek opisanego w punkcie 3.1 Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

 

Nota 2 Koszty działalności operacyjnej

Polityka rachunkowości

Koszt wytworzenia/nabycia sprzedanych produktów, towarów i materiałów

Kosztami wytworzenia/nabycia sprzedanych produktów, towarów i materiałów są wszystkie koszty związane z podstawową działalnością Spółki za wyjątkiem kosztów sprzedaży, kosztów ogólnego zarządu, pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych. Koszt wytworzenia produktu obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część stałych kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu.

Koszty sprzedaży

Koszty sprzedaży są to ewidencjonowane koszty związane ze sprzedażą. Do kosztów tych zalicza się między innymi:

  opakowania wysyłkowe,

  koszty transportu, załadunku, wyładunku,

  opłaty celne i prowizje handlowe,

  ubezpieczenia produktów w czasie transportu,

  utworzenie/rozwiązanie odpisów na należności z tytułu dostaw i usług za wyjątkiem odpisów na należności z tytułu dzierżawy nieruchomości inwestycyjnych (prezentowane w pozostałych przychodach lub kosztach operacyjnych) oraz odsetek od należności (prezentowane w przychodach lub kosztach finansowych),

  inne.

Koszty ogólnego zarządu

Koszty ogólnego zarządu obejmują koszty:

  koszty ogólno-administracyjne związane z utrzymaniem określonych komórek Zarządu,

  koszty ogólno-produkcyjne (związane z produkcją, które nie dotyczą poszczególnych wydziałów, związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem komórek ogólnego przeznaczenia).

Koszty działalności operacyjnej
 

za okres
od 01.01.2021
do 31.12.2021

za okres
od 01.01.2020
do 31.12.2020

 

 

przekształcone*

Amortyzacja

133 661

134 277

Zużycie materiałów i energii

2 268 755

1 442 190

Usługi obce

257 989

259 318

Podatki i opłaty

159 254

143 629

Wynagrodzenia

217 768

222 301

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

76 249

72 036

Pozostałe koszty rodzajowe

30 773

28 625

Koszty według rodzaju

3 144 449

2 302 376

Zmiana stanu produktów (+/-)

(128 044)

40 500

Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki (-)

(1 401)

(1 022)

Koszty sprzedaży (-)

(117 731)

(117 313)

Koszty ogólnego zarządu (-)

(137 508)

(133 557)

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

5 427

3 548

Koszt wytworzenia/nabycia sprzedanych produktów, towarów i materiałów

2 765 192

2 094 532

w tym podatek akcyzowy

1 673

1 767

*   Dane finansowe przekształcone w wyniku połączenia Spółek opisanego w punkcie 3.1 Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

W pozycji zużycie materiałów i energii (jako pomniejszenie kosztów) ujęto oszacowaną rekompensatę na ceny energii elektrycznej zużywanej do wytwarzania produktów w okresie sprawozdawczym w kwocie 6 365 tys. zł – szczegółowy opis w nocie 17.

Koszty amortyzacji zostały ujęte w poszczególnych pozycjach rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodach w następujących proporcjach:
 

za okres
od 01.01.2021
do 31.12.2021

za okres
od 01.01.2020
do 31.12.2020

 

 

przekształcone*

Koszt wytworzenia/nabycia sprzedanych produktów, towarów i materiałów

125 147

125 454

Koszty ogólnego zarządu

8 514

8 823

Amortyzacja ogółem

133 661

134 277

 

*   Dane finansowe przekształcone w wyniku połączenia Spółek opisanego w punkcie 3.1 Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

Nota 2.1 Koszt wytworzenia/nabycia sprzedanych produktów, towarów i materiałów
 

za okres
od 01.01.2021
do 31.12.2021

za okres
od 01.01.2020
do 31.12.2020

 

 

przekształcone*

Koszt wytworzenia/nabycia sprzedanych produktów i usług

2 759 765

2 090 984

Koszt wytworzenia/nabycia sprzedanych towarów i materiałów

5 427

3 548

Koszty działalności ogółem

2 765 192

2 094 532

 

*   Dane finansowe przekształcone w wyniku połączenia Spółek opisanego w punkcie 3.1 Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

Nota 2.2 Koszty świadczeń pracowniczych
 

za okres
od 01.01.2021
do 31.12.2021

za okres
od 01.01.2020
do 31.12.2020

 

 

przekształcone*

Wynagrodzenia wypłacone i należne

225 093

222 784

Ubezpieczenia społeczne

43 778

43 217

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

17 651

13 411

Szkolenia

348

256

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu programów określonych świadczeń

(2 739)

(2 292)

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu innych długoterminowych świadczeń pracowniczych

(5 537)

1 315

Zmiana stanu rezerw na niewykorzystane urlopy

32

197

Zmiana stanu rezerw na nagrodę roczną i premię motywacyjną

368

323

Pozostałe

15 023

15 126

 

294 017

294 337

Średnie zatrudnienie

2 525

2 546

 

*   Dane finansowe przekształcone w wyniku połączenia Spółek opisanego w punkcie 3.1 Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

W pozycji Pozostałe Spółka ujmuje koszty:

  odzieży ochronnej i roboczej,

  posiłków profilaktycznych i regeneracyjnych,

  składek na pracowniczy program emerytalny,

  specjalistycznych badań lekarskich,

  inne koszty świadczeń pracowniczych.

Nota 2.3 Uzgodnienie kosztów leasingu
 

za okres
od 01.01.2021
do 31.12.2021

za okres
od 01.01.2020
do 31.12.2020

 

 

przekształcone*

Amortyzacja składników aktywów z tytułu prawa do użytkowania

(4 205)

(4 036)

Koszty odsetkowe od zobowiązań leasingowych

(3 598)

(2 892)

Razem

(7 803)

(6 928)

*   Dane finansowe przekształcone w wyniku połączenia Spółek opisanego w punkcie 3.1 Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

 

Nota 3 Pozostałe przychody operacyjne

Polityka rachunkowości

Pozostałe przychody operacyjne obejmują przychody, które nie zostały zakwalifikowane do działalności operacyjnej i finansowej.

Pozostałe przychody operacyjne
 

za okres
od 01.01.2021
do 31.12.2021

za okres
od 01.01.2020
do 31.12.2020

 

 

przekształcone*

Rozwiązane odpisy aktualizujące

 

 

Wartości niematerialne

-

78

Rzeczowe aktywa trwałe

-

12 918

Pozostałe należności

246

1 593

 

246

14 589

Pozostałe przychody operacyjne

 

 

Zysk z tytułu zmiany wartości nieruchomości inwestycyjnych

-

145

Odszkodowania i kary umowne

1 461

899

Przychody z tytułu dzierżawy nieruchomości inwestycyjnych

3 393

2 932

Rozwiązanie rezerw

246

6 485

Dotacje

2 262

3 455

Pozostałe

11 826

9 567

 

19 188

23 483

 

19 434

38 072

*   Dane finansowe przekształcone w wyniku połączenia Spółek opisanego w punkcie 3.1 Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

Główną pozycję w pozostałych przychodach operacyjnych stanowi zwrot nakładów na modernizację torów w kwocie 10 832 tys. zł.

Nota 4 Pozostałe koszty operacyjne

Polityka rachunkowości

Pozostałe koszty operacyjne obejmują koszty, które nie zostały zakwalifikowane do działalności operacyjnej i finansowej.

Pozostałe koszty operacyjne
 

za okres
od 01.01.2021
do 31.12.2021

za okres
od 01.01.2020
do 31.12.2020

 

 

przekształcone*

Inwestycje zaniechane i wynik ze zbycia aktywów

6 131

2 898

Utworzone odpisy aktualizujące

 

 

Rzeczowe aktywa trwałe

2 497

143

Pozostałe należności

494

25

 

2 991

168

Pozostałe koszty operacyjne

 

 

Straty z tytułu zmiany wartości nieruchomości inwestycyjnych

331

-

Kary i odszkodowania

3 209

3 869

Przestoje instalacji

150

149

Koszty utrzymania nieruchomości inwestycyjnych

2 126

1 641

Koszty usuwania skutków awarii

6 719

6 102

Utworzone rezerwy

7 718

122

Pozostałe

1 883

1 215

 

22 136

13 098

 

31 258

16 164

*   Dane finansowe przekształcone w wyniku połączenia Spółek opisanego w punkcie 3.1 Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

Inwestycje zaniechane i wynik ze zbycia aktywów to przede wszystkim wartość inwestycji zaniechanej związanej z rzeczowymi aktywami trwałymi oraz wartościami materialnymi.

W pozycji koszty usuwania skutków awarii główną pozycję stanowią koszty związane z usuwaniem awarii reaktora, awarii suszarni obrotowej, awarii zbiornika siarki oraz wentylatorów oparów w kwocie  4 352 tys. zł w Jednostce Biznesowej Nawozy oraz awarii kotłów w Jednostce Biznesowej Nitro w kwocie 1 284 tys. zł.

Nota 5 Przychody finansowe

Polityka rachunkowości

Przychody finansowe obejmują odsetki należne z tytułu zainwestowanych przez Spółkę środków pieniężnych, pożyczek, innych oprocentowanych instrumentów, należne dywidendy, zyski z tytułu zbycia dostępnych do sprzedaży instrumentów finansowych, zyski z tytułu zmiany wartości godziwej instrumentów finansowych wycenianych przez wynik finansowy, zyski z tytułu różnic kursowych oraz zyski dotyczące instrumentów zabezpieczających (za wyjątkiem kontraktów na prawa do emisji CO2 ), które ujmowane są w sprawozdaniu z całkowitych dochodów (zyski i straty).

Przychody z tytułu odsetek wykazuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów (zyski i straty) według zasady memoriałowej, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Dochód z tytułu dywidend ujmuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów (zyski i straty) w momencie, kiedy Spółka nabywa prawo do jej otrzymania.

Przychody finansowe
 

za okres
od 01.01.2021
do 31.12.2021

za okres
od 01.01.2020
do 31.12.2020

 

 

przekształcone*

Przychody odsetkowe

 

 

Odsetki od pożyczek

33 376

12 016

Odsetki od należności z tytułu dostaw i usług

88

181

Pozostałe przychody odsetkowe

156

1 893

 

33 620

14 090

Zyski ze sprzedaży inwestycji finansowych

-

539

Zysk z wyceny aktywów i zobowiązań finansowych

 

 

Straty z wyceny aktywów finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie

(2 565)

(3 718)

Zyski z wyceny instrumentów pochodnych wycenianych w wartości godziwej

11 098

26 300

 

8 533

22 582

Pozostałe przychody finansowe

 

 

Dywidendy otrzymane

14 216

12 493

Poręczenia kredytów

1 925

2 215

Pozostałe przychody finansowe

1 929

996

 

18 070

15 704

 

60 223

52 915

 

*   Dane finansowe przekształcone w wyniku połączenia Spółek opisanego w punkcie 3.1 Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

W zyskach z wyceny instrumentów pochodnych główną kwotę stanowi wycena opcji na akcje spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. (szczegółowo opisano w nocie 28.5).

W pozycji Dywidendy otrzymane ujęto dywidendy od spółki stowarzyszonej.

W pozycji Poręczenia kredytów ujęto wynagrodzenie za poręczenie kredytu w Grupie Azoty S.A.

Nota 6 Koszty finansowe

Polityka rachunkowości

Koszty finansowe obejmują odsetki płatne z tytułu zadłużenia, leasingu, odwracanie dyskonta z tytułu rezerw, straty z tytułu różnic kursowych, straty z tytułu zmiany wartości godziwej instrumentów finansowych wycenianych przez wynik finansowy oraz odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych. Wszystkie koszty z tytułu odsetek są ustalane w oparciu o efektywną stopę procentową.

Koszty finansowe, które bezpośrednio można przyporządkować nabyciu, wytworzeniu danego składnika aktywów włącza się do ceny nabycia, wytworzenia tego składnika aktywów. Pozostałe koszty finansowania zewnętrznego Spółka ujmuje jako koszt w okresie, w którym zostały poniesione.

Koszty finansowe
 

za okres
od 01.01.2021
do 31.12.2021

za okres
od 01.01.2020
do 31.12.2020

 

 

przekształcone*

Koszty odsetkowe

 

 

Odsetki od kredytów i kredytów w rachunku bieżącym

529

907

Odsetki od cash poolingu

436

586

Odsetki od pożyczek

7 111

5 063

Odsetki od zobowiązań z tytułu leasingu

3 598

2 892

Koszty odsetkowe zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych

1 156

1 205

Pozostałe koszty odsetkowe

3 640

1 174

 

16 470

11 827

Pozostałe koszty finansowe

 

 

Strata na różnicach kursowych

3 323

4 594

Dyskonto rezerw

19

2 842

Prowizja za gotowość do udzielenia finansowania wewnątrzgrupowego

1 086

1 960

Szacowana strata kredytowa z tytułu udzielonych gwarancji
i poręczeń wewnątrzgrupowych zgodnie z MSSF 9

-

1 605

Pozostałe koszty finansowe

261

587

 

4 689

11 588

 

21 159

23 415

W pozycji pozostałe koszty odsetkowe ujęto między innymi odsetki od faktoringu w wysokości 1 456 tys. zł, odsetki od zobowiązań z tytułu dostaw i usług w wysokości 1 076 tys. zł oraz odsetki od zobowiązań do budżetu w wyskokości 1 107 tys. zł.
 

za okres
od 01.01.2021
do 31.12.2021

za okres
od 01.01.2020
do 31.12.2020

Strata na różnicach kursowych

 

 

(Zysk)/Strata na różnicach kursowych zrealizowanych

2 286

(1 719)

(Zysk)/Strata na zrealizowanych transakcjach zabezpieczających

(592)

632

Strata z wyceny na dzień bilansowy należności i zobowiązań
z tytułu kredytów i pożyczek

1 466

5 897

(Zysk)/Strata z wyceny na dzień bilansowy - pozostałe tytuły

163

(216)

 

3 323

4 594

Nota 7 Podatek dochodowy

Nota 7.1 Podatek dochodowy wykazywany w rachunku zysków i strat

Polityka rachunkowości

Podatek dochodowy obejmuje część bieżącą i część odroczoną. Bieżący i odroczony podatek dochodowy ujmowany jest w rachunku zysków i strat bieżącego okresu, z wyjątkiem sytuacji, kiedy dotyczy połączenia jednostek oraz pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale własnym lub jako inne całkowite dochody.

Podatek bieżący stanowi zobowiązanie podatkowe z tytułu dochodu do opodatkowania za dany rok, ustalone przy zastosowaniu stawek podatkowych obowiązujących na dzień bilansowy oraz korekty podatku dotyczącego lat ubiegłych. Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) danego roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego zysku (straty) brutto w związku z wyłączeniem przychodów podlegających opodatkowaniu i kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów w latach następnych oraz pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu.

Podatek odroczony wyliczany jest w związku z różnicami przejściowymi pomiędzy wartością aktywów i zobowiązań ustalaną dla celów księgowych a ich wartością ustalaną dla celów podatkowych. Podatek odroczony nie jest ujmowany w przypadku:

1.  początkowego ujęcia aktywów lub zobowiązań, które nie wpływają ani na zysk księgowy ani na dochód do opodatkowania pochodzących z transakcji, która nie jest połączeniem jednostek,

2.  różnic przejściowych wynikających z inwestycji w jednostkach zależnych i współkontrolowanych w zakresie, w którym nie jest prawdopodobne, że zostaną one zbyte w dającej się przewidzieć przyszłości,

3.  różnic przejściowych powstałych w związku z początkowym ujęciem wartości firmy.

Dochody uzyskiwane z działalności w specjalnych strefach ekonomicznych mogą być zwolnione z podatku dochodowego do wysokości określonej w przepisach dotyczących specjalnych stref ekonomicznych. Przyszłe korzyści z tytułu zwolnienia z podatku dochodowego traktowane są jako ulga inwestycyjna i ujmowane, przez analogię, w oparciu o MSR 12, jako aktywa z tytułu podatku odroczonego.

Ujęta kwota podatku odroczonego opiera się na oczekiwaniach co do sposobu realizacji wartości bilansowej aktywów i pasywów, przy zastosowaniu stawek podatkowych obowiązujących lub uchwalonych na dzień bilansowy.

Aktywa z tytułu podatku odroczonego są ujmowane do wysokości, do której jest prawdopodobne, iż osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który pozwoli na realizację różnic przejściowych. Aktywa z tytułu podatku odroczonego obniża się w zakresie, w jakim nie jest prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania różnic przejściowych. Takie obniżki koryguje się w górę w zakresie, w jakim uzyskanie wystarczającego dochodu do opodatkowania staje się prawdopodobne.

Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego podlegają wzajemnej kompensacie, jeżeli Spółka posiada tytuł uprawniający ją do ich jednoczesnego uwzględniania przy obliczaniu kwoty zobowiązania podatkowego oraz gdy dotyczą podatku dochodowego nałożonego przez tę sama władzę podatkową. Aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku nie są dyskontowane i są prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako aktywa trwałe lub zobowiązania długoterminowe.

Podatek dochodowy wykazywany w rachunku zysków i strat

 
 

za okres
od 01.01.2021
do 31.12.2021

za okres
od 01.01.2020
do 31.12.2020

Bieżący podatek dochodowy

 

 

Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego

35 269

8 795

Korekty dotyczące podatku bieżącego
z lat ubiegłych

(1 103)

150

Odroczony podatek dochodowy

 

 

Odroczony podatek dochodowy związany z powstaniem i odwróceniem różnic przejściowych

(607)

12 417

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat

33 559

21 362


 

Nota 7.2 Efektywna stopa podatkowa
 

za okres
od 01.01.2021
do 31.12.2021

za okres
od 01.01.2020
do 31.12.2020

 

 

przekształcone*

Zysk przed opodatkowaniem

196 758

104 316

Podatek obliczony według obowiązującej stawki podatkowej

37 384

19 820

Efekt podatkowy przychodów trwale niebędących przychodami według przepisów podatkowych (+/-)

(9 065)

(13 182)

Efekt podatkowy kosztów trwale niestanowiących kosztów uzyskania według przepisów podatkowych (+/-)

5 921

6 917

Rozwiązanie aktywa na odliczenia straty podatkowej (+)

-

2 147

Rozpoznanie (utworzenie) aktywa z tytułu pomocy publicznej podlegającej odliczeniu w przyszłych okresach (-) - strefa, ulga badawcza, inne jeżeli występują

(158)

-

Rozwiązanie aktywa z tytułu pomocy publicznej (+) - strefa, ulga badawcza, inne jeżeli występują

386

-

Efekt podatkowy - Dotacje ogółem (-)

(71)

-

Efekt podatkowy - przekazanych darowizn podlegających odliczeniu

(56)

(77)

Korekty dotyczące podatku dochodowego z lat ubiegłych (+/-) ujęte w bieżącym okresie

(1 103)

150

Efekt podatkowy- Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym niebędące przychodami bilansowymi w danym okresie (+/-) - nie wymienione

125

-

Efekt podatkowy - Koszty uznane za koszty podatkowe niebędące kosztami bilansowymi w danym okresie (+/-) - nie wymienione

(29)

4 917

Efekt podatkowy kosztów i przychodów na które w latach poprzednich nie utworzono aktywa lub rezerwy na podatek odroczony (+/-)*

1 070

335

Pozostałe (+/-)

(845)

335

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat

33 559

21 362

Efektywna stopa podatkowa

17,1%

20,5%

*   Dane finansowe przekształcone w wyniku połączenia Spółek opisanego w punkcie 3.1 Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

Stawka podatku mająca zastosowanie w odniesieniu do dochodów Spółki, obowiązująca w okresie sprawozdawczym objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym wynosi 19%. Efektywna stopa podatkowa za rok 2021 wyniosła 17,1%. W okresie sprawozdawczym utworzono rezerwę na podatek odroczony w kwocie 1 070 tys. zł z tytułu wyceny nieruchomości inwestycyjnych włączonych do Spółki po przejęciu spółki Supra Sp. z o.o., która wpłynęła na zwiększenie efektywnej stopy podatkowej. Jednocześnie w okresie sprawozdawczym ujęto korektę podatku dochodowego z lat ubiegłych w kwocie –1 103 tys. zł, na skutek złożonych deklaracji i korekt deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych. Dodatkowo w okresie sprawozdawczym w Spółce wystąpiły różnice trwałe:

- przychody trwale niestanowiące przychodów podatkowych – m.in. wycena instrumentów pochodnych - opcji CALL (szczegółowy opis w nocie 28 niniejszego sprawozdania) oraz otrzymana dywidenda od spółki zależnej, zwolniona na mocy art. 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

- koszty trwale niestanowiące kosztów podatkowych - m.in. wycena instrumentów pochodnych - opcji PUT (szczegółowy opis w nocie 28 niniejszego sprawozdania), wpłaty na PFRON, rezerwy na poczet potencjalnych przyszłych kar i odszkodowań z tytułu przekroczenia emisji gazów i pyłów do środowiska, składki na organizacje, do których przynależność nie jest obowiązkowa.

Nota 7.3 Podatek dochodowy wykazany w innych całkowitych dochodach
 

za okres
od 01.01.2021
do 31.12.2021

za okres
od 01.01.2020
do 31.12.2020

Podatek dochodowy odnoszący się do pozycji, które nie będą reklasyfikowane do rachunku zysków i strat (+/-)

 

 

Przeszacowanie zobowiązania/aktywa netto z tytułu programu określnonych świadczeń

3 020

(934)

Podatek dochodowy wykazany w innych całkowitych dochodach

3 020

(934)

 

 

Nota 7.4 Aktywa oraz rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

 

 

Aktywa(-)

Rezerwa(+)

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2020

Rzeczowe aktywa trwałe

(2 076)

(1 107)

48 401

42 731

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania

-

-

9 991

9 385

Nieruchomości inwestycyjne

-

-

8 323

3 360

Wartości niematerialne

(1)

(1)

469

555

Aktywa finansowe

-

-

15

1

Zapasy

(1 752)

(1 589)

-

-

Prawa majątkowe- prawa do emisji CO2

-

-

57 972

21 997

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe

(1 068)

(1 672)

1 659

2 670

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe

(82 082)

(39 702)

-

2

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

(13 314)

(15 864)

-

-

Rezerwy

(24 328)

(23 818)

4 917

4 917

Zobowiązania z tytułu leasingu

(12 811)

(10 118)

-

-

Instrumenty pochodne

(259)

(180)

-

-

Pozostałe

(1 559)

(1 483)

4

4

Aktywa (-)/Rezerwa (+) z tytułu podatku odroczonego

(139 250)

(95 534)

131 751

85 622

Kompensata

131 751

85 622

(131 751)

(85 622)

Aktywo (-) z tytułu podatku odroczonego ujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej

(7 499)

(9 912)

-

-

 


 

Nota 7.5 Zmiana różnic przejściowych

 

Zmiany różnic przejściowych ujęte w (+/-):

Stan na dzień

Rachunku zysków i strat

Innych całkowitych dochodach

Stan na dzień

01.01.2021

31.12.2021

Rzeczowe aktywa trwałe

41 624

4 701

-

46 325

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania

9 385

606

-

9 991

Nieruchomości inwestycyjne

3 360

3 149

1 814

8 323

Wartości niematerialne

554

(86)

-

468

Aktywa finansowe

1

14

-

15

Zapasy

(1 589)

(163)

-

(1 752)

Prawa majątkowe- prawa do emisji CO2

21 997

35 975

-

57 972

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe

998

(407)

-

591

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe

(39 700)

(42 382)

-

(82 082)

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

(15 864)

1 344

1 206

(13 314)

Rezerwy

(18 901)

(510)

-

(19 411)

Zobowiązania z tytułu leasingu

(10 118)

(2 693)

-

(12 811)

Instrumenty pochodne

(180)

(79)

-

(259)

Pozostałe

(1 479)

(76)

-

(1 555)

Aktywa (-)/Rezerwa (+) z tytułu podatku odroczonego

(9 912)

(607)

3 020

(7 499)

W okresie sprawozdawczym objętym niniejszym sprawozdaniem najistotniejsze zmiany aktywa na podatek odroczony dotyczyły utworzonej rezerwy z tytułu praw do emisji CO2 oraz zobowiązań z tytułu leasingu. Zmniejszyła się kwota aktywa na podatek odroczony w pozycji „Świadczenia pracownicze” na skutek częściowego rozwiązania/wykorzystania rezerwy na świadczenia pracownicze.

Największe zmiany w obszarze rezerw na podatek odroczony nastąpiły w rzeczowych aktywach trwałych na skutek wyższej wartości bilansowej niż podatkowej składników majątku, w nieruchomościach inwestycyjnych w wyniku zmiany oceny możliwości realizacji różnic przejściowych aktywów włączonych do Spółki po przejęciu spółki Supra Sp. z o.o., w prawach majątkowych w związku ze zwiększeniem zapasów praw do emisji CO2 .

 

 

Zmiany różnic przejściowych ujęte w (+/-):

Stan na dzień

Rachunku zysków i strat

Innych całkowitych dochodach

Stan na dzień

01.01.2020

31.12.2020

Rzeczowe aktywa trwałe

30 934

10 690

-

41 624

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania

9 640

(255)

-

9 385

Nieruchomości inwestycyjne

3 191

169

-

3 360

Wartości niematerialne

628

(74)

-

554

Aktywa finansowe

(313)

314

-

1

Zapasy

(1 542)

(47)

-

(1 589)

Prawa majątkowe- prawa do emisji CO2

15 793

6 204

-

21 997

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe

(394)

1 392

-

998

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe

(26 111)

(13 589)

-

(39 700)

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

(14 863)

(67)

(934)

(15 864)

Rezerwy

(22 682)

3 781

-

(18 901)

Zobowiązania z tytułu leasingu

(10 226)

108

-

(10 118)

Instrumenty pochodne

-

(180)

-

(180)

Strata podatkowa

(5 453)

5 453

-

-

Pozostałe

3

(1 482)

-

(1 479)

Aktywa (-)/Rezerwa (+) z tytułu podatku odroczonego

(21 395)

12 417

(934)

(9 912)

 

 

Nota 7.6 Nieujęte aktywa/rezerwa z tytułu odroczonego podatku

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Spółka nie ujęła aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego od utworzonych w latach poprzednich odpisów aktualizujących wartość udziałów w spółkach zależnych, ponieważ nie występowały okoliczności wskazujące na możliwość realizacji tego aktywa w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie ujęto także aktywa z tytułu straty z działalności kapitałowej ze względu na niewielkie prawdopodobieństwo możliwości odliczenia straty w przyszłości.

Nota 8 Działalność zaniechana

W 2021 oraz 2020 roku w Spółce nie wystąpiła działalność zaniechana.

Nota 9 Zysk na jedną akcję

Kalkulacja podstawowego zysku przypadającego na jedną akcję dokonana została w oparciu o zysk netto akcjonariuszy Spółki oraz o średnią ważoną liczbę akcji na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego. Wielkości te zostały ustalone w sposób przedstawiony poniżej:

 
 

za okres
od 01.01.2021
do 31.12.2021

za okres
od 01.01.2020
do 31.12.2020

 

 

przekształcone*

Zysk netto

163 199

82 954

Liczba akcji na początek okresu

124 175 768

75 000 000

Emisja akcji

-

49 175 768

Liczba akcji na koniec okresu

124 175 768

124 175 768

Średnia ważona liczba akcji w okresie

124 175 768

122 832 168

Zysk na jedną akcję:

 

 

Podstawowy (zł)

1,31

0,67

Rozwodniony (zł)

1,31

0,68

*   Dane finansowe przekształcone w wyniku połączenia Spółek opisanego w punkcie 3.1 Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

Rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję

W okresie sprawozdawczym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku nie występują czynniki powodujące rozwodnienie zysku przypadającego na jedną akcję.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Nota 10 Rzeczowe aktywa trwałe

Polityka rachunkowości

Własne składniki rzeczowych aktywów trwałych

Składniki rzeczowych aktywów trwałych ujmuje się w księgach według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu utraty wartości. Cena nabycia obejmuje cenę zakupu składnika majątku oraz koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego do używania, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku i składowania. Rabaty, opusty oraz inne podobne zmniejszenia i odzyski zmniejszają cenę nabycia składnika aktywów. Koszt wytworzenia składnika rzeczowych aktywów trwałych oraz rzeczowych aktywów trwałych w budowie obejmuje ogół kosztów poniesionych przez Spółkę w okresie jego budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia poniesionych do dnia przyjęcia takiego składnika majątkowego do używania (lub do dnia bilansowego, jeśli składnik nie został jeszcze oddany do używania). Koszt wytworzenia obejmuje również w przypadkach, gdy jest to wymagane, wstępny szacunek kosztów demontażu i usunięcia składników rzeczowych aktywów trwałych oraz koszty renowacji miejsca w którym się znajdował, w stopniu jakim ujmuje się je jako rezerwę. Zakupione oprogramowanie, które jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania związanego z nim urządzenia jest aktywowane, jako część tego urządzenia.

W przypadku, gdy określony składnik rzeczowych aktywów trwałych składa się z odrębnych i istotnych części składowych o różnym okresie użytkowania, części te są traktowane jako odrębne składniki aktywów.

Dana pozycja rzeczowych aktywów trwałych może zostać usunięta ze sprawozdania z sytuacji finansowej po dokonaniu jej zbycia lub w przypadku, gdy nie są spodziewane żadne ekonomiczne korzyści wynikające z dalszego użytkowania takiego składnika aktywów. Zyski lub straty wynikłe ze sprzedaży/likwidacji lub zaprzestania użytkowania rzeczowych aktywów trwałych są określane, jako różnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży a wartością netto tych rzeczowych aktywów trwałych i są ujmowane odpowiednio jako pozostałe przychody operacyjne lub pozostałe koszty operacyjne w rachunku zysków i strat.

Rzeczowe aktywa trwałe w budowie dotyczą rzeczowych aktywów trwałych będących w toku budowy lub montażu i są wykazywane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy z tytułu utraty wartości. Rzeczowe aktywa trwałe w budowie nie podlegają amortyzacji do czasu zakończenia budowy i przekazania aktywa do używania.

Zaliczki na rzeczowe aktywa trwałe prezentowane są w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako należności długoterminowe.

Nakłady ponoszone w terminie późniejszym

Aktywowaniu podlegają poniesione w późniejszym okresie koszty wymienianych części składnika rzeczowych aktywów trwałych, które można wiarygodnie oszacować i jest prawdopodobne, że Spółka osiągnie korzyści ekonomiczne związane z wymienianymi składnikami rzeczowych aktywów trwałych. Pozostałe nakłady są ujmowane na bieżąco w rachunku zysków i strat jako koszt.

Amortyzacja

Amortyzacja jest naliczana metodą liniową przez szacowany okres użytkowania danego składnika rzeczowych aktywów trwałych, względnie jego istotnych i odrębnych części składowych. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w momencie, w którym dany składnik rzeczowych aktywów trwałych znajduje się w miejscu i stanie umożliwiającym jego wykorzystanie zgodnie z zamierzeniem Zarządu Jednostki. Zakończenie amortyzacji następuje nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową rzeczowego aktywa trwałego lub postawienia go w stan likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości rzeczowego aktywa trwałego.

Rzeczowe aktywa trwałe w budowie nie są amortyzowane.

Rzeczowe aktywa trwałe w momencie ich nabycia zostają podzielone na części składowe, o ile ich cena nabycia lub koszt wytworzenia są istotne w porównaniu z ceną nabycia lub kosztem wytworzenia całego rzeczowego aktywa trwałego. Wyodrębnione części składowe amortyzuje się osobno przez okres ich ekonomicznej użyteczności.

Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych

Wartość bilansowa aktywów Spółki, za wyjątkiem zapasów, aktywów z tytułu podatku odroczonego i instrumentów finansowych, dla których stosuje się inne zasady, poddawana jest analizie na każdy dzień bilansowy w celu stwierdzenia, czy występują przesłanki wskazujące na utratę ich wartości. W przypadku wystąpienia takich przesłanek Spółka dokonuje szacunku wartości odzyskiwalnej poszczególnych aktywów lub ośrodków wypracowujących środki pieniężne (OWŚP). Szacunki wartości odzyskiwalnej w odniesieniu do OWŚP zawierających wartości firmy i wartości niematerialne, które nie są jeszcze oddane do użytkowania oraz o nieokreślonym okresie użytkowania dokonywane są corocznie na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego.

Odpisy z tytułu utraty wartości rozpoznawane są w każdym wypadku, w którym wartość bilansowa składnika aktywów lub związanego z nim OWŚP przewyższa jego wartość odzyskiwalną.

Wartość odzyskiwalna aktywów lub OWŚP definiowana jest jako większa z ich wartości netto możliwej do uzyskania ze sprzedaży oraz ich wartości użytkowej. Przy szacowaniu wartości użytkowej przyszłe przepływy pieniężne dyskontowane są przy użyciu stopy procentowej przed opodatkowaniem, która odzwierciedla aktualną rynkową ocenę wartości pieniądza w czasie oraz czynniki ryzyka charakterystyczne dla danego składnika aktywów lub OWŚP. Dla celów przeprowadzania testów na utratę wartości, aktywa grupuje się do najmniejszych możliwych do określenia zespołów aktywów generujących wpływy pieniężne w znacznym stopniu niezależnie od innych aktywów lub OWŚP. Aktywa wspólne (korporacyjne) Spółki nie generują osobnych wpływów pieniężnych i są użytkowane przez więcej niż jeden OWŚP. Aktywa wspólne są przypisane do OWŚP na bazie jednolitych i zasadnych przesłanek i podlegają testom na utratę wartości jako element testowanych OWŚP, do których są przypisane.

Odpisy z tytułu utraty wartości są ujmowane w rachunku zysków i strat. Utrata wartości ośrodka wypracowującego środki pieniężne jest w pierwszej kolejności ujmowana jako zmniejszenie wartości firmy przypisanej do tego ośrodka (grupy ośrodków), a następnie jako zmniejszenie wartości księgowej pozostałych aktywów tego ośrodka (grupy ośrodków) na zasadzie proporcjonalnej.

Odpis aktualizujący wartość firmy z tytułu utraty wartości nie jest odwracany. W odniesieniu do innych aktywów, odpisy z tytułu utraty wartości ujęte w poprzednich okresach, są poddawane na koniec każdego okresu sprawozdawczego ocenie, czy zaszły przesłanki wskazujące na zmniejszenie utraty wartości lub jej całkowite odwrócenie. Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości jest odwracany, jeżeli zmieniły się szacunki zastosowane do określenia wartości odzyskiwalnej. Odpis z tytułu utraty wartości odwracany jest tylko do wysokości wartości początkowej składnika aktywów pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne, jaka byłaby wykazana w sytuacji, gdyby odpis z tytułu utraty wartości nie został ujęty.

Wartość bilansowa

  

na dzień
31.12.2021

na dzień
31.12.2020

 

 

przekształcone*

Grunty

615

615

Budynki i budowle

499 429

507 054

Maszyny i urządzenia

795 742

809 658

Środki transportu

5 341

6 284

Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe

10 473

10 486

 

1 311 600

1 334 097

Rzeczowe aktywa trwałe w budowie

209 803

152 372

 

1 521 403

1 486 469

*   Dane finansowe przekształcone w wyniku połączenia Spółek opisanego w punkcie 3.1 Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

 

Zestawienie netto rzeczowych aktywów trwałych

 

Grunty

Budynki i budowle

Maszyny i urządzenia

Środki transportu

Pozostałe

Rzeczowe aktywa trwałe w budowie

Razem

rzeczowe aktywa

trwałe

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2021 roku

615

507 054

809 658

6 284

10 486

152 372

1 486 469

Zwiększenia, w tym (+):

-

24 205

89 394

113

2 341

175 942

291 995

Zwiększenia z tytułu nabycia, wytworzenia, oddania do eksploatacji

-

23 185

87 872

109

2 336

175 942

289 444

Zwiększenia z tytułu odwrócenia i wykorzystania odpisu aktualizującego

-

235

1 522

4

4

-

1 765

Zwiększenia pozostałe

-

785

-

-

1

-

786

Zmniejszenia, w tym (-):

-

(31 830)

(103 310)

(1 056)

(2 354)

(118 511)

(257 061)

Amortyzacja

-

(26 206)

(97 704)

(1 053)

(2 351)

-

(127 314)

Zmniejszenia stanu z tytułu zbycia

-

-

(696)

(2)

-

-

(698)

Zmniejszenia stanu z tytułu likwidacji

-

(925)

(2 651)

(1)

(3)

-

(3 580)

Zmniejszenia z tytułu oddania do eksploatacji

-

-

-

-

-

(113 229)

(113 229)

Zmniejszenia z tytułu utworzenia odpisu aktualizującego

-

(238)

(2 259)

-

-

-

(2 497)

Zmniejszenie z tytułu przekwalifikowania z innych pozycji

-

-

-

-

-

(284)

(284)

Zmniejszenia pozostałe

-

(4 461)

-

-

-

(4 998)

(9 459)

Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2021 roku

615

499 429

795 742

5 341

10 473

209 803

1 521 403

Główną pozycję w zwiększeniach pozostałych w kwocie 641 tys. zł stanowi zmiana szacowanych kosztów rekultywacji i likwidacji składowisk fosfogipsu i siarczanu.

W pozycji zmniejszenia pozostałe dla budynków i budowli w kwocie 4 461 tys. zł ujęto zmianę szacowanych kosztów rekultywacji i likwidacji składowisk fosfogipsu i siarczanu. W pozycji zmniejszenia pozostałe dla rzeczowych aktywów trwałych w budowie w kwocie 4 998 tys. zł ujęto zaniechanie inwestycji.

 

Dane przekształcone*

 

Grunty

Budynki i budowle

Maszyny i urządzenia

Środki transportu

Pozostałe

Rzeczowe aktywa trwałe w budowie

Razem

rzeczowe aktywa

trwałe

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2020 roku

615

490 260

821 893

7 380

11 106

61 054

1 392 308

Zwiększenia, w tym (+):

-

44 015

85 723

192

1 894

207 262

339 086

Zwiększenia z tytułu nabycia, wytworzenia, oddania do eksploatacji

-

32 383

79 480

190

1 755

207 262

321 070

Zwiększenia z tytułu odwrócenia i wykorzystania odpisu aktualizującego

-

7 041

6 243

2

139

-

13 425

Zwiększenia pozostałe

-

4 591

-

-

-

-

4 591

Zmniejszenia, w tym (-):

-

(27 221)

(97 958)

(1 288)

(2 514)

(115 944)

(244 925)

Amortyzacja

-

(26 558)

(97 339)

(1 288)

(2 510)

-

(127 695)

Zmniejszenia stanu z tytułu likwidacji

-

(1)

(619)

-

(4)

-

(624)

Zmniejszenia z tytułu oddania do eksploatacji

-

-

-

-

-

(114 499)

(114 499)

Zmniejszenia z tytułu utworzenia odpisu aktualizującego

-

-

-

-

-

(143)

(143)

Zmniejszenia z tytułu przekwalifikowania na nieruchomości inwestycyjne

-

(144)

-

-

-

-

(144)

Zmniejszenia pozostałe

-

(518)

-

-

-

(1 302)

(1 820)

Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2020 roku

615

507 054

809 658

6 284

10 486

152 372

1 486 469

*   Dane finansowe przekształcone w wyniku połączenia Spółek opisanego w punkcie 3.1 Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

 

Zestawienie rzeczowych aktywów trwałych

 

Grunty

Budynki i budowle

Maszyny i urządzenia

Środki transportu

Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe w budowie

Razem

Stan na dzień 31.12.2021

 

 

 

 

 

 

 

Wartość bilansowa brutto

615

1 120 567

2 189 653

19 792

52 227

215 079

3 597 933

Skumulowane umorzenie (-)

-

(543 906)

(1 294 896)

(14 214)

(39 140)

-

(1 892 156)

Odpisy z tytułu utraty wartości (-)

-

(77 232)

(99 015)

(237)

(2 614)

(5 276)

(184 374)

Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2021 roku

615

499 429

795 742

5 341

10 473

209 803

1 521 403

 

Dane przekształcone*

Stan na dzień 31.12.2020

 

 

 

 

 

 

 

Wartość bilansowa brutto

615

1 102 978

2 123 581

18 844

50 653

157 648

3 454 319

Skumulowane umorzenie (-)

-

(518 695)

(1 215 645)

(12 319)

(37 549)

-

(1 784 208)

Odpisy z tytułu utraty wartości (-)

-

(77 229)

(98 278)

(241)

(2 618)

(5 276)

(183 642)

Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2020 roku

615

507 054

809 658

6 284

10 486

152 372

1 486 469

*   Dane finansowe przekształcone w wyniku połączenia Spółek opisanego w punkcie 3.1 Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

Wartość bilansowa brutto wszystkich, w pełni zamortyzowanych, rzeczowych aktywów trwałych będących nadal w użytkowaniu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 993 460 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiła 903 681 tys. zł).

 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości i ich wykorzystanie

  

Grunty

Budynki i budowle

Maszyny i urządzenia

Środki transportu

Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe w budowie

Razem

Wartość odpisów na dzień 01.01.2021 roku

-

77 229

98 278

241

2 618

5 276

183 642

Odpis aktualizujący ujęty w rachunku zysków i strat

-

238

2 259

-

-

-

2 497

Odwrócenie odpisu aktualizującego ujęte w rachunku zysków i strat (-)

-

(235)

(1 522)

(4)

(4)

-

(1 765)

Wartość odpisów na dzień 31.12.2021 roku

-

77 232

99 015

237

2 614

5 276

184 374

 

 

 

 

 

 

 

 

Wartość odpisów na dzień 01.01.2020 roku

-

84 270

104 521

243

2 757

5 133

196 924

Odpis aktualizujący ujęty w rachunku zysków i strat

-

-

-

-

-

143

143

Odwrócenie odpisu aktualizującego ujęte w rachunku zysków i strat (-)

-

(7 041)

(6 243)

(2)

(139)

-

(13 425)

Wartość odpisów na dzień 31.12.2020 roku

-

77 229

98 278

241

2 618

5 276

183 642

W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2021 roku Spółka spisała rzeczowe aktywa trwałe w budowie w kwocie 4 797 tys. zł oraz środki trwałe w kwocie 506 tys. zł, w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

 

W okresach objętych niniejszym sprawozdaniem Spółka otrzymała 682 tys. zł od stron trzecich z tytułu odszkodowań za spadek wartości lub utratę elementów rzeczowego majątku trwałego.

Odpisy aktualizujące tworzy się, gdy istnieją przesłanki wystąpienia utraty wartości oraz gdy w wyniku testu na utratę wartości oszacowana wartość odzyskiwalna jest mniejsza niż wartość bilansowa składnika rzeczowych aktywów trwałych lub gdy z indywidualnej analizy wynika, że składnik majątku utracił przydatność. Odpisy odnoszone są w pozostałe koszty operacyjne.

Zmniejszenie odpisów może być efektem ich rozwiązania, w przypadku gdy oszacowana wartość odzyskiwalna jest wyższa niż wartość bilansowa lub wykorzystania ze względu na likwidację składnika rzeczowych aktywów trwałych uprzednio objętego odpisem. Rozwiązanie odpisów następuje w pozostałe przychody operacyjne.

Nakłady na istotne rzeczowe aktywa trwałe w budowie

Do najistotniejszych poniesionych w 2021 roku nakładów inwestycyjnych składających się na rzeczowe aktywa trwałe w budowie należą:
 

za okres
od 01.01.2021
do 31.12.2021

za okres
od 01.01.2020
do 31.12.2020

Rozbudowa instalacji wody zdemineralizowanej

34 866

59 122

Modernizacja stacji elektroenergetycznej

26 540

19 973

Wymiana wieży absorpcyjnej

5 436

10 409

Zakup i montaż nowego zbiornika na wodę

5 431

-

Taca obiektu budowlanego wraz z odstojnikiem szlamu

-

9 494

Modernizacja torów oraz infrastruktury kolejowej

5 104

5 733

 

77 377

104 731

 

ZabezpieczeniaTytuł zobowiązania/ograniczenia w dysponowaniu

na dzień
31.12.2021

na dzień
31.12.2020

Pożyczka/hipoteki

11 413

13 963

Pożyczka/zastaw rejestrowy

12 565

14 361

 

23 978

28 324

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zabezpieczenia ustanowione na majątku Spółki (hipoteka na nieruchomościach oraz zastaw rejestrowy na majątku ruchomym) związane są z umową pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Pozostałe umowy kredytowe oraz pożyczki zgodnie z wymogami Umowy o Finansowanie Wewnątrzgrupowe wolne są od zabezpieczeń tego typu.

Nota 11 Aktywa z tytułu prawa do użytkowania

Polityka rachunkowości

W momencie zawarcia umowy Spółka ocenia czy umowa jest leasingiem lub czy zawiera elementy, które mogą być leasingiem. Umowa jest leasingiem lub zawiera leasing, jeżeli na jej mocy przekazuje się prawo do użytkowania zidentyfikowanego składnika aktywów na dany okres w zamian za wynagrodzenie. Oceniając, czy umowa przekazuje prawa do użytkowania zidentyfikowanego aktywa, Spółka określa:

  Identyfikowalność aktywa, które może być określone jednoznacznie w umowie lub które można zidentyfikować w sposób dorozumiany w momencie, w którym składnik aktywów udostępnia się do użytkowania (np. protokół zdawczo-odbiorczy). Aktywo musi być fizycznie odrębne lub reprezentować zasadniczo całą zdolność użytkową danego składnika aktywów, przez co zapewnia klientowi zasadniczo wszystkie korzyści ekonomiczne z użytkowania. Jeżeli dostawca ma znaczące prawo do zastąpienia składnika aktywów przez cały okres użytkowania, to aktywo nie jest identyfikowalne.

  Prawo do uzyskiwania zasadniczo wszystkich korzyści ekonomicznych z użytkowania składnika aktywów przez okres leasingu.

  Prawo do kierowania użytkowaniem aktywa - Spółka ma takie prawo, kiedy ma prawo do podejmowania decyzji w jaki sposób i w jakim celu wykorzystuje się składnik aktywów przez cały okres użytkowania. W rzadkich wypadkach, kiedy podjęto wcześniej decyzje w jaki sposób i w jakim celu wykorzystuje się składnik aktywów, Spółka ma prawo do kierowania użytkowaniem, kiedy:

  ma prawo do posługiwania się składnikiem aktywów (lub do pokierowania innymi, aby posługiwali się składnikiem aktywów w ustalony przez nią sposób) przez cały okres użytkowania, a dostawca nie ma prawa zmieniać jej poleceń dotyczących posługiwania się składnikiem aktywów, lub

  zaprojektowała składnik aktywów w sposób, który z góry określa, w jaki sposób i w jakim celu składnik aktywów będzie wykorzystywany przez cały okres użytkowania.

Spółka ustala nieodwołalny okres leasingu uwzględniając okresy, których dotyczy opcja przedłużenia leasingu oraz okresy, których dotyczy opcja wypowiedzenia leasingu.

W przypadku prawa do użytkowania aktywa, w dacie rozpoczęcia leasingu Spółka ujmuje prawa do użytkowania aktywa oraz zobowiązanie z tytułu leasingu.

Prawa do użytkowania zidentyfikowanego aktywa wycenia się początkowo według kosztu. Koszt składnika aktywów z tytułu prawa do użytkowania obejmuje kwotę początkowej wyceny zobowiązania z tytułu leasingu, wszelkie opłaty leasingowe zapłacone w dacie rozpoczęcia lub przed tą datą, pomniejszone o wszelkie otrzymane zachęty leasingowe, początkowe koszty bezpośrednie poniesione przez leasingobiorcę oraz szacunek kosztów, które mają zostać poniesione przez leasingobiorcę w związku z demontażem i usunięciem bazowego składnia aktywów, przeprowadzeniem renowacji miejsca, w którym się znajdował lub przeprowadzeniem renowacji składnika aktywów do stanu wymaganego przez warunki leasingu.

Prawo do użytkowania składnika aktywów wycenione według kosztu jest następnie pomniejszane o łączne odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) wyliczane metodą liniową. Składnik aktywa z tytułu prawa do użytkowania amortyzowany jest od daty rozpoczęcia leasingu do końca okresu użytkowania tego składnika lub do końca okresu leasingu, w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza. Szacowany okres użytkowania prawa do użytkowania składnika aktywów jest określany na takich samych zasadach, jak szacunki okresu użytkowania środków trwałych z uwzględnieniem okresu na który zawarta jest umowa leasingu. Dodatkowo, prawo do użytkowania składnika aktywów jest testowane na utratę wartości i korygowane o odpisy z tytułu utraty wartości, w przypadku ich wystąpienia oraz korygowane z tytułu aktualizacji wyceny zobowiązania z tytułu leasingu.

Wartość bilansowa 

na dzień
31.12.2021

na dzień
31.12.2020

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania, w tym:

 

 

Prawo wieczystego użytkowania gruntów

56 147

49 580

Budynki i budowle

372

386

Maszyny i urządzenia

37

69

Środki transportu

1 092

4 420

 

57 648

54 455

 

 

Zestawienie netto aktywów z tytułu prawa do użytkowania
 

Prawo wieczystego użytkowania gruntów

Budynki i budowle

Maszyny i urządzenia

Środki transportu

Razem

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2021 roku

49 580

386

69

4 420

54 455

Zwiększenia, w tym (+):

7 462

-

23

-

7 485

Zwiększenia z tytułu zawarcia nowych umów

-

-

23

-