Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Raporty bieżące
55/2020
09.10.2020 17:20
Raport bieżący 55/2020
Zawarcie aneksu do Umowy EPC przez Spółkę Zależną
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 53/2020 z dnia 7 października 2020 r., Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 9 października 2020 r. przez spółkę zależną Emitenta i Grupy Azoty S.A. – spółkę Grupa Azoty Polyolefins S.A. (dalej: „Spółka Zależna”) aneksu do umowy o kompleksową realizację projektu Polimery Police z dnia 11 maja 2019 r. (dalej: „Umowa EPC”), o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 26/2019 z dnia 11 maja 2019 r., zawartej pomiędzy Spółką Zależną i Hyundai Engineering Co., Ltd. (dalej: „Wykonawca”).

Aneks do Umowy EPC przewiduje m.in.: zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę 33,2 mln EUR oraz wydłużenie harmonogramu realizacji projektu „Polimery Police” o 3 miesiące.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje o spełnieniu warunków niezbędnych do zawarcia aneksu do Umowy EPC, wskazanych w raporcie bieżącym nr 53/2020 z dnia 7 października 2020 r., tj. uzyskaniu zgód Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Spółki Zależnej oraz zawarciu stosownych aneksów do umowy inwestycyjnej oraz umowy akcjonariuszy, o podpisaniu których Emitent informował w raporcie bieżącym 38/2020 z dnia 31 maja 2020 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr L 173/1 ze zm.).

54/2020
07.10.2020 20:40
Raport bieżący 54/2020
Zawarcie umowy pomiędzy wierzycielami oraz dokumentów zabezpieczeń przez Emitenta i spółkę zależną Emitenta - Grupa Azoty Polyolefins S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2020 z dnia 31 maja 2020 r., Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 7 października 2020 r. zawarta została umowa pomiędzy wierzycielami (ang. Intercreditor Agreement) („Umowa Pomiędzy Wierzycielami”) pomiędzy spółką zależną od Emitenta i Grupy Azoty S.A. („Grupa Azoty”) – spółka Grupa Azoty Polyolefins S.A. („Spółka Zależna”) a konsorcjum instytucji finansowych, w skład którego wchodzą: Alior Bank S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A. („Bank Pekao”), BNP Paribas Bank Polska S.A., Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. Oddział w Polsce, mBank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A., PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 oraz Santander Bank Polska S.A. („Konsorcjum”) oraz ICBC Standard Bank PLC, Grupą Azoty S.A., Emitentem, Hyundai Engineering Co., Ltd., Korea OverseasInfrastructure& Urban Development Corporation oraz Grupą Lotos S.A.

Zawarcie Umowy Pomiędzy Wierzycielami jest kolejnym etapem procesu, który ma doprowadzić do udostępnienia uprzywilejowanego finansowania dłużnego na realizację projektu inwestycyjnego „Polimery Police” („Projekt”) w formule projectfinance. Finansowanie dłużne na realizację Projektu w formie: (i) kredytu terminowego w EUR w maksymalnej kwocie 487.800.000 EUR; (ii) kredytu terminowego w USD w maksymalnej kwocie 537.700.000 USD; (iii) kredytu obrotowego VAT w maksymalnej kwocie 150.000.000 PLN oraz (iv) kredytu obrotowego w maksymalnej kwocie 180.000.000 USD, które ma być udostępnione, zostało udzielone przezKonsorcjum na podstawie umowy kredytów z dnia 31 maja 2020roku zawartej pomiędzy, między innymi, Spółką Zależną jako kredytobiorcą a Konsorcjum jako kredytodawcami („Umowa Kredytów”), o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 37/2020 z dnia 31 maja 2020 r. Zawarcie Umowy Pomiędzy Wierzycielami jest jednym z warunków uruchomienia środków z Umowy Kredytów.

Warunkiem uruchomienia środków z Umowy Kredytów jest również, między innymi, zawarcie odpowiednich dokumentów zabezpieczeń przewidzianych w Umowie Kredytów. Zarząd Emitenta informuje, że w wykonaniu odpowiednich postanowień Umowy Kredytów, w dniu 7  października 2020 r. Spółka Zależna oraz inne podmioty zobowiązane (w tym Emitent) zawarły umowy i inne dokumenty przewidujące ustanowienie m.in. następujących zabezpieczeń:(i) zastawy rejestrowe i finansowe na wszystkich akcjach Spółki Zależnej należących do Emitenta i Grupy Azoty; (ii) zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki Zależnej; (iii)zastawy rejestrowe i finansowe na wierzytelnościach z tytułu rachunków bankowych Spółki Zależnej; (iv) pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki Zależnej;(v) hipoteka umowna na nieruchomościach będących własnością (lub w użytkowaniu wieczystym)Spółki Zależnej, znajdujących się w Policach; (vi) oświadczenia Spółki Zależnej, Emitenta i Grupy Azoty o poddaniu się egzekucji z aktu notarialnego; (vii) przelew na zabezpieczenie praw z umów ubezpieczenia oraz odpowiednich kontraktów Spółki Zależnej; oraz (viii) przelew na zabezpieczenie praw z pożyczek podporządkowanych udzielonych Spółce Zależnej (w tym z pożyczek podporządkowanych udzielonych przez Emitenta i Grupę Azoty oraz z umowy gwarancji udzielenia pożyczki wspierającej zawartej pomiędzy Emitentem, Grupą Azoty, Spółką Zależną oraz Bankiem Pekao).

Zastawy rejestrowe powstaną z chwilą wpisu do rejestru zastawów. Hipoteka powstanie z chwilą wpisu do odpowiedniej księgi wieczystej. Stosowne wnioski w sprawie dokonania ww. wpisów zostaną złożone niezwłocznie. Zabezpieczenia zostały ustanowione na rzecz Banku Pekao, pełniącego funkcję agenta ds. zabezpieczeń.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr L 173/1 ze zm.).

53/2020
07.10.2020 16:09
Raport bieżący 53/2020
Podjęcie przez Zarząd Spółki Zależnej - Grupa Azoty Polyolefins S.A. uchwały w sprawie warunkowego zawarcia aneksu do Umowy EPC.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje o podjęciu w dniu 7października2020 r.przez Zarząd spółki zależnej Emitenta i Grupy Azoty S.A. – spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. (dalej: „Spółka Zależna”) uchwały w sprawie warunkowego zawarcia aneksu do umowy o kompleksową realizację projektu Polimery Police z dnia 11 maja 2019 r. dalej: (dalej: „Umowa EPC”) (o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 26/2019 z dnia 11 maja 2019 r.), zawartej pomiędzy Spółką Zależną i Hyundai Engineering Co., Ltd. (dalej: „Wykonawca”).

Aneks do Umowy EPC przewiduje m.in.: zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę 33,2 mln EUR; oraz wydłużenie harmonogramu realizacji projektu Polimery Police o 3 miesiące.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, że zgodnie z treścią uchwały Zarządu Spółki Zależnej zawarcie aneksu do Umowy EPC jest warunkowe i uzależnione od uzyskania stosownych zgód organów korporacyjnych Spółki Zależnej oraz zawarcia stosownych aneksów do umowy inwestycyjnej oraz umowy akcjonariuszy (o podpisaniu których Emitent informował w raporcie bieżącym 38/2020 z dnia 31 maja 2020 r.).

O podpisaniu aneksu do Umowy EPC Emitent poinformuje niezwłocznie w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr L 173/1 ze zm.).

52/2020
26.08.2020 13:32
Raport bieżący 52/2020
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zwołanym na dzień 24 sierpnia 2020 roku.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % 

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje poniżej do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej: „NWZ”), zwołanym na dzień 24 sierpnia 2020 roku, wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym NWZ oraz w ogólnej liczbie głosów. 


Akcjonariusz: Grupa Azoty S.A.
Liczba akcji na NWZ – 78 051 500
Liczba głosów na NWZ – 78 051 500
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 65,80%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 62,86%

Akcjonariusz: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Liczba akcji na NWZ – 16 299 649
Liczba głosów na NWZ – 16 299 649
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 13,74%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 13,13%

Akcjonariusz: Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”
Liczba akcji na NWZ – 15 000 000
Liczba głosów na NWZ – 15 000 000
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 12,65%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 12,08%

Akcjonariusz: Skarb Państwa
Liczba akcji na NWZ – 9 271 222
Liczba głosów na NWZ – 9 271 222
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 7,82%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 7,47%

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 623 z późn. zm.).

51/2020
24.08.2020 20:42
Raport bieżący 51/2020
Uchwały powzięte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w dniu 24 sierpnia 2020 roku
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 sierpnia 2020 roku wraz z wynikami głosowań oraz dokumentami będącymi przedmiotem głosowania.

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia żaden z akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu do protokołu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

50/2020
24.08.2020 20:33
Raport bieżący 50/2020
Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 24 sierpnia 2020 roku uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki powołano dotychczasowego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Mirosława Kozłowskiego.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Pan Mirosław Kozłowski został powołany w skład Rady Nadzorczej Spółki w dniu 25 czerwca 2019 roku, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 35/2019 oraz numer 36/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku.

Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji oraz wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółka przekazała raportem bieżącym nr 35/2019 oraz numer 36/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku.

Podstawa prawna: § 5pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

49/2020
24.08.2020 20:30
Raport bieżący 49/2020
Powołanie Członka Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police” S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 24 sierpnia 2020 roku na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do składu Rady Nadzorczej VIII wspólnej kadencji Spółki powołany został Pan Paweł Waldemar Bakun, któremu Rada Nadzorcza w podjętej w tym samym dniu uchwale powierzyła funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji weszła w życie z dniem podjęcia.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że nowo powołany Członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Paweł Waldemar Bakun złożył oświadczenie, z którego wynika, że jego działalność wykonywana poza Spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Otrzymane przez Spółkę oświadczenie zawiera również deklarację nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej, że nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji oraz wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanego nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757). 

48/2020
04.08.2020 14:18
Raport bieżący 48/2020
Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 30/2020 z dnia 21 maja 2020 roku, nr 31/2020 z dnia 22 maja 2020 roku oraz nr 22/2020 z dnia 18 lutego 2020 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 3 sierpnia 2020 roku Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta – Grupa Azoty Polyolefins S.A. z siedzibą Policach (dalej: „GA Polyolefins”).

W związku z wyżej wskazaną rejestracją, kapitał zakładowy GA Polyolefins został podwyższony z kwoty 467 339 000 zł do kwoty 599 283 310 zł. Liczba akcji wszystkich emisji wynosi obecnie 59 928 331 sztuk (dotychczas wynosiła 46 733 900 sztuk) o wartości nominalnej 10 zł każda.

W wyniku dokonanego podwyższenia kapitału zakładowego GA Polyolefins, liczba akcji posiadanych przez Emitenta wzrosła z 24 768 967 sztuk do 31 762 015 sztuk o wartości nominalnej 10 zł każda i łącznej wartości 317 620 150 zł.

Aktualnie Emitent posiada 53,00% udziału w kapitale zakładowym GA Polyolefins. Drugim akcjonariuszem GA Polyolefins jest spółka Grupa Azoty S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

47/2020
31.07.2020 17:25
Raport bieżący nr 47/2020
Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za II kwartał 2020 roku.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za II kwartał 2020 roku:

 • Przychody ze sprzedaży: 567,0 mln zł
 • EBITDA: 56,4 mln zł
 • Wynik netto: 6,8 mln zł

Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ich ostateczne wartości zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu okresowego za pierwsze półrocze 2020 roku, którego publikacja odbędzie się w dniu 10 września 2020 roku.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o przekazaniu szacunkowych skonsolidowanych wyników do publicznej wiadomości w związku z publikacją przez spółkę dominującą w Grupie Azoty – Grupa Azoty S.A., szacunku wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Azoty za II kwartał 2020 roku.

Jednocześnie Zarząd Emitenta uznał informację za istotną, z uwagi na znaczne pozytywne odchylenie osiągniętego wyniku od oczekiwań rynkowych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

46/2020
28.07.2020 21:27
Raport bieżący nr 46/2020
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zwołanego na dzień 24 sierpnia 2020 roku
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 sierpnia 2020 roku, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

45/2020
28.07.2020 21:20
Raport bieżący nr 45/2020
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin- Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015501, NIP: 851-02-05-573, kapitał zakładowy 1 241 757 680 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 400 § 1, art. 402[1], art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych oraz § 39 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2020 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, w sali 24a (parter) w Biurowcu Głównym S-6.

Ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 124.175.768. Z akcji tych w dniu opublikowania niniejszego ogłoszenia, tj. w dniu 28 lipca 2020 roku, przysługuje akcjonariuszom Spółki 124.175.768 głosów.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane jest na żądanie akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki – spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie z dnia 23 lipca 2020 roku (złożone na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 39 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki), który zwrócił się jednocześnie z wnioskiem o umieszczenie w porządku obrad tego Zgromadzenia następujących punktów:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnych mogących skutkować rozporządzeniem składnikami aktywów trwałych Spółki o wartości rynkowej przekraczającej 5% sumy aktywów Spółki w formie określonej w założeniach do Umowy Zastawów na Akcjach oraz Umowy Cesji.
 10. Zamknięcie obrad.

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu) tj. na dzień 08 sierpnia 2020 roku.

W celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 28 lipca 2020 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 10 sierpnia 2020 roku - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Policach, ul. Kuźnicka 1, Biurowiec Główny S-6, pok. 137, przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 19, 20, 21 sierpnia 2020 roku, w godzinach od 8.00 do 15.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##.

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika
Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Pełnomocnik akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej https://zchpolice.grupaazoty.com udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] Kodeksu cywilnego, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] Kodeksu cywilnego, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Do dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie w/w dokumenty powinny zostać przesłane na adres mailowy: ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika.

Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną w/w dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.

Prawo akcjonariuszy do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno zostać złożone Zarządowi Spółki nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 03 sierpnia 2020 roku. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police.

Prawo akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police.

Każdy akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

Komunikacja elektroniczna
Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Spółki nie dopuszcza oddawania głosu drogą korespondencyjną, jak również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dostęp do dokumentacji
Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniana w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem https://zchpolice.grupaazoty.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dodatkowo zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757), zostanie przekazana do publicznej wiadomości treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.

Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Adres strony internetowej
Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej https://zchpolice.grupaazoty.com w zakładce Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE ZWOŁANIEM WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W SPÓŁCE GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO) Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż w związku ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy („NWZ”) w Spółce, Spółka będzie przetwarzała dane osobowe akcjonariuszy Spółki, pełnomocników uprawnionych do głosowania, innych osób uprawnionych do wykonywania prawa głosu na NWZ oraz dane osobowe ujawniane w trakcie Zgromadzenia (łącznie zwanych „Akcjonariuszami” lub „Państwem”).

W związku z powyższym, Spółka oświadcza, iż:
a) administratorem zebranych danych osobowych jest Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z siedzibą w Policach; kontakt ze Spółką jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej ##xds.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb## lub korespondencyjnie pod adresem: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police;

b) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Spółce możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres poczty elektronicznej Inspektora Ochrony Danych: ##xds.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb## lub adres korespondencyjny: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police;

c) celem przetwarzania danych jest wypełnienie przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych, nałożonych na Spółkę jako spółkę publiczną w związku ze zwołaniem NWZ [1] , umożliwienie Akcjonariuszom wykonywania swoich praw w stosunku do Spółki, a także ustalanie faktów dla celów dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Spółkę lub obrony przed roszczeniami;

d) Spółka przetwarza (i) dane osobowe identyfikujące Akcjonariusza, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres do doręczeń oraz numer PESEL, (ii) dane zawarte na pełnomocnictwach, (iii) dane dotyczące akcji i wynikających z nich uprawnień, takie jak: liczba, rodzaj i numery akcji oraz liczba przysługujących głosów, a także (iv) - w przypadkach gdy Akcjonariusze kontaktują się ze Spółką drogą elektroniczną - adres poczty elektronicznej;

e) dane osobowe Akcjonariuszy mogą być zbierane przez Spółkę od podmiotów prowadzących depozyt papierów wartościowych, a także od innych Akcjonariuszy – w zakresie przekazywania danych zawartych na udzielonych pełnomocnictwach;

f) podstawą prawną przetwarzania przez Spółkę Państwa danych osobowych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek wynikający z przepisów Kodeksu spółek handlowych dotyczący: sporządzania i przechowywania list akcjonariuszy oraz list obecności na NWZ, umożliwienia głosowania poprzez pełnomocnika oraz umożliwienia Akcjonariuszom wykonywania ich praw w stosunku do Spółki (np. zgłaszania określonych spraw do porządku obrad);
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Spółki w postaci (i) umożliwienia kontaktu z Akcjonariuszami oraz weryfikacji ich tożsamości oraz (ii) dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami;

g) odbiorcami zebranych danych osobowych są podmioty świadczące usługi hostingu narzędzi informatycznych służących do kontaktu z Akcjonariuszami oraz podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów, a także inni Akcjonariusze – w zakresie udostępniania listy akcjonariuszy zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych;

h) dane osobowe zawarte na listach akcjonariuszy, listach obecności oraz pełnomocnictwach są przechowywane przez okres istnienia Spółki, a następnie mogą być przekazane podmiotowi wyznaczonemu do przechowywania dokumentów zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych; dane osobowe związane z kontaktem za pomocą poczty elektronicznej są przechowywane przez okres umożliwiający Spółce wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń Spółki lub w stosunku do Spółki nie dłuższy niż sześć lat;

i) w przypadku przekazywania danych bezpośrednio Spółce, podanie danych jest wymagane przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz w celu umożliwienia weryfikacji tożsamości Akcjonariusza, a ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w NWZ; w przypadku adresu poczty elektronicznej podanie takiego adresu jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia kontaktu pomiędzy Spółką a Akcjonariuszem za pomocą poczty elektronicznej, a jego niepodanie wiąże się z brakiem możliwości podjęcia kontaktu tą drogą;

j) są Państwo uprawnieni do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także do domagania się ich sprostowania, przeniesienia usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; należy pamiętać, iż prawa te nie są bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania;

Mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli doszłoby do nieprawidłowości w procesie przetwarzania Państwa danych osobowych.

[1] W szczególności art. 401, 407, 410 oraz 412 Kodeksu spółek handlowych.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

44/2020
20.07.2020 13:45
Raport bieżący nr 44/2020
Informacja nt. zawieszenia w czynnościach Członka Zarządu spółki
Rozwiń

Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że na posiedzeniu w dniu 20 lipca 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki postanowiła zawiesić Panią Annę Tarocińską w czynnościach Członka Zarządu Spółki z uwagi na ważne powody, w tym potrzebę ochrony poufności informacji, tajemnic śledztwa i przedsiębiorstwa Spółki, a to w związku z postępowaniem prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie do sygn. akt: RP I Ds. 78.2016.

Zarząd Spółki informuje, że powyższa sytuacja nie ma znaczącego wpływu na sytuację Spółki, w szczególności w zakresie możliwości działania jej organów, zgodności ich składu z prawem i Statutem Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

43/2020
29.06.2020 18:02
Raport bieżący nr 43/2020
Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - Informacje bieżące i okresowe

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 29 czerwca 2020 roku rezygnacji Pana Mariusza Kądziołki z pełnienia funkcji Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 2 lipca 2020 roku.

Pan Mariusz Kądziołka nie podał przyczyn rezygnacji, jednak złożona przez Pana Mariusza Kądziołkę rezygnacja spełnia warunek powołania z dniem 3 lipca 2020 roku jego osoby do składu Zarządu VIII wspólnej kadencji Spółki, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 34/2020 z dnia 28 maja 2020 roku.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

42/2020
29.06.2020 17:47
Raport bieżący nr 42/2020
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zwołanym na dzień 26 czerwca 2020 roku
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % 

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje poniżej do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej: „ZWZ”), zwołanym na dzień 26 czerwca 2020 roku, wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym ZWZ oraz w ogólnej liczbie głosów. 

Akcjonariusz: Grupa Azoty S.A.
Liczba akcji na ZWZ – 78 051 500
Liczba głosów na ZWZ – 78 051 500
Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ – 65,80%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 62,86%

Akcjonariusz: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Liczba akcji na ZWZ – 16 299 649
Liczba głosów na ZWZ – 16 299 649
Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ – 13,74%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 13,13%

Akcjonariusz: Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”
Liczba akcji na ZWZ – 15 000 000
Liczba głosów na ZWZ – 15 000 000
Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ – 12,65%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 12,08%

Akcjonariusz: Skarb Państwa
Liczba akcji na ZWZ – 9 271 222
Liczba głosów na ZWZ – 9 271 222
Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ – 7,82%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 7,47%

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 623 z późn. zm.).

41/2020
26.06.2020 17:33
Raport bieżący nr 41/2020
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w dniu 26 czerwca 2020 roku
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych w dniu 26 czerwca 2020 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z wynikami głosowań.

Dokumenty będące przedmiotem głosowania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem https://zchpolice.grupaazoty.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia a także opublikowane przez Spółkę wraz z jednostkowym i skonsolidowanym raportem rocznym oraz załączone do raportów bieżących nr 36/2020 z dnia 29 maja 2020 roku oraz nr 39/2020 z dnia 2 czerwca 2020 roku.

Ze względu na brak zgłoszonej kandydatury na członka Rady Nadzorczej Spółki, głosowanie uchwały w ramach punktu 13 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki” stało się bezprzedmiotowe i nie było realizowane.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia żaden z akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu do protokołu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

40/2020
05.06.2020 21:34
Raport bieżący nr 40/2020
Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na wniosek akcjonariusza
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2020 z dnia 29 maja 2020 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”, Spółka) informuje, że w dniu 5 czerwca 2020 roku otrzymał od akcjonariusza - Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”, złożony na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wniosek o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2020 roku następującego punktu:

„Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki.”

Jednocześnie akcjonariusz ten zgłosił projekt uchwały do zgłoszonego przez siebie punktu obrad, który stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Emitenta niniejszym ogłasza o dokonanej zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, polegającej na dodaniu punktu nr 13. Jednocześnie dotychczasowy punkt nr 13 „Zamknięcie obrad” oznacza się jako punkt 14.

W związku z powyższym, uwzględniając dokonane uzupełnienie, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 26 czerwca 2020 roku, przedstawia się następująco:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z:
  1. oceny jednostkowego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności za 2019 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2019;
  2. działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. jako organu Spółki w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.; 
  3. oceny sytuacji w Spółce za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
  4. oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego przyjętych przez Spółkę za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku;
  5. oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze za okres 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 12 miesięcy kończących się  31 grudnia 2019 roku.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31.12.2019 r.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki.
 14. Zamknięcie obrad.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

39/2020
02.06.2020 15:33
Raport bieżący nr 39/2020
Uzupełnienie dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2020 roku
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2020 z dnia 29 maja 2020 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) w związku ze zwołanym na dzień 26 czerwca 2020 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem (dalej: „ZWZ”), w załączeniu przekazuje treść dokumentu, będącego uzupełnieniem materiałów dot. punktu 10 porządku obrad ZWZ „Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.”.

Dokument o którym mowa powyżej zostanie zamieszczony na stronie internetowej Emitenta.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

38/2020
31.05.2020 23:11
Raport bieżący nr 38/2020
Podpisanie dokumentacji transakcyjnej dotyczącej warunków inwestycji equity oraz finansowania projektu Polimery Police z Grupą Lotos S.A., Hyundai Engineering Co., Ltd i Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 21/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r., nr 57/2019 z dnia 31 października 2019 r., 67/2019 z dnia 22 listopada 2019 r., nr 69/2019 z dnia 8 grudnia 2019 r., nr 71/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r., nr 77/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. oraz nr 37/2020 z dnia 31 maja 2020 r., Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 31 maja 2020 r. Emitent, jednostka dominująca Emitenta – Grupa Azoty S.A. (dalej: „Jednostka Dominująca”, a łącznie z Emitentem jako „Pierwotni Sponsorzy”) oraz spółka zależna od Pierwotnych Sponsorów – Grupa Azoty Polyolefins S.A. (dalej: „Polyolefins”) zawarły ze spółką Grupa Lotos S.A. („Grupa Lotos”), Hyundai Engineering Co., Ltd (dalej: „Hyundai”) oraz Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (dalej: „KIND”, łącznie z Grupą Lotos i Hyundai „Współsponsorzy”, a łącznie z Pierwotnymi Sponsorami i Polyolefins „Strony”) umowy dotyczące warunków inwestycji equity oraz finansowania dłużnego podporządkowanego („Dokumentacja Transakcyjna”) w związku z realizacją przez Polyolefins projektu inwestycyjnego „Polimery Police” (dalej: „Projekt”).

W ramach Dokumentacji Transakcyjnej zostały podpisane następujące umowy: (i) umowa inwestycyjna pomiędzy Pierwotnymi Sponsorami, Polyolefins oraz Grupą Lotos; (ii) umowa pożyczki pomiędzy Polyolefins oraz Grupą Lotos; (iii) umowa inwestycyjna pomiędzy Pierwotnymi Sponsorami, Polyolefins oraz Hyundai i KIND; (iv) umowa pożyczki pomiędzy Polyolefins oraz KIND; (v) umowa pożyczki pomiędzy Emitentem a Polyolefins; (vi) umowa pożyczki pomiędzy Jednostką Dominującą a Polyolefins oraz (vii) umowa akcjonariuszy pomiędzy wszystkimi Stronami.

Na podstawie Dokumentacji Transakcyjnej Grupa Lotos zobowiązała się do zainwestowania w Projekt łącznej kwoty w wysokości 500.000.000 PLN (dalej: „Inwestycja Lotos”) poprzez: (a) wniesienie wkładu pieniężnego w łącznej wysokości 300.000.000 PLN na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Polyolefins i objęcie nowych akcji Polyolefins oraz (b) udostępnienie Polyolefins pożyczki podporządkowanej w kwocie 200.000.000 PLN. Ponadto, Hyundai zobowiązał się do zainwestowania w Projekt łącznej kwoty w wysokości 73.000.000 USD (dalej: „Inwestycja Hyundai”) poprzez wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Polyolefins i objęcie nowych akcji Polyolefins, a KIND zobowiązał się do zainwestowania w Projekt łącznej kwoty 57.000.000 USD (dalej: „Inwestycja KIND”, a łącznie z Inwestycją Lotos i Inwestycją Hyundai „Inwestycja Współsponsorów”) poprzez (i) wniesienie wkładu pieniężnego 5.000.000 USD na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Polyolefins oraz objęcie nowych akcji Polyolefins oraz (ii) udostępnienie Polyolefins pożyczki podporządkowanej w wysokości 52.000.000 USD.

Pierwotni Sponsorzy do dnia sporządzenia niniejszego raportu wnieśli do Polyolefins kwotę 523.760.114,55PLN w formie kapitału na pokrycie obejmowanych akcji Polyolefins, w tym Emitent wniósł kwotę 304.110.784,55 PLN, a Jednostka Dominująca wniosła kwotę 219.649.330 PLN. Na podstawie Dokumentacji Transakcyjnej Pierwotni Sponsorzy zobowiązali się dodatkowo do: (i) wniesienia do Polyolefins dodatkowego kapitału do łącznej kwoty 278.545.884,65 PLN (zobowiązanie Emitenta); (ii) wniesienia do Polyolefins dodatkowego kapitału do łącznej kwoty 297.046.245,70 PLN (zobowiązanie Jednostki Dominującej); oraz (ii) udzielenia pożyczek w łącznej kwocie 732.901.520 PLN, w tym Emitent 388.437.782,00 PLN oraz Jednostka Dominująca 344.463.738,00 PLN („Inwestycja Pierwotnych Sponsorów”).

Realizacja zobowiązań Współsponsorów w ramach Inwestycji Współsponsorów („Zamknięcie”) jest uzależniona od spełnienia warunków zawieszających uzgodnionych w Dokumentacji Transakcyjnej, w tym m.in. od: wniesienia przez Pierwotnych Sponsorów środków na pokrycie Inwestycji Pierwotnych Sponsorów, podpisania umowy kredytu uprzywilejowanego z konsorcjum banków („Umowa Finansowania Dłużnego”) oraz spełnienia określonych warunków zawieszających zawartych w Umowie Finansowania Dłużnego.

Zgodnie z postanowieniami Dokumentacji Transakcyjnej docelowa struktura akcjonariatu Polyolefins będzie kształtować się następująco: Pierwotni Sponsorzy będą posiadać łącznie 64,93% akcji, w tym Emitent 34,41%, a Jednostka Dominująca bezpośrednio 30,52%; Grupa Lotos będzie posiadać 17,3% akcji; Hyundai będzie posiadać 16,63% akcji; a KIND będzie posiadać 1,14% akcji. Powyższe udziały procentowe będą odpowiadać udziałowi zarówno w kapitale zakładowym Spółki, jak i łącznej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Polyolefins.

Strony ustaliły, że okres zastrzeżony, w którym Hyundai i KIND nie mogą zbywać akcji Polyolefins (z pewnymi wyjątkami) będzie obowiązywał do upływu 3 lat od daty zakończenia realizacji Projektu, zaś Lotos – do pełnej spłaty zadłużenia z tytułu Umowy Finansowania Dłużnego, lecz nie dłużej niż do 15 grudnia 2035 r. (lock-up). Strony uzgodniły również procedurę zbycia akcji Polyolefins przez Współsponsorów po upływie uzgodnionych okresów zastrzeżonych (lock-up).

Dokumentacja Transakcyjna przewiduje dla Pierwotnych Sponsorów możliwość przeprowadzenia oferty publicznej po upływie okresu zastrzeżonego (lock-up). Ponadto Strony przewidziały dla Hyundai i KIND opcję sprzedaży na rzecz Pierwotnych Sponsorów, a dla Pierwotnych Sponsorów opcję kupna od Hyundai, w każdym przypadku w odniesieniu do akcji Polyolefins o łącznej wartości (obliczanej na podstawie ceny pierwotnie uiszczonej przez Hyundai i KIND za takie akcje) nieprzekraczającej 70.000.000 USD, za tę samą kwotę wyrażoną w USD, w przypadku opcji sprzedaży – dodatkowo pomniejszonej o wszelkie dywidendy wypłacone na rzecz Hyundai i KIND. Strony ustaliły, że opcje wygasną najpóźniej 31 grudnia 2035 r.

W umowie akcjonariuszy Strony ustaliły zasady ładu korporacyjnego w Polyolefins. Zgodnie z umową akcjonariuszy Zarząd Polyolefins będzie składał się z 1 do 5 osób wybieranych przez Radę Nadzorczą na wspólną 3-letnią kadencję. Osoba wskazana przez Pierwotnego Sponsora posiadającego większą liczbę akcji powinna zostać wybrana przez Radę Nadzorczą do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Polyolefins. Rada Nadzorcza Polyolefins będzie składała się z 5 do 7 osób wybieranych na wspólną 3-letnią kadencję. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani w następujący sposób: Pierwotny Sponsor mający większą liczbę akcji ma prawo wyboru od 2 do 3 członków Rady Nadzorczej, w tym Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a Pierwotny Sponsor posiadający mniejszą liczbę akcji będzie miał prawo wyboru od 1 do 2 członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Tak długo jak Grupa Lotos będzie posiadała przynajmniej 3% akcji Polyolefins, Grupa Lotos będzie miała prawo wyboru jednego członka Rady Nadzorczej. Tak długo jak Hyundai i KIND będą łącznie posiadać przynajmniej 3% akcji Polyolefins, Hyundai i KIND będą miały prawo wspólnego wyboru jednego członka Rady Nadzorczej. Ponadto Strony przewidziały katalog spraw zastrzeżonych wymagających zgody Rady Nadzorczej, w tym również takich, które wymagają głosów „za” oddanych przez członków powołanych przez Współsponsorów. Umowa akcjonariuszy przewiduje również katalog spraw zastrzeżonych do decyzji Walnego Zgromadzenia wymagających kwalifikowanej większości 83% głosów „za” na Walnym Zgromadzeniu. Katalog spraw zastrzeżonych nie odbiega od standardów rynkowych przyjętych dla tego typu transakcji. Strony uzgodniły również zasady głosowania w określonych sprawach.

Dokumentacja Transakcyjna przewiduje kary umowne za naruszenie najważniejszych postanowień umownych, zarówno należne od Pierwotnych Sponsorów, jak i zastrzeżone na rzecz Pierwotnych Sponsorów lub Polyolefins, typowe dla tego rodzaju transakcji. Wysokość kar umownych uzależniona jest od istotności danego naruszenia. Poszczególne umowy zawarte w ramach Dokumentacji Transakcyjnej ustanawiają maksymalne, typowe dla tego rodzaju transakcji, poziomy odpowiedzialności za większość zobowiązań Pierwotnych Sponsorów oraz Polyolefins wobec Współsponsorów.

Na podstawie Dokumentacji Transakcyjnej, do dnia Zamknięcia, Grupa Lotos, Hyundai oraz KIND mają prawo do odstąpienia od Transakcji w przypadku wystąpienia zdarzenia lub okoliczności mającego lub mogącego mieć istotny niekorzystny wpływ m.in. na Projekt lub kondycję finansową Polyolefins i skutkującego niemożliwością realizacji Projektu na uzgodnionych warunkach.

O kolejnych etapach związanych z finansowaniem equity Projektu, w tym o Zamknięciu, Emitent będzie informował w odrębnych raportach bieżących.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

37/2020
31.05.2020 22:45
Raport bieżący nr 37/2020
Podpisanie umowy kredytów na finansowanie projektu Polimery Police z konsorcjum polskich i międzynarodowych instytucji finansowych
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne                          

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 31 maja 2020 r. spółka zależna od Emitenta i jednostki dominującej Emitenta Grupy Azoty S.A. – Grupa Azoty Polyolefins S.A. (dalej: „Polyolefins”) podpisała umowę kredytów, której celem jest pozyskanie uprzywilejowanego finansowania dłużnego niezbędnego do realizacji przez Polyolefins projektu inwestycyjnego „Polimery Police” („Projekt”).

Umowa kredytów została zawarta pomiędzy Polyolefins a konsorcjum instytucji finansowych, w skład którego wchodzą: Alior Bank S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A. (bank koordynujący transakcję finansowania Projektu), BNP Paribas Bank Polska S.A., Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. Poland Branch, mBank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A., PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2, Santander Bank Polska S.A. („Konsorcjum”) oraz ICBC Standard Bank PLC („Umowa Kredytów”).

Umowa Kredytów przewiduje udzielenie następujących kredytów przez Konsorcjum:

a) kredytu terminowego w EUR w maksymalnej kwocie 487.800.000 EUR, z którego środki zostaną przeznaczone w szczególności na finansowanie lub refinansowanie kosztów Projektu podczas fazy budowlanej. Ostateczny termin spłaty przypada na 29 listopada 2030 r., przy czym po spełnieniu warunków uzgodnionych w Umowie Kredytów może zostać wydłużony do 15 grudnia 2035 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte o stawkę referencyjną EURIBOR;

b) kredytu terminowego w USD w maksymalnej kwocie 537.700.000 USD, z którego środki zostaną przeznaczone w szczególności na finansowanie lub refinansowanie kosztów Projektu podczas fazy budowlanej. Ostateczny termin spłaty przypada na 29 listopada 2030 r., przy czym po spełnieniu warunków uzgodnionych w Umowie Kredytów może zostać wydłużony do 15 grudnia 2035 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte o stawkę referencyjną LIBOR;

c) kredytu obrotowego VAT w maksymalnej kwocie 150.000.000 PLN, z którego środki zostaną przeznaczone na finansowanie lub refinansowanie płatności podatku VAT od kosztów Projektu podczas fazy budowlanej. Ostateczny termin spłaty został na określony na dzień przypadający 6 (sześć) miesięcy po faktycznej dacie ukończenia Projektu, przy czym nie później niż 30 listopada 2024 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte o stawkę referencyjną WIBOR;

d) kredytu obrotowego w maksymalnej kwocie 180.000.000 USD, którego celem jest finansowanie lub refinansowanie kosztów operacyjnych oraz kapitału obrotowego Polyolefins. Ostateczny termin spłaty został na określony na dzień przypadający 5 (pięć) lat po zamknięciu finansowym, przy czym nie później niż 29 listopada 2025 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte o stawkę referencyjną LIBOR.

Podstawowymi zabezpieczeniami kredytów są m.in.: hipoteka na prawach Polyolefins do nieruchomości (własności lub użytkowania wieczystego), zastawy rejestrowe na zbiorze wszystkich rzeczy i praw należących do Polyolefins, zastawy rejestrowe i finansowe na wierzytelnościach z tytułu rachunków bankowych Polyolefins, zastawy rejestrowe i finansowe na wszystkich akcjach Polyolefins należących do akcjonariuszy Polyolefins (w tym Emitenta), oświadczenia o poddaniu się egzekucji, a także przelewy na zabezpieczenia.

Dodatkowo, w związku z Umową Kredytów, Emitent oraz spółka Grupa Azoty S.A. zawarli z Polyolefins, a także Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (działającym jako agent kredytu oraz agent zabezpieczenia) umowę gwarancji udzielenia pożyczki wspierającej (w formule pożyczki podporządkowanej) w kwocie do 105.000.000 EUR, której głównym celem jest pokrycie potencjalnego deficytu płynnościowego, pokrycia przekroczonych kosztów budowlanych, kosztów operacyjnych oraz obsługi długu w okresie operacyjnym.

Uruchomienie środków z Umowy Kredytów nastąpi po spełnieniu warunków zawieszających przewidzianych w treści tej Umowy Kredytów.

Ponadto Zarząd informuje, że wszelkie zgody korporacyjne niezbędne do podpisania Umowy Kredytów zostały pozyskane.

O kolejnych etapach związanych z uprzywilejowanym finansowaniem dłużnym Projektu, w tym o zamknięciu finansowania, Emitent będzie informował w odrębnych raportach bieżących.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

36/2020
29.05.2020 15:42
Raport bieżący nr 36/2020
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2020 r.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2020 roku, istotnych dla podejmowania uchwal, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

35/2020
29.05.2020 15:40
Raport bieżący nr 35/2020
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015501, NIP: 851-02-05-573, kapitał zakładowy 1 241 757 680 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402[1], art. 402[2]Kodeksu spółek handlowych oraz § 39 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2020 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, w sali 24a (parter) w Biurowcu Głównym S-6.

Ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 124.175.768. Z akcji tych w dniu opublikowania niniejszego ogłoszenia, tj. w dniu 29 maja 2020 roku, przysługuje akcjonariuszom Spółki 124.175.768 głosów.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z:
  1. oceny jednostkowego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności za 2019 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2019;
  2. działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. jako organu Spółki w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.; 
  3. oceny sytuacji w Spółce za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
  4. oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego przyjętych przez Spółkę za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku;
  5. oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze za okres 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 12 miesięcy kończących się  31 grudnia 2019 roku.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31.12.2019 r.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
 13. Zamknięcie obrad.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu) tj. na dzień 10 czerwca 2020 roku.

W celu zapewnienia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zwyczajnym Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 29 maja 2020 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 12 czerwca 2020 roku - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Policach, ul. Kuźnicka 1, Biurowiec Główny S-6, pok. 137, przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zwyczajnym Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 23, 24 oraz 25 czerwca 2020 roku, w godzinach od 8.00 do 15.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika
Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Pełnomocnik akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej https://zchpolice.grupaazoty.com/ udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] Kodeksu cywilnego, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] Kodeksu cywilnego, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Do dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie w/w dokumenty powinny zostać przesłane na adres mailowy: ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną w/w dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.

Prawo akcjonariuszy do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno zostać złożone Zarządowi Spółki nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 05 czerwca 2020 roku. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police.

Prawo akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police.

Każdy akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

Komunikacja elektroniczna
Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Spółki nie dopuszcza oddawania głosu drogą korespondencyjną, jak również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dostęp do dokumentacji
Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniana w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem http://zchpolice.grupaazoty.com/pl/relacje/walne.html od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Dodatkowo zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757), zostanie przekazana do publicznej wiadomości treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.

Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Adres strony internetowej
Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej https://zchpolice.grupaazoty.com/ w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU ZE ZWOŁANIEM WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
W SPÓŁCE GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO) Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż w związku ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy („ZWZ”) w Spółce, Spółka będzie przetwarzała dane osobowe akcjonariuszy Spółki, pełnomocników uprawnionych do głosowania, innych osób uprawnionych do wykonywania prawa głosu na ZWZ oraz dane osobowe ujawniane w trakcie Zgromadzenia (łącznie zwanych „Akcjonariuszami” lub „Państwem”).

W związku z powyższym, Spółka oświadcza, iż:

 1. administratorem zebranych danych osobowych jest Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z siedzibą w Policach; kontakt ze Spółką jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej ##xds.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb## lub korespondencyjnie pod adresem: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., ul. Kuźnicka 1,
  72-010 Police;
 2. w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Spółce możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres poczty elektronicznej Inspektora Ochrony Danych: ##xds.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb## lub adres korespondencyjny: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police;
 3. celem przetwarzania danych jest wypełnienie przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych, nałożonych na Spółkę jako spółkę publiczną w związku ze zwołaniem ZWZ[1], umożliwienie Akcjonariuszom wykonywania swoich praw w stosunku do Spółki, a także ustalanie faktów dla celów dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Spółkę lub obrony przed roszczeniami;
 4. Spółka przetwarza (i) dane osobowe identyfikujące Akcjonariusza, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres do doręczeń oraz numer PESEL, (ii) dane zawarte na pełnomocnictwach, (iii) dane dotyczące akcji i wynikających z nich uprawnień, takie jak: liczba, rodzaj i numery akcji oraz liczba przysługujących głosów, a także (iv) - w przypadkach gdy Akcjonariusze kontaktują się ze Spółką drogą elektroniczną - adres poczty elektronicznej;
 5. dane osobowe Akcjonariuszy mogą być zbierane przez Spółkę od podmiotów prowadzących depozyt papierów wartościowych, a także od innych Akcjonariuszy
   – w zakresie przekazywania danych zawartych na udzielonych pełnomocnictwach;
 6. podstawą prawną przetwarzania przez Spółkę Państwa danych osobowych jest:
 7. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek wynikający z przepisów Kodeksu spółek handlowych dotyczący: sporządzania i przechowywania list akcjonariuszy oraz list obecności na ZWZ, umożliwienia głosowania poprzez pełnomocnika oraz umożliwienia Akcjonariuszom wykonywania ich praw w stosunku do Spółki (np. zgłaszania określonych spraw do porządku obrad);
 8. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Spółki w postaci (i) umożliwienia kontaktu z Akcjonariuszami oraz weryfikacji ich tożsamości oraz (ii) dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
 9. odbiorcami zebranych danych osobowych są podmioty świadczące usługi hostingu narzędzi informatycznych służących do kontaktu z Akcjonariuszami oraz podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów, a także inni Akcjonariusze – w zakresie udostępniania listy akcjonariuszy zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych;
 10. dane osobowe zawarte na listach akcjonariuszy, listach obecności oraz pełnomocnictwach są przechowywane przez okres istnienia Spółki, a następnie mogą być przekazane podmiotowi wyznaczonemu do przechowywania dokumentów zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych; dane osobowe związane z kontaktem za pomocą poczty elektronicznej są przechowywane przez okres umożliwiający Spółce wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń Spółki lub w stosunku do Spółki nie dłuższy niż sześć lat;
 11. w przypadku przekazywania danych bezpośrednio Spółce, podanie danych jest wymagane przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz w celu umożliwienia weryfikacji tożsamości Akcjonariusza, a ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w ZWZ; w przypadku adresu poczty elektronicznej podanie takiego adresu jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia kontaktu pomiędzy Spółką a Akcjonariuszem za pomocą poczty elektronicznej, a jego niepodanie wiąże się z brakiem możliwości podjęcia kontaktu tą drogą;
 12. są Państwo uprawnieni do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także do domagania się ich sprostowania, przeniesienia usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; należy pamiętać, iż prawa te nie są bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania;
 13. mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli doszłoby do nieprawidłowości w procesie przetwarzania Państwa danych osobowych.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).


[1] W szczególności art. 401, 407, 410 oraz 412 Kodeksu spółek handlowych.

34/2020
28.05.2020 15:48
Raport bieżący nr 34/2020
Powołanie Członka Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że na posiedzeniu w dniu 28 maja 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki postanowiła powołać z dniem 3 lipca 2020 roku w skład Zarządu VIII wspólnej kadencji Spółki Pana Mariusza Kądziołkę obecnego Przewodniczącego Rady Nadzorczej i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki. Powołanie będzie skuteczne pod warunkiem złożenia przez Pana Mariusza Kądziołkę przed dniem 3 lipca 2020 roku rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że nowo powołany Wiceprezes Zarządu Spółki Pan Mariusz Kądziołka złożył oświadczenie, z którego wynika, że jego działalność wykonywana poza Spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 

Pan Mariusz Kądziołka nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji oraz wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanego Wiceprezesa Zarządu, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu. 

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757). 

33/2020
28.05.2020 12:26
Raport bieżący nr 33/2020
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2020 z dnia 27 maja 2020 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 28 maja 2020 roku, Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła wniosek Zarządu Spółki do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 60 486 786,64 zł w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2019 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

32/2020
27.05.2020 14:55
Raport bieżący nr 32/2020
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 27 maja 2020 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019, wnioskując o przeznaczenie zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2019 w wysokości 60 486 786,64 zł w całości na powiększenie kapitału zapasowego Spółki. 

Zarząd Spółki rekomenduje, aby osiągnięty w 2019 roku zysk netto w całości pozostawić w Spółce. Pozostawienie zysku w Spółce będzie stanowić zabezpieczenie realizacji zaplanowanych zamierzeń inwestycyjnych, w szczególności dotyczących zapewnienia finansowania wkładu własnego projektu „Polimery Police”.

W celu realizacji powyższej uchwały Zarząd wystąpi do Rady Nadzorczej Spółki o dokonanie oceny wniosku oraz do Walnego Zgromadzenia w celu dokonania podziału zysku za rok obrotowy 2019.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

31/2020
22.05.2020 13:20
Raport bieżący nr 31/2020
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie objęcia akcji spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 15/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku, nr 22/2020 z dnia 18 lutego 2020 oraz nr 30/2020 z dnia 21 maja 2020 roku informuje, iż w dniu 22 maja 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki, w związku z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 stycznia 2020 roku, wyraziła zgodę na zawarcie umowy objęcia 6 993 048 nowych akcji spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. (dalej „GA Polyolefins”) w ramach emisji akcji imiennych serii F GA Polyolefins za ustaloną przez Walne Zgromadzenie GA Polyolefins cenę emisyjną wynoszącą 47,90 zł za każdą akcję, tj. za łączną kwotę 334 966 999,20 zł.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

30/2020
21.05.2020 15:02
Raport bieżący nr 30/2020
Uchwała Zarządu w sprawie objęcia akcji spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 15/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku oraz nr 22/2020 z dnia 18 lutego 2020 roku informuje, iż w dniu 21 maja 2020 roku Zarząd Spółki, w związku z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 stycznia 2020 roku, podjął uchwałę o objęciu 6 993 048 nowych akcji spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. (dalej „GA Polyolefins”) w ramach emisji akcji imiennych serii F GA Polyolefins za ustaloną przez Walne Zgromadzenie GA Polyolefins cenę emisyjną wynoszącą 47,90 zł za każdą akcję, tj. za łączną kwotę 334 966 999,20 zł.

Jednocześnie Spółka informuje, iż w celu realizacji postanowień przedstawionej powyżej uchwały, Zarząd wystąpi do Rady Nadzorczej Spółki o wyrażenie stosownej zgody na dokonanie powyższych czynności.

Aktualnie Emitent posiada bezpośrednio 53% akcji w spółce GA Polyolefins, 47% akcji należy do spółki Grupa Azoty S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

29/2020
20.05.2020 14:40
Raport bieżący nr 29/2020
Zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 20 maja 2020 roku Emitent otrzymał od Agencji Rozwoju Przemysłu (dalej: „ARP”) zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt  1 oraz ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 623) (dalej: „Ustawa”), że w związku ze złożonym zapisem na akcje oraz  rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta udział ARP w kapitale zakładowym Emitenta i w ogólnej liczbie głosów przekroczył 10%.

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego kapitał zakładowy Emitenta wynosi 1.241.757.680 zł i dzieli się na 124.175.768 akcji, zaś ARP posiada łącznie 16.299.649 (szesnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć) akcji Emitenta, które uprawniają do takiej samej ilości głosów. Akcje Emitenta posiadane przez ARP stanowią 13,13% udział w kapitale zakładowym Emitenta i w ogólnej liczbie głosów.

Emitent w załączeniu przekazuje treść Zawiadomienia.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 623).

28/2020
27.04.2020 11:30
Raport bieżący nr 28/2020
Odwołanie Członka Zarządu
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe             

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 27 kwietnia 2020 roku, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o odwołaniu Członka Zarządu Spółki Pana Włodzimierza Zasadzkiego.

Pan Włodzimierz Zasadzki pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki VIII wspólnej kadencji. Uchwała w sprawie odwołania Członka Zarządu weszła w życie z dniem jej podjęcia.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

27/2020
21.04.2020 16:30
Raport bieżący nr 27/2020
Koszty emisji akcji serii C 
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2020 z dnia 3 stycznia 2020, w związku z otrzymaniem zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

12. Łączne określenie wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale na: a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie, c) sporządzenie prospektu emisyjnego, uwzględniając koszty doradztwa, d) promocja oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji wyniosła 5 352 tys. zł w tym koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 3 756 tys. zł,
b) wynagrodzenia subemitentów (dla każdego oddzielnie): nie dotyczy,
c) sporządzenia prospektu emisyjnego, uwzględniając koszty doradztwa: 1 558 tys. zł,
d) promocji oferty: 38 tys. zł.

Koszty emisji w kwocie 5 196 tys. zł zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym Emitenta w kapitale własnym jako pomniejszenie nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji. Pozostałe koszty emisji w kwocie 156 tys. zł zostały ujęte jako koszty operacyjne w kosztach zarządu.

Ujęcie w/w kosztów w sprawozdaniu finansowym Emitenta jest tożsame z metodą rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych Emitenta.

13. Średni koszt przeprowadzenia emisji akcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:

Średni koszt przeprowadzenia emisji akcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 0,11 zł.

Zastrzeżenie prawne:
Niniejszy materiał ani żadna jego część nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Australii lub w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani zaproszenia do subskrypcji lub zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki. Prospekt, który został sporządzony w związku Ofertą Prospektową, po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowi wraz ze wszystkimi opublikowanymi komunikatami i suplementami do Prospektu jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i Ofercie Prospektowej. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (http://zchpolice.grupaazoty.com/) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Globalnego Koordynatora – Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie (https://www.bm.pkobp.pl/).

Niniejszy materiał nie stanowi informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną, w tym rekomendacji inwestycyjnej, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do subskrypcji lub nabycia papierów wartościowych Spółki na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o Papierach Wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.

Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych lub innych podmiotów powiązanych nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystania materiału lub jego części bądź zawartych w nim treści lub z innego tytułu w związku z niniejszym materiałem.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

26/2020
08.04.2020 08:45
Raport bieżący nr 26/2020
Informacja o zamieszczeniu na stronie internetowej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. sprawozdania na temat informacji niefinansowych za rok 2019
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że sprawozdanie na temat informacji niefinansowych obejmujących dane dotyczące Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za rok 2019 zostało sporządzone przez Grupę Azoty S.A. jako jednostkę dominującą wyższego szczebla, zgodnie z art. 69 ust. 5 ustawy o rachunkowości i zostało zamieszczone na stronie internetowej Emitenta: https://zchpolice.grupaazoty.com w zakładce Relacje Inwestorskie/Informacje niefinansowe.

Podstawa prawna: §5 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018r. poz. 757).

25/2020
26.03.2020 14:01
Raport bieżący nr 25/2020
Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, że zmianie uległ termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2019. Raporty te zostaną przekazane w dniu 8 kwietnia 2020 roku; poprzedni termin to 1 kwietnia 2020 roku.

W związku z powyższym Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości zaktualizowane daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:

 1. Raporty kwartalne:
  • rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2020 roku - 21 maja 2020 roku
  • rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2020 roku – 19 listopada 2020 roku
 2. Raporty półroczne:
  • rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku – 10 września 2020 roku
 3. Raporty roczne:
  • jednostkowy raport roczny za rok 2019 – 8 kwietnia 2020 roku
  • skonsolidowany raport roczny za rok 2019 – 8 kwietnia 2020 roku.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

24/2020
26.03.2020 08:33
Raport bieżący nr 24/2020
Stanowisko Emitenta w związku z wpływem rozprzestrzeniania się koronawirusa i pandemii COVID-19 na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej.
Rozwiń

W nawiązaniu do zaleceń Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje informacje na temat aktualnej sytuacji Emitenta i jego grupy kapitałowej w związku z utrzymującymi się skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-19 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19 („COVID-19”).

Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje rozwój wydarzeń oraz wpływ pandemii COVID-19 na działalność Spółki i jego grupy kapitałowej. W celu zapewnienia możliwie niezakłóconego funkcjonowania, w Spółce oraz w pozostałych spółkach grupy kapitałowej Emitenta zostały wdrożone procedury gwarantujące natychmiastową reakcję właściwych służb. Dodatkowo Emitent wydał zalecenia dotyczące ograniczenia ryzyka zarażenia dla pracowników. Na chwilę obecną Emitent i jego grupa kapitałowa nie obserwuje istotnego obniżenia sprzedaży i zakłóceń w łańcuchu dostaw surowców, materiałów i usług, jak również zwiększonej absencji chorobowej pracowników, uniemożliwiającej zapewnienie ciągłości produkcji.

Emitent przywiązuje szczególną wagę do identyfikacji ryzyk związanych z zagrożeniem epidemicznym, aby wyprzedzająco podejmować działania zapobiegawcze. Emitent zdiagnozował obszary potencjalnego ryzyka związanego z pandemią COVID-19, które mogą istotnie wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta. Do ryzyk tych zalicza się:

 1. Zakłócenia w łańcuchach dostaw surowców i sprzedaży produktów poprzez zakłócenia w transporcie (w tym w szczególności do obszarów o wysokim ryzyku epidemicznym), spowodowane problemami leżącymi po stronie firm transportowych, zmniejszeniem liczby i formy dostępnych środków transportu, zwiększeniem kosztów dostaw w związku z podniesieniem stawek transportowych, szczególnie w kierunkach eksportowych, czasowym zamknięciem granic lub innymi ograniczeniami z tym związanymi. Pojawiają się problemy z dostępnością środków transportu dla towarów na eksport.
 2. Potencjalne przejściowe zakłócenia w realizacji projektów inwestycyjnych i prac remontowych Emitenta lub innych podmiotów z grupy kapitałowej Emitenta ze względu na utrudnienia lub ograniczoną dostępność wykonawców, możliwe opóźnienia dostaw materiałów i urządzeń oraz działania organów administracji publicznej w zakresie wydawania decyzji w procesach administracyjnych.
 3. Zakłócenia w ciągłości procesów produkcyjnych w wyniku potencjalnej zmniejszonej dostępności pracowników.
 4. Potencjalne zagrożenie pogorszenia płynności finansowej przez niektórych kontrahentów w wyniku zatorów płatniczych.
 5. Zmienność kursów walutowych.

Możliwe ryzyka zakłócenia realizacji sprzedaży w poszczególnych segmentach działalności są następujące:

Segment Nawozy
Na dzień sporządzenia informacji nie odnotowano ograniczeń popytu narynku nawozowym. Negatywne skutki mogą potencjalnie dotyczyć sprzedaży eksportowej. Niższą sprzedaż do kontrahentów zagranicznych może zniwelować mniejszy import i wzrost sprzedaży krajowej.

Spowolnienie działalności firm transportowych przekłada się na niższe zakupy paliwa i dodatków do paliw pozwalających redukować ilość spalin (NOXy®). Dystrybutorzy NOXy® zaczynają zgłaszać problemy z realizacją kontraktów, w szczególności na kierunkach eksportowych.

Segment Pigmenty
Zidentyfikowano negatywny wpływ sytuacji na rynek pigmentów w Europie. Włochy jako pierwszy kraj zastosowały przepisy mówiące o całkowitym zamknięciu tych segmentów przemysłu które nie są związane z bezpieczeństwem ludności. Sprzedaż bieli na rynku włoskim jest na chwilę publikacji niniejszego raportu niemożliwa. Istnieją uzasadnione obawy że podobne obostrzenia zostaną wprowadzone przez Francję i Niemcy. Brak jednoznacznych prognoz, z jednej strony spodziewane ograniczenie, z drugiej możliwy wzrost popytu ze względu na ograniczenia podażowe z rynku chińskiego.

Powyższa ocena została dokonana zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego. Rzeczywista skala przyszłych skutków pandemii COVID-19 i ich wpływu na działalność Emitenta jest obecnie nieznana i niemożliwa do oszacowania oraz uzależniona od czynników, które pozostają poza kontrolą Emitenta i podlegają dynamicznym zmianom.

W związku z powyższym, obecnie nie jest możliwe jednoznaczne określenie, jaki wpływ będzie miała pandemia COVID-19 na działalność, parametry, prognozy oraz sytuację finansową Emitenta, w tym na realizację projektów inwestycyjnych Emitenta lub innych podmiotów z grupy kapitałowej Emitenta. W najbliższym czasie nie można jednak wykluczyć wzrostu ryzyka istotnego negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na działalność Spółki i jej grupy kapitałowej.

Wszelkie nowe okoliczności istotnie zmieniające aktualną sytuację gospodarczą Spółki lub istotnie wpływające na jej obecne lub przyszłe wyniki finansowe będą publikowane w dalszych raportach bieżących.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

23/2020
21.02.2020 12:29
Raport bieżący nr 23/2020
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zwołanym na dzień 17 lutego 2020 roku.
Rozwiń

Podstawa prawna:  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje poniżej do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej: „NWZ”), zwołanym na dzień 17 lutego 2020 roku, wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym NWZ oraz w ogólnej liczbie głosów.

Akcjonariusz: Grupa Azoty S.A.

 • Liczba akcji na NWZ – 78 051 500.
 • Liczba głosów na NWZ – 78 051 500.
 • Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 100%.
 • Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 62,86%.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 623 z późn. zm.).

22/2020
18.02.2020 13:10
Raport bieżący nr 22/2020
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej
Rozwiń

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej; „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. informuje o podjęciu w dniu 18 lutego 2020 roku uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej Emitenta Grupa Azoty Polyolefins S.A. (dalej: „GA Polyolefins”) o podwyższeniu kapitału zakładowego GA Polyolefins o kwotę 131 944 310,00 zł (słownie: sto trzydzieści jeden milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące trzysta dziesięć złotych) poprzez emisję 13 194 431 (słownie: trzynaście milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści jeden) nowych akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 10 PLN (słownie: dziesięć złotych 00/100) każda. Cena emisyjna każdej akcji serii F wynosi 47,90 zł (słownie: czterdzieści siedem złotych 90/100).

Objęcie nowych akcji nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej przez:

 • Emitenta, który obejmie  6 993 048 (słownie: sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści osiem) akcji;
 • Grupę Azoty S.A., która obejmie 6 201 383 (słownie: sześć milionów dwieście jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy) akcje.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

21/2020
17.02.2020 16:01
Raport bieżący nr 21/2020
Projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza oraz uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w dniu 17 lutego 2020 roku
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego projekt uchwały w sprawie odstąpienia od rozpatrywania punktu 6 porządku obrad i zamknięcia obrad, zgłoszony przez akcjonariusza Emitenta - Grupę Azoty S.A. podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania Emitenta obradującego w dniu 17 lutego 2020 roku.

Ponadto Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 17 lutego 2020 roku, wraz z wynikami głosowań.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

20/2020
05.02.2020
Raport bieżący nr 20/2020
Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 stycznia 2020 r.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje poniżej odpowiedzi udzielone w trybie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych na pytania akcjonariuszy zadane Zarządowi Spółki w trybie art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 stycznia 2020 roku.

Zarząd Spółki zdając sobie sprawę, jak bardzo istotny jest dostęp akcjonariuszy do informacji dotyczących działalności Spółki, z najwyższą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wypełnia obowiązki informacyjne związane ze statusem spółki publicznej. Realizacja polityki w zakresie komunikacji z rynkiem i przekazywanie naszym akcjonariuszom wszelkich informacji niezbędnych do podejmowania decyzji inwestycyjnych jest jednym z priorytetów Spółki, zapewniającym transparentność jej działań oraz szeroki i  równy dostęp do informacji.

pytanie nr 1

Dlaczego Zarząd Grupy Azoty wciąż podnosi kapitały akcyjne w różnych spółkach grupy w celu sfinansowania inwestycji w spółce Grupa Azoty Polyolefins?

Odpowiedź:

Pozyskanie wpływów z emisji akcji serii C przez spółkę Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. ma na celu wsparcie realizacji Strategii Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. na najbliższe lata, w szczególności dywersyfikacji i zwiększenia rentowności przychodów oraz wzmocnienia zaangażowania w rozwój obszarów niezwiązanych z produkcją nawozową. Kluczowym zadaniem w tym zakresie jest realizacja projektu „Polimery Police” przez spółkę Grupa Azoty Polyolefins S.A. (dalej: „Polyolefins”), spółkę celową należącą w 53% do Spółki oraz w 47% do spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: „Podmiot Dominujący”).

Pytanie nr 2

Kto oprócz Spółek z Grupy Azoty ma objąć akcje w Grupa Azoty Polyolefins?

Odpowiedź:

W związku z odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 24 stycznia 2020 r., Spółka opublikowała raport bieżący nr 15/2020, w którym poinformowała o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwały nr 4 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Polyolefins. Zgodnie z Uchwałą nr 4, planowane jest podwyższenie kapitału zakładowego Polyolefins, w ramach którego wniesiona zostanie łączna kwota 632.013.244,90 zł. Zaangażowanie finansowe Spółki ma wynosić do 334.968.000 zł.

Ponadto, w związku ze zwołaniem na dzień 17 lutego 2020 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Podmiotu Dominującego, opublikowany został raport bieżący nr 5/2020 zawierający projekty uchwał będących przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Polyolefins, planowane jest wyrażenie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Podmiotu Dominującego zgody na zaangażowanie finansowe Podmiotu Dominującego w wysokości do 297.047.000 zł.

Obecnie 53% akcji Polyolefins posiada Spółka, a 47% akcji Podmiot Dominujący. Uchwały Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Spółki i Podmiotu Dominującego, o których mowa powyżej, umożliwią tym podmiotom objęcie akcji Polyolefins w wysokości zapewniającej utrzymanie obecnego udziału procentowego w kapitale zakładowym Polyolefins. W związku z powyższym, w ramach bieżącej emisji nie jest planowane objęcie akcji Polyolefins przez inne podmioty. Natomiast, w związku z zawarciem porozumień z Hyundai Engineering Co., Ltd i Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (raporty bieżące nr 49/2019 i 77/2019) oraz Grupą Lotos S.A. (raport bieżący nr 71/2019) docelowo planowane są dalsze emisje akcji Polyolefins celem pozyskania wkładów pieniężnych od powyższych inwestorów zewnętrznych potrzebnych na zamknięcie struktury finansowania kapitałowego projektu „Polimery Police”. Termin emisji akcji do inwestorów zewnętrznych jest uzależniony od zawarcia ostatecznej dokumentacji transakcyjnej oraz spełnienia uzgodnionych warunków zawieszających inwestycji.

Pytanie nr 3

Czy Skarb Państwa udzieli gwarancji kredytowych na tę inwestycję? Jeśli nie udzieli to dlaczego?

Odpowiedź:

Skarb Państwa przeznaczył środki na finansowanie inwestycji na podstawie umowy inwestycyjnej zawartej w dniu 5 grudnia 2019 r. (dalej: „Umowa Inwestycyjna”), o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 68/2019.

Umowa Inwestycyjna została zawarta w związku z emisją nowych akcji w ramach prowadzonej przez Spółkę publicznej oferty akcji serii C z zachowaniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki. Na podstawie Umowy Inwestycyjnej Skarb Państwa objął 5.513.722 akcji serii C emitowanych przez Spółkę w wykonaniu przysługujących Skarbowi Państwa praw poboru za środki w łącznej kwocie 56.239.964,40 zł pochodzące z Funduszu Reprywatyzacji.

Spółka zobowiązała się wobec Skarbu Państwa, że przeznaczy otrzymane środki w całości na realizację przez Polyolefins projektu „Polimery Police”. Umowa Inwestycyjna reguluje zasady wykorzystania otrzymanych środków oraz konsekwencje naruszenia tych zasad, zobowiązania i zapewnienia Spółki w związku z przekazaniem środków, obowiązki dotyczące sprawozdawczości i rozliczania środków oraz uprawnienia kontrolne Skarbu Państwa.

Najważniejsze zobowiązania Spółki zostały wskazanie w raporcie bieżącym nr 68/2019, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki. Na ten moment nie jest planowane dodatkowe zaangażowanie Skarbu Państwa w finansowanie projektu „Polimery Police”.

Pytanie nr 4

Umowa na budowę zakładu została podpisana, czy umowy kredytowe zostały podpisane przez Spółkę Grupa Azoty Polyolefins?

Odpowiedź:

Projekt Polimery Police jest realizowany w formule project finance przy wykorzystaniu finansowania kapitałowego oraz długu bankowego z ograniczonym regresem do akcjonariuszy Polyolefins. Finansowanie jest pozyskiwane w formie: (i) wkładu własnego w formie wpłat na kapitał zakładowy i pożyczek podporządkowanych i (ii) długu bankowego, w strukturze nie mniej niż 40% wkładu własnego do nie więcej niż 60% finansowania dłużnego.

W dniu 13 grudnia 2019 r., Spółka oraz Podmiot Dominujący i Polyolefins podpisały ze spółką Grupa Lotos S.A. Porozumienie Wstępne (Initial Term-Sheet) dotyczące warunków inwestycji equity oraz finansowania projektu „Polimery Police”. Następnie w dniu 23 grudnia 2019 r. Spółka oraz Podmiot Dominujący i Polyolefins podpisały z Hyundai Engineering Co., Ltd i Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation zmienione porozumienie (term-sheet) dotyczące warunków finansowania equity projektu „Polimery Police”. Szczegółowe informacje na temat tych porozumień zostały opublikowane przez Spółkę, odpowiednio, w raportach bieżących nr 71/2019 i 77/2019.

Aktualnie Polyolefins jest na etapie prowadzenia rozmów z konsorcjum polskich i zagranicznych instytucji finansowych. Z częścią instytucji zostały podpisane listy mandatowe (commitment letters) potwierdzające złożenie przez te instytucje ofert popartych zgodami komitetów kredytowych. Spółka Polyolefins jest również w trakcie negocjacji z innymi instytucjami. Łączna kwota oferowana przez te instytucje finansowe w pełni pokryje zapotrzebowanie Spółki na finansowanie dłużne uprzywilejowane. O podpisaniu umów kredytowych Spółka będzie informowała w drodze raportów bieżących.

PYTANIE nr 10

Jakie są koszty dotychczasowych działań Spółki w celu podwyższenia kapitałów akcyjnych Spółki?

Odpowiedź:

Na dzień sporządzenia odpowiedzi na pytania akcjonariusza Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty akcji serii C Spółki.

Na pozostałe pytania zadane przez akcjonariusza Zarząd nie udzielił odpowiedzi, gdyż pytania dotyczą spraw, które nie były objęte porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 stycznia 2020 r. Zgodnie z art. 428 § 1 KSH podczas obrad walnego zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Wobec powyższego akcjonariusz może żądać informacji dotyczących spółki, tylko gdy jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad (prawo do informacji na walnym zgromadzeniu). Prawo do informacji może wiązać się tylko ze sprawami zaplanowanymi w porządku obrad i gdy nie jest wyłączone z mocy art. 428 § 2 KSH.

Jednocześnie, mając na względzie otwartą politykę informacyjną, wskazujemy, że istotne informacje dotyczące decyzji korporacyjnych Spółki oraz innych zdarzeń związanych z emisją akcji serii C przez Spółkę oraz realizacją projektu „Polimery Police” są niezwłocznie publikowane przez Spółkę w formie raportów bieżących zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

19/2020
04.02.2020
Raport bieżący nr 19/2020
Uzupełnienie dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zwołanego na dzień 17 lutego 2020 roku
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) w związku ze zwołanym na dzień 17 lutego 2020 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem (dalej: „NWZ”), w załączeniu przekazuje treść dokumentu, będącego uzupełnieniem materiałów dot. punktu 6 porządku obrad NWZ „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez spółkę Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. spółce „Grupa Azoty Polyolefins” S.A., realizującej projekt inwestycyjny pn. „Polimery Police”, długoterminowych pożyczek podporządkowanych wobec planowanego finansowania dłużnego uprzywilejowanego spółki „Grupa Azoty Polyolefins” S.A.”.

Dokument o którym mowa powyżej zostanie zamieszczony na stronie internetowej Emitenta.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

18/2020
29.01.2020
Raport bieżący nr 18/2020
Informacja o notowaniu akcji serii C Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

 Zarząd Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu
29 stycznia 2020 r. powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „GPW”) w dniu 29 stycznia 2020 r. uchwały nr 66/2020 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A., w której Zarząd GPW postanowił: dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 49 175 768 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 10,00 zł każda oraz wprowadzić z dniem 31 stycznia 2020 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 49 175 768 akcji zwykłych na okaziciela serii C, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 31 stycznia 2020 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLZCPLC00036”.

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy materiał ani żadna jego część nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Australii lub w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani zaproszenia do subskrypcji lub zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki. Prospekt, który został sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki na terytorium Polski (dalej: „Oferta”), po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowi wraz ze wszystkimi opublikowanymi suplementami do Prospektu jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i Ofercie. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (http://zchpolice.grupaazoty.com/) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Globalnego Koordynatora – Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie (https://www.bm.pkobp.pl/).

Niniejszy materiał nie stanowi informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną, w tym rekomendacji inwestycyjnej, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do subskrypcji lub nabycia papierów wartościowych Spółki na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (dalej: „Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o Papierach Wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.

Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych lub innych podmiotów powiązanych nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystania materiału lub jego części bądź zawartych w nim treści lub z innego tytułu w związku z niniejszym materiałem.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

17/2020
28.01.2020
Raport bieżący nr 17/2020
Warunkowa rejestracja akcji zwykłych serii C Spółki w KDPW
Rozwiń

Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu
28 stycznia 2020 r. powziął informację, żeKrajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) wydał oświadczenie nr 56/2020dotyczące rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW 49.175.768(słownie: czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 10,00 PLN każda wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 23 września 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 7 listopada 2019r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki, oferowanychoraz nadać imkod ISIN PLZCPLC00036, pod warunkiem podjęcia decyzji przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone ww. kodem ISIN.

Zarejestrowanie akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone ww. kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy materiał ani żadna jego część nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Australii lub w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani zaproszenia do subskrypcji lub zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki. Prospekt, który został sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki na terytorium Polski („Oferta”), po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowi wraz ze wszystkimi opublikowanymi suplementami do Prospektu jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i Ofercie. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (http://zchpolice.grupaazoty.com/) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Globalnego Koordynatora – Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie (https://www.bm.pkobp.pl/).

Niniejszy materiał nie stanowi informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną, w tym rekomendacji inwestycyjnej, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do subskrypcji lub nabycia papierów wartościowych Spółki na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o Papierach Wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.

Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych lub innych podmiotów powiązanych nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystania materiału lub jego części bądź zawartych w nim treści lub z innego tytułu w związku z niniejszym materiałem.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

16/2020
27.01.2020
Raport bieżący nr 16/2020
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zwołanym na dzień 24 stycznia 2020 roku.
Rozwiń

Podstawa prawna:  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % 

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje poniżej do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej: „NWZ”), zwołanym na dzień 24 stycznia 2020 roku, wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym NWZ oraz w ogólnej liczbie głosów. 

Akcjonariusz: Grupa Azoty S.A.
Liczba akcji na NWZ – 49 500 000
Liczba głosów na NWZ – 49 500 000
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 68,70%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 66,00%

Akcjonariusz: Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”
Liczba akcji na NWZ – 12 185 000
Liczba głosów na NWZ – 12 185 000
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 16,91%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 16,25%

Akcjonariusz: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Liczba akcji na NWZ – 6 607 966
Liczba głosów na NWZ – 6 607 966
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 9,17%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 8,81%

Akcjonariusz: Skarb Państwa
Liczba akcji na NWZ – 3 759 356
Liczba głosów na NWZ – 3 759 356
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 5,22%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 5,01%

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 623 z późn. zm.).

15/2020
24.01.2020 17:03
Raport bieżący nr 15/2020
Projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza oraz uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w dniu 24 stycznia 2020 roku
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Grupa Azoty Polyolefins” S.A., zgłoszony przez akcjonariusza Emitenta - Grupę Azoty S.A. podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania Emitenta obradującego w dniu 24 stycznia 2020 roku.

Ponadto Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 24 stycznia 2020 roku, wraz z wynikami głosowań.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

14/2020
22.01.2020 23:00
Raport bieżący nr 14/2020
Uzupełnienie dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zwołanego na dzień 24 stycznia 2020 roku.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 81/2019 z dnia 27 grudnia 2020 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) w związku ze zwołanym na dzień 24 stycznia 2020 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem (dalej: „NWZ”), w załączeniu przekazuje treść dokumentu, będącego uzupełnieniem materiałów dot. punktu 6 porządku obrad NWZ „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.”.

Dokument o którym mowa powyżej zostanie zamieszczony na stronie internetowej Emitenta.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

13/2020
21.01.2020 23:47
Raport bieżący nr 13/2020
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zwołanego na dzień 17 lutego 2020 roku.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 lutego 2020 roku.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

12/2020
21.01.2020 23:43
Raport bieżący nr 12/2020
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015501, NIP: 851-02-05-573, kapitał zakładowy 1 241 757 680 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402[1], art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych oraz § 39 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, niniejszym zwołujeNadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 17 lutego 2020 roku o godz. 11:00 w siedzibie Spółki w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, w sali 24a (parter) w Biurowcu Głównym S-6.

Ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 124.175.768. Z akcji tych w dniu opublikowania niniejszego ogłoszenia, tj. w dniu 21 stycznia 2020 roku, przysługuje akcjonariuszom Spółki 124.175.768 głosów.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez spółkę Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. spółce „Grupa Azoty Polyolefins” S.A., realizującej projekt inwestycyjny pn. „Polimery Police”, długoterminowych pożyczek podporządkowanych wobec planowanego finansowania dłużnego uprzywilejowanego spółki „Grupa Azoty Polyolefins” S.A.
 7. Zamknięcie obrad.

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu) tj. na dzień 01 lutego 2020 roku.

W celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 21 stycznia 2020 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 03 lutego 2020 roku - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Policach, ul. Kuźnicka 1, Biurowiec Główny S-6, pok. 137, przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 12, 13 oraz 14 lutego 2020 roku, w godzinach od 8.00 do 15.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##.

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Pełnomocnik akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.zchpolice.grupaazoty.com udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] Kodeksu cywilnego, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] Kodeksu cywilnego, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Do dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie w/w dokumenty powinny zostać przesłane na adres mailowy: ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną w/w dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.

Prawo akcjonariuszy do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno zostać złożone Zarządowi Spółki nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 27 stycznia 2020 roku. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police.

Prawo akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police.

Każdy akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

Komunikacja elektroniczna

Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Spółki nie dopuszcza oddawania głosu drogą korespondencyjną, jak również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniana w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem http://zchpolice.grupaazoty.com/pl/relacje/walne.html od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Dodatkowo zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757), zostanie przekazana do publicznej wiadomości treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.

Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Adres strony internetowej

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej www.zchpolice.grupaazoty.com w zakładce Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE ZWOŁANIEM WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W SPÓŁCE GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO) Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż w związku ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy („NWZ”) w Spółce, Spółka będzie przetwarzała dane osobowe akcjonariuszy Spółki, pełnomocników uprawnionych do głosowania, innych osób uprawnionych do wykonywania prawa głosu na NWZ oraz dane osobowe ujawniane w trakcie Zgromadzenia (łącznie zwanych „Akcjonariuszami” lub „Państwem”).

W związku z powyższym, Spółka oświadcza, iż:

a. administratorem zebranych danych osobowych jest Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z siedzibą w Policach; kontakt ze Spółką jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej ##xds.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb## lub korespondencyjnie pod adresem: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police;

b. w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Spółce możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres poczty elektronicznej Inspektora Ochrony Danych: ##xds.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb## lub adres korespondencyjny: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police;

c. celem przetwarzania danych jest wypełnienie przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych, nałożonych na Spółkę jako spółkę publiczną w związku ze zwołaniem NWZ (W szczególności art. 401, 407, 410 oraz 412 Kodeksu spółek handlowych.) , umożliwienie Akcjonariuszom wykonywania swoich praw w stosunku do Spółki, a także ustalanie faktów dla celów dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Spółkę lub obrony przed roszczeniami;

d. Spółka przetwarza (i) dane osobowe identyfikujące Akcjonariusza, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres do doręczeń oraz numer PESEL, (ii) dane zawarte na pełnomocnictwach, (iii) dane dotyczące akcji i wynikających z nich uprawnień, takie jak: liczba, rodzaj i numery akcji oraz liczba przysługujących głosów, a także (iv) - w przypadkach gdy Akcjonariusze kontaktują się ze Spółką drogą elektroniczną - adres poczty elektronicznej;

e. dane osobowe Akcjonariuszy mogą być zbierane przez Spółkę od podmiotów prowadzących depozyt papierów wartościowych, a także od innych Akcjonariuszy
– w zakresie przekazywania danych zawartych na udzielonych pełnomocnictwach;

f. podstawą prawną przetwarzania przez Spółkę Państwa danych osobowych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek wynikający z przepisów Kodeksu handlowego dotyczący: sporządzania i przechowywania list akcjonariuszy oraz list obecności na NWZ, umożliwienia głosowania poprzez pełnomocnika oraz umożliwienia Akcjonariuszom wykonywania ich praw w stosunku do Spółki (np. zgłaszania określonych spraw do porządku obrad);
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Spółki w postaci (i) umożliwienia kontaktu z Akcjonariuszami oraz weryfikacji ich tożsamości oraz (ii) dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami;

g. odbiorcami zebranych danych osobowych są podmioty świadczące usługi hostingu narzędzi informatycznych służących do kontaktu z Akcjonariuszami oraz podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów, a także inni Akcjonariusze – w zakresie udostępniania listy akcjonariuszy zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych;

h. dane osobowe zawarte na listach akcjonariuszy, listach obecności oraz pełnomocnictwach są przechowywane przez okres istnienia Spółki, a następnie mogą być przekazane podmiotowi wyznaczonemu do przechowywania dokumentów zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych; dane osobowe związane z kontaktem za pomocą poczty elektronicznej są przechowywane przez okres umożliwiający Spółce wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń Spółki lub w stosunku do Spółki nie dłuższy niż sześć lat;

i. w przypadku przekazywania danych bezpośrednio Spółce, podanie danych jest wymagane przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz w celu umożliwienia weryfikacji tożsamości Akcjonariusza, a ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w NWZ; w przypadku adresu poczty elektronicznej podanie takiego adresu jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia kontaktu pomiędzy Spółką a Akcjonariuszem za pomocą poczty elektronicznej, a jego niepodanie wiąże się z brakiem możliwości podjęcia kontaktu tą drogą;

j. są Państwo uprawnieni do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także do domagania się ich sprostowania, przeniesienia usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; należy pamiętać, iż prawa te nie są bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania;

k. mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli doszłoby do nieprawidłowości w procesie przetwarzania Państwa danych osobowych.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

11/2020
21.01.2020 23:41
Raport bieżący nr 11/2020
Otrzymanie zgody na dokonanie koncentracji
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 21 stycznia 2020 roku powziął informację, iż Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na utworzeniu przez jednostkę dominującą Emitenta – Grupę Azoty S.A., Hyundai Engineering Co., Ltd., Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation oraz spółkę Grupę Lotos S.A. wspólnego przedsiębiorcy, który będzie prowadził działalność pod firmą Grupa Azoty Polyolefins S.A., co stanowi spełnienie się jednego z warunków zawieszających porozumień wstępnych, o których Emitent informował raportami bieżącymi nr 71/2019 z dnia 13 grudnia 2019 roku oraz nr 77/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

10/2020
21.01.2020
Raport bieżący nr 10/2020
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020.

1. Raporty kwartalne:
- rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2020 roku - 21 maja 2020 roku
- rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2020 roku – 19 listopada 2020 roku

2. Raporty półroczne:
- rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku – 10 września 2020 roku

3. Raporty roczne:
- jednostkowy raport roczny za rok 2019 – 1 kwietnia 2020 roku
- skonsolidowany raport roczny za rok 2019 – 1 kwietnia 2020 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757) (dalej: „Rozporządzenie”), Spółka nie będzie publikować odrębnych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalną informację finansową.

Ponadto Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2019 roku i drugi kwartał 2020 roku zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 Rozporządzenia.

Spółka nie będzie publikować również odrębnego raportu półrocznego zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

09/2020
16.01.2020 14:44
Raport bieżący nr 09/2020
Przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki przez Radę Nadzorczą
Rozwiń

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2020 z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu, Zarząd Grupy Azoty Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 16 stycznia 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki przyjęła tekst jednolity statutu Spółki, uwzględniający zmiany przyjęte uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 września 2019 roku oraz uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 listopada 2019 roku.

Zmiany statutu Spółki weszły w życie w dniu ich zarejestrowania przez sąd rejestrowy, o czym Spółka poinformowała w/w raportem bieżącym nr 5/2020 z dnia 13 stycznia 2020 roku oraz w którym zaprezentowano szczegółowy zakres zmian wprowadzonych do statutu.

Tekst jednolity statutu Spółki, przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 w zw. z § 6 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757)

08/2020
15.01.2020 18:15
Raport bieżący nr 08/2020
Zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 15 stycznia 2020 roku Emitent otrzymał od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. występującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień" (dalej: "OFE PZU") zawiadomienie na podstawie art. art. 69 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 2 pkt 1 lit. a) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 623) (dalej: „Ustawa”), że w związku rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta udział OFE PZU w kapitale zakładowym Emitenta i w ogólnej liczbie głosów uległ zmniejszeniu o ponad 2%.

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego kapitał zakładowy Emitenta wynosi 1.241.757.680 zł i dzieli się na 124.175.768 akcji, zaś OFE PZU posiada łącznie 16 092 634 (szesnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści cztery) akcje Emitenta, które uprawniają do takiej samej ilości głosów. Akcje Emitenta posiadane przez OFE PZU stanowią 12,96% udział w kapitale zakładowym Emitenta i w ogólnej liczbie głosów.

Emitent w załączeniu przekazuje treść Powiadomienia.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 623).

07/2020
14.01.2020 19:05
Raport bieżący nr 07/2020
Zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 14 stycznia 2020 roku Emitent otrzymał od Grupy Azoty S.A. zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 623) (dalej: „Ustawa”), że w związku z rejestracją w dniu 10 stycznia 2020 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta przez właściwy sąd rejestrowy udział Grupy Azoty S.A. w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów uległ zmniejszeniu o 3,14%, tj. z 66% do 62,86%. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego kapitał zakładowy Emitenta wynosi 1.241.757.680 zł i dzieli się na 124.175.768 akcji.

Emitent w załączeniu przekazuje treść Powiadomienia.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 623).

06/2020
14.01.2020 19:04
Raport bieżący nr 06/2020
Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 14 stycznia 2020 roku Emitent otrzymał od Grupy Azoty S.A. – osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu Emitenta Wojciechem Wardackim - powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR (dalej: „Powiadomienie”) przekazane w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.

Emitent w załączeniu przekazuje treść Powiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

05/2020
13.01.2020 17:39
Raport bieżący nr 05/2020
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) informuje o rejestracji w dniu 10 stycznia 2020 r. przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 750.000.000 zł do kwoty 1.241.757.680 zł w drodze emisji 49.175.768 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 10,00 zł każda, wyemitowanych na podstawie (i) uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 7 listopada 2019 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki; oraz (ii) zmian statutu Spółki wynikających z uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 listopada 2019 r. i 23 września 2019 r. oraz oświadczenia Zarządu Spółki z dnia 24 grudnia 2019 r. („Statut”).

Na dzień opublikowania niniejszego raportu bieżącego kapitał zakładowy Spółki po zarejestrowaniu podwyższenia wynosi 1.241.757.680 zł i dzieli się na 124.175.768 akcji o wartości nominalnej 10,00 zł każda, na co składa się:
1. 60.000.000 akcji serii A,
2. 15.000.000 akcji serii B oraz
3. 49.175.768 akcji serii C.

Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 124.175.768 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem).

Zarząd Spółki podaje poniżej do wiadomości zmiany dokonane w treści Statutu związane z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki. Pozostałe zmiany Statutu Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.

1. §6 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 750.000.000,00 (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów) złotych.

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.241.757.680 (słownie: miliard dwieście czterdzieści jeden milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt) złotych.

2. §7 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 75.000.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów) sztuk akcji o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć) złotych każda, którymi są:

1) akcje serii A o numerach od numeru 000 000 001 do nr 060 000 000.
2) akcje serii B o numerach od numeru 060 000 001 do nr 075 000 000.

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 124.175.768 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złoty) każda, którymi są:

a) akcje serii A o numerach od numeru 000 000 001 do nr 060 000 000;
b) akcje serii B o numerach od numeru 060 000 001 do nr 075 000 000;
c) akcje serii C o numerach od numeru 075 000 001 do nr 124 175 768.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z §5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zastrzeżenie prawne:
Niniejszy materiał ani żadna jego część nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Australii lub w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani zaproszenia do subskrypcji lub zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki. Prospekt, który został sporządzony w związku Ofertą Prospektową, po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowi wraz ze wszystkimi opublikowanymi komunikatami, komunikatami aktualizującymi i suplementami do Prospektu jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i Ofercie Prospektowej. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (http://zchpolice.grupaazoty.com/) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Globalnego Koordynatora – Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie (https://www.bm.pkobp.pl/).

Niniejszy materiał nie stanowi informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną, w tym rekomendacji inwestycyjnej, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do subskrypcji lub nabycia papierów wartościowych Spółki na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o Papierach Wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.

Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych lub innych podmiotów powiązanych nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystania materiału lub jego części bądź zawartych w nim treści lub z innego tytułu w związku z niniejszym materiałem.

04/2020
09.01.2020 15:13
Raport bieżący nr 04/2020
Korekta zawiadomienia o zmianie w ogólnej liczbie głosów
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 79/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku informuje, że w dniu 9 stycznia 2020 roku Emitent otrzymał od Grupy Azoty S.A. korektę zawiadomienia przekazanego w dniu 27 grudnia 2019 roku na podstawie art. 69b ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 623, ze zm.) (dalej: „Ustawa”).

Zgodnie z przekazaną korektą zawiadomienia dnia 23 grudnia 2019 roku Emitent dokonał przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii C Emitenta, w wyniku którego Grupa Azoty S.A., w wykonaniu przysługujących jej praw poboru, nabyła prawa do akcji serii C. Prawa do akcji serii C zostaną zamienione na akcje serii C po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.

Posiadana przez Grupę Azoty S.A. liczba akcji Emitenta i głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta przed przydziałem akcji serii C i nabyciem praw do akcji serii C wynosiła 49 500 000, co przekładało się na 66,00% udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w Emitencie.

Liczba nabytych przez Grupę Azoty S.A. praw do akcji serii C wynosi 28 551 500, co zgodnie z korektą zawiadomienia Grupy Azoty S.A. po realizacji uprawnień z praw do akcji serii C przekładałoby się na 38,07% udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta aktualnej na dzień korekty zawiadomienia.

Zgodnie z korektą zawiadomienia po zamianie praw do akcji na akcje serii C łączna suma przyszłej liczby głosów będzie wynosiła 78 051 500, co przekładałoby się na 104,07% udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta aktualnej na dzień korekty zawiadomienia.

Zgodnie z korektą zawiadomienia, po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta i zamianie praw do akcji serii C na akcje serii C udział procentowy Grupy Azoty S.A. w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w Emitencie ulegnie zmniejszeniu w związku z tym, że łączna liczba akcji serii C przydzielonych w ramach subskrypcji wynosi 49 175 768, o czym Grupa Azoty S.A. poinformuje Emitenta w odrębnym zawiadomieniu, po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.

Emitent w załączeniu przekazuje treść Zawiadomienia.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 623).

03/2020
09.01.2020
Raport bieżący nr 03/2020
Zawarcie umowy z Titania AS
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 9 stycznia 2020 roku Spółka zawarła z Titania AS z siedzibą w Hauge i Dalane, Norwegia (jako sprzedającym), umowę dotyczącą zakupu ilmenitu (dalej: „Umowa”).

Wartość Umowy szacowana jest na kwotę 168.000.000,00 PLN. Umowa zawarta została na czas określony od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. Umowa przewiduje realizację dostaw według ustalonego harmonogramu i warunków handlowych.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych do tego typu umów. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych.

Zawarcie Umowy zostało uznane przez Spółkę za informację poufną ze względu na zapewnienie dostaw ilmenitu - podstawowego surowca służącego do produkcji bieli tytanowej w długim okresie czasu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

02/2020
03.01.2020
Raport bieżący nr 02/2020
Zakończenie subskrypcji akcji serii C
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”), w związku z zakończeniem subskrypcji oraz przydziałem 49.175.768 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 PLN każda („Akcje Oferowane”), emitowanych na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 23 września 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 7 listopada 2019r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki, oferowanych: (i) w drodze oferty publicznej na podstawie prospektu emisyjnego Spółki zatwierdzonego w dniu 5 listopada 2019 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz (ii) w drodze oferty, która nie wymagała sporządzenia prospektu emisyjnego zgodnie z art. 1 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (łącznie „Oferta”), podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

Terminy pisane wielka literą, które nie zostały inaczej zdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym Spółki, zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 5 listopada 2019 r.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji:
Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji w ramach zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych:
Rozpoczęcie subskrypcji – 12.11.2019 r.
Zakończenie subskrypcji – 9.12.2019 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji w ramach zapisów złożonych na zaproszenie Zarządu:
Rozpoczęcie subskrypcji – 23.12.2019 r.
Zakończenie subskrypcji – 23.12.2019 r.

2. Data przydziału akcji:
Data przydziału Akcji Oferowanych – 23.12.2019 r.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją:
W ramach Oferty oferowanych było 110.000.000 Akcji Oferowanych. Subskrypcją w ramach Oferty objętych zostało 49.175.768 Akcji Oferowanych.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:
Oferta nie była podzielona na transze. W wykonaniu Prawa Poboru oraz w ramach Zapisów Dodatkowych nie złożono zapisów na wszystkie Akcje Oferowane. W konsekwencji nie zastosowano redukcji zapisów.

5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:
W ramach subskrypcji łącznie złożono zapisy na 49.175.768 Akcji Oferowanych, w tym, w ramach zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz w ramach Zapisów Dodatkowych złożono zapisy na 49.175.768 Akcji Oferowanych. Nie złożono zapisów na Akcje Oferowane w ramach odpowiedzi na zaproszenie skierowane przez Zarząd Spółki na podstawie art. 436 § 4 KSH.

6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach subskrypcji przydzielono łącznie 49.175.768 Akcji Oferowanych.

7. Cena, po jakiej akcje były obejmowane:
Akcje Oferowane obejmowane były po Cenie Emisyjnej wynoszącej 10,20 zł (słownie: dziesięć złotych dwadzieścia groszy) za każdą Akcję Oferowaną.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji:
W ramach subskrypcji Akcji Oferowanych zapisy złożyło 235 podmiotów. Oferta nie była podzielona na transze.

9. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach subskrypcji:
W ramach subskrypcji Akcje Oferowane przydzielono 235 podmiotom. Oferta nie była podzielona na transze.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Spółka nie zawarła umowy o subemisję Akcji Oferowanych ani umowy o gwarancję emisji Akcji Oferowanych.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji rozumianej jako iloczyn liczby akcji objętych ofertą i ceny emisyjnej:
Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 501.592.833,60 zł (słownie: pięćset jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści trzy złote sześćdziesiąt groszy).

12. Łączne określenie wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale na: a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie, c) sporządzenie prospektu emisyjnego, uwzględniając koszty doradztwa, d) promocja oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

13. Średni koszt przeprowadzenia emisji akcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

14. Sposób opłacenia objętych akcji
Wszystkie Akcje Oferowane przydzielone w ramach Oferty zostały objęte za wkłady pieniężne.

Zastrzeżenie prawne:
Niniejszy materiał ani żadna jego część nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Australii lub w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani zaproszenia do subskrypcji lub zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki. Prospekt, który został sporządzony w związku Ofertą Prospektową, po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowi wraz ze wszystkimi opublikowanymi komunikatami i suplementami do Prospektu jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i Ofercie Prospektowej. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (http://zchpolice.grupaazoty.com/) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Globalnego Koordynatora – Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie (https://www.bm.pkobp.pl/).

Niniejszy materiał nie stanowi informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną, w tym rekomendacji inwestycyjnej, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do subskrypcji lub nabycia papierów wartościowych Spółki na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o Papierach Wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.

Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych lub innych podmiotów powiązanych nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystania materiału lub jego części bądź zawartych w nim treści lub z innego tytułu w związku z niniejszym materiałem.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

01/2020
02.01.2020
Raport bieżący nr 01/2020
Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego suplementu nr 5 do prospektu emisyjnego Spółki.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 2 stycznia 2020 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Suplement nr 5 do prospektu emisyjnego Spółki („Suplement nr 5”) sporządzonego na potrzeby oferty publicznej 110.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 PLN każda oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie 75.000.000 jednostkowych praw poboru akcji serii C oraz do 110.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Prospekt”).

Suplement nr 5 został sporządzony w związku z nałożeniem przez Komisję Nadzory Finansowego kar pieniężnych na Spółkę w łącznej wysokości 1 mln złotych za naruszenie przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących: skonsolidowanego raportu za rok 2014, raportu rocznego za rok 2014, skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2015, raportu rocznego za rok 2015 oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku.

Suplement został udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 2 stycznia 2020 r. w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki: (http://zchpolice.grupaazoty.com/) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Globalnego Koordynatora – Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie (https://www.bm.pkobp.pl/).

Zastrzeżenie prawne:
Niniejszy materiał ani żadna jego część nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Australii lub w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani zaproszenia do subskrypcji lub zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki. Prospekt, który został sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki na terytorium Polski („Oferta”), po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowi wraz ze wszystkimi opublikowanymi komunikatami i suplementami do Prospektu jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i Ofercie. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (http://zchpolice.grupaazoty.com/) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Globalnego Koordynatora – Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie (https://www.bm.pkobp.pl/).

Niniejszy materiał nie stanowi informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną, w tym rekomendacji inwestycyjnej, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do subskrypcji lub nabycia papierów wartościowych Spółki na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o Papierach Wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.

Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych lub innych podmiotów powiązanych nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystania materiału lub jego części bądź zawartych w nim treści lub z innego tytułu w związku z niniejszym materiałem.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

83/2019
30.12.2019
Raport bieżący nr 83/2019
Zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów
Rozwiń

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 30 grudnia 2019 roku Emitent otrzymał od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. występującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień" (dalej: "OFE PZU") zawiadomienie na podstawie art. 69b ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 623) (dalej: „Ustawa”), że w związku z przydziałem akcji zwykłych na okaziciela serii C (dalej także: „Akcje Oferowane”) Emitenta, objętych przez OFE PZU w ramach wykonania prawa poboru, o czym OFE PZU uzyskał wiadomość w dniu 23 grudnia 2019 roku, zmieniła się liczba posiadanych przez OFE PZU akcji i praw do akcji serii C Emitenta.

Transakcja nabycia przez OFE PZU akcji Emitenta, które zostaną zamienione na nowe akcje serii C, miała miejsce dnia 23 grudnia 2019 roku, w którym nastąpił przydział przez Emitenta Akcji Oferowanych objętych w ramach wykonania prawa poboru.

Posiadana przez OFE PZU liczba akcji i głosów przed dokonaniem przydziału nowych akcji serii C wynosi 12 187 694, co przekłada się na 16,25% udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów.

Liczba praw do akcji serii C wynosi 3 899 940, co zgodnie informacją OFE PZU przekładać się będzie na 5,20% udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu po realizacji uprawnień z praw do akcji.

Zgodnie z zawiadomieniem łączna liczba akcji serii A oraz praw do akcji nowej emisji wynosi 16 087 634, co przekłada się na 21,45% udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów.

Zgodnie z zawiadomieniem, po zamianie praw do akcji nowej emisji na akcje serii C i po jej rejestracji udział procentowy OFE PZU w ogólnej liczbie głosów ulegnie obniżeniu, o czym OFE PZU powiadomi w odrębnym komunikacje, po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.

Emitent w załączeniu przekazuje treść Powiadomienia.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 623).

82/2019
30.12.2019
Raport bieżący nr 82/2019
Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego suplementu nr 4 do prospektu emisyjnego Spółki.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 grudnia 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Suplement nr 4 do prospektu emisyjnego Spółki („Suplement nr 4”) sporządzonego na potrzeby oferty publicznej 110.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 PLN każda oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie 75.000.000 jednostkowych praw poboru akcji serii C oraz do 110.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Prospekt”).

Suplement nr 4 został sporządzony w związku z związku z zawarciem w dniu 23 grudnia 2019 r. między Spółką, jednostką dominującą w stosunku do Spółki – spółką Grupa Azoty S.A., spółką zależną od Spółki – spółką Grupa Azoty Polyolefins S.A. („Spółka Zależna”) oraz Hyundai Engineering Co., Ltd i Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation zmienionego porozumienia (term-sheet) dotyczącego warunków finansowania kapitałowego Projektu Polimery Police oraz wydaniem przez Spółkę Zależną Polecenia Przystąpienia do Pełnej Realizacji na podstawie umowy o kompleksową realizację Projektu Polimery Police.

Suplement został udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 30 grudnia 2019 r. w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki: (http://zchpolice.grupaazoty.com/) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Globalnego Koordynatora – Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie (https://www.bm.pkobp.pl/).

Zastrzeżenie prawne:
Niniejszy materiał ani żadna jego część nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Australii lub w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani zaproszenia do subskrypcji lub zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki. Prospekt, który został sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki na terytorium Polski („Oferta”), po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowi wraz ze wszystkimi opublikowanymi komunikatami i suplementami do Prospektu jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i Ofercie. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (http://zchpolice.grupaazoty.com/) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Globalnego Koordynatora – Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie (https://www.bm.pkobp.pl/).

Niniejszy materiał nie stanowi informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną, w tym rekomendacji inwestycyjnej, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do subskrypcji lub nabycia papierów wartościowych Spółki na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o Papierach Wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.

Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych lub innych podmiotów powiązanych nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystania materiału lub jego części bądź zawartych w nim treści lub z innego tytułu w związku z niniejszym materiałem.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

81/2019
27.12.2019
Raport bieżący nr 81/2019
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zwołanego na dzień 24 stycznia 2020 roku.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 stycznia 2020 roku.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

80/2019
27.12.2019
Raport bieżący nr 80/2019
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015501, NIP: 851-02-05-573, kapitał zakładowy 750 000 000 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1], art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 24 stycznia 2020 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, w sali 24a (parter) w Biurowcu Głównym S-6.

Ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 75.000.000. Z akcji tych w dniu opublikowania niniejszego ogłoszenia, tj. w dniu 27 grudnia 2019 roku, przysługuje akcjonariuszom Spółki 75.000.000 głosów.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Grupa Azoty Polyolefins” S.A.
7. Zamknięcie obrad.

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu) tj. na dzień 08 stycznia 2020 roku.

W celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 27 grudnia 2019 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 09 stycznia 2020 roku - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Policach, ul. Kuźnicka 1, Biurowiec Główny S-6, pok. 137, przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 21, 22 i 23 stycznia 2020 roku, w godzinach od 8.00 do 15.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##.

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Pełnomocnik akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.zchpolice.grupaazoty.com udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] Kodeksu cywilnego, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] Kodeksu cywilnego, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Do dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie w/w dokumenty powinny zostać przesłane na adres mailowy: ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną w/w dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.

Prawo akcjonariuszy do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno zostać złożone Zarządowi Spółki nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 03 stycznia 2020 roku. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police.

Prawo akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police.

Każdy akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

Komunikacja elektroniczna

Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Spółki nie dopuszcza oddawania głosu drogą korespondencyjną, jak również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniana w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem http://zchpolice.grupaazoty.com/pl/relacje/walne.html od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Adres strony internetowej

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej www.zchpolice.grupaazoty.com w zakładce Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE ZWOŁANIEM WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W SPÓŁCE GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO) Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż w związku ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy („NWZ”) w Spółce, Spółka będzie przetwarzała dane osobowe akcjonariuszy Spółki, pełnomocników uprawnionych do głosowania, innych osób uprawnionych do wykonywania prawa głosu na NWZ oraz dane osobowe ujawniane w trakcie Zgromadzenia (łącznie zwanych „Akcjonariuszami” lub „Państwem”).

W związku z powyższym, Spółka oświadcza, iż:

 1. administratorem zebranych danych osobowych jest Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z siedzibą w Policach; kontakt ze Spółką jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej ##xds.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb## lub korespondencyjnie pod adresem: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police;
 2. w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Spółce możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres poczty elektronicznej Inspektora Ochrony Danych: ##xds.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb## lub adres korespondencyjny: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police;
 3. celem przetwarzania danych jest wypełnienie przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych, nałożonych na Spółkę jako spółkę publiczną w związku ze zwołaniem NWZ , umożliwienie Akcjonariuszom wykonywania swoich praw w stosunku do Spółki, a także ustalanie faktów dla celów dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Spółkę lub obrony przed roszczeniami;
 4. Spółka przetwarza (i) dane osobowe identyfikujące Akcjonariusza, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres do doręczeń oraz numer PESEL, (ii) dane zawarte na pełnomocnictwach, (iii) dane dotyczące akcji i wynikających z nich uprawnień, takie jak: liczba, rodzaj i numery akcji oraz liczba przysługujących głosów, a także (iv) - w przypadkach gdy Akcjonariusze kontaktują się ze Spółką drogą elektroniczną - adres poczty elektronicznej;
 5. dane osobowe Akcjonariuszy mogą być zbierane przez Spółkę od podmiotów prowadzących depozyt papierów wartościowych, a także od innych Akcjonariuszy – w zakresie przekazywania danych zawartych na udzielonych pełnomocnictwach;
 6. podstawą prawną przetwarzania przez Spółkę Państwa danych osobowych jest:
  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek wynikający z przepisów Kodeksu handlowego dotyczący: sporządzania i przechowywania list akcjonariuszy oraz list obecności na NWZ, umożliwienia głosowania poprzez pełnomocnika oraz umożliwienia Akcjonariuszom wykonywania ich praw w stosunku do Spółki (np. zgłaszania określonych spraw do porządku obrad);
  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Spółki w postaci (i) umożliwienia kontaktu z Akcjonariuszami oraz weryfikacji ich tożsamości oraz (ii) dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
 7. odbiorcami zebranych danych osobowych są podmioty świadczące usługi hostingu narzędzi informatycznych służących do kontaktu z Akcjonariuszami oraz podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów, a także inni Akcjonariusze – w zakresie udostępniania listy akcjonariuszy zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych;
 8. dane osobowe zawarte na listach akcjonariuszy, listach obecności oraz pełnomocnictwach są przechowywane przez okres istnienia Spółki, a następnie mogą być przekazane podmiotowi wyznaczonemu do przechowywania dokumentów zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych; dane osobowe związane z kontaktem za pomocą poczty elektronicznej są przechowywane przez okres umożliwiający Spółce wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń Spółki lub w stosunku do Spółki nie dłuższy niż sześć lat;
 9. w przypadku przekazywania danych bezpośrednio Spółce, podanie danych jest wymagane przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz w celu umożliwienia weryfikacji tożsamości Akcjonariusza, a ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w NWZ; w przypadku adresu poczty elektronicznej podanie takiego adresu jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia kontaktu pomiędzy Spółką a Akcjonariuszem za pomocą poczty elektronicznej, a jego niepodanie wiąże się z brakiem możliwości podjęcia kontaktu tą drogą;
 10. są Państwo uprawnieni do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także do domagania się ich sprostowania, przeniesienia usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; należy pamiętać, iż prawa te nie są bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania;
 11. mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli doszłoby do nieprawidłowości w procesie przetwarzania Państwa danych osobowych.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

79/2019
27.12.2019
Raport bieżący nr 79/2019
Zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 27 grudnia 2019 roku Emitent otrzymał od Grupy Azoty S.A. zawiadomienie na podstawie art. 69b ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 623) (dalej: „Ustawa”), że w związku z przydziałem akcji zwykłych na okaziciela serii C (dalej także: „Akcje Oferowane”) Emitenta, objętych przez Grupę Azoty S.A. w ramach wykonania prawa poboru, a także przydziałem Akcji Oferowanych na które nie złożono zapisów w wykonaniu prawa poboru lub w zapisach dodatkowych, w dniu 23 grudnia 2019 roku zmieniła się liczba posiadanych przez Grupę Azoty S.A. akcji i praw do akcji serii C Emitenta i z chwilą zamiany praw do akcji serii C na akcje jej stan posiadania w ogólnej liczbie głosów Emitenta zmniejszy się o 3,14 %.

Transakcja nabycia przez Grupę Azoty S.A. akcji Emitenta, które zostaną zamienione na nowe akcje serii C, miała miejsce dnia 23 grudnia 2019 roku, w którym nastąpił przydział przez Emitenta Akcji Oferowanych objętych w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych, jak również Akcji Oferowanych, na które nie złożono zapisów w wykonaniu prawa poboru lub w zapisach dodatkowych.

Posiadana przez Grupę Azoty S.A. liczba akcji i głosów przed dokonaniem przydziału nowych akcji serii C (jak również na datę sporządzenia w/w zawiadomienia) wynosi 49 500 000, co przekłada się na 66% udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów.

Liczba praw do akcji serii C wynosi 28 551 500.

Łączna suma przyszłej liczby głosów w związku z dotychczasowym posiadaniem akcji oraz objęciem akcji serii C wynosić będzie 78 051 500, co przekłada się będzie na 62,86% udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów.

Emitent w załączeniu przekazuje treść Powiadomienia.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 623).

78/2019
24.12.2019
Raport bieżący nr 78/2019
Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 24 grudnia 2019 roku Emitent otrzymał od Grupy Azoty S.A. – osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu Emitenta Wojciechem Wardackim - powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR (dalej: „Powiadomienie”).

Emitent w załączeniu przekazuje treść Powiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

77/2019
23.12.2019
Raport bieżący nr 77/2019
Podpisanie zmienionego porozumienia dotyczącego warunków inwestycji equity oraz finansowania projektu Polimery Police z Hyundai Engineering Co., Ltd i Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 25/2019 z dnia 10 maja 2019 r. i nr 49/2019 z dnia 19 września 2019 r., Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 23 grudnia 2019 r. Emitent oraz jednostka dominująca Emitenta – Grupa Azoty S.A. (dalej łącznie jako: „Pierwotni Sponsorzy”) i spółka zależna od Pierwotnych Sponsorów – Grupa Azoty Polyolefins S.A. (dalej: „Spółka”) podpisały z Hyundai Engineering Co., Ltd (dalej: „Hyundai”) i Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (dalej: „KIND”, łącznie z Hyundai „Współsponsorzy”, a łącznie z Pierwotnymi Sponsorami i Spółką jako „Strony”), zmienione porozumienie (term-sheet) („Porozumienie”) dotyczące warunków finansowania equity projektu inwestycyjnego „Polimery Police” (dalej: „Projekt”) realizowanego przez Spółkę.

Porozumienie nie zmienia wysokości zaangażowania Pierwotnych Sponsorów ani łącznego zaangażowania Współsponsorów w Projekt w wysokości 130.000.000 USD. Strony dokonały jednak modyfikacji form finansowania Projektu, w następujący sposób:

 1. Hyundai zobowiązał się do zainwestowania łącznej kwoty w wysokości 73.000.000 USD poprzez wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Spółki i objęcie nowo wyemitowanych akcji Spółki;
 2. KIND zobowiązał się do zainwestowania w Projekt łącznej kwoty 57.000.000 USD poprzez (i) wniesienie wkładu pieniężnego 5.000.000 USD na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Spółki oraz objęcie nowo wyemitowanych akcji Spółki oraz (ii) udostępnienie Spółce pożyczki podporządkowanej w wysokości 52.000.000 USD;
 3. Pierwotni Sponsorzy zobowiązali się do zainwestowania w Projekt łącznej kwoty wynoszącej do 1.400.000.000 PLN oraz środków uzyskanych z wtórnej oferty publicznej akcji Emitenta (w zależności od wyniku tej oferty) poprzez wniesienie wkładów pieniężnych na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Spółki i objęcie nowo wyemitowanych akcji Spółki lub poprzez udzielenie Spółce pożyczek podporządkowanych na warunkach komercyjnych.

Strony wprowadziły również zmiany w liście warunków zawieszających, od spełnienia których uzależniona jest inwestycja Współsponsorów poprzez dodanie nowych warunków w postaci: (i) uzyskania stosownej zgody antymonopolowej właściwego organu ochrony konkurencji, oraz (ii) spełnienia innych warunków zawieszających, które będą wskazane w ostatecznych dokumentach finansowania equity.

Porozumienie nie wprowadza zmian w zakresie uprawnień osobistych Współsponsorów ani długości okresu zastrzeżonego (lock-up).

W zakresie procedury wyjścia z inwestycji przez Współponsorów, Strony utrzymały warunki finansowe i zakres opcji sprzedaży na część kapitału wniesionego do Spółki w wysokości 70.000.000 USD i dodatkowo przewidziały mechanizm wyjścia Współsponosorów w zakresie pozostałego wkładu kapitałowego w drodze nabycia akcji przez Spółkę w celu umorzenia.

Porozumienie stanowi wiążące zobowiązanie Stron, z zastrzeżeniem: (i) uzgodnienia zadowalającego dla Współsponsorów brzmienia dokumentów finansowania equity (tj. umowy inwestycyjnej, porozumienia akcjonariuszy oraz wszelkich innych wymaganych dokumentów związanych z finansowaniem kapitałowym (equity) Spółki), (ii) uzgodnienia zadowalającego dla KIND brzmienia umowy pożyczki KIND, oraz (iii) spełnienia warunków zawieszających, o których mowa w Porozumieniu.

Porozumienie zostało zawarte na czas określony, do dnia 30 czerwca 2020 r., z możliwością jego przedłużenia lub rozwiązania we wcześniejszym terminie na podstawie porozumienia Stron. Porozumienie wygaśnie również w przypadku zawarcia przez Strony ostatecznych dokumentów transakcyjnych (tj. dokumentów finansowania equity oraz umowy pożyczki KIND), które zastąpią Porozumienie.

Zmiany wprowadzone w Porozumieniu wynikają z podpisania porozumienia wstępnego dotyczącego warunków inwestycji equity oraz finansowania Projektu z Grupą Lotos S.A., o czym Emitent informował w raporcie bieżącym 71/2019 r. z dnia 13 grudnia 2019 r. oraz konieczności dostosowania warunków inwestycji Współsponsorów do warunków uzgodnionych z Grupą Lotos.

O kolejnych etapach związanych z finansowaniem equity Projektu, Emitent będzie informował w odrębnych raportach bieżących.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 ze zm.).

76/2019
23.12.2019
Raport bieżący nr 76/2019
Wydanie Polecenia Przystąpienia do Pełnej Realizacji na podstawie Umowy EPC
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2019 z dnia 11 maja 2019 r., Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 23 grudnia 2019 r. spółka zależna od Emitenta i Grupy Azoty S.A. – Grupa Azoty Polyolefins S.A. („Spółka Zależna”), na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zależnej z dnia 23 grudnia 2019 r., wydała na rzecz Hyundai Engineering Co., Ltd („Wykonawca”), będącym wykonawcą na podstawie umowy o kompleksową realizację projektu Polimery Police z dnia 11 maja 2019 r. („Umowa EPC”), Polecenie Przystąpienia do Pełnej Realizacji (Full Notice to Proceed). Wydanie Polecenia Przystąpienia do Pełnej Realizacji skutkuje obowiązkiem realizacji przez Wykonawcę Umowy EPC w pełnym zakresie, w zamian za zapłatę pełnego wynagrodzenia przez Spółkę Zależną wskazanego w Umowie EPC, o której informowano w raporcie bieżącym nr 26/2019. Płatność wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi w podziale na kamienie milowe określone w Umowie EPC, po dokonaniu odbioru danego kamienia milowego poprzez podpisanie właściwego protokołu odbioru.

Przedmiotem Umowy EPC jest kompleksowa realizacja Projektu Polimery Police, tj. nowego kompleksu petrochemicznego w Policach składającego się z pięciu podprojektów: (i) instalacji odwodornienia propanu (Instalacja PDH), (ii) instalacji wytwarzania polipropylenu (Instalacja PP), (iii) systemu konfekcjonowania, magazynowania, logistyki i spedycji polipropylenu, (iv) instalacji pomocniczych wraz z połączeniami międzyobiektowymi, oraz (v) terminalu przeładunkowo-magazynowego obejmującego urządzenia portowe do rozładunku i magazynowania propanu i etylenu ze statków morskich. Docelowa planowana wydajność Instalacji PDH ma wynosić 400 tys. ton/8000 h propylenu o czystości 99,6% obj. (propylen klasy polimerowej), a Instalacji PP – 400 tys. ton/8000 h polipropylenu różnego typu.

W ramach realizacji Umowy EPC, Spółka Zależna powierzyła Wykonawcy wykonanie zakresu opcjonalnego na warunkach i za wynagrodzeniem ściśle określonych w Umowie EPC. Zakres opcjonalny obejmuje trzy dodatkowe opcje: (i) wykonanie wytwórni azotu dla Instalacji PDH i Instalacji PP, (ii) wyposażenie laboratorium dla potrzeb Projektu Polimery Police, (iii) wyposażenie dla służb produkcyjnych i utrzymania ruchu. Łączna wartość wynagrodzenia za powierzony zakres opcjonalny wynosi 19.880.000 EUR.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 ze zm.).

75/2019
23.12.2019
Raport bieżący nr 75/2019
Zakończenie ofert oraz przydział akcji zwykłych na okaziciela serii C
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) informuje o dojściu do skutku emisji 49 175 768 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 PLN każda („Akcje Nowej Emisji”), emitowanych na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 23 września 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 7 listopada 2019r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki, oferowanych: (i) w drodze oferty publicznej na podstawie prospektu emisyjnego Spółki zatwierdzonego w dniu 5 listopada 2019 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego („Oferta Prospektowa”) oraz (ii) w drodze oferty, która nie wymagała sporządzenia prospektu emisyjnego zgodnie z art. 1 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

W dniu 23 grudnia 2019 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o przydziale 49 175 768 Akcji Nowej Emisji, które zostały należycie subskrybowane i opłacone, w tym:

 1. 49 175 768 (słownie: czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem) Akcji Nowej Emisji przydzielono podmiotom, które złożyły zapisy na Akcje Nowej Emisji w ramach wykonania prawa poboru i podmiotom, które złożyły zapisy dodatkowe.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że nie objęto jakichkolwiek Akcji Nowej Emisji w ramach oferty dotyczącej Akcji Nowej Emisji, na które w ofercie publicznej nie złożono zapisów podstawowych ani zapisów dodatkowych.

W sumie zostało objętych 49 175 768 Akcji Nowej Emisji.

Szczegółowy raport bieżący dotyczący zakończenia subskrypcji Akcji Nowej Emisji zostanie opublikowany zgodnie z § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. poz. 757).

Zastrzeżenie prawne:
Niniejszy materiał ani żadna jego część nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Australii lub w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani zaproszenia do subskrypcji lub zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki. Prospekt, który został sporządzony w związku Ofertą Prospektową, po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowi wraz ze wszystkimi opublikowanymi komunikatami i suplementami do Prospektu jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i Ofercie Prospektowej. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (http://zchpolice.grupaazoty.com/) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Globalnego Koordynatora – Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie (https://www.bm.pkobp.pl/).

Niniejszy materiał nie stanowi informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną, w tym rekomendacji inwestycyjnej, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do subskrypcji lub nabycia papierów wartościowych Spółki na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o Papierach Wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.

Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych lub innych podmiotów powiązanych nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystania materiału lub jego części bądź zawartych w nim treści lub z innego tytułu w związku z niniejszym materiałem.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

74/2019
20.12.2019
Raport bieżący nr 74/2019
Planowane zaoferowanie akcji nowej emisji Spółki nieobjętych w ramach zapisów w wykonaniu prawa poboru lub zapisów dodatkowych podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 grudnia 2019 r., w związku z zakończeniem w dniu 9 grudnia 2019 r. okresu przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru lub zapisów dodatkowych na akcje Spółki w ramach prowadzonej przez Spółkę oferty publicznej na podstawie prospektu emisyjnego Spółki zatwierdzonego w dniu 5 listopada 2019 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego („Oferta”) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 PLN każda („Akcje Nowej Emisji”), Zarząd Spółki postanowił o zaoferowaniu wybranym inwestorom stosownie do art. 436 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505, ze zm.), tj. Akcji Nowej Emisji nieobjętych w ramach zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych, w drodze oferty, która nie wymaga sporządzenia prospektu emisyjnego zgodnie z art. 1 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE L 168/12 z 30 czerwca 2017 r., ze zm.).

Zarząd Spółki postanowił, że: (i) zaoferuje wybranym inwestorom do 60.824.232 (słownie: sześćdziesiąt milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące dwieście trzydzieści dwie) Akcji Nowej Emisji nieobjętych zapisami w wykonaniu prawa poboru lub zapisami dodatkowymi i nieprzydzielonych w ramach Oferty oraz (ii) Akcje Nowej Emisji zostaną zaoferowane wybranym inwestorom po cenie nie niższej niż 10,20 PLN za jedną Akcję Nowej Emisji, na zasadach i zgodnie z harmonogramem określonym w zaproszeniu do składania zapisu wystosowanym przez Zarząd Spółki do wybranych inwestorów.

Ostateczna liczba Akcji Nowej Emisji subskrybowanych w ramach Oferty zostanie określona po dokonaniu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. technicznego przydziału Akcji Nowej Emisji w ramach Oferty.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

73/2019
17.12.2019
Raport bieżący nr 73/2019
Zmiana przewidywanego harmonogramu Oferty
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje o podjęciu uchwały w sprawie zmiany przewidywanego harmonogramu oferty publicznej 110.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 PLN oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie 75.000.000 jednostkowych praw poboru akcji serii C oraz do 110.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „Oferta”).

Dotychczasowy harmonogram Oferty:

Przewidywany harmonogram Oferty oraz oferty Akcji Oferowanych, na które nie złożono zapisów w wykonaniu Prawa Poboru lub w Zapisach Dodatkowych

Poniżej przedstawiono informacje na temat przewidywanego harmonogramu Oferty według czasu warszawskiego.

5 listopada 2019 r.Ostatni dzień notowań, w którym nabycie Akcji Istniejących na sesji GPW umożliwia nabycie Prawa Poboru*
7 listopada 2019 r.Dzień Prawa Poboru
12 listopada 2019 r.Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych**
12-14 listopada 2019 r.***Notowanie Jednostkowych Praw Poboru na GPW
9 grudnia 2019 r.Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych
18 grudnia 2019 r.Przydział Akcji Oferowanych objętych w ramach wykonania Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych
18-19 grudnia 2019 r.Przeprowadzenie oferty oraz przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane, na które nie złożono zapisów w wykonaniu Prawa Poboru lub w Zapisach Dodatkowych
do 20 grudnia 2019 r.Przydział Akcji Oferowanych, na które nie złożono zapisów w wykonaniu Prawa Poboru lub w Zapisach Dodatkowych


* Ponieważ Dniem Prawa Poboru jest 7 listopada 2019 r. zgodnie z systemem rozrachunku KDPW Akcje Istniejące nabyte na sesji GPW po 5 listopada 2019 r. (ostatni dzień, w którym nabycie Akcji Istniejących na sesji GPW umożliwia nabycie Prawa Poboru) nie uprawniają do otrzymania Jednostkowych Praw Poboru / do wykonywania Prawa Poboru zgodnie z systemem rozrachunku KDPW. Pierwszym dniem, w którym można zbyć Akcje podczas sesji GPW, tak aby zachować przysługujące Prawo Poboru, jest 6 listopada 2019 r.

** Zwracamy uwagę, iż rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru będzie możliwe dopiero po zapisaniu Jednostkowych Praw Poboru na rachunku inwestora i moment ten może się różnić w zależności od firmy inwestycyjnej, w której inwestor posiada ww. rachunek. Zaleca się sprawdzenie w firmie inwestycyjnej prowadzącej rachunek papierów wartościowych, na którym inwestor będzie miał zapisane Jednostkowe Prawa Poboru, dokładnej godziny rozpoczęcia przyjmowania zapisów.

*** Zgodnie z § 18 Działu I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP prawa poboru są notowane na GPW nie wcześniej niż od drugiego dnia sesyjnego po dniu podania przez emitenta do publicznej wiadomości ceny emisyjnej akcji nowej emisji i nie wcześniej niż od drugiego dnia sesyjnego po dniu ziszczenia się określonych w Regulaminie Giełdy przesłanek dopuszczenia tych praw do obrotu giełdowego.

Aktualny harmonogram Oferty:

Przewidywany harmonogram Oferty oraz oferty Akcji Oferowanych, na które nie złożono zapisów w wykonaniu Prawa Poboru lub w Zapisach Dodatkowych

Poniżej przedstawiono informacje na temat przewidywanego harmonogramu Oferty według czasu warszawskiego.

5 listopada 2019 r.Ostatni dzień notowań, w którym nabycie Akcji Istniejących na sesji GPW umożliwia nabycie Prawa Poboru*
7 listopada 2019 r.Dzień Prawa Poboru
12 listopada 2019 r.Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych**
12-14 listopada 2019 r.***Notowanie Jednostkowych Praw Poboru na GPW
9 grudnia 2019 r.Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych
23 grudnia 2019 r.Przydział Akcji Oferowanych objętych w ramach wykonania Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych
23 grudnia 2019 r.Przeprowadzenie oferty oraz przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane, na które nie złożono zapisów w wykonaniu Prawa Poboru lub w Zapisach Dodatkowych
23 grudnia 2019 r.Przydział Akcji Oferowanych, na które nie złożono zapisów w wykonaniu Prawa Poboru lub w Zapisach Dodatkowych


* Ponieważ Dniem Prawa Poboru jest 7 listopada 2019 r. zgodnie z systemem rozrachunku KDPW Akcje Istniejące nabyte na sesji GPW po 5 listopada 2019 r. (ostatni dzień, w którym nabycie Akcji Istniejących na sesji GPW umożliwia nabycie Prawa Poboru) nie uprawniają do otrzymania Jednostkowych Praw Poboru / do wykonywania Prawa Poboru zgodnie z systemem rozrachunku KDPW. Pierwszym dniem, w którym można zbyć Akcje podczas sesji GPW, tak aby zachować przysługujące Prawo Poboru, jest 6 listopada 2019 r.

** Zwracamy uwagę, iż rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru będzie możliwe dopiero po zapisaniu Jednostkowych Praw Poboru na rachunku inwestora i moment ten może się różnić w zależności od firmy inwestycyjnej, w której inwestor posiada ww. rachunek. Zaleca się sprawdzenie w firmie inwestycyjnej prowadzącej rachunek papierów wartościowych, na którym inwestor będzie miał zapisane Jednostkowe Prawa Poboru, dokładnej godziny rozpoczęcia przyjmowania zapisów.

*** Zgodnie z § 18 Działu I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP prawa poboru są notowane na GPW nie wcześniej niż od drugiego dnia sesyjnego po dniu podania przez emitenta do publicznej wiadomości ceny emisyjnej akcji nowej emisji i nie wcześniej niż od drugiego dnia sesyjnego po dniu ziszczenia się określonych w Regulaminie Giełdy przesłanek dopuszczenia tych praw do obrotu giełdowego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

72/2019
17.12.2019
Raport bieżący nr 72/2019
Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego suplementu nr 3 do prospektu emisyjnego Spółki
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 17 grudnia 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Suplement nr 3 do prospektu emisyjnego Spółki („Suplement nr 3”) sporządzonego na potrzeby oferty publicznej 110.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 PLN każda oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie 75.000.000 jednostkowych praw poboru akcji serii C oraz do 110.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Prospekt”).

Suplement nr 3 został sporządzony w związku z zawarciem w dniu 13 grudnia 2019 r. pomiędzy Spółką, Grupą Azoty S.A., Grupą Azoty Polyolefins S.A. oraz Grupą Lotos S.A. porozumienia wstępnego dotyczącego warunków inwestycji equity oraz finansowania Projektu Polimery Police.

Suplement został udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 17 grudnia 2019 r. w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki: (http://zchpolice.grupaazoty.com/) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Globalnego Koordynatora – Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie (https://www.bm.pkobp.pl/).

Zastrzeżenie prawne:
Niniejszy materiał ani żadna jego część nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Australii lub w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani zaproszenia do subskrypcji lub zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki. Prospekt, który został sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki na terytorium Polski („Oferta”), po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowi wraz ze wszystkimi opublikowanymi komunikatami, komunikatami aktualizującymi i suplementami do Prospektu jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i Ofercie. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (http://zchpolice.grupaazoty.com/) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Globalnego Koordynatora – Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie (https://www.bm.pkobp.pl/).

Niniejszy materiał nie stanowi informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną, w tym rekomendacji inwestycyjnej, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do subskrypcji lub nabycia papierów wartościowych Spółki na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o Papierach Wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.

Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych lub innych podmiotów powiązanych nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystania materiału lub jego części bądź zawartych w nim treści lub z innego tytułu w związku z niniejszym materiałem.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

71/2019
13.12.2019
Raport bieżący nr 71/2019
Podpisanie Porozumienia Wstępnego dotyczącego warunków inwestycji equity oraz finansowania projektu Polimery Police z Grupą Lotos S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 21/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r., nr 57/2019 z dnia 31 października 2019 r., nr 67/2019 z dnia 22 listopada 2019 r. i nr 69/2019 z dnia 6 grudnia 2019 r., Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 13 grudnia 2019 r. Emitent oraz jednostka dominująca Emitenta – Grupa Azoty S.A. (dalej łącznie jako: „Pierwotni Sponsorzy”) i spółka zależna od Emitenta i Grupy Azoty S.A. – Grupa Azoty Polyolefins S.A. (dalej: „Spółka”) podpisały ze spółką Grupa Lotos S.A. (dalej: „Współsponsor”, a łącznie z Pierwotnymi Sponsorami i Spółką dalej jako „Strony”) Porozumienie Wstępne (Initial Term-Sheet) (dalej: „Porozumienie”) dotyczące warunków inwestycji equity oraz finansowania projektu inwestycyjnego „Polimery Police” (dalej: „Projekt”) realizowanego przez Spółkę.

Na podstawie Porozumienia:

 1. Współsponsor zobowiązał się do zainwestowania w Projekt łącznej kwoty w wysokości 500.000.000 PLN poprzez: (a) wniesienie wkładu pieniężnego w łącznej wysokości do 300.000.000 PLN na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Spółki („Inwestycja Equity Współsponsora”), oraz (b) udostępnienie Spółce pożyczki podporządkowanej w maksymalnej kwocie 200.000.000 PLN (dalej: „Pożyczka Współsponsora”), (dalej łącznie jako: „Inwestycja Współsponsora”).
 2. Pierwotni Sponsorzy zobowiązali się do zainwestowania w Projekt łącznej kwoty, która po uwzględnieniu środków już przekazanych nie przekroczy kwoty 1.400.000.000 PLN oraz dodatkowo środków uzyskanych z wtórnej oferty publicznej akcji (SPO) Emitenta pochodzących z objęcia akcji nowej emisji Emitenta przez innych inwestorów niż Grupa Azoty S.A. poprzez: (a) wniesienie wkładów pieniężnych na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Spółki, lub (b) udzielenie Spółce pożyczek podporządkowanych na warunkach komercyjnych (dalej łącznie jako: „Inwestycja Pierwotnych Sponsorów”).

Inwestycja Współsponsora jest uzależniona od spełnienia kilku warunków zawieszających uzgodnionych w Porozumieniu, w tym m.in. od:

 1. uzyskania zgody w formie uchwały Rady Nadzorczej Współsponsora na realizację Inwestycji Współsponsora;
 2. uzyskania zgody w formie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Współsponsora na nabycie/ objęcie akcji w Spółce; oraz
 3. uzyskania stosownej zgody antymonopolowej właściwego organu ochrony konkurencji, jeśli taka zgoda będzie wymagana.

Strony uzgodniły m.in., że Współsponsor jako akcjonariusz Spółki będzie posiadał uprawnienia osobiste w postaci: (a) uprawnienia do powoływania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki, oraz (b) uprawnienia do zwoływania Walnego Zgromadzenia Spółki.

Strony ustaliły, że ostateczne dokumenty finansowania equity będą przewidywać okres zastrzeżony (lock-up). Strony uzgodniły również procedurę zbycia akcji Spółki przez Współsponsora po upływie okresu zastrzeżonego (lock-up).

Porozumienie stanowi wiążące zobowiązanie Stron, z zastrzeżeniem (i) spełnienia warunków zawieszających, o których mowa w Porozumieniu, oraz (ii) uzgodnienia i zawarcia dokumentów finansowania equity (tj. umowy inwestycyjnej, porozumienia akcjonariuszy oraz wszelkich innych wymaganych dokumentów związanych z finansowaniem kapitałowym (equity) Spółki).

Porozumienie zostało zawarte na czas określony, do dnia 31 grudnia 2020 r., z możliwością jego przedłużenia lub rozwiązania we wcześniejszym terminie na podstawie porozumienia Stron, bądź w przypadku gdy zostanie ono jednostronnie rozwiązane przez Współsponsora na skutek wystąpienia istotnej negatywnej zmiany dotyczącej pośrednio lub bezpośrednio sytuacji Projektu, Spółki lub Pierwotnych Sponsorów, lecz w każdym wypadku powodującej niemożliwość realizacji Projektu na warunkach przedstawionych Współsponsorowi do dnia podpisania Porozumienia.

O kolejnych etapach związanych z finansowaniem equity Projektu, Emitent będzie informował w odrębnych raportach bieżących.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

70/2019
09.12.2019
Raport bieżący nr 70/2019
Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego suplementu nr 2 do prospektu emisyjnego Spółki.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 9 grudnia 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Suplement nr 2 do prospektu emisyjnego Spółki („Suplement nr 2”) sporządzonego na potrzeby oferty publicznej 110.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 PLN każda oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie 75.000.000 jednostkowych praw poboru akcji serii C oraz do 110.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Prospekt”).

Suplement nr 2 został sporządzony w związku z zawarciem przez Spółkę w dniu 5 grudnia 2019 r. umowy inwestycyjnej ze Skarbem Państwa.

Suplement został udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 9 grudnia 2019 r. w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki: (http://zchpolice.grupaazoty.com/) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Globalnego Koordynatora – Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie (https://www.bm.pkobp.pl/).

Zastrzeżenie prawne:
Niniejszy materiał ani żadna jego część nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Australii lub w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani zaproszenia do subskrypcji lub zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki. Prospekt, który został sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki na terytorium Polski („Oferta”), po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowi wraz ze wszystkimi opublikowanymi komunikatami i suplementami do Prospektu jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i Ofercie. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (http://zchpolice.grupaazoty.com/) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Globalnego Koordynatora – Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie (https://www.bm.pkobp.pl/).

Niniejszy materiał nie stanowi informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną, w tym rekomendacji inwestycyjnej, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do subskrypcji lub nabycia papierów wartościowych Spółki na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o Papierach Wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.

Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych lub innych podmiotów powiązanych nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystania materiału lub jego części bądź zawartych w nim treści lub z innego tytułu w związku z niniejszym materiałem.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

69/2019
08.12.2019
Raport bieżący nr 69/2019
Podpisanie aneksu do listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego „Polimery Pol
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku, nr 57/2019 z dnia 31 października 2019 roku oraz nr 67/2019 z dnia 22 listopada 2019 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”„Spółka”) informuje, że w dniu 6 grudnia 2019 roku Spółka, jednostka dominująca Emitenta - Grupa Azoty S.A., spółka zależna Emitenta – Grupa Azoty Polyolefins S.A. (dawniej PDH Polska S.A.) (dalej: „GA Polyolefins”) oraz spółka Grupa Lotos S.A. (dalej: „Grupa Lotos”), podpisały kolejny aneks do listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego „Polimery Police” (dalej: „List Intencyjny”).

Na mocy podpisanego aneksu wydłuża się okres obowiązywania Listu Intencyjnego do dnia 13 grudnia 2019 roku, co stanowi podstawę do kontynuowania negocjacji w sprawie potencjalnego udziału Grupy Lotos w finansowaniu planowanego przez GA Polyolefins projektu inwestycyjnego „Polimery Police”, poprzez objęcie przez Grupę Lotos nowych akcji w kapitale zakładowym GA Polyolefins i wniesienie wkładu na kapitał zakładowy GA Polyolefins w kwocie do 500 mln złotych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

68/2019
05.12.2019
Raport bieżący nr 68/2019
Podpisanie umowy inwestycyjnej ze Skarbem Państwa
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5 grudnia 2019 r. Spółka podpisała ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Prezesa Rady Ministrów umowę inwestycyjną („Umowa Inwestycyjna”) w związku z emisją nowych akcji serii C Spółki w ramach prowadzonej przez Spółkę publicznej oferty akcji serii C z zachowaniem praw poboru akcjonariuszy.

Na podstawie Umowy Inwestycyjnej Skarb Państwa obejmie 5.513.722 (słownie: pięć milionów pięćset trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia dwie) nowe akcje serii C („Nowe Akcje”) emitowane przez Spółkę w wykonaniu przysługujących Skarbowi Państwa praw poboru za środki w łącznej kwocie 56.239.964,40 złotych (słownie pięćdziesiąt sześć milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy) („Środki”) pochodzące z Funduszu Reprywatyzacji utworzonego na podstawie art. 56 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz.U. z 2019 r., poz. 2181). Spółka zobowiązała się wobec Skarbu Państwa, że przeznaczy Środki w całości na realizację przez podmiot zależny Spółki, Grupę Azoty Polyolefins S.A., projektu inwestycyjnego obejmującego budowę instalacji do produkcji propylenu oraz polipropylenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą („Projekt Polimery Police”).

Umowa Inwestycyjna reguluje zasady wykorzystania Środków oraz konsekwencje naruszenia tych zasad, zobowiązania i zapewnienia Spółki w związku z przekazaniem Środków, obowiązki dotyczące sprawozdawczości i rozliczania Środków oraz uprawnienia kontrolne Skarbu Państwa.

W razie wykorzystania Środków niezgodnie z Umową Inwestycyjną, Spółka będzie zobowiązana do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość Środków powiększonej o odsetki ustawowe. Ponadto, konieczność zwrotu kwoty stanowiącej równowartość Środków zaistnieje również, jeśli do dnia 19 grudnia 2019 r. (włącznie) Spółka nie złoży Skarbowi Państwa dokumentów potwierdzających, że finansowanie wymagane dla Projektu Polimery Police zostało w całości pozyskane, zabezpieczone lub wystarczająco uwiarygodnione, niezależnie od ewentualnej kontynuacji publicznej oferty akcji serii C lub dokonania przydziału Nowych Akcji Skarbowi Państwa.

Zastrzeżenie prawne:
Niniejszy materiał ani żadna jego część nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Australii lub w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani zaproszenia do subskrypcji lub zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki. Prospekt, który został sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki na terytorium Polski („Oferta”), po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowi wraz ze wszystkimi opublikowanymi suplementami do Prospektu jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i Ofercie. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (http://zchpolice.grupaazoty.com/) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Globalnego Koordynatora – Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie (https://www.bm.pkobp.pl/).

Niniejszy materiał nie stanowi informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną, w tym rekomendacji inwestycyjnej, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do subskrypcji lub nabycia papierów wartościowych Spółki na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o Papierach Wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.

Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych lub innych podmiotów powiązanych nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystania materiału lub jego części bądź zawartych w nim treści lub z innego tytułu w związku z niniejszym materiałem.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

67/2019
22.11.2019
Raport bieżący nr 67/2019
Podpisanie aneksu do listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego „Polimery Police"
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku oraz nr 57/2019 z dnia 31 października 2019 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”„Spółka”) informuje, że w dniu 22 listopada 2019 roku Spółka, jednostka dominująca Emitenta - Grupa Azoty S.A., spółka zależna Emitenta – Grupa Azoty Polyolefins S.A. (dawniej PDH Polska S.A.) (dalej: „GA Polyolefins”) oraz spółka Grupa Lotos S.A. (dalej: „Grupa Lotos”), podpisały kolejny aneks do listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego „Polimery Police” (dalej: „List Intencyjny”).

Na mocy podpisanego aneksu wydłuża się okres obowiązywania Listu Intencyjnego do dnia 6 grudnia 2019 roku, co stanowi podstawę do kontynuowania negocjacji w sprawie potencjalnego udziału Grupy Lotos w finansowaniu planowanego przez GA Polyolefins projektu inwestycyjnego „Polimery Police”, poprzez objęcie przez Grupę Lotos nowych akcji w kapitale zakładowym GA Polyolefins i wniesienie wkładu na kapitał zakładowy GA Polyolefins w kwocie do 500 mln złotych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 ze zm.).

66/2019
21.11.2019
Raport bieżący nr 66/2019
Zmiana przewidywanego harmonogramu Oferty
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje o podjęciu uchwały w sprawie zmiany przewidywanego harmonogramu oferty publicznej 110.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 PLN oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie 75.000.000 jednostkowych praw poboru akcji serii C oraz do 110.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „Oferta”).

Dotychczasowy harmonogram Oferty:

Przewidywany harmonogram Oferty oraz oferty Akcji Oferowanych, na które nie złożono zapisów w wykonaniu Prawa Poboru lub w Zapisach Dodatkowych

Poniżej przedstawiono informacje na temat przewidywanego harmonogramu Oferty według czasu warszawskiego.

5 listopada 2019 r.Ostatni dzień notowań, w którym nabycie Akcji Istniejących na sesji GPW umożliwia nabycie Prawa Poboru*
7 listopada 2019 r.Dzień Prawa Poboru
12 listopada 2019 r.Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych**
12-14 listopada 2019 r.***Notowanie Jednostkowych Praw Poboru na GPW
22 listopada 2019 r.Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych
3 grudnia 2019 r.Przydział Akcji Oferowanych objętych w ramach wykonania Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych
3-4 grudnia 2019 r.Przeprowadzenie oferty oraz przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane, na które nie złożono zapisów w wykonaniu Prawa Poboru lub w Zapisach Dodatkowych
do 4 grudnia 2019 r.Przydział Akcji Oferowanych, na które nie złożono zapisów w wykonaniu Prawa Poboru lub w Zapisach Dodatkowych


* Ponieważ Dniem Prawa Poboru jest 7 listopada 2019 r. zgodnie z systemem rozrachunku KDPW Akcje Istniejące nabyte na sesji GPW po 5 listopada 2019 r. (ostatni dzień, w którym nabycie Akcji Istniejących na sesji GPW umożliwia nabycie Prawa Poboru) nie uprawniają do otrzymania Jednostkowych Praw Poboru / do wykonywania Prawa Poboru zgodnie z systemem rozrachunku KDPW. Pierwszym dniem, w którym można zbyć Akcje podczas sesji GPW, tak aby zachować przysługujące Prawo Poboru, jest 6 listopada 2019 r.

** Zwracamy uwagę, iż rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru będzie możliwe dopiero po zapisaniu Jednostkowych Praw Poboru na rachunku inwestora i moment ten może się różnić w zależności od firmy inwestycyjnej, w której inwestor posiada ww. rachunek. Zaleca się sprawdzenie w firmie inwestycyjnej prowadzącej rachunek papierów wartościowych, na którym inwestor będzie miał zapisane Jednostkowe Prawa Poboru, dokładnej godziny rozpoczęcia przyjmowania zapisów.

*** Zgodnie z § 18 Działu I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP prawa poboru są notowane na GPW nie wcześniej niż od drugiego dnia sesyjnego po dniu podania przez emitenta do publicznej wiadomości ceny emisyjnej akcji nowej emisji i nie wcześniej niż od drugiego dnia sesyjnego po dniu ziszczenia się określonych w Regulaminie Giełdy przesłanek dopuszczenia tych praw do obrotu giełdowego. Prawa poboru są notowane na GPW po raz ostatni na sesji giełdowej odbywającej się trzeciego dnia sesyjnego przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów na akcje.

Aktualny harmonogram Oferty:

Przewidywany harmonogram Oferty oraz oferty Akcji Oferowanych, na które nie złożono zapisów w wykonaniu Prawa Poboru lub w Zapisach Dodatkowych

Poniżej przedstawiono informacje na temat przewidywanego harmonogramu Oferty według czasu warszawskiego.

5 listopada 2019 r.Ostatni dzień notowań, w którym nabycie Akcji Istniejących na sesji GPW umożliwia nabycie Prawa Poboru*
7 listopada 2019 r.Dzień Prawa Poboru
12 listopada 2019 r.Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych**
12-14 listopada 2019 r.***Notowanie Jednostkowych Praw Poboru na GPW
9 grudnia 2019 r.Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych
18 grudnia 2019 r.Przydział Akcji Oferowanych objętych w ramach wykonania Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych
18-19 grudnia 2019 r.Przeprowadzenie oferty oraz przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane, na które nie złożono zapisów w wykonaniu Prawa Poboru lub w Zapisach Dodatkowych
do 20 grudnia 2019 r.Przydział Akcji Oferowanych, na które nie złożono zapisów w wykonaniu Prawa Poboru lub w Zapisach Dodatkowych


Ponieważ Dniem Prawa Poboru jest 7 listopada 2019 r. zgodnie z systemem rozrachunku KDPW Akcje Istniejące nabyte na sesji GPW po 5 listopada 2019 r. (ostatni dzień, w którym nabycie Akcji Istniejących na sesji GPW umożliwia nabycie Prawa Poboru) nie uprawniają do otrzymania Jednostkowych Praw Poboru / do wykonywania Prawa Poboru zgodnie z systemem rozrachunku KDPW. Pierwszym dniem, w którym można zbyć Akcje podczas sesji GPW, tak aby zachować przysługujące Prawo Poboru, jest 6 listopada 2019 r.

** Zwracamy uwagę, iż rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru będzie możliwe dopiero po zapisaniu Jednostkowych Praw Poboru na rachunku inwestora i moment ten może się różnić w zależności od firmy inwestycyjnej, w której inwestor posiada ww. rachunek. Zaleca się sprawdzenie w firmie inwestycyjnej prowadzącej rachunek papierów wartościowych, na którym inwestor będzie miał zapisane Jednostkowe Prawa Poboru, dokładnej godziny rozpoczęcia przyjmowania zapisów.

*** Zgodnie z § 18 Działu I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP prawa poboru są notowane na GPW nie wcześniej niż od drugiego dnia sesyjnego po dniu podania przez emitenta do publicznej wiadomości ceny emisyjnej akcji nowej emisji i nie wcześniej niż od drugiego dnia sesyjnego po dniu ziszczenia się określonych w Regulaminie Giełdy przesłanek dopuszczenia tych praw do obrotu giełdowego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

65/2019
20.11.2019
Raport bieżący nr 65/2019
Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego suplementu nr 1 do prospektu emisyjnego Spółki.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20listopada 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Suplement nr 1 do prospektu emisyjnego Spółki („Suplement nr 1”) sporządzonego na potrzeby oferty publicznej 110.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 PLN każda oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie 75.000.000 jednostkowych praw poboru akcji serii C oraz do 110.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Prospekt”).

Suplement nr 1 został sporządzony w związku z publikacją wyników Spółki za III kwartał 2019 r., złożeniem wniosku do Prezesa Rady Ministrów o objęcie Akcji Oferowanych oraz Walnym Zgromadzeniem Grupy Azoty S.A., które odbyło się w dniu 8 listopada 2019 r.

Suplement został udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 20 listopada 2019 r. w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki: (http://zchpolice.grupaazoty.com/) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Globalnego Koordynatora – Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie (https://www.bm.pkobp.pl/).

Zastrzeżenie prawne:
Niniejszy materiał ani żadna jego część nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Australii lub w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani zaproszenia do subskrypcji lub zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki. Prospekt, który został sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki na terytorium Polski („Oferta”), po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowi wraz ze wszystkimi opublikowanymi komunikatami i suplementami do Prospektu jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i Ofercie. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (http://zchpolice.grupaazoty.com/) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Globalnego Koordynatora – Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie (https://www.bm.pkobp.pl/).

Niniejszy materiał nie stanowi informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną, w tym rekomendacji inwestycyjnej, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do subskrypcji lub nabycia papierów wartościowych Spółki na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o Papierach Wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.

Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych lub innych podmiotów powiązanych nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystania materiału lub jego części bądź zawartych w nim treści lub z innego tytułu w związku z niniejszym materiałem.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

64/2019
12.11.2019
Raport bieżący nr 64/2019
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zwołanym na dzień 7 listopada 2019 roku.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje poniżej do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej: „NWZ”), zwołanym na dzień 7 listopada 2019 roku, wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym NWZ oraz w ogólnej liczbie głosów. 

Akcjonariusz: Grupa Azoty S.A.
Liczba akcji na NWZ – 49 500 000
Liczba głosów na NWZ – 49 500 000
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 68,70%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 66,00%

Akcjonariusz: Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”
Liczba akcji na NWZ – 12 190 000
Liczba głosów na NWZ – 12 190 000
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 16,92%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 16,25%

Akcjonariusz: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Liczba akcji na NWZ – 6 607 966
Liczba głosów na NWZ – 6 607 966
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 9,17%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 8,81%

Akcjonariusz: Skarb Państwa
Liczba akcji na NWZ – 3 759 356
Liczba głosów na NWZ – 3 759 356
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 5,22%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 5,01%

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 623).

63/2019
07.11.2019
Raport bieżący nr 63/2019
Informacja o notowaniu jednostkowych praw poboru akcji serii C Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 7 listopada 2019 r. powziął wiadomość (i) o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) w dniu 7 listopada 2019 r. uchwały nr 1158/2019 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A., w której Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 12 listopada 2019 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. najpóźniej w dniu 12 listopada 2019 r. rejestracji tych praw poboru i oznaczenia ich kodem „PLZCPLC00069” oraz, że prawa poboru Spółki będą notowane od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 14 listopada 2019 r. (włącznie) w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „POLICE-PP” i oznaczeniem „PCEP”, oraz (ii) o wydaniu przez GPW w dniu 7 listopada 2019 r. komunikatu zawierającego następujące informacje dotyczące notowania praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C:

Nazwa skrócona: POLICE-PP
Oznaczenie: PCEP
Kod praw poboru: PLZCPLC00069
Liczba jednostkowych praw poboru: 75.000.000
Dzień prawa poboru: 7 listopada 2019 r.

Pierwszy dzień notowania praw poboru: 12 listopada 2019 r.
Ostatni dzień notowania praw poboru: 14 listopada 2019 r.

Zastrzeżenie prawne:
Niniejszy materiał ani żadna jego część nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Australii lub w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani zaproszenia do subskrypcji lub zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki. Prospekt, który został sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki na terytorium Polski („Oferta”), po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowi wraz ze wszystkimi opublikowanymi suplementami do Prospektu jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i Ofercie. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (http://zchpolice.grupaazoty.com/) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Globalnego Koordynatora – Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie (https://www.bm.pkobp.pl/).

Niniejszy materiał nie stanowi informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną, w tym rekomendacji inwestycyjnej, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do subskrypcji lub nabycia papierów wartościowych Spółki na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o Papierach Wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.

Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych lub innych podmiotów powiązanych nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystania materiału lub jego części bądź zawartych w nim treści lub z innego tytułu w związku z niniejszym materiałem.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 2) i 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

62/2019
07.11.2019
Raport bieżący nr 62/2019
Zmiana przewidywanego harmonogramu Oferty
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje o podjęciu uchwały w sprawie zmiany przewidywanego harmonogramu oferty publicznej 110.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 PLN oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie 75.000.000 jednostkowych praw poboru akcji serii C oraz do 110.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „Oferta”).

Dotychczasowy harmonogram:

Przewidywany harmonogram Oferty oraz oferty Akcji Oferowanych, na które nie złożono zapisów w wykonaniu Prawa Poboru lub w Zapisach Dodatkowych

Poniżej przedstawiono informacje na temat przewidywanego harmonogramu Oferty według czasu warszawskiego.

5 listopada 2019 r.Ostatni dzień notowań, w którym nabycie Akcji Istniejących na sesji GPW umożliwia nabycie Prawa Poboru*
7 listopada 2019 r.Dzień Prawa Poboru
12 listopada 2019 r.Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych**
12-14 listopada 2019 r.***Notowanie Jednostkowych Praw Poboru na GPW
19 listopada 2019 r.Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych
28 listopada 2019 r.Przydział Akcji Oferowanych objętych w ramach wykonania Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych
28-29 listopada 2019 r.Przeprowadzenie oferty oraz przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane, na które nie złożono zapisów w wykonaniu Prawa Poboru lub w Zapisach Dodatkowych
do 29 listopada 2019 r.Przydział Akcji Oferowanych, na które nie złożono zapisów w wykonaniu Prawa Poboru lub w Zapisach Dodatkowych


* Ponieważ Dniem Prawa Poboru jest 7 listopada 2019 r. zgodnie z systemem rozrachunku KDPW Akcje Istniejące nabyte na sesji GPW po 5 listopada 2019 r. (ostatni dzień, w którym nabycie Akcji Istniejących na sesji GPW umożliwia nabycie Prawa Poboru) nie uprawniają do otrzymania Jednostkowych Praw Poboru / do wykonywania Prawa Poboru zgodnie z systemem rozrachunku KDPW. Pierwszym dniem, w którym można zbyć Akcje podczas sesji GPW, tak aby zachować przysługujące Prawo Poboru, jest 6 listopada 2019 r.

** Zwracamy uwagę, iż rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru będzie możliwe dopiero po zapisaniu Jednostkowych Praw Poboru na rachunku inwestora i moment ten może się różnić w zależności od firmy inwestycyjnej, w której inwestor posiada ww. rachunek. Zaleca się sprawdzenie w firmie inwestycyjnej prowadzącej rachunek papierów wartościowych, na którym inwestor będzie miał zapisane Jednostkowe Prawa Poboru, dokładnej godziny rozpoczęcia przyjmowania zapisów.

*** Zgodnie z § 18 Działu I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP prawa poboru są notowane na GPW nie wcześniej niż od drugiego dnia sesyjnego po dniu podania przez emitenta do publicznej wiadomości ceny emisyjnej akcji nowej emisji i nie wcześniej niż od drugiego dnia sesyjnego po dniu ziszczenia się określonych w Regulaminie Giełdy przesłanek dopuszczenia tych praw do obrotu giełdowego. Prawa poboru są notowane na GPW po raz ostatni na sesji giełdowej odbywającej się trzeciego dnia sesyjnego przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów na akcje.

Aktualny harmonogram:

Przewidywany harmonogram Oferty oraz oferty Akcji Oferowanych, na które nie złożono zapisów w wykonaniu Prawa Poboru lub w Zapisach Dodatkowych

Poniżej przedstawiono informacje na temat przewidywanego harmonogramu Oferty według czasu warszawskiego.

5 listopada 2019 r.Ostatni dzień notowań, w którym nabycie Akcji Istniejących na sesji GPW umożliwia nabycie Prawa Poboru*
7 listopada 2019 r.Dzień Prawa Poboru
12 listopada 2019 r.Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych**
12-14 listopada 2019 r.***Notowanie Jednostkowych Praw Poboru na GPW
22 listopada 2019 r.Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych
3 grudnia 2019 r.Przydział Akcji Oferowanych objętych w ramach wykonania Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych
3-4 grudnia 2019 r.Przeprowadzenie oferty oraz przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane, na które nie złożono zapisów w wykonaniu Prawa Poboru lub w Zapisach Dodatkowych
do 4 grudnia 2019 r.Przydział Akcji Oferowanych, na które nie złożono zapisów w wykonaniu Prawa Poboru lub w Zapisach Dodatkowych


* Ponieważ Dniem Prawa Poboru jest 7 listopada 2019 r. zgodnie z systemem rozrachunku KDPW Akcje Istniejące nabyte na sesji GPW po 5 listopada 2019 r. (ostatni dzień, w którym nabycie Akcji Istniejących na sesji GPW umożliwia nabycie Prawa Poboru) nie uprawniają do otrzymania Jednostkowych Praw Poboru / do wykonywania Prawa Poboru zgodnie z systemem rozrachunku KDPW. Pierwszym dniem, w którym można zbyć Akcje podczas sesji GPW, tak aby zachować przysługujące Prawo Poboru, jest 6 listopada 2019 r.

** Zwracamy uwagę, iż rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru będzie możliwe dopiero po zapisaniu Jednostkowych Praw Poboru na rachunku inwestora i moment ten może się różnić w zależności od firmy inwestycyjnej, w której inwestor posiada ww. rachunek. Zaleca się sprawdzenie w firmie inwestycyjnej prowadzącej rachunek papierów wartościowych, na którym inwestor będzie miał zapisane Jednostkowe Prawa Poboru, dokładnej godziny rozpoczęcia przyjmowania zapisów.

*** Zgodnie z § 18 Działu I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP prawa poboru są notowane na GPW nie wcześniej niż od drugiego dnia sesyjnego po dniu podania przez emitenta do publicznej wiadomości ceny emisyjnej akcji nowej emisji i nie wcześniej niż od drugiego dnia sesyjnego po dniu ziszczenia się określonych w Regulaminie Giełdy przesłanek dopuszczenia tych praw do obrotu giełdowego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

61/2019
07.11.2019
Raport bieżący nr 61/2019
Projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza oraz uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. w dniu 7 listopada 2019 roku.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., zgłoszonej przez akcjonariusza Spółki - Grupę Azoty S.A., podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania Spółki, obradującego w dniu 7 listopada 2019 roku.

Ponadto Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych w dniu 7 listopada 2019 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wraz z wynikami głosowań.

Podczas Walnego Zgromadzenia żaden z akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu do protokołu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

60/2019
05.11.2019
Raport bieżący nr 60/2019
Rejestracja jednostkowych praw poboru akcji zwykłych serii C Spółki w KDPW
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5 listopada 2019 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) wydał oświadczenie nr 930/2019 dotyczące zawarcia ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie prowadzonym przez KDPW 75.000.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów) jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 10,00 PLN każda oraz oznaczenia ich kodem PLZCPLC00069.

Zastrzeżenie prawne:
Niniejszy materiał ani żadna jego część nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Australii lub w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani zaproszenia do subskrypcji lub zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki. Prospekt, który został sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki na terytorium Polski („Oferta”), po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowi wraz ze wszystkimi opublikowanymi suplementami do Prospektu jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i Ofercie. Prospekt zostanie opublikowany i będzie dostępny na stronie internetowej Spółki (http://zchpolice.grupaazoty.com/) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Globalnego Koordynatora – Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie (https://www.bm.pkobp.pl/).

Niniejszy materiał nie stanowi informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną, w tym rekomendacji inwestycyjnej, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do subskrypcji lub nabycia papierów wartościowych Spółki na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o Papierach Wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.

Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych lub innych podmiotów powiązanych nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystania materiału lub jego części bądź zawartych w nim treści lub z innego tytułu w związku z niniejszym materiałem.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

59/2019
05.11.2019
Raport bieżący nr 59/2019
Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego Spółki
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5 listopada 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Spółki sporządzony na potrzeby oferty publicznej 110.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 PLN każda oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie 75.000.000 jednostkowych praw poboru akcji serii C oraz do 110.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Prospekt”).

Zastrzeżenie prawne:
Niniejszy materiał ani żadna jego część nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Australii lub w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani zaproszenia do subskrypcji lub zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki. Prospekt, który został sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki na terytorium Polski („Oferta”), po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowi wraz ze wszystkimi opublikowanymi suplementami do Prospektu jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i Ofercie. Prospekt zostanie opublikowany i będzie dostępny na stronie internetowej Spółki (http://zchpolice.grupaazoty.com/) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Globalnego Koordynatora – Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie (https://www.bm.pkobp.pl/).

Niniejszy materiał nie stanowi informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną, w tym rekomendacji inwestycyjnej, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do subskrypcji lub nabycia papierów wartościowych Spółki na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o Papierach Wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.

Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych lub innych podmiotów powiązanych nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystania materiału lub jego części bądź zawartych w nim treści lub z innego tytułu w związku z niniejszym materiałem.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

58/2019
04.11.2019
Raport bieżący nr 58/2019
Określenie ostatecznej liczby Akcji Nowej Emisji, ustalenia ich ceny emisyjnej oraz ustalenia liczby praw poboru uprawniających do objęcia jednej Akcji Nowej Emisji.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 4 listopada 2019 r., w związku z upoważnieniem wyrażonym w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 września 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 7 listopada 2019 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki (dalej: „Uchwała NWZ”), Zarząd Spółki podjął uchwałę, zgodnie z którą:

 1. Cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii C (dalej: „Akcje Nowej Emisji”) została ustalona w wysokości 10,20 zł (słownie: dziesięć złotych dwadzieścia groszy) za jedną Akcję Nowej Emisji;
 2. Liczba praw poboru uprawniających do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji Nowej Emisji została ustalona na 0,68181818181;
 3. 1 (słownie: jedno) jednostkowe prawo poboru uprawnia do objęcia 1,46666666667 Akcji Nowej Emisji.

Jednocześnie Zarząd Spółki postanowił nie korzystać z upoważnienia do określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, wynikającego z art. 432 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Uchwały NWZ. W związku z powyższym, ostateczna liczba Akcji Nowej Emisji jest równa maksymalnej liczbie Akcji Nowej Emisji przewidzianej w Uchwale NWZ, tj. 110.000.000 (słownie: sto dziesięć milionów) Akcji Nowej Emisji.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

57/2019
31.10.2019
Raport bieżący nr 57/2019
Podpisanie aneksu do listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego „Polimery Police”
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”„Spółka”) informuje, że w dniu 31 października 2019 roku Spółka, jednostka dominująca Emitenta - Grupa Azoty S.A., spółka zależna Emitenta – Grupa Azoty Polyolefins S.A. (dawniej PDH Polska S.A.) (dalej: „GA Polyolefins”) oraz spółka Grupa Lotos S.A. (dalej: „Grupa Lotos”), podpisały aneks do listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego „Polimery Police” (dalej: „List Intencyjny”).

Na mocy podpisanego aneksu wydłuża się okres obowiązywania Listu Intencyjnego do dnia 22 listopada 2019 roku, co stanowi podstawę do kontynuowania negocjacji w sprawie potencjalnego udziału Grupy Lotos w finansowaniu planowanego przez GA Polyolefins projektu inwestycyjnego „Polimery Police”, poprzez objęcie przez Grupę Lotos nowych akcji w kapitale zakładowym GA Polyolefins i wniesienie wkładu na kapitał zakładowy GA Polyolefins w kwocie do 500 mln złotych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z  dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 ze zm.).

56/2019
29.10.2019
Raport bieżący nr 56/2019
Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za III kwartał 2019 roku
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Emitenta za III kwartał 2019 roku:

Przychody: 546,5 mln zł
EBITDA: 21,7 mln zł
Wynik netto: -8,9 mln zł

oraz szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki za 9 miesięcy zakończonych w dniu 30 września 2019 roku:

Przychody: 1 849,3 mln zł
EBITDA: 137,7 mln zł
Wynik netto: 44,1 mln zł

Zarząd Emitenta uznał informację za istotną, z uwagi na znaczną różnicę poziomu wyników finansowych wypracowanych w III kwartale 2019 roku w stosunku do wyników osiąganych przez Spółkę w analogicznych okresach trzech lat poprzednich; jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, że wyniki odbiegają od oczekiwań rynkowych.

Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ich ostateczne wartości zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu za III kwartał 2019 roku, którego publikacja odbędzie się 13 listopada 2019 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

55/2019
16.10.2019
Raport bieżący nr 55/2019
Zwiększenie rezerw w związku z rejestracją przez Państwową Inspekcję Pracy zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 16 października 2019 roku otrzymał Powiadomienie o wpisaniu do rejestru układów w dniu 11 października 2019 roku przez Państwową Inspekcję Pracy (dalej: „PIP”) zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy (dalej: „ZUZP”).

Przedmiotowe zmiany są wynikiem porozumienia zawartego z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Spółce. Zarejestrowane przez PIP zmiany w ZUZP będą obowiązywały od dnia 1 stycznia 2020 roku.

W związku ze zmianami w ZUZP, zwiększy się podstawa wymiaru nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych i rentowych, w wyniku których Spółka będzie zobowiązana zwiększyć wartość rezerw na przyszłe zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych, co obciąży wynik netto Spółki za 2019 rok o kwotę około 8,9 mln zł.

Szacunku skutków zmiany w ZUZP dokonano według założeń dostępnych na dzień 30 września 2019 roku.

Rzeczywista zmiana rezerw na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych zostanie wyliczona na dzień 31 grudnia 2019 roku i ujęta w rocznym sprawozdaniu finansowym za 2019 rok. Sprawozdanie finansowe za 2019 rok w tym przedmiotowe rezerwy będą przedmiotem badania biegłego rewidenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

54/2019
11.10.2019
Raport bieżący nr 54/2019
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zwołanego na dzień 7 listopada 2019 roku.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 7 listopada 2019 roku.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

53/2019
11.10.2019
Raport bieżący nr 53/2019
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015501, NIP: 851-02-05-573, kapitał zakładowy 750 000 000 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 400 § 1, art. 402[1], art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 07 listopada 2019 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, w sali 24a (parter) w Biurowcu Głównym S-6.

Ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 75.000.000. Z akcji tych w dniu opublikowania niniejszego ogłoszenia, tj. w dniu 11 października 2019 roku, przysługuje akcjonariuszom Spółki 75.000.000 głosów.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane jest na żądanie akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki – spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie z dnia 10 października 2019 roku (złożone na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 39 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki), który zwrócił się jednocześnie z wnioskiem o umieszczenie w porządku obrad tego Zgromadzenia następujących punktów:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
 3. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. Nr 4 z dnia 18.05.2018 r. w sprawie uchwalenia Zasad zbywania składników aktywów trwałych Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Nr 4 z dnia 18.05.2018 r. w sprawie uchwalenia Zasad zbywania składników aktywów trwałych Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
9. Zamknięcie obrad. 

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu) tj. na dzień 22 października 2019 roku.

W celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 11 października 2019 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 23 października 2019 roku - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Policach, ul. Kuźnicka 1, Biurowiec Główny S-6, pok. 137, przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 04, 05 i 06 listopada 2019 roku, w godzinach od 8.00 do 15.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##.

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Pełnomocnik akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.zchpolice.grupaazoty.com udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] Kodeksu cywilnego, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] Kodeksu cywilnego, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Do dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie w/w dokumenty powinny zostać przesłane na adres mailowy: ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną w/w dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.

Prawo akcjonariuszy do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno zostać złożone Zarządowi Spółki nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 17 października 2019 roku. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police.

Prawo akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police.

Każdy akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

Komunikacja elektroniczna

Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Spółki nie dopuszcza oddawania głosu drogą korespondencyjną, jak również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniana w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem http://zchpolice.grupaazoty.com/pl/relacje/walne.html od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Adres strony internetowej

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej www.zchpolice.grupaazoty.com w zakładce Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

***

Proponowane w ramach punktu 6 porządku obrad zmiany w Statucie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

I. Dotychczasową treść § 19 ust. 2 pkt. 12) Statutu w brzmieniu:

12) rozporządzanie, nabywanie oraz obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi aktywów trwałych, o wartości rynkowej równej lub przekraczającej 100.000 (sto tysięcy) złotych,

proponuje się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia:

12) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 100.000 (sto tysięcy) złotych,

II. W § 19 ust. 2 po pkt. 12) proponuje się dodać nowe punkty oznaczone odpowiednio numerami 13) i 14) o następującym brzmieniu:

13) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej 100.000 (sto tysięcy) złotych,

14) nabycie składników aktywów trwałych, a także objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej 100.000 (sto tysięcy) złotych,

a także odpowiednio zmienić numer kolejnej jednostki redakcyjnej w ustępie 2 paragrafu 19 (dotychczasowy pkt 13) otrzyma numer 15)).

III. Dotychczasową treść § 21 ust. 1 w brzmieniu:

1. Członków Zarządu lub cały Zarząd, z uwzględnieniem §22-§25 Statutu, powołuje Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata. Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

proponuje się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia:

1. Członków Zarządu lub cały Zarząd, z wyłączeniem członka Zarządu wybieranego przez pracowników zgodnie z §22-§23 Statutu, powołuje Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata. Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

IV. Dotychczasową treść § 21 ust. 3 w brzmieniu:

3. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie.

proponuje się zastąpić nowym, następującym brzmieniem:

3. Członek Zarządu składa rezygnację Spółce na piśmie. O złożonej rezygnacji członek Zarządu zawiadamia na piśmie Radę Nadzorczą.

V. Dotychczasową treść § 28 ust. 1 pkt. 6) w brzmieniu:

6) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

proponuje się zastąpić nowym, następującym brzmieniem:

6) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także opiniowanie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związane z zarządzaniem, a ponadto sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,

VI. Dotychczasową treść § 28 ust. 2 pkt. 2) lit. c) w brzmieniu:

c) umów zawieranych w zakresie zwykłej, bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa Spółki, tj. sprzedaży produktów wytwarzanych przez Spółkę, sprzedaży towarów, zakupu surowców, zakupu towarów, materiałów do produkcji,

proponuje się zastąpić nowym, następującym brzmieniem:

c) umów zawieranych w zakresie zwykłej, bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności: sprzedaży produktów wytwarzanych przez Spółkę, sprzedaży towarów, zakupu surowców, zakupu towarów, materiałów do produkcji, zakupu energii elektrycznej oraz praw majątkowych z nią związanych, zakupu uprawnień do emisji CO2,

VII. Dotychczasową treść § 28 ust. 2 pkt. 4) w brzmieniu:

4) zawarcie istotnej umowy z podmiotem powiązanym, z wyjątkiem umów zawieranych w zakresie zwykłej, bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa Spółki, tj.: sprzedaży produktów wytwarzanych przez Spółkę, zakupu surowców, materiałów do produkcji, zawieranych na warunkach rynkowych,

proponuje się zastąpić nowym, następującym brzmieniem:

4) zawarcie istotnej umowy z podmiotem powiązanym, z wyjątkiem umów zawieranych w zakresie zwykłej, bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa Spółki, jak np.: sprzedaży produktów wytwarzanych przez Spółkę, zakupu surowców, materiałów do produkcji, zawieranych na warunkach rynkowych,

VIII. Dotychczasową treść § 28 ust. 2 pkt. 5) w brzmieniu:

5) zawarcie lub zmiana umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza kwotę 500.000 (pięćset tysięcy) złotych netto w stosunku rocznym, lub w której ryczałtowa lub maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,

proponuje się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia:

5) zawarcie lub zmiana umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza kwotę 500.000 (pięćset tysięcy) złotych netto w stosunku rocznym, lub w której ryczałtowa lub maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,

IX. Dotychczasową treść § 30 ust. 5 w brzmieniu:

Kandydaci na członków Rady Nadzorczej powoływani, wskazywani lub proponowani przez Skarb Państwa albo państwową osobę prawną albo spółkę dominującą wobec Spółki, w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, powinni spełniać wymogi określone w art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

proponuje się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia:

Kandydaci na członków Rady Nadzorczej wskazywani przez organy lub podmioty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 – 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym muszą spełniać wymogi określone w art. 19 ust. 1 – 3 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

X. W § 30 po ust. 5 proponuje się dodać nowy ustęp oznaczony numerem 6 o następującym brzmieniu:

6. W przypadku, gdy członek Rady Nadzorczej wskazany przez organ lub pomiot, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 – 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym nie spełnia wymogów określonych w art. 19 ust. 1 – 3 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, właściwy organ lub podmiot, który wskazał takiego członka Rady Nadzorczej, zobowiązany jest niezwłocznie podjąć działania mające na celu jego odwołanie.

a także odpowiednio zmienić numer kolejnej jednostki redakcyjnej w § 30 (dotychczasowy ust. 6 otrzyma numer 7).

XI. Dotychczasową treść § 32 ust. 3 w brzmieniu:

3. Wybór dokonany zgodnie z ust. 1 do 2 jest dla Walnego Zgromadzenia wiążący.

proponuje się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia:

3. Wybór dokonany zgodnie z ust. 1 i 2 jest dla Walnego Zgromadzenia wiążący.

XII. Dotychczasową treść § 47 pkt. 9) o treści:

9) wyrażenie zgody na dokonanie następujących czynności prawnych, jeśli wartość rynkowa przedmiotu tych czynności przekracza 100.000.000 (sto milionów) złotych lub 5% sumy aktywów Spółki:
a. nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego,
b. nabycie lub rozporządzenie składnikami aktywów trwałych,
c. oddanie składników aktywów trwałych do korzystania innemu podmiotowi na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym,
d. objęcie, nabycie lub zbycie akcji lub udziałów w innej spółce,

proponuje się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia:

9) wyrażenie zgody na dokonanie następujących czynności prawnych, jeśli wartość rynkowa przedmiotu tych czynności przekracza 100.000.000 (sto milionów) złotych lub 5% sumy aktywów Spółki:
a. rozporządzenie nieruchomością, prawem użytkowania wieczystego lub udziałem w prawie własności nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego,
b. rozporządzenie innymi składnikami aktywów trwałych,
c. oddanie składników aktywów trwałych do korzystania innemu podmiotowi na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym,
d. zbycie akcji lub udziałów innej spółki,

XIII. W § 47 po pkt. 9) proponuje się dodać nowy punkt oznaczony numerem 10) o następującym brzmieniu:
10) wyrażenie zgody na dokonanie następujących czynności prawnych, jeśli wartość przedmiotu tych czynności przekracza 100.000.000 (sto milionów) złotych lub 5% sumy aktywów Spółki:
a. nabycie składników aktywów trwałych,
b. objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki,

a także odpowiednio zmienić numery kolejnych jednostek redakcyjnych w § 47.

XIV. Dotychczasową treść § 47 pkt. 10) (po zmianie numeracji pkt. 11) o treści:

10) ustalenie zasad zbywania składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów Spółki,

proponuje się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia:

11) ustalenie zasad zbywania składników aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów Spółki,

XV. Dotychczasową treść § 47 pkt. 24) (po zmianie numeracji pkt. 25) o treści:

24) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,

proponuje się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia:

25) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu,

XVI. Proponuje się wykreślić ust. 3 w § 52.

XVII. Dotychczasową treść § 53 pkt. 1) o treści:

1) sporządzić w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, uwzględniającym sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,

proponuje się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia:

1) sporządzić w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,

XVIII. W § 53 po pkt. 1) proponuje się dodać nowy punkt oznaczony numerem 2) o następującym brzmieniu:

2) sporządzić w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, wydanych na podstawie w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzenia mieniem państwowym,

a także odpowiednio zmienić numery kolejnych jednostek redakcyjnych.

XIX. W § 53 po dotychczasowym pkt. 5) (po zmianie numeracji pkt. 6) proponuje się dodać nowy punkt oznaczony numerem 7) o następującym brzmieniu:

7) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty wymienione w pkt 2 powyżej wraz z opinią Rady Nadzorczej,

a także odpowiednio zmienić numery kolejnych jednostek redakcyjnych w § 53 oraz odpowiednio zmienić oznaczenie jednostek redakcyjnych, do których odwołuje się obecnie § 53 pkt 7) oraz § 53 pkt 8) (po zmianie numeracji odpowiednio § 53 pkt 9) i § 53 pkt 10).

XX. W dotychczasowych § 53 pkt. 2) i 6) (po zmianie numeracji odpowiednio § 53 pkt. 3) i 8)) zastąpić pojęcie „biegłego rewidenta” pojęciem „firmę audytorską”.

XXI. Po § 55 proponuje się dodać nowy paragraf oznaczony numerem 56 o następującym brzmieniu:

Spółka zbywa składniki aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów Spółki po przeprowadzeniu przetargu lub aukcji, chyba że wartość ta nie przekracza 20.000 (dwudziestu tysięcy) złotych. Szczegółowe zasady przeprowadzania przetargu lub aukcji i wyjątki od obowiązku ich stosowania określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

a także odpowiednio zmienić numery kolejnych jednostek redakcyjnych Statutu.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE ZWOŁANIEM WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W SPÓŁCE GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO) Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż w związku ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy („NWZ”) w Spółce, Spółka będzie przetwarzała dane osobowe akcjonariuszy Spółki, pełnomocników uprawnionych do głosowania, innych osób uprawnionych do wykonywania prawa głosu na NWZ oraz dane osobowe ujawniane w trakcie Zgromadzenia (łącznie zwanych „Akcjonariuszami” lub „Państwem”).

W związku z powyższym, Spółka oświadcza, iż:

 1. administratorem zebranych danych osobowych jest Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z siedzibą w Policach; kontakt ze Spółką jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej ##xds.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb## lub korespondencyjnie pod adresem: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police;
 2. w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Spółce możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres poczty elektronicznej Inspektora Ochrony Danych: ##xds.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb## lub adres korespondencyjny: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police;
 3. celem przetwarzania danych jest wypełnienie przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych, nałożonych na Spółkę jako spółkę publiczną w związku ze zwołaniem NWZ1, umożliwienie Akcjonariuszom wykonywania swoich praw w stosunku do Spółki, a także ustalanie faktów dla celów dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Spółkę lub obrony przed roszczeniami;
 4. Spółka przetwarza (i) dane osobowe identyfikujące Akcjonariusza, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres do doręczeń oraz numer PESEL, (ii) dane zawarte na pełnomocnictwach, (iii) dane dotyczące akcji i wynikających z nich uprawnień, takie jak: liczba, rodzaj i numery akcji oraz liczba przysługujących głosów, a także (iv) - w przypadkach gdy Akcjonariusze kontaktują się ze Spółką drogą elektroniczną - adres poczty elektronicznej;
 5. dane osobowe Akcjonariuszy mogą być zbierane przez Spółkę od podmiotów prowadzących depozyt papierów wartościowych, a także od innych Akcjonariuszy – w zakresie przekazywania danych zawartych na udzielonych pełnomocnictwach;
 6. podstawą prawną przetwarzania przez Spółkę Państwa danych osobowych jest:
  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek wynikający z przepisów Kodeksu handlowego dotyczący: sporządzania i przechowywania list akcjonariuszy oraz list obecności na NWZ, umożliwienia głosowania poprzez pełnomocnika oraz umożliwienia Akcjonariuszom wykonywania ich praw w stosunku do Spółki (np. zgłaszania określonych spraw do porządku obrad);
  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Spółki w postaci (i) umożliwienia kontaktu z Akcjonariuszami oraz weryfikacji ich tożsamości oraz (ii) dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami;

 7. odbiorcami zebranych danych osobowych są podmioty świadczące usługi hostingu narzędzi informatycznych służących do kontaktu z Akcjonariuszami oraz podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów, a także inni Akcjonariusze – w zakresie udostępniania listy akcjonariuszy zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych;
 8. dane osobowe zawarte na listach akcjonariuszy, listach obecności oraz pełnomocnictwach są przechowywane przez okres istnienia Spółki, a następnie mogą być przekazane podmiotowi wyznaczonemu do przechowywania dokumentów zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych; dane osobowe związane z kontaktem za pomocą poczty elektronicznej są przechowywane przez okres umożliwiający Spółce wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz okres przedawnienia ewentualnych r
  oszczeń Spółki lub w stosunku do Spółki nie dłuższy niż sześć lat;
 9. w przypadku przekazywania danych bezpośrednio Spółce, podanie danych jest wymagane przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz w celu umożliwienia weryfikacji tożsamości Akcjonariusza, a ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w NWZ; w przypadku adresu poczty elektronicznej podanie takiego adresu jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia kontaktu pomiędzy Spółką a Akcjonariuszem za pomocą poczty elektronicznej, a jego niepodanie wiąże się z brakiem możliwości podjęcia kontaktu tą drogą;
 10. są Państwo uprawnieni do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także do domagania się ich sprostowania, przeniesienia usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; należy pamiętać, iż prawa te nie są bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania;
 11. mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli doszłoby do nieprawidłowości w procesie przetwarzania Państwa danych osobowych.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

52/2019
07.10.2019
Raport bieżący nr 52/2019
Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 23 września 2019 r.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje poniżej odpowiedzi udzielone w trybie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych na pytania akcjonariusza zadane Zarządowi Spółki w trybie art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 23 września 2019 r.

Zarząd Spółki zdając sobie sprawę, jak bardzo istotny jest dostęp akcjonariuszy do informacji dotyczących działalności Spółki, z najwyższą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wypełnia obowiązki informacyjne związane ze statusem spółki publicznej. Realizacja polityki w zakresie komunikacji z rynkiem i przekazywanie naszym akcjonariuszom wszelkich informacji niezbędnych do podejmowania decyzji inwestycyjnych jest jednym z priorytetów Spółki, zapewniającym transparentność jej działań oraz szeroki i  równy dostęp do informacji.

Pytanie 1: Dlaczego nie wykonano Uchwały NWZA z dnia 26.04.2019 r? Jakie były przyczyny niewykonania uchwały?

Odpowiedź:

Zakładamy, że pytanie dotyczy uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i  wprowadzenie do obrotu praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki (dalej: „Uchwała”).

W dniu 5 czerwca 2019 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o zawieszeniu wykonania Uchwały, o czym poinformował, wraz z podaniem przyczyn zawieszenia, w raporcie bieżącym nr 32/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r. Ponadto, w związku ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 26 sierpnia 2019 r. Spółka opublikowała raport bieżący nr 45/2019 zawierający projekty uchwał, które miały być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 23 września 2019 r. Wraz z projektem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i  wprowadzenie do obrotu praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki zostało opublikowane uzasadnienie wskazujące m.in. przyczyny uchylenia Uchwały, w tym bezskuteczny upływ dnia prawa poboru (pierwotnie wyznaczonego na 18 czerwca 2019 r.).

Zarówno raport bieżący nr 32/2019, jak i raport bieżący nr 45/2019 wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej Spółki.

Pytanie 2: Jaki jest cel podniesienia kapitału akcyjnego spółki? Konkretnie na jaki cel zostaną przeznaczone środki z podniesienia kapitału?

Odpowiedź:
W związku ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 26 sierpnia 2019 r. Spółka opublikowała raport bieżący nr 45/2019 zawierający projekty uchwał, które miały być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 23 września 2019 r. Wraz z projektem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki zostało opublikowane uzasadnienie wskazujące m.in. uzasadnienie podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji przez Spółkę, w tym dywersyfikację i zwiększenie rentowności przychodów oraz wzmocnienie zaangażowania w rozwój obszarów niezwiązanych z produkcją nawozową. Wskazano m.in., że kluczowym zadaniem w tym zakresie jest realizacja projektu „Polimery Police” przez PDH Polska S.A., spółkę zależną od Spółki oraz Grupy Azoty S.A. Szczegóły dotyczące planowanej oferty publicznej akcji zostaną przedstawione w prospekcie emisyjnym, który zostanie opublikowany po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Raport bieżący nr 45/2019 wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej Spółki.

Pytanie 3: W roku 2005 zakończono budowę zakładu Polimerów w Płocku budowa kosztowała 500 mln EUR, a wydajność zakładu wynosi 950 tys. ton. Proszę podać dlaczego budowa zakładu w Policach ma być trzykrotnie droższa niż w Płocku?

Odpowiedź:

Projekt Polimery Police istotnie różni się od wskazanej w pytaniu instalacji. Płocki zakład powstał w odmiennej technologii i innej perspektywie kosztowej, obejmującej okres sprzed kilkunastu lat. W zakresie szczegółowych założeń operacyjnych dotyczących zakładu w Płocku, Zarząd Spółki podkreśla, iż nie komentuje inwestycji innych podmiotów funkcjonujących na rynku tworzyw sztucznych.

Pytanie 4: Uchwała (dot. podwyższenia kapitału) zawiera mało konkretnych dat i nie wiadomo w jakim horyzoncie czasowym zostanie zrealizowana. Proszę podać chociaż przybliżony końcowy termin realizacji uchwały.

Odpowiedź:

W związku ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 26 sierpnia 2019 r. Spółka opublikowała raport bieżący nr 45/2019 zawierający projekty uchwał, które miały być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 23 września 2019 r. Dążenie do zakończenia oferty publicznej akcji nowej emisji do końca roku 2019 zostało wskazane w uzasadnieniu do projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki. Szczegóły dotyczące planowanej oferty publicznej akcji, w tym jej harmonogram, zostaną przedstawione w prospekcie emisyjnym, który zostanie opublikowany po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Raport bieżący nr 45/2019 wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej Spółki.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

51/2019
26.09.2019
Raport bieżący nr 51/2019
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zwołanym na dzień 23 września 2019 roku.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje poniżej do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej: „NWZ”), zwołanym na dzień 23 września 2019 roku, wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym NWZ oraz w ogólnej liczbie głosów. 

Akcjonariusz: Grupa Azoty S.A.
Liczba akcji na NWZ – 49 500 000
Liczba głosów na NWZ – 49 500 000
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 68,69%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 66,00%

Akcjonariusz: Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”
Liczba akcji na NWZ – 12 190 000
Liczba głosów na NWZ – 12 190 000
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 16,92%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 16,25%

Akcjonariusz: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Liczba akcji na NWZ – 6 607 966
Liczba głosów na NWZ – 6 607 966
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 9,17%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 8,81%

Akcjonariusz: Skarb Państwa
Liczba akcji na NWZ – 3 759 356
Liczba głosów na NWZ – 3 759 356
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 5,22%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 5,01%

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 623).

50/2019
23.09.2019
Raport bieżący nr 50/2019
Uchwały powzięte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w dniu 23 września 2019 roku
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 września 2019 roku wraz z wynikami głosowań.

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono sprzeciw do uchwały nr 4.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

49/2019
19.09.2019
Raport bieżący nr 49/2019
Podpisanie porozumienia dotyczącego warunków finansowania equity projektu Polimery Police z Hyundai Engineering Co., Ltd i Korean Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2019 z dnia 10 maja 2019 r., Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 19 września 2019 r. Emitent oraz jednostka dominująca Emitenta – Grupa Azoty S.A. (łącznie jako „Pierwotni Sponsorzy”) i spółka zależna od Emitenta i Grupy Azoty S.A. – PDH Polska S.A. (dalej: „PDH”) podpisały z Hyundai Engineering Co., Ltd (dalej: „Hyundai”) i Korean Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (dalej: „KIND”, łącznie z Hyundai „Współsponsorzy”, a łącznie z Pierwotnymi Sponsorami i PDH jako „Strony”) porozumienie (term-sheet) (dalej: „Porozumienie”) dotyczące warunków finansowania equity projektu inwestycyjnego „Polimery Police” (dalej: „Projekt”) realizowanego przez PDH.

Na podstawie Porozumienia:

a) Współsponsorzy zobowiązali się do zainwestowania, bezpośrednio lub pośrednio, w Projekt łącznej kwoty odpowiadającej równowartości w euro kwoty 130.000.000 USD, w tym 73.000.000 USD przez Hyundai i 57.000.000 USD przez KIND, poprzez wniesienie wkładów pieniężnych na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego PDH.

b) Pierwotni Sponsorzy zobowiązali się do zainwestowania w Projekt łącznej kwoty wynoszącej do 1.400.000.000 PLN oraz środków uzyskanych z wtórnej oferty publicznej akcji Emitenta (w zależności od wyniku tej oferty) poprzez wniesienie wkładów pieniężnych na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego PDH.

Inwestycja Współsponsorów jest uzależniona od spełnienia warunków zawieszających uzgodnionych w Porozumieniu, w tym od: (i) wniesienia przez Pierwotnych Sponsorów łącznej kwoty inwestycji zgodnie z pkt (b) powyżej, (ii) wydania przez PDH Polecenia Przystąpienia do Pełnej Realizacji na podstawie umowy EPC podpisanej w dniu 11 maja 2019 r. przez PDH i Hyundai, (iii) sfinalizowania struktury akcjonariatu PDH, (iv) zawarcia umowy kredytowej w ramach finansowania dłużnego Projektu i (v) spełnienia określonych warunków zawieszających wynikających z dokumentacji finansowania dłużnego, które zostały wymienione w Porozumieniu.

Strony uzgodniły m.in., że Współsponsorzy będą uprawnieni do powołania wspólnie jednego członka Rady Nadzorczej PDH, dopóki Współsponsorzy będą posiadać łącznie co najmniej 5% akcji PDH.

Strony ustaliły, że ostateczne dokumenty finansowania equity będą przewidywać okres zastrzeżony (lock-up) od dnia przekazania przez Współsponsorów PDH kwoty swojej inwestycji do upływu 3 lat od daty ukończenia Projektu.

Strony uzgodniły również procedurę wyjścia z inwestycji przez Współsponsorów w określonych przypadkach. Porozumienie przewiduje dla Pierwotnych Sponsorów możliwość przeprowadzenia oferty publicznej po upływie okresu zastrzeżonego (lock-up). Ponadto Strony wstępnie przewidziały dla Współsponsorów opcję sprzedaży, a dla Pierwotnych Sponsorów opcję kupna, w każdym przypadku w odniesieniu do akcji PDH posiadanych przez Współsponsorów o łącznej wartości (obliczanej na podstawie ceny pierwotnie uiszczonej przez Współsponsorów za takie akcje) nieprzekraczającej 70.000.000 USD, zaś w przypadku opcji sprzedaży – dodatkowo pomniejszonej o wszelkie dywidendy wypłacone na rzecz Współsponsorów. Strony ustaliły, że opcje wygasną najpóźniej 31 grudnia 2035 r.

W przypadku uzgodnienia z ewentualnym dodatkowym inwestorem, który może zostać zaproszony do udziału we współfinansowaniu Projektu uprawnień, które będą bardziej korzystne niż uprawnienia przyznane Współsponsorom na podstawie Porozumienia Strony zobowiązały się, że dokonają odpowiedniej modyfikacji dokumentów transakcyjnych, których stronami będą Współsponsorzy, w taki sposób, aby prawa przysługujące Współsponsorom zostały dostosowane do bardziej korzystnych uprawnień uzgodnionych z ewentualnym dodatkowym inwestorem.

Strony uzgodniły, że ostateczne dokumenty finansowania equity będą przewidywać kary umowne za naruszenie przez Współsponsorów zobowiązań związanych z procesem wyjścia przez Współsponsorów z inwestycji.

Porozumienie stanowi wiążące zobowiązanie Stron z zastrzeżeniem uzgodnienia dokumentów finansowania equity w formie satysfakcjonującej dla Współsponsorów, zatwierdzenia przez Współsponsorów warunków ostatecznego porozumienia dotyczącego finansowania dłużnego Projektu i zadowalającego ukończenia przez Współsponsorów badania due diligence PDH.

Porozumienie zostało zawarte na czas określony, do dnia 30 czerwca 2020 r., z możliwością jego przedłużenia lub rozwiązania we wcześniejszym terminie na podstawie porozumienia Stron. Porozumienie wygaśnie również w przypadku zawarcia przez Strony ostatecznych dokumentów finansowania equity, które zastąpią Porozumienie. O kolejnych etapach związanych z finansowaniem equity Projektu Emitent będzie informował w odrębnych raportach bieżących.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

48/2019
04.09.2019
Raport bieżący nr 48/2019
Uzupełnienie dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zwołanego na dzień 23 września 2019 roku
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) w związku ze zwołanym na dzień 23 września 2019 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem (dalej: „NWZ”), w załączeniu przekazuje treść dokumentu, będącego uzupełnieniem materiałów dot. punktu 6 porządku obrad NWZ „Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 7 listopada 2019 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki.”.

Dokument o którym mowa powyżej zostanie także zamieszczony na stronie internetowej Spółki.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

47/2019
03.09.2019
Raport bieżący nr 47/2019
Uzupełnienie dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zwołanego na dzień 23 września 2019 roku
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku oraz nr 46/2019 z dnia 3 września 2019 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) w związku ze zwołanym na dzień 23 września 2019 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem (dale: „NWZ”), w załączeniu przekazuje treść dokumentu, będącego uzupełnieniem materiałów dot. punktu 6 porządku obrad NWZ „Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 7 listopada 2019 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki.”.

Dokument o którym mowa powyżej zostanie także zamieszczony na stronie internetowej Spółki.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

46/2019
03.09.2019
Raport bieżący nr 46/2019
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w związku z decyzją o wznowieniu procesu wtórnej oferty publicznej akcji Spółki (dalej: „SPO”) Rada Nadzorcza Spółki w dniu 3 września 2019 roku podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia opinii w zakresie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki.

Planowane podwyższenie kapitału nastąpi w drodze SPO, w kwocie nie wyższej niż 1.100.000.000 zł (słownie: jeden miliard sto milionów złotych) skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru). Planowane podwyższenie kapitału powinno nastąpić nie później niż do końca 2019 r.

O kolejnych etapach związanych z SPO, Spółka będzie informowała w odrębnych raportach bieżących.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

45/2019
26.08.2019
Raport bieżący nr 45/2019
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zwołanego na dzień 23 września 2019 roku
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 września 2019 roku.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

44/2019
26.08.2019
Raport bieżący nr 44/2019
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015501, NIP: 851-02-05-573, kapitał zakładowy 750.000.000 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., które odbędzie się w dniu 23 września 2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, w sali 24a w Biurowcu Głównym S-6.

Ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 75.000.000. Z akcji tych w dniu opublikowania niniejszego ogłoszenia, tj. w dniu 26 sierpnia 2019 r., przysługuje akcjonariuszom Spółki 75.000.000 głosów.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 7 listopada 2019 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki.
 7. Zamknięcie obrad.

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 4061 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu) tj. na dzień 7 września 2019 r.

W celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 26 sierpnia 2019 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 9 września 2019 r. - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Policach, ul. Kuźnicka 1, Biurowiec Główny S-6, pok. 137, przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 18, 19, 20 września 2019 r., w godzinach od 8.00 do 15.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##.

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Pełnomocnik akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej zchpolice.grupaazoty.com udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Do dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie w/w dokumenty powinny zostać przesłane na adres mailowy: ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną w/w dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.

Prawo akcjonariuszy do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno zostać złożone Zarządowi Spółki nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 2 września 2019 r. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police.

Prawo akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police.

Każdy akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

Komunikacja elektroniczna

Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Spółki nie dopuszcza oddawania głosu drogą korespondencyjną, jak również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniana w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem zchpolice.grupaazoty.com/pl/relacje/walne.html od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Adres strony internetowej

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej zchpolice.grupaazoty.com w zakładce Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

43/2019
26.08.2019
Raport bieżący nr 43/2019
Planowane podwyższenie kapitału zakładowego Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i wznowienie wtórnej oferty publicznej akcji Spółki
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 sierpnia 2019 r. Zarząd Spółki zadecydował o wznowieniu procesu wtórnej oferty publicznej akcji Spółki („SPO”) i podjął uchwałę w sprawie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji oraz zmiany Statutu Spółki, uchylając jednocześnie wcześniejszą uchwałę Zarządu Spółki z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji oraz zmiany Statutu Spółki, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4/2019.

Planowane podwyższenie kapitału nastąpi w drodze SPO, w kwocie nie wyższej niż 1.100.000.000 zł (słownie: jeden miliard sto milionów złotych) skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru). Planowane podwyższenie kapitału powinno nastąpić nie później niż do końca 2019 r.

Pozyskanie wpływów z emisji akcji ma na celu wsparcie realizacji Strategii Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. na najbliższe lata, w szczególności dywersyfikacji i zwiększenia rentowności przychodów oraz wzmocnieniu zaangażowania w rozwój obszarów niezwiązanych z produkcją nawozową. Kluczowym zadaniem w tym zakresie jest realizacja projektu „Polimery Police” przez PDH Polska S.A., spółkę celową należącą w 53,0% do Spółki oraz w 47,0% do Grupy Azoty S.A.

O kolejnych etapach związanych z SPO, w szczególności o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Spółka będzie informowała w odrębnych raportach bieżących.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

42/2019
13.08.2019
Raport bieżący nr 42/2019
Szacunkowe skutki finansowe czasowego unieruchomienia instalacji
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

W nawiązaniu do raportów bieżących: nr 39/2019 z dnia 4 lipca 2019 roku oraz nr 41/2019 z dnia 10 sierpnia 2019 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”), przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe skutki finansowe czasowego unieruchomienia instalacji Syntezy Amoniaku oraz Syntezy Mocznika, spowodowanego koniecznością remontu kotłów znajdujących się na Instalacji Przygotowania Gazu Syntezowego.

Utracone korzyści za czerwiec oszacowano na poziomie 7 mln zł. Skutki finansowe za lipiec i sierpień łącznie szacowane są na 43 mln zł. Utracone korzyści wynikają przede wszystkim z utraconych marż ze sprzedaży produktów azotowych w tym mocznika i jego roztworów oraz amoniaku, która zostałaby z dużym prawdopodobieństwem zrealizowana, gdyby instalacje pracowały normalnie.

Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

Jednocześnie Emitent informuje, że w związku z zaistniałym zdarzeniem zgłosił szkodę w ramach polisy ubezpieczenia mienia oraz utraty zysku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

41/2019
10.08.2019
Raport bieżący nr 41/2019
Zmiana przewidywanego terminu uruchomienia instalacji
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 9 sierpnia 2019 roku Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego (dalej: „CLDT”) wykonało badanie po naprawie połączeń spawanych. Po przeprowadzonym badaniu CLDT w dniu 10 sierpnia 2019 roku przekazało informację o niewielkiej nieprawidłowości w jednej ze spoin, którą należy poprawić.

W związku z powyższym uruchomienie instalacji, które miało nastąpić 11 sierpnia 2019 roku, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 39/2019 z dnia 4 lipca 2019 roku, planowane jest nie później niż 18 sierpnia 2019 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

40/2019
08.08.2019
Raport bieżący nr 40/2019
Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 9/2019 z dnia 28 marca 2019 roku, nr 13/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 roku oraz nr 22/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 8 sierpnia 2019 roku otrzymał informację o dokonaniu w dniu 7 sierpnia 2019 roku przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta - PDH Polska S.A. z siedzibą Policach (dalej: „PDH Polska”).

W związku z wyżej wskazaną rejestracją, kapitał zakładowy PDH Polska został podwyższony z kwoty 304 000 000 zł do kwoty 467 339 000 zł. Liczba akcji wszystkich emisji wynosi obecnie 46 733 900 sztuk (dotychczas wynosiła 30 400 000 sztuk) o wartości nominalnej 10 zł każda.

W wyniku dokonanego podwyższenia kapitału zakładowego PDH Polska, liczba akcji posiadanych przez Emitenta wzrosła z 18 217 875 sztuk do 24 768 967 sztuk o wartości nominalnej 10 zł każda i łącznej wartości 247 689 670 zł.

Aktualnie Emitent posiada 53,00% udziału w kapitale zakładowym PDH Polska. Drugim akcjonariuszem PDH Polska jest spółka Grupa Azoty S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

39/2019
04.07.2019
Raport bieżący nr 39/2019
Informacja o czasowym unieruchomieniu instalacji w związku z koniecznością naprawy usterki
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w związku z wykryciem usterki kotłów znajdujących się na Instalacji Przygotowania Gazu Syntezowego, w dniu 4 lipca 2019 roku otrzymał stanowisko Urzędu Dozoru Technicznego, zgodnie z którym Spółka powinna przeprowadzić badania dla kwalifikowania technologii spawania złączy spawanych - próbnych, wykonanych z materiałów pobranych z eksploatowanego urządzenia. Określenie technologii spawania umożliwi skuteczne wykonanie naprawy i przywrócenie produkcji w drugim tygodniu sierpnia 2019 roku.

Emitent informuje, że podczas przeprowadzonego planowanego w okresie od 04.04.2019 r. do 11.06.2019 r. postoju remontowego w Jednostce Biznesowej Nitro, została wykryta usterka kotłów znajdujących się na Instalacji Przygotowania Gazu Syntezowego. W wyniku wykrycia usterki, począwszy od dnia 06.05.2019 r. nastąpiło czasowe wyłączenie instalacji Syntezy Amoniaku oraz Syntezy Mocznika. Uszkodzenie spowodowane nieciągłościami połączeń spawanych kotłów, skutkuje całkowitym wyłączeniem produkcji mocznika do 11.08.2019 roku.

Usterka nie ma negatywnego wpływu na środowisko.

Emitent jest producentem mocznika o zdolnościach produkcyjnych 400 tys. ton/rok.

Szacowane skutki finansowe czasowego wyłączenia instalacji spowodowanego usterką Emitent przekaże odrębnym raportem bieżącym w późniejszym terminie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

38/2019
02.07.2019
Raport bieżący nr 38/2019
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zwołanym na dzień 25 czerwca 2019 roku.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje poniżej do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej: „ZWZ”), zwołanym na dzień 25 czerwca 2019 roku, wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów. 

Akcjonariusz: Grupa Azoty S.A.

Liczba akcji na ZWZ – 49 500 000

Liczba głosów na ZWZ – 49 500 000

Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ – 68,69%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 66,00%

Akcjonariusz: Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”

Liczba akcji na ZWZ – 12 192 632

Liczba głosów na ZWZ – 12 192 632

Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ – 16,92%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 16,26%

Akcjonariusz: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Liczba akcji na ZWZ – 6 607 966

Liczba głosów na ZWZ – 6 607 966

Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ – 9,17%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 8,81%

Akcjonariusz: Skarb Państwa

Liczba akcji na ZWZ – 3 759 356

Liczba głosów na ZWZ – 3 759 356

Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ – 5,22%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 5,01%

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 623).

37/2019
25.06.2019
Raport bieżący nr 37/2019
Uchwały będące przedmiotem głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. w dniu 25 czerwca 2019 roku
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść uchwał podjętych w dniu 25 czerwca 2019 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z wynikami głosowań.

Dokumenty będące przedmiotem głosowania uchwał nr 4-11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały w dniu 25 maja 2019 roku opublikowane przez Spółkę wraz z jednostkowym i skonsolidowanym raportem rocznym, a także załączone do raportów bieżących nr 31/2019 z dnia 29 maja 2019 roku i nr 33/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku oraz udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem http://zchpolice.grupaazoty.com/pl/relacje.html.

Podczas Walnego Zgromadzenia żaden z akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu do protokołu.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

36/2019
25.06.2019
Raport bieżący nr 36/2019
Powołanie Członków Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police” S.A.  na VIII kadencję
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 25 czerwca 2019 roku na mocy uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do składu Rady Nadzorczej Spółki na VIII wspólną kadencję, powołane zostały jako jej członkowie następujące osoby:

 • Pan Mariusz Piotr Kądziołka – jako przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • Pani Bożena Licht,
 • Pani Agnieszka Ewa Dąbrowska,
 • Pani Iwona Wojnowska,
 • Pan Andrzej Rogowski.

Uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji weszły w życie z dniem podjęcia.

Ponadto w skład Rady Nadzorczej został powołany Pan Mirosław Kozłowski, wskutek skorzystania przez Skarb Państwa z uprawnienia osobistego wynikającego z § 30 ust. 2 Statutu Spółki o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 35/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że nowo powołani: przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Mariusz Piotr Kądziołka, Pani Bożena Licht, Pani Agnieszka Ewa Dąbrowska, Pan Mirosław Kozłowski, Pani Iwona Wojnowska oraz Pan Andrzej Rogowski złożyli oświadczenia, z których wynika, że działalność w/w osób wykonywana poza Spółką, nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, w/w osoby nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów. 

Otrzymane przez Spółkę oświadczenia zawierają również deklaracje nowo powołanych Członków oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji, że żadna z w/w osób nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji oraz wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanych Członków oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu. 

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757). 

35/2019
25.06.2019
Raport bieżący nr 35/2019
Powołanie Członka Rady Nadzorczej
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 25 czerwca 2019 roku otrzymał informację z Departamentu Skarbu Państwa o powołaniu na podstawie § 30 ust. 2 Statutu Spółki do składu Rady Nadzorczej VIII wspólnej kadencji Spółki Pana Mirosława Kozłowskiego. 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że nowo powołany Członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Mirosław Kozłowski złożył oświadczenie, z którego wynika, że jego działalność wykonywana poza Spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 

Pan Mirosław Kozłowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji oraz wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu. 

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757). 

34/2019
24.06.2019
Raport bieżący nr 34/2019
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2019 roku zgłoszone przez akcjonariusza
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2019 z dnia 29 maja 2019 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) w związku ze zwołanym na dzień 25 czerwca 2019 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem (dalej: „ZWZ”), w załączeniu przekazuje treść projektów uchwał ZWZ zgłoszonych w dniu 24 czerwca 2019 roku przez akcjonariusza Skarb Państwa, dotyczących punktu 13 porządku obrad ZWZ: „Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. VIII wspólnej kadencji.”.

Projekty uchwał, o których mowa powyżej zostaną także zamieszczone na stronie internetowej Spółki.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

33/2019
24.06.2019
Raport bieżący nr 33/2019
Uzupełnienie dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2019 roku
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2019 z dnia 29 maja 2019 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) w związku ze zwołanym na dzień 25 czerwca 2019 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem (dalej: „ZWZ”), w załączeniu przekazuje treść dokumentów, będących uzupełnieniem materiałów dot. punktu 13 porządku obrad ZWZ „Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. VIII wspólnej kadencji.”.

Załączone dokumenty są konsekwencją zakończonych wyborów kandydatów na członków Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. VIII kadencji wybieranych przez pracowników Spółki oraz jej spółek zależnych. W wyniku przeprowadzonych wyborów na kandydatów wybrano Panią Iwonę Wojnowską oraz Pana Andrzeja Rogowskiego.

Dokumenty o których mowa powyżej zostaną także zamieszczone na stronie internetowej Spółki.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

32/2019
05.06.2019
Raport bieżący nr 32/2019
Zawieszenie wykonania uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rozwiń

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”, „Emitent”), działając na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia Spółki udzielonego w §3 ust. 3 lit. (a) uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i  wprowadzenie do obrotu praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki („Uchwała”), informuje o podjęciu przez Zarząd w dniu 5 czerwca 2019 roku decyzji o  zawieszeniu wykonania Uchwały.

Emitent jest właścicielem oraz użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnych w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 roku, o powierzchni większej niż 0,3 ha każda. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa („KOWR”) działającemu na rzecz Skarbu Państwa przysługuje prawo odkupienia akcji emitowanych przez spółkę będącą właścicielem nieruchomości rolnych o powierzchni powyżej 0,3 ha. Zgodnie ze stanowiskiem KOWR w sprawie sposobu interpretacji przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego po zarejestrowaniu w KRS podwyższenia kapitału zakładowego dotyczącego emisji Akcji Oferowanych każdy z inwestorów, który objął Akcje Oferowane obowiązany jest zawiadomić KOWR o objęciu takich Akcji Oferowanych. KOWR może w terminie miesiąca od dnia otrzymania takiego zawiadomienia złożyć oświadczenie o nabyciu Akcji Oferowanych od inwestora za cenę jednostkową równą Cenie Emisyjnej (o ile nie będzie ona rażąco odbiegać od wartości rynkowej pojedynczej Akcji Oferowanej).

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw, która po podpisaniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw zmieni obowiązujące obecnie procedury związane w uprawnieniami KOWR związanymi m.in. z emisją nowych akcji przez spółki publiczne. Wspomniana ustawa wejdzie w życie w terminie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Ustaw.

W ocenie Zarządu intencją Ustawodawcy było zastąpienie, w przypadku emisji nowych akcji przez spółkę publiczną, dotychczasowego uprawnienia KOWR do nabycia akcji nowej emisji w spółce będącej właścicielem nieruchomości rolnych uprawnieniem KOWR do odkupienia od spółki emitującej nowe akcje nieruchomości rolnych, których właścicielem lub użytkownikiem wieczystym jest spółka. Ze względu na brzmienie przepisów przejściowych zawartych w ustawie nowelizującej ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego, w przypadku planowanej przez Spółkę Oferty, zastosowanie znajdą przepisy obowiązujące dotychczas, w szczególności przepisy dotyczące realizacji przez KOWR uprawnienia do nabycia Akcji Oferowanych. Zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym Spółce przez KDPW, w obecnym stanie prawnym oraz w stanie prawnym, jaki znajdzie zastosowanie wobec Spółki po wejściu w życie opisanej powyżej nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego istnieje ryzyko związane z odmową rejestracji praw do Akcji Oferowanych w depozycie KPDW. Brak rejestracji praw do Akcji Oferowanych w KDPW uniemożliwi wprowadzenie praw do Akcji Oferowanych do obrotu na GPW. W konsekwencji w okresie oczekiwania na rejestrację przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Oferowanych oraz w okresie oczekiwania na realizację przez KOWR przysługującego KOWR uprawnienia do nabycia Akcji Oferowanych inwestorzy nie mieliby możliwości dokonywania obrotu prawami do Akcji Oferowanych ani samymi Akcjami Oferowanymi. Ponadto zastosowanie niewłaściwej procedury dotyczącej uprawnień KOWR wynikających z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego skutkowałoby sankcją nieważności całej emisji Akcji Oferowanych, czego nie można całkowicie wykluczyć w związku z wątpliwościami interpretacyjnymi dotyczącymi przepisów nowelizowanej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. W ocenie Zarządu Spółki przedstawione powyżej kwestie mogą narazić potencjalnych inwestorów na istotne ryzyka, których Spółka w obowiązującym stanie prawnym nie jest w stanie wyłączyć. W konsekwencji Zarząd Spółki ocenił, że w najlepszym interesie zarówno potencjalnych inwestorów, jak i samej Spółki jest czasowe zawieszenie prowadzenia Oferty do momentu, kiedy realizacja uprawnień KOWR możliwa będzie bez ryzyka związanego z brakiem obrotu na GPW prawami do Akcji Oferowanych oraz ryzyka ewentualnej nieważności emisji Akcji Serii C.

Spółka będzie monitorować sytuację na rynku kapitałowym oraz ewentualne zmiany w otoczeniu regulacyjnym w zakresie kwestii związanych z uprawnieniami KOWR. Zarząd Spółki wznowi proces oferty akcji nowej emisji w trzecim kwartale 2019 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014 r., nr L 173/1 ze zm.).

31/2019
29.05.2019
Raport bieżący nr 31/2019
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2019 roku.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: „Spółka”) w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 czerwca 2019 roku.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

30/2019
29.05.2019
Raport bieżący nr 30/2019
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015501, NIP: 851-02-05-573, kapitał zakładowy 750 000 000 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402[1], art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, w sali 24a w Biurowcu Głównym S-6.

Ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 75.000.000. Z akcji tych w dniu opublikowania niniejszego ogłoszenia, tj. w dniu 29 maja 2019 roku, przysługuje akcjonariuszom Spółki 75.000.000 głosów.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z:
  1. oceny jednostkowego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności za 2018 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2018;
  2. działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. jako organu Spółki w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.; 
  3. oceny sytuacji w Spółce za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
  4. oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego przyjętych przez Spółkę za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku;
  5. oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze za okres 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2018 roku.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31.12.2018 r.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. VIII wspólnej kadencji.
 14. Zamknięcie obrad.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu) tj. na dzień 09 czerwca 2019 roku.

W celu zapewnienia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 29 maja 2019 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 10 czerwca 2019 roku - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Policach, ul. Kuźnicka 1, Biurowiec Główny S-6, pok. 137, przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 19, 21, 24 czerwca 2019 roku, w godzinach od 8.00 do 15.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Pełnomocnik akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.zchpolice.grupaazoty.com udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] Kodeksu cywilnego, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] Kodeksu cywilnego, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Do dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie w/w dokumenty powinny zostać przesłane na adres mailowy: ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną w/w dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.

Prawo akcjonariuszy do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno zostać złożone Zarządowi Spółki nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 04 czerwca 2019 roku. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police.

Prawo akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police.

Każdy akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

Komunikacja elektroniczna

Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Spółki nie dopuszcza oddawania głosu drogą korespondencyjną, jak również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniana w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem http://zchpolice.grupaazoty.com/pl/relacje/walne.html od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Adres strony internetowej

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej www.zchpolice.grupaazoty.com w zakładce Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

29/2019
27.05.2019
Raport bieżący nr 29/2019
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2019 z dnia 20 maja 2019 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 27 maja 2019 roku, Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła wniosek Zarządu Spółki do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 29 531 767,29 PLN w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2018 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

28/2019
23.05.2019
Raport bieżący nr 28/2019
Przedłużenie obowiązywania Kontraktów Indywidualnych z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 roku oraz nr 28/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 23 maja 2019 roku Emitent wraz z jego jednostką dominującą: Grupa Azoty S.A. oraz spółkami Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A.  (dalej łącznie zwani „Odbiorcami”, a każdy z osobna „Odbiorcą”) złożyły oświadczenia potwierdzające przedłużenie okresu obowiązywania zawartych w dniu 21 czerwca 2017 roku kontraktów dwustronnych (dalej: „Kontrakty Indywidualne”) do umowy ramowej na sprzedaż paliwa gazowego z dnia 13 kwietnia 2016 roku z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. (dalej: „PGNiG”).

W efekcie złożonych przez Odbiorców oświadczeń przedłużeniu ulega okres obowiązywania Kontraktów Indywidualnych, w związku z czym PGNiG pozostanie dla Emitenta i dla Grupy Azoty strategicznym dostawcą paliwa gazowego do dnia 30 września 2022 roku.

Całkowita wartość Kontraktów Indywidualnych zawartych przez Emitenta jest szacowana na kwotę, która może wynieść około 2,12 mld zł w trakcie czterech lat obowiązywania. Podstawą kalkulacji formuły cenowej w zawartych Kontraktach Indywidualnych są rynkowe wartości indeksów cen gazu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

27/2019
20.05.2019
Raport bieżący nr 27/2019
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 20 maja 2019 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018, wnioskując o przeznaczenie zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2018 w wysokości 29 531 767,29 zł w całości na powiększenie kapitału zapasowego Spółki. 

Zarząd Spółki, pomimo deklarowanej w Strategii Grupy Azoty 2013-2020 polityce dywidendowej wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy, rekomenduje, aby osiągnięty w 2018 roku zysk netto w całości pozostawić w Spółce. Pozostawienie zysku w Spółce będzie stanowić zabezpieczenie realizacji zaplanowanych zamierzeń inwestycyjnych, w szczególności dotyczących zapewnienia finansowania wkładu własnego projektu „Polimery Police”.

W celu realizacji powyższej uchwały Zarząd wystąpi do Rady Nadzorczej Spółki o dokonanie oceny wniosku oraz do Walnego Zgromadzenia w celu dokonania podziału zysku za rok obrotowy 2018.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

26/2019
11.05.2019
Raport bieżący nr 26/2019
Podpisanie umowy o kompleksową realizację projektu Polimery Police.
Rozwiń

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 11 maja 2019 roku spółka zależna Emitenta i Grupy Azoty S.A. – PDH Polska S.A. („PDH”) oraz Hyundai Engineering Co., Ltd. („Wykonawca”) zawarły umowę o kompleksową realizację projektu „Polimery Police” („Projekt Polimery Police”) według formuły „pod klucz” za cenę ryczałtową („Umowa EPC”). Emitent informował o ostatecznym wyborze oferty Wykonawcy, jako generalnego wykonawcy w ramach przetargu na zawarcie umowy o kompleksową realizację Projektu Polimery Police raportem bieżącym nr 17/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r.

Przedmiotem Umowy EPC jest kompleksowa realizacja Projektu Polimery Police, tj. nowego kompleksu petrochemicznego w Policach składającego się z pięciu podprojektów: (i) instalacji odwodornienia propanu (Instalacja PDH), (ii) instalacji wytwarzania polipropylenu (Instalacja PP), (iii) systemu konfekcjonowania, magazynowania, logistyki i spedycji polipropylenu, (iv) instalacji pomocniczych wraz z połączeniami międzyobiektowymi, oraz (v) terminalu przeładunkowo-magazynowego obejmującego urządzenia portowe do rozładunku i magazynowania propanu i etylenu ze statków morskich. Docelowa planowana wydajność Instalacji PDH ma wynosić 400 tys. ton/8000 h propylenu o czystości 99,6 % obj. (propylen klasy polimerowej), a Instalacji PP – 400 tys. ton/8000 h polipropylenu różnego typu.

Umowa EPC została zawarta w formule EPC LSTK (ang. Engineering, Procurement and Construction Lump Sum Turn Key). W ramach Umowy EPC Wykonawca w sposób kompleksowy zrealizuje, w tym zaprojektuje oraz wybuduje, nowy kompleks petrochemiczny Polimery Police, a także zapewni osiągnięcie i utrzymanie parametrów gwarantowanych określonych w umowach licencyjnych dla Instalacji PDH oraz Instalacji PP.

W ramach Umowy EPC PDH ma prawo zlecić Wykonawcy wykonanie zakresu opcjonalnego na warunkach i za wynagrodzeniem ściśle określonych w Umowie EPC. Zakres opcjonalny obejmuje sześć dodatkowych opcji: (i) wykonanie robót czerpalnych toru wodnego od Terminalu „Mijanka” do Terminalu Przeładunkowo-Magazynowego - pogłębienie od 10,5 m do 12,5 m na Kanale Polickim, (ii) wykonanie Stacji Uzdatniania Wody związane z inwestycjami Emitenta, (iii) wykonanie Wytwórni Azotu dla Instalacji PDH i Instalacji PP, (iv) wyposażenie laboratorium dla potrzeb Projektu Polimery Police, (v) wyposażenie dla służb produkcyjnych i utrzymania ruchu, oraz (vi) przedłużenie gwarancji z 24 miesięcy na okres 36 miesięcy na powłoki antykorozyjne i powłoki zabezpieczeń ppoż. Łączna wartość wynagrodzenia za zakres opcjonalny wynosi 35.938.000 EUR.

Okres gwarancji udzielanej przez Wykonawcę na poszczególne podprojekty wynosi 24 miesiące od daty certyfikatu odbioru tymczasowego dla danego podprojektu, a w odniesieniu do powłok antykorozyjnych i ogniochronnych Umowa EPC przewiduje możliwość jego przedłużenia do 36 miesięcy.

Wynagrodzenie należne Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i wynosi 992.811.000 EUR netto w zakresie podstawowym. Wynagrodzenie ryczałtowe podlega zmianie tylko w wyjątkowych przypadkach określonych w Umowie EPC w ramach procedury zmiany. Wynagrodzenie będzie płatne w ratach po ukończeniu i odbiorze kolejnych etapów realizacji Projektu Polimery Police.

Umowa EPC przewiduje na rzecz PDH kary umowne m.in. w przypadku: (i) opóźnienia Wykonawcy w realizacji kluczowych etapów inwestycji - do łącznej kwoty 10% wynagrodzenia, (ii) nieosiągnięcia parametrów gwarantowanych - do łącznej kwoty 10% wynagrodzenia; oraz (iii) odstąpienia od Umowy EPC przez PDH - w wysokości 10% wynagrodzenia. Łączna suma kar umownych (z wszystkich tytułów) płatnych przez Wykonawcę ograniczona jest do kwoty 20% wynagrodzenia.

Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu wszelkich roszczeń wynikających z Umowy EPC jest ograniczona do kwoty 30% wynagrodzenia. Ograniczenie to nie dotyczy odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań Wykonawcy wynikających z gwarancji, praw własności intelektualnej i obowiązku zachowania poufności, jak również sytuacji działania lub zaniechania z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.

Data rozpoczęcia realizacji zobowiązań Wykonawcy została wyznaczona na dzień 1 sierpnia 2019 roku (Data Rozpoczęcia), przy czym do czasu wydania Polecenia Przystąpienia do Pełnej Realizacji (ang. Full Notice to Proceed) strony przystąpią do realizacji swoich zobowiązań jedynie w ograniczonym zakresie wskazanym wyraźnie w Umowie EPC. PDH ma prawo wydać Polecenie Przystąpienia do Pełnej Realizacji w terminie czterech miesięcy od Daty Rozpoczęcia.

Przekazanie Projektu Polimery Police do użytkowania na podstawie podpisanego przez strony protokołu z testu integralności powinno nastąpić w terminie do czterdziestu miesięcy od Daty Rozpoczęcia.

Stronom Umowy EPC przysługuje możliwość odstąpienia od umowy oraz zawieszenia jej wykonania na warunkach w niej określonych. W szczególności PDH będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy EPC ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: (i) braku potwierdzenia w ruchach testowych lub teście integralności dotrzymywania wszystkich minimalnych parametrów gwarantowanych w okresie określonym w Umowie EPC, z wyjątkiem sytuacji, gdy Wykonawca wykaże, że nie jest odpowiedzialny za ich niedotrzymanie; (ii) osiągnięcia maksymalnego limitu kar umownych za opóźnienie płatnych przez Wykonawcę; (iii) opóźnienia Wykonawcy w zakończeniu któregokolwiek z kluczowych etapów Projektu Polimery Police o ponad 120 dni; (iv) innego naruszenia przez Wykonawcę istotnego zobowiązania lub uporczywego naruszania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Umowy EPC, jeżeli Wykonawca nie usunie skutków danego naruszenia w terminie wyznaczonym w pisemnym wezwaniu przez PDH, nie krótszym niż miesiąc. W powyższych przypadkach PDH zapłaci Wykonawcy część wynagrodzenia przypadającą na dokumentację, dostawy i prace prawidłowo wykonane i odebrane. PDH może skorzystać z przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy EPC w ciągu 30 dni od końca podstawowego okresu gwarancji.

Niezależnie od powyższego, w przypadku niewydania przez PDH Polecenia Przystąpienia do Pełnej Realizacji w terminie czterech miesięcy od Daty Rozpoczęcia, każda ze stron będzie miała prawo odstąpić od Umowy EPC ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku PDH (i) zapłaci Wykonawcy część wynagrodzenia przypadającą na dokumentację, dostawy i prace dostarczone i odebrane; (ii) zwróci Wykonawcy udokumentowane i uzasadnione koszty zakupu urządzeń i materiałów zamówionych, ale nie dostarczonych jeszcze na teren budowy, w zakresie, w jakim Wykonawca nie może odwołać zamówienia bez ponoszenia kosztów; oraz (iii) zwróci Wykonawcy wszystkie pozostałe uzasadnione i udokumentowane koszty, uznane przez PDH, poniesione przez Wykonawcę lub do których poniesienia Wykonawca jest zobowiązany w związku z odstąpieniem, z zastrzeżeniem, że wartość wynagrodzenia płaconego na rzecz Wykonawcy oraz wartość wszelkich uzasadnionych i udokumentowanych kosztów zwracanych Wykonawcy nie przekroczy kwoty wynoszącej 30 mln EUR.

Całkowity szacowany budżet realizacji Projektu Polimery Police wynosi ok. 1,5 mld EUR, z czego ok. 1,2 mld EUR stanowić będą nakłady inwestycyjne (wynagrodzenie Wykonawcy, zakupy licencji, prace przygotowawcze, skapitalizowane koszty wynagrodzeń itp.). Na pozostałą kwotę składać się będą nieskapitalizowane koszty funkcjonowania PDH, koszty finansowe w okresie budowy oraz zakładane rezerwy na obsługę zadłużenia oraz na przekroczenie kosztów realizacji projektu, wynikające ze specyfiki finansowania Projektu Polimery Police w formule project finance.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z  dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz  uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014 r., nr L 173/1 ze zm.)

25/2019
10.05.2019
Raport bieżący nr 25/2019
Podpisanie porozumienia o współpracy inwestycyjnej.
Rozwiń

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 14/2019 oraz nr 15/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 10 maja 2019 roku Emitent, jednostka dominująca Emitenta – Grupa Azoty S.A. i spółka zależna od Emitenta i Grupy Azoty S.A. – PDH Polska S.A. (dalej: „PDH”) oraz Hyundai Engineering Co., Ltd (dalej: „Hyundai”) i Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (dalej: „KIND”), zwane dalej łącznie „Stronami”, podpisały porozumienie o współpracy inwestycyjnej (dalej: „Porozumienie o Współpracy Inwestycyjnej”), stanowiące podstawę do prowadzenia dalszych rozmów w sprawie potencjalnego udziału Hyundai i KIND w finansowaniu planowanego przez PDH projektu inwestycyjnego „Polimery Police” (dalej: „Projekt Polimery Police”) poprzez objęcie przez Hyundai i KIND nowych akcji w kapitale zakładowym PDH i wniesieniu wkładu na kapitał zakładowy PDH w kwocie, odpowiednio, 80 mln USD oraz 50 mln USD („Inwestycja”).

Zgodnie z postanowieniami Porozumienia o Współpracy Inwestycyjnej Strony będą prowadziły rozmowy oraz negocjacje w dobrej wierze, zmierzające do uzgodnienia wszystkich istotnych elementów udziału Hyundai i KIND w finansowaniu Projektu Polimery Police.

Emitent wskazuje, że Porozumienie o Współpracy Inwestycyjnej nie stanowi wiążącego zobowiązania Stron do przeprowadzenia Inwestycji. Emitent będzie informował o wynikach prowadzonych negocjacji w  odrębnych raportach bieżących. Realizacja ewentualnej Inwestycji uzależniona będzie m.in. od  pozytywnego wyniku badania due diligence Inwestycji oraz uzyskania wewnętrznych zgód korporacyjnych przez Hyundai i KIND na przeprowadzenie Inwestycji.

Porozumienie o Współpracy obowiązuje do dnia 1 grudnia 2019 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z  dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz  uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014 r., nr L 173/1 ze zm.)

24/2019
09.05.2019
Raport bieżący nr 24/2019
Odpowiedzi na pytania zadane podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 26 kwietnia 2019 roku.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje poniżej odpowiedzi udzielone w trybie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych na pytania akcjonariuszy zadane Zarządowi Spółki w trybie art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 26 kwietnia 2019 roku.

Zarząd Spółki zdając sobie sprawę, jak bardzo istotny jest dostęp akcjonariuszy do informacji dotyczących działalności Spółki, z najwyższą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wypełnia obowiązki informacyjne związane ze statusem spółki publicznej. Realizacja polityki w zakresie komunikacji z rynkiem i przekazywanie naszym akcjonariuszom wszelkich informacji niezbędnych do podejmowania decyzji inwestycyjnych jest jednym z priorytetów Spółki, zapewniającym transparentność jej działań oraz szeroki i  równy dostęp do informacji.

Pytanie 1:

Jaki wpływ na wyniki finansowe będzie mieć dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie ograniczenia opakowań i wyrobów z plastiku jednorazowego użytku oraz zakaz sprzedaży toreb plastikowych na terenie stanu Nowy Jork od marca 2020 roku?

Odpowiedź:

Proponowane przepisy Dyrektywy Komisji Europejskiej zakładają ograniczenia w  udostępnianiu określonych produktów z tworzyw sztucznych oraz dostarczania takich produktów do celów dystrybucji, konsumpcji lub używania na rynku Unii Europejskiej. Dyrektywa ma mieć zastosowanie do określonej listy produktów końcowych wytworzonych z  tworzyw sztucznych (tj. składających się z polimeru), takich jak m.in. opakowania na  żywność, kubki na napoje, patyczki higieniczne, sztućce (widelce, noże, łyżki, pałeczki), talerze, słomki, etc. Planowane zmiany przepisów na terenie stanu Nowy Jork obejmują z  kolei wprowadzenie zakazu używania toreb plastikowych - przede wszystkim w sprzedaży detalicznej - i ich zastąpienie torbami papierowymi. Amerykańska ustawa wprowadza przy tym liczne wyjątki, które obejmują m.in. torby używane to przechowywania żywności, torby do pakowania nieprzetworzonej i surowej żywności (mięso, ryby, owoce, warzywa, zboża etc.), worki na śmieci itp.

Wejście w życie komentowanych przepisów przewidziane jest na 2020 r. (w przypadku przepisów stanu Nowy York) oraz 2021 r. (w przypadku przepisów europejskich). Mając to na uwadze, Spółka zwraca uwagę, że nie publikuje prognoz dot. działalności, a w związku z tym nie może odnieść się do pytań dotyczących prognozowanych wyników finansowych. Jednocześnie, Spółka zwraca uwagę, że tworzywem sztucznym produkowanym w ramach projektu Polimery Police będzie polipropylen, który w porównaniu z innymi tworzywami sztucznymi charakteryzuje się najwyższym zapotrzebowaniem w skali globalnej. Mając przy tym na uwadze, że w ramach projektu Polimery Police produkowany będzie granulat polimerowy (granulat polipropylenowy PP), nie zaś określone produkty końcowe, wpływ komentowanych przepisów na działalność Spółki będzie ograniczony. Ze względu na swoje właściwości (m.in. wytrzymałość temperaturową, chemiczną, niską gęstość, przezroczystość), polipropylen jest powszechnie wykorzystywanym tworzywem w większości gałęzi gospodarki, w tym w sektorze opakowaniowym, tekstylnym, motoryzacyjnym czy też budowlanym. Mnogość możliwości wykorzystania polipropylenu zabezpiecza producentów tego tworzywa przed ryzykiem wahań koniunktury w różnych sektorach, ponieważ w razie zmniejszenia zapotrzebowania na polipropylen w ramach jednego sektora stosunkowo łatwo można przekierować produkt do odbiorców z innych branż. Ponadto, w porównaniu z innymi tworzywami sztucznymi, polipropylen jest jednym z najbardziej przyjaznych środowisku, neutralnych chemicznie produktów, składających się wyłącznie z wodoru oraz węgla. Dla  porównania, inne powszechnie wykorzystywane tworzywo, tj. PVC, w ok. 30% składa się z chloru klasyfikowanego jako substancja niebezpieczna dla środowiska. Zdaniem Zarządu oznacza to, że nawet w przypadku ograniczonych możliwości sprzedaży granulatu do producentów produktów jednorazowego użytku wskazanych w Dyrektywie oraz objętych planowanym zakazem na terenie stanu Nowy York, Spółka będzie miała w dalszym ciągu możliwość komercjalizacji oferty w sposób zdywersyfikowany i zrównoważony do innych sektorów gospodarki.

Pytanie 2:

Budowa zakładu ma kosztować blisko 7 mld złotych – jest to dwukrotna wartość całej Grupy Azoty oraz siedmiokrotność wartości Spółki Police S.A. Jak duża będzie rentowność tej inwestycji? Proszę podać dokładny przewidywany zysk roczny, jaki przypadnie akcjonariuszom tej spółki do podziału w rok po uruchomieniu całego zakładu? W prospekcie i uzasadnieniu zarząd pisze, że rentowność będzie duża to znaczy jak duża 10% czy 30%?

Odpowiedź:

Grupa Azoty Police nie publikuje prognoz dot. działalności projektu Polimery Police, w  związku z tym nie może odnieść się do pytań dotyczących prognozowanych wskaźników rentowności projektu i wspomnianych wskaźników. Jednak zgodnie z analizami wykonanymi na zlecenie Grupy Azoty Police przez renomowanych doradców rynkowych i biznesowych, projekt Polimery Police charakteryzuje się dobrymi wskaźnikami finansowymi, co czyni jego realizację zasadną z perspektywy grupy kapitałowej Grupa Azoty. Na dziś dzięki instalacji, PDH spodziewa się wzrostu skonsolidowanej sprzedaży grupy kapitałowej Grupa Azoty o zakładane ok. 2,5 mld zł w 2024 roku (wartość ta nie uwzględnia przychodów związanych ze zrealizowaną akwizycją spółki Compo Expert).

Pytanie 3:

Jaką kwotę planuje uzyskać zarząd z tej emisji?

Odpowiedź:

Przewidywana łączna wartość oferty publicznej akcji skierowanej do obecnych akcjonariuszy Grupy Azoty Police wynosi ok. 1 mld PLN. Szczegóły dotyczące planowanej oferty publicznej akcji zostaną przedstawione w prospekcie emisyjnym, który zostanie opublikowany po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Pytanie 4:

Proszę o podanie ceny emisyjnej akcji.

Odpowiedź:

Zarząd Grupy Azoty Police ustali cenę emisyjną Akcji Serii C oraz ostateczną liczbę oferowanych akcji działając na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale NWZ z dnia 26 kwietnia 2019 r. Informacje te zostaną przekazane do publicznej wiadomości w terminie zgodnym ze szczegółowym harmonogramem, który będzie zamieszczony w prospekcie emisyjnym Grupy Azoty Police.

Pytanie 5:

Jak wysoko zostanie podniesiony kapitał akcyjny w Spółce PDH Polska?

Odpowiedź:

W dniu 26 kwietnia 2019 r. Walne Zgromadzenie spółki PDH podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego PDH o kwotę 163.339.000 zł poprzez emisję 16.333.900 nowych akcji o wartości nominalnej 10 PLN każda. Objęcie nowych akcji nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej przez Grupę Azoty Police, która obejmie akcje o wartości nominalnej 65.510.920 zł oraz spółkę Grupa Azoty S.A., która obejmie akcje o wartości nominalnej 97.828.080 zł.

W związku z realizacją Projektu, planowane są dalsze podwyższenia kapitału zakładowego w PDH, które będą przeprowadzane w terminach dostosowanych do harmonogramu wydatkowania środków przez PDH na realizację Projektu. W szczególności, dokapitalizowanie PDH ma nastąpić ze środków pozyskanych przez Grupę Azoty Police w  drodze oferty publicznej akcji. Szczegóły dotyczące planowanej oferty publicznej akcji zostaną przedstawione w prospekcie emisyjnym, który zostanie opublikowany po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Pytanie 6:

Jaki jest sens podnosić kapitał akcyjny w spółce Police S.A. jeśli pieniądze z emisji mają być przeznaczone dla Spółki PDH Polska S.A. na realizację inwestycji i podniesienie kapitału akcyjnego w tej Spółce? Dlaczego nie podnosi się bezpośrednio kapitału w Spółce PDH Polska S.A.? Poprzez rozszerzenie akcjonariatu o Skarb Państwa czy fundusze inwestycyjne?

Odpowiedź:

Spółka PDH jest spółką specjalnego przeznaczenia (spółką celową), która została zawiązana przez spółki: Grupa Azoty Police oraz Grupa Azoty S.A. dla realizacji projektu inwestycyjnego Polimery Police. Projekt realizowany jest w formule project finance, którego kluczowym elementem jest wybór źródeł finansowania. Źródła finansowania Projektu opierają się na zasadach dywersyfikacji i obejmują m.in. finansowanie kapitałem własnym. W związku z  tym, że na obecnym etapie PDH nie generuje przychodów z działalności, niezbędne będzie dokapitalizowanie PDH przez jej obecnych akcjonariuszy. Biorąc jednak pod uwagę wysokość zapotrzebowania na kapitał własny w strukturze finansowania, aby Grupa Azoty Police mogła dokonać wpłat na podwyższony kapitał zakładowy, musi pozyskać w tym celu środki z  planowanej emisji akcji. Z tego względu niezbędne jest podniesienie kapitału zakładowego zarówno na poziomie spółki Grupa Azoty Police, jak i PDH. Przyjęta struktura ma na celu przede wszystkim umożliwienie konsolidacji finansowej oraz utrzymanie kontroli nad PDH. Jednocześnie Grupa Azoty Police będzie dzięki temu bezpośrednim beneficjentem efektów działalności PDH i Projektu.

Walne Zgromadzenia obu spółek podjęły decyzje o podwyższeniu kapitałów zakładowych w  dniu 26 kwietnia 2019 r.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

23/2019
30.04.2019
Raport bieżący nr 23/2019
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zwołanym na dzień 4 kwietnia 2019 roku, a po przerwie kontynuującym obrady w dniu 26 kwietnia 2019 roku.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje poniżej do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej: „NWZ”), zwołanym na dzień 4 kwietnia 2019 roku, a po przerwie kontynuującym obrady w dniu 26 kwietnia 2019 roku, wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ do chwili ogłoszenia przerwy w obradach (4 kwietnia 2019 roku):

kcjonariusz: Grupa Azoty S.A.

Liczba akcji na NWZ – 49 500 000

Liczba głosów na NWZ – 49 500 000

Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 68,69%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 66,00%

Akcjonariusz: Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”

Liczba akcji na NWZ – 12 192 632

Liczba głosów na NWZ – 12 192 632

Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 16,92%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 16,26%

Akcjonariusz: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Liczba akcji na NWZ – 6 607 966

Liczba głosów na NWZ – 6 607 966

Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 9,17%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 8,81%

Akcjonariusz: Skarb Państwa

Liczba akcji na NWZ – 3 759 356

Liczba głosów na NWZ – 3 759 356

Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 5,22%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 5,01%

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ po wznowieniu obrad w dniu 26 kwietnia 2019 roku:

Akcjonariusz: Grupa Azoty S.A.

Liczba akcji na NWZ – 49 500 000

Liczba głosów na NWZ – 49 500 000

Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 68,69%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 66,00%

Akcjonariusz: Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”

Liczba akcji na NWZ – 12 192 632

Liczba głosów na NWZ – 12 192 632

Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 16,92%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 16,26%

Akcjonariusz: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Liczba akcji na NWZ – 6 607 966

Liczba głosów na NWZ – 6 607 966

Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 9,17%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 8,81%

Akcjonariusz: Skarb Państwa

Liczba akcji na NWZ – 3 759 356

Liczba głosów na NWZ – 3 759 356

Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 5,22%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 5,01%

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 623).

22/2019
26.04.2019
Raport bieżący nr 22/2019
Zgoda Walnego Zgromadzenia spółki PDH Polska S.A. na podwyższenie kapitału zakładowego
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. 

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2019 z dnia 28 marca 2019 roku oraz Raportu bieżącego nr 13/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 roku, informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2019 Walne Zgromadzenie spółki zależnej Emitenta PDH Polska S.A. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki PDH Polska S.A. o kwotę 163 339 000 PLN poprzez emisję 16 333 900 nowych akcji o wartości nominalnej 10 zł każda.

Objęcie nowych akcji nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej przez>

 1. spółkę Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., która obejmie akcje o wartości nominalnej 65 510 920 zł,
 2. spółkę Grupa Azoty S.A. która obejmie akcje o wartości nominalnej 97 828 080 zł.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

21/2019
26.04.2019
Raport bieżący nr 21/2019
Podpisanie listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego „Polimery Police”
Rozwiń

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 26 kwietnia 2019 roku Spółka, jednostka dominująca Emitenta - Grupa Azoty „S.A., spółka zależna Emitenta - PDH Polska S.A. (dalej: „PDH”) oraz spółka Grupa Lotos S.A. (dalej: „Grupa Lotos”) zwane dalej łącznie „Stronami”, podpisały list intencyjny (dalej: „List Intencyjny”), stanowiący podstawę do rozpoczęcia negocjacji w sprawie potencjalnego udziału Grupy Lotos w finansowaniu planowanego przez PDH projektu inwestycyjnego „Polimery Police” (dalej: „Projekt Polimery Police”) poprzez objęcie przez Grupę Lotos nowych akcji w kapitale zakładowym PDH i wniesienie wkładu na kapitał zakładowy PDH w kwocie do 500 mln złotych („Transakcja”).

Zgodnie z postanowieniami Listu Intencyjnego Strony będą prowadziły negocjacje zmierzające do uzgodnienia wszystkich istotnych elementów udziału Grupy Lotos w finansowaniu Projektu Polimery Police.

Emitent wskazuje, że List Intencyjny nie stanowi wiążącego zobowiązania Stron do przeprowadzenia Transakcji. Emitent będzie informował o wynikach prowadzonych negocjacji w odrębnych raportach bieżących.

List Intencyjny obowiązuje do dnia 31 października 2019 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z  dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 ze zm.).

20/2019
26.04.2019
Raport bieżący nr 20/2019
Projekt uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy oraz uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. w dniu 26 kwietnia 2019 roku.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego projekty uchwał w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki, zgłoszone przez akcjonariuszy Spółki - Grupę Azoty S.A. oraz Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”, podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania Spółki, obradującego w dniu 26 kwietnia 2019 roku.

Ponadto Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwały podjętej w dniu 26 kwietnia 2019 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wraz z wynikami głosowań.

Podczas Walnego Zgromadzenia wniesiono sprzeciw do protokołu odnośnie podjętej uchwały.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4, 6 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

19/2019
25.04.2019
Raport bieżący nr 19/2019
Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za I kwartał 2019 roku.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Emitenta za I kwartał 2019 roku:

Przychody: 726,7 mln zł

EBITDA: 89,7 mln zł

Wynik netto: 48,6 mln zł

Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ich ostateczne wartości zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu za I kwartał 2019 roku, którego publikacja odbędzie się 23 maja 2019 roku.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o przekazaniu szacunkowych skonsolidowanych wyników do publicznej wiadomości w związku z publikacją przez spółkę dominującą w Grupie Azoty – Grupa Azoty S.A. szacunku wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Azoty za I kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

18/2019
25.04.2019
Raport bieżący nr 18/2019
Informacja o zamieszczeniu na stronie internetowej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. sprawozdania na temat informacji niefinansowych za rok 2018.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że sprawozdanie na temat informacji niefinansowych obejmujących dane dotyczące Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za rok 2018 zostało sporządzone przez Grupę Azoty S.A. jako jednostkę dominującą wyższego szczebla, zgodnie z art. 69 ust. 5 ustawy o rachunkowości i zostało zamieszczone na stronie internetowej Emitenta: http://zchpolice.grupaazoty.com/, w zakładce Relacje Inwestorskie/ Informacje niefinansowe.

Podstawa prawna: § 5 ust. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018r. poz. 757).

17/2019
18.04.2019
Raport bieżący nr 17/2019
Wybór przez Zarząd PDH Polska S.A. generalnego wykonawcy na realizację projektu „Polimery Police” i opinia Rady Nadzorczej.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2019 z dnia 19 marca 2019 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 18 kwietnia 2019 roku powziął informację, że zarząd spółki zależnej Emitenta - PDH Polska S.A. (dalej: „PDH”) podjął uchwałę w sprawie definitywnego wyboru oferenta – Hyundai Engineering Co., Ltd. jako generalnego wykonawcy w ramach przetargu na zawarcie umowy o kompleksową realizację projektu „Polimery Police” (dalej: „Projekt”) według formuły „pod klucz” za cenę ryczałtową w kwocie 992 811 000,00 EUR netto w zakresie podstawowym.

Dodatkowo w związku z realizacją Projektu po stronie Emitenta pojawi się konieczność poniesienia nakładów inwestycyjnych w celu m.in. dostosowania infrastruktury energetycznej, podniesieniem bezpieczeństwa w zakresie środków ochrony przeciwpożarowej oraz ograniczeniem negatywnego oddziaływania na środowisko istniejących i planowanych instalacji w kwocie, według obecnej oceny Zarządu Emitenta, nie przekraczającej 100 mln PLN.

Jednocześnie Emitent informuje, iż Rada Nadzorcza PDH w dniu 18 kwietnia 2019 roku pozytywnie zaopiniowała zawarcie umowy z wyłonionym generalnym wykonawcą.

Zgodnie z ustalonym harmonogramem postępowania, zawarcie umowy z wyłonionym wykonawcą planowane jest w II kwartale 2019 r., natomiast sama realizacja Projektu w oparciu o umowę zawartą z generalnym wykonawcą ma się zakończyć w IV kwartale 2022 r.

O zawarciu prawnie wiążącej dokumentacji dotyczącej realizacji Projektu Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

16/2019
18.04.2019
Raport bieżący nr 16/2019
Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2019 z dnia 15 stycznia 2019 oraz nr 10/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, że zmianie uległ termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018. Raporty te zostaną przekazane w dniu 25 kwietnia 2019 roku; poprzedni termin to 30 kwietnia 2019 roku.

W związku z powyższym Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości zaktualizowane daty przekazywania raportów okresowych w 2019 roku:

1. Raporty kwartalne:

 • rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2019 roku – 23 maja 2019 roku
 • rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2019 roku – 13 listopada 2019 roku

2. Raporty półroczne:

 • rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku – 5 września 2019 roku

3. Raporty roczne:

 • jednostkowy raport roczny za rok 2018 – 25 kwietnia 2019 roku
 • skonsolidowany raport roczny za rok 2018 – 25 kwietnia 2019 roku

Podstawa prawna przekazania raportu: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757)

15/2019
12.04.2019
Raport bieżący nr 15/2019
Otrzymanie listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego „Polimery Police”
Rozwiń

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 12 kwietnia 2019 roku spółka zależna Emitenta - PDH Polska S.A. (dalej: „PDHP”) otrzymała list intencyjny (dalej: „List Intencyjny”) od Hyundai Engineering Co, Ltd. (dalej: „Hyundai”) w sprawie potencjalnego udziału Hyundai w finansowaniu planowanego przez PDHP projektu inwestycyjnego „Polimery Police” (dalej: „Projekt Polimery Police”) poprzez wniesienie wkładu na kapitał zakładowy PDHP do kwoty 80 mln USD („Inwestycja”). W konsekwencji, PDHP oraz Hyundai przystępują do negocjacji dotyczących ustalenia warunków Inwestycji.

Emitent wskazuje, że List Intencyjny nie stanowi wiążącego zobowiązania do dokonania przez Hyundai Inwestycji. Emitent będzie informował o wynikach prowadzonych negocjacji w odrębnych raportach bieżących. Realizacja ewentualnej Inwestycji uzależniona będzie m.in. od uzyskania zgód oraz uchwał odpowiednich organów PDHP.

List Intencyjny obowiązuje do 12 października 2019 roku.

Emitent informuje ponadto, że w dacie niniejszego raportu spółka PDHP nie podjęła decyzji o ostatecznym wyborze oferty któregokolwiek z trzech oferentów, którzy złożyli oferty w ramach przetargu na zawarcie umowy o kompleksową realizację projektu „Polimery Police”.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z  dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 ze zm.).

14/2019
12.04.2019
Raport bieżący nr 14/2019
Otrzymanie listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego „Polimery Police”
Rozwiń

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 12 kwietnia 2019 roku spółka zależna Emitenta - PDH Polska S.A. (dalej: „PDHP”) otrzymała list intencyjny (dalej: „List Intencyjny”) od Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (dalej: „KIND”) w sprawie potencjalnego udziału KIND w finansowaniu planowanego przez PDHP projektu inwestycyjnego „Polimery Police” (dalej: „Projekt Polimery Police”) poprzez wniesienie wkładu na kapitał zakładowy PDHP do kwoty 50 mln USD („Inwestycja”). W konsekwencji, PDHP oraz KIND przystępują do negocjacji dotyczących ustalenia warunków Inwestycji.

Emitent wskazuje, że List Intencyjny nie stanowi wiążącego zobowiązania do dokonania przez KIND Inwestycji. Emitent będzie informował o wynikach prowadzonych negocjacji w odrębnych raportach bieżących. Realizacja ewentualnej Inwestycji uzależniona będzie m.in. od uzyskania zgód oraz uchwał odpowiednich organów PDHP.

List Intencyjny obowiązuje do 12 października 2019 roku.

Emitent informuje ponadto, że w dacie niniejszego raportu spółka PDHP nie podjęła decyzji o ostatecznym wyborze oferty któregokolwiek z trzech oferentów, którzy złożyli oferty w ramach przetargu na zawarcie umowy o kompleksową realizację projektu „Polimery Police”.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z  dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 ze zm.).

13/2019
09.04.2019
Raport bieżący nr 13/2019
Zgoda Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na nabycie akcji spółki „PDH Polska” S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2019 z dnia 28 marca 2019 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 8 kwietnia 2019 roku, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 6 551 092 sztuk akcji nowej emisji spółki „PDH Polska” S.A.

Na mocy podjętej uchwały Rada Nadzorcza Spółki postanowiła wyrazić zgodę Zarządowi Spółki na nabycie 6 551 092 sztuk akcji nowej emisji spółki „PDH Polska" S.A. o wartości nominalnej i emisyjnej 10 zł każda, tj. o łącznej wartości 65 510 920,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów pięćset dziesięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100).

Nabycie wyżej wskazanych akcji nastąpi poprzez ich objęcie przez Spółkę w podwyższonym kapitale zakładowym „PDH Polska" S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

12/2019
04.04.2019
Raport bieżący nr 12/2019
Uchwały powzięte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w dniu 4 kwietnia 2019 roku
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść dotychczas podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 4 kwietnia 2019 roku wraz z wynikami głosowań.

Ponadto Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść projektu uchwały, która była poddana pod głosowanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, a nie została podjęta.

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono sprzeciw do uchwał nr 1, 3.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

11/2019
04.04.2019
Raport bieżący nr 11/2019
Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 4 kwietnia 2019 roku, podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.

Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nastąpi w dniu 26 kwietnia 2019 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Policach, przy ul. Kuźnickiej 1.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz.757).

10/2019
01.04.2019
Raport bieżący nr 10/2019
Brak obowiązku publikacji skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej za 2018 rok.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, że Spółka obecnie nie spełnia przesłanek ustawowych do obligatoryjnego opublikowania skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej za 2018 rok, a co za tym idzie nie będzie publikowała takiego sprawozdania.

W związku z powyższym Zarząd Spółki ponownie podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019, z uwzględnieniem powyższego faktu. Za wyjątkiem anulowania terminu publikacji skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, które miało zostać przekazane w dniu 30 kwietnia 2019 roku, pozostałe terminy publikacji raportów okresowych nie uległy zmianie:

 1. Raporty kwartalne:
 • rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2019 roku - 23 maja 2019 roku
 • rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2019 roku – 13 listopada 2019 roku
 • Raporty półroczne:
  • rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku – 5 września 2019 roku
 • Raporty roczne:
  • jednostkowy raport roczny za rok 2018 – 30 kwietnia 2019 roku
  • skonsolidowany raport roczny za rok 2018 – 30 kwietnia 2019 roku

  Podstawa prawna przekazania raportu: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757)

  9/2019
  28.03.2019
  Raport bieżący nr 9/2019
  Uchwała Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w sprawie nabycia akcji spółki PDH Polska S.A.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 28 marca 2019 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę o nabyciu 6 551 092 sztuk akcji nowej emisji spółki PDH Polska S.A. po cenie emisyjnej 10,00 PLN, tj. za łączną kwotę 65 510 920,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów pięćset dziesięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100).

  Nabycie akcji nastąpi poprzez ich objęcie przez Spółkę w podwyższonym kapitale zakładowym PDH Polska S.A.

  Planowane podwyższenie kapitału zakładowego spółki PDH Polska S.A. ma nastąpić w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości.

  Jednocześnie Spółka informuje, iż w celu realizacji postanowień przedstawionej powyżej uchwały, Zarząd wystąpi do Rady Nadzorczej Spółki o wyrażenie stosownej zgody.

  Aktualnie Emitent posiada bezpośrednio 59,9% akcji w spółce PDH Polska S.A., 40,1% akcji należy do spółki Grupa Azoty S.A.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

  8/2019
  21.03.2019
  Raport bieżący nr 8/2019
  Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zgłoszone poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

  Treść raportu:

  Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje poniżej treść informacji, jakie zostały przekazane akcjonariuszowi w odpowiedzi na zgłoszone przez niego pytania w trybie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

  1. Zakładane parametry ekonomiczne wskazanego projektu „Polimery Police” (dalej: „Projekt”), w tym szacunkowa wartość Projektu, prognozowany zwrot z inwestycji (ROI) oraz prognozowany zwrot z kapitałów własnych Spółki przy realizacji projektu (ROE), wraz ze wskazaniem daty przyjęcia założeń tych parametrów mając na uwadze okres rozpoczęcia prac nad Projektem.

  1. Projekt stanowi kluczową inwestycję strategiczną Spółki przewidzianą w strategii grupy kapitałowej Grupa Azoty S.A. („Grupa Azoty”) oraz w wieloletnim planie finansowym Grupy Azoty do realizacji w perspektywie do 2022 roku, w celu zapewnienia dywersyfikacji i zwiększenia rentowności przychodów oraz wzmocnienia zaangażowania w rozwój obszarów niezwiązanych z produkcją nawozową.
 • Celem Projektu jest wybudowanie zintegrowanego kompleksu chemicznego obejmującego instalację do produkcji propylenu (PDH), instalację do produkcji polipropylenu (PP), terminal przeładunkowo-magazynowy (gazoport), infrastrukturę logistyczną oraz odpowiednie instalacje pomocnicze. W wyniku realizacji Projektu powstanie kompleks chemiczny o zdolności produkcyjnej do 437 tys. ton polipropylenu rocznie (schemat procesu stanowi Załącznik do informacji).
 • Całkowity budżet związany z realizacją Projektu nie powinien przekroczyć 1,52 mld EUR. W kwocie tej zostały ujęte: (i) nakłady inwestycyjne (CAPEX) – 1,18 mld EUR, w tym przewidywana wartość kontraktu na generalne wykonawstwo, która nie powinna przekroczyć 1 mld EUR; (ii) poniesione dotychczas nakłady inwestycyjne, przygotowanie terenu budowy, opłacenie licencji technologicznych oraz nabycie katalizatorów; (iii) koszty finansowe w okresie budowy wraz z rezerwami wymaganymi w formule project finance. Ponadto, wedle obecnych założeń, spółka PDH Polska S.A. („PDHP”) w fazie eksploatacji wymagać będzie dodatkowego finansowania obrotowego (w formie kredytu obrotowego) na kwotę 176 mln EUR, niewchodzącego w skład budżetu Projektu.
 • Model finansowy Projektu wykazuje wysoką efektywność ekonomiczną pomimo wzrostu wartości budżetu zadania inwestycyjnego Projektu w stosunku do informacji publikowanych w raporcie bieżącym Spółki nr 39/2017 z dnia 12.10.2017 r.
 • Emitent nie publikuje prognoz, w związku z tym nie może odnieść się do pytań dotyczących prognozowanego zwrotu z inwestycji (ROI) oraz prognozowanego zwrotu z kapitałów własnych Spółki przy realizacji Projektu (ROE). Jednak zgodnie z analizami wykonanymi przez renomowanych doradców rynkowych i biznesowych na zlecenie Spółki, Projekt charakteryzuje się dobrymi wskaźnikami finansowymi, co czyni jego realizację zasadną z perspektywy Emitenta.
 • 2. Struktura finansowa Projektu, ze wskazaniem procentowego udziału kapitału własnego Spółki w finansowaniu Projektu oraz procentowego udziału kapitału obcego – ze wskazaniem źródeł jego pozyskania (promesy bankowe, listy intencyjne).

  1. Projekt jest realizowany przez powołaną w tym celu spółkę zależną PDHP w formule project finance. Taki sposób finansowania projektu jest charakterystyczny dla inwestycji o dużej kapitałochłonności, zwłaszcza inwestycji infrastrukturalnych.
 • Prognozowana struktura finansowania zakłada udział kapitału własnego na poziomie co najmniej 42%. Zaangażowanie kapitałowe spółek Grupy Azoty w Projekt jest przewidziane w aktualnych umowach finansowania korporacyjnego, z zastrzeżeniem, że łączna wysokość zaangażowania kapitałowego przez spółki z Grupy Azoty nie może przekroczyć kwoty 1,4 mld zł. Zwiększenie poziomu zaangażowania kapitałowego wpłynie na obniżenie kosztów odsetkowych Projektu. Obecne działania związane z planowaną przez Emitenta emisją akcji do akcjonariuszy Spółki zmierzają do zwiększenia poziomu zaangażowania kapitałowego Grupy Azoty w realizację Projektu. Przewidywana łączna wartość oferty akcji wynosi ok. 1 mld PLN. Równolegle prowadzone są rozmowy z potencjalnymi inwestorami, mające na celu pozyskanie brakującej kwoty equity dla realizacji Projektu bezpośrednio na poziomie PDHP.
 • W celu pozyskania finansowania dłużnego na realizację Projektu przekazano pakiet informacyjny dotyczący Projektu kilkunastu instytucjom finansowym. Większość instytucji finansowych biorących udział w tym procesie złożyła wstępne, niewiążące i warunkowe oferty, których łączna wartość znacząco przekracza zapotrzebowanie Projektu na finansowanie dłużne.
 • 3. Analiza czynników ryzyka związanych z realizacją Projektu oraz przewidywane sposoby ich mitygowania.

  1. Planując realizację Projektu, PDHP podjęła działania zmierzające do identyfikacji możliwych ryzyk związanych z jego wdrożeniem, a tym samym do wypracowania środków zaradczych zmierzających do ich mitygacji. W tym celu został powołany komitet, który systematycznie dokonuje przeglądu, analizy i aktualizacji czynników ryzyka wskazanych w macierzy ryzyk.
 • Jednocześnie, PDHP systematycznie wdraża środki zaradcze, dzięki którym możliwe jest bieżące ograniczanie wpływu czynników ryzyka związanych z realizacją Projektu.
 • W przypadku podjęcia przez akcjonariuszy Spółki decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w związku z planowaną emisją akcji, analiza czynników ryzyka związanych z realizacją Projektu zostanie przedstawiona w prospekcie emisyjnym przygotowywanym przez Spółkę.
 • 4. Informacja, czy Projekt jest etapowany wraz z planowanym harmonogramem realizacji Projektu i etapami jego finansowania.

  1. Projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Zarząd PDHP uchwałą nr 371 w dniu 14 grudnia 2018 r. oraz uchwałą nr 149/I/18 Rady Nadzorczej PDHP z dnia 7 listopada 2018 r. Dotychczas wszystkie kluczowe elementy harmonogramu Projektu były realizowane terminowo.
 • Proces realizacji inwestycji jest zaplanowany na 36 miesięcy. Zgodnie z ustalonym harmonogramem postępowania w II kwartale 2019 r. planowane jest zawarcie umowy z generalnym wykonawcą, natomiast sama realizacja Projektu w oparciu o umowę z generalnym wykonawcą powinna zakończyć się w IV kwartale 2022 r. Rozruch testowy instalacji planowany jest na II kwartał 2022 r.
 • Szczegółowy harmonogram realizacji Projektu stanowi element oceny ofert złożonych w postępowaniu przetargowym na wybór generalnego wykonawcy. Po zatwierdzeniu wyboru i podpisaniu kontraktu, harmonogram realizacji Projektu zostanie zaktualizowany w oparciu o ustalenia dokonane z generalnym wykonawcą.
 • Harmonogram finansowania został określony przy założeniu zasady „equity first”, zgodnie z którą w pierwszej kolejności wnoszone będą środki własne, a następnie realizowane będą płatności ze środków pochodzących z kredytów. Zaangażowanie finansowania dłużnego nastąpi na późniejszym etapie realizacji Projektu. Mechanizm ten jest powszechnie stosowany w przypadku projektów realizowanych w formule project finance. Niemniej jednak harmonogram finansowania jest przedmiotem toczących się negocjacji z potencjalnymi instytucjami finansującymi oraz potencjalnymi inwestorami equity bezpośrednio na poziomie PDHP.
 • Spółka zakłada, że podpisanie umów kredytowych na realizację Projektu nastąpi nie później niż do końca sierpnia 2019 r., zaś wypłata pierwszej raty finansowania dłużnego na realizację Projektu została zaplanowana na pierwszy kwartał 2020 r.
 • Do daty publikacji niniejszego raportu łączne wkłady na kapitał zakładowy PDHP wyniosły 304 mln zł. W toku realizacji Projektu planowane jest stopniowe podwyższanie kapitału własnego PDHP.
 • 5. Analiza rynku polipropylenu i perspektywa jego rozwoju, w szczególności w okresie planowanego ukończenia Projektu (tj. oddania instalacji do produkcji polipropylenu do użytku), ze wskazaniem przewidywanego udziału w tym na rynku na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz wskazaniem szans i zagrożeń dla Spółki związanych z ulokowaniem przewidywanej produkcji na tych rynkach.

  1. Polipropylen jest powszechnie wykorzystywanym polimerem o szerokim zakresie zastosowań końcowych, w tym w opakowaniach konsumenckich, materiałach trwałych, częściach samochodowych, włóknach i produktach włókninowych, itp. Polipropylen konkuruje z polietylenem i polistyrenem, a także innymi materiałami niepolimerowymi, takimi jak aluminium, stal, drewno, karton, szkło i papier.
 • Zgodnie z danymi Eurostatu zapotrzebowanie na polipropylen w 2017 r. w Europie wynosiło ok. 11,5 mln ton. Analizując dane historyczne, w dłuższej perspektywie prognozuje się systematyczny wzrost popytu na tworzywa sztuczne, w tym polipropylen (na podstawie Europejskiej strategii na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym).
 • Instalacja „Polimery Police” docelowo będzie produkowała 437 tys. ton polipropylenu rocznie. Biorąc pod uwagę stale rosnące zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne w Europie, wśród których najpopularniejszym tworzywem jest polipropylen (wg danych PlasticsEurope popyt na polipropylen stanowi ponad 19% całego zapotrzebowania na tworzywa sztuczne w Europie). Zgodnie z założeniami Spółki rynek będzie nadal charakteryzował się rosnącym zapotrzebowaniem na ten produkt.
 • Rynki sprzedaży polipropylenu w Projekcie zostały zidentyfikowane w taki sposób, aby zapewnić 100% obłożenia zdolności produkcyjnej planowanej instalacji, przy wykorzystaniu przewag logistycznych w postaci niewielkich odległości do transportu produktu do potencjalnych odbiorów polipropylenu.
 • Biorąc pod uwagę prognozy wzrostu zapotrzebowania na polipropylen w Europie, działania handlowe PDHP nakierowane będą przede wszystkim na częściowe zaspokojenie deficytu polipropylenu na poszczególnych rynkach docelowych, w tym przede wszystkim na rynku krajowym. Doradca rynkowy PDHP ocenił strategię handlową PDHP jako realistyczną i optymalną już od początkowej fazy eksploatacji instalacji.
 • W przypadku podjęcia przez akcjonariuszy Spółki decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w związku z planowaną emisją akcji, dalsze informacje dotyczące otoczenia rynkowego zostaną przedstawione w prospekcie emisyjnym przygotowywanym przez Spółkę.

  6. Czy Spółka (spółka PDHP) ma partnera strategicznego do Projektu w wymiarze inwestycyjnym i handlowym.

  PDHP realizuje Projekt wspólnie ze spółkami należącymi do Grupy Azoty. Na obecnym etapie w Projekt nie jest zaangażowany inny strategiczny partner inwestycyjny oraz handlowy.

  7. Czy Spółka posiada kompetencje operacyjne do realizacji modelu biznesowego Projektu, w tym kompetencje i możliwości do zakontraktowania dostaw surowców i odbioru produktów związanych z Projektem (oraz ewentualne informacje o już zawartych kontraktach lub listach intencyjnych w tym zakresie).

  1. Kompetencje operacyjne Spółki – kapitał ludzki

  Projekt jest realizowany przez wykwalifikowany i doświadczony zespół pracowników PDHP. Zarówno kadra zarządzająca, jak i zaangażowani specjaliści posiadają doświadczenie w realizacji inwestycji przemysłowych, uzyskanych przy realizacji projektów krajowych i zagranicznych, w tym również w fazie przygotowania projektów do realizacji i rozruchu, o skali zbliżonej do inwestycji realizowanej w ramach Projektu.

  • Dyrektor Zarządzający – posiada doświadczenie w realizacji inwestycji do 6 mld USD.
  • Dyrektor Projektu – posiada doświadczenie nabyte przy budowie gazociągu pomorskiego Baltic Pipe, Terminala LNG w Świnoujściu, a także podczas kierowania projektami Petro Mechanika Płock oraz PKN Orlen.
  • Dyrektor Departamentu Finansów – posiada doświadczenie nabyte w sektorze finansowym przy realizacji projektów w formule project finance.
  • Dyrektor Departamentu Realizacji Projektu – posiada doświadczenie nabyte w firmie Polskie LNG S.A. i przy rozruchu Terminala LNG.
  • Dyrektor Departamentu Zakupów - posiada doświadczenie w realizacji inwestycji o wartości do 1 mld USD.
  • Dyrektor Departamentu Handlu – posiada doświadczenie nabyte w takich firmach jak: Shell, Montell, Basell, LyondellBasell. Uczestniczył także w uruchomieniu dwóch zakładów produkujących polipropylen.

  Ponadto, w ramach realizacji Projektu w formule project finance, PDHP współpracuje lub współpracowała z renomowanymi doradcami rynkowymi, prawnymi, biznesowymi, ubezpieczeniowymi, środowiskowymi, technicznymi itp.

 • Działania handlowe
 • W obszarze handlowym działania Spółki koncentrują się na pozyskaniu dostawców kluczowych surowców oraz potencjalnych odbiorców polipropylenu. Równolegle prowadzone są analizy zapotrzebowania potencjalnych klientów na poszczególne typy produktów, co w przyszłości będzie miało wpływ na strategię produkcji i sprzedaży.

  Do daty publikacji niniejszego raportu, podpisane zostały listy intencyjne z dostawcami surowców znacząco przewyższające zapotrzebowanie instalacji na propan oraz na etylen. Jednocześnie zostały podpisane listy intencyjne na sprzedaż polipropylenu o wolumenie znacznie przewyższającym roczną zdolnoś produkcyjną instalacji.

  Kontrakty na dostawy z bezpośrednimi odbiorcami, jak również z dystrybutorami, będą negocjowane bezpośrednio przed uruchomieniem instalacji (co jest zgodne z praktyką rynkową).

  8. Czy PDHP posiada decyzje korporacyjne i pozwolenia formalno-prawne niezbędne do realizacji Projektu (np. decyzje środowiskowe, pozwolenia na budowę, dostosowanie portu do realizacji Projektu).

  1. Na datę opublikowania niniejszego raportu PDHP posiada część pozwoleń administracyjno-prawnych niezbędnych do realizacji Projektu (m.in. decyzje środowiskowe (w tym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska) oraz pozwolenia niezbędne do prowadzenia prac mających na celu przygotowanie terenu budowy (odlesienia, skanowania ferromagnetyczne, rozbiórka zbędnej infrastruktury)).
 • Tereny na których będzie realizowana inwestycją objęte są miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, które zakładają powstanie na nich zakładu przemysłowego oraz portu o parametrach zgodnych z parametrami inwestycji Polimery Police.
 • Proces uzyskania pozwolenia na budowę zostanie zainicjowany przez generalnego wykonawcę po podpisaniu kontraktu. W celu udzielenia wsparcia wykonawcy, PDHP nawiązała współpracę z lokalnymi władzami odpowiedzialnymi za wydanie decyzji i opracowała ramowy harmonogram pozyskiwania decyzji administracyjnych niezbędnych do terminowej realizacji Projektu.
 • Ponadto, proces pozyskania niezbędnych decyzji związanych z dostosowaniem portu do realizacji Projektu jest obecnie w fazie realizacji i przebiega zgodnie z harmonogramem. Finalizacja tego procesu powinna nastąpić w drugim kwartale 2019 r.
 • 9. Informacja, czy rozstrzygnięte zostało postępowanie na wybór generalnego wykonawcy Projektu oraz o terminie ważności ofert, które spółka PDHP otrzymała w tym postępowaniu.

  1. W dniu 19 marca Zarząd PDHP zatwierdził wybór wstępnie wybranego oferenta w przetargu na generalne wykonawstwo inwestycji, którym jest Hyundai Engineering Co., Ltd. W postępowaniu złożone zostały 3 oferty. Oprócz wspomnianego oferenta Hyundai Engineering Co., Ltd., oferty złożyło konsorcjum, którego liderem jest spółka Technip Italy S.p.A. oraz konsorcjum, którego liderem jest spółka Tecnimont S.p.A.
 • Termin ważności ofert upływa w drugim kwartale 2019 r. Zgodnie z ustalonym harmonogramem postępowania, zawarcie umowy z finalnie wyłonionym wykonawcą planowane jest w drugim kwartale 2019 r.
 • 10. Informacja o zakładanych scenariuszach alternatywnych finansowania Projektu w przypadku niewykonania (lub częściowego wykonania) przez akcjonariuszy Spółki praw poboru w ramach planowanej transakcji emisji nowych akcji z prawem poboru.

  1. W projekcjach finansowych zakładamy, że środki pozyskane w ramach emisji nowych akcji z prawem poboru i wpłacone do Spółki nie pokryją w pełni zapotrzebowanie na kapitał własny Projektu.
 • W takim wypadku konieczne będzie uzupełnienie wkładu własnego o brakującą kwotę środkami pochodzącymi od innych inwestorów zainteresowanymi współfinansowaniem Projektu. Prowadzone są negocjacje w celu pozyskania innych inwestorów zewnętrznych.
 • Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

  7/2019
  19.03.2019
  Raport bieżący nr 7/2019
  Zatwierdzenie przez Zarząd PDH Polska S.A. Wstępnie Wybranego Oferenta w przetargu na realizację projektu „Polimery Police”
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

  Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 19 marca 2019 roku powziął informację, że zarząd spółki zależnej Emitenta - PDH Polska S.A. podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia zakwalifikowania oferenta – Hyundai Engineering Co., Ltd. jako wstępnie wybranego oferenta (dalej: „Wstępnie Wybrany Oferent”) w ramach przetargu na zawarcie umowy o kompleksową realizację projektu „Polimery Police” (dalej: Projekt) według formuły „pod klucz” za cenę ryczałtową.

  Spośród wszystkich oferentów, Wstępnie Wybrany Oferent w najwyższym stopniu spełnia wymogi określone przez PDH Polska S.A. w dokumentacji przetargowej. PDH Polska S.A. będzie prowadziła ze Wstępnie Wybranym Oferentem dalsze rozmowy w celu uzgodnienia wszelkich szczegółów realizacji projektu „Polimery Police”, w szczególności w zakresie związanym z finansowaniem Projektu oraz strukturą ubezpieczeń.

  Zarząd Emitenta informuje ponadto, że w postępowaniu złożone zostały 3 oferty. Oprócz wspomnianego oferenta Hyundai Engineering Co., Ltd., oferty złożyło konsorcjum, którego liderem jest spółka Technip Italy S.p.A. oraz konsorcjum, którego liderem jest spółka Tecnimont S.p.A.

  Analiza otrzymanych ofert wskazuje na to, że wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy na generalne wykonawstwo w ramach projektu „Polimery Police” w zakresie podstawowym nie przekroczy 1 mld EUR. W konsekwencji, całkowita wartość nakładów inwestycyjnych (CAPEX) na realizację Projektu według szacunków PDH Polska S.A. na dzień wydania niniejszego komunikatu nie powinna przekroczyć 1,18 mld EUR. Kwota ta obejmuje oprócz wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy na generalne wykonawstwo, w szczególności poniesione dotychczas nakłady inwestycyjne, przygotowanie terenu budowy, opłacenie licencji technologicznych oraz nabycie katalizatorów. Całkowity budżet związany z realizacją Projektu, łącznie m.in. z kosztami finansowania w okresie budowy wraz z rezerwami wymaganymi w formule project finance nie powinien przekroczyć 1,52 mld EUR. Ponadto, wedle obecnych założeń, spółka PDH Polska S.A. w fazie eksploatacji wymagać będzie dodatkowego finansowania obrotowego na kwotę 176 mln EUR.

  Model finansowy Projektu wykazuje wysoką efektywnoś ekonomiczną pomimo wzrostu wartości budżetu zadania inwestycyjnego projektu „Polimery Police”.

  Zgodnie z ustalonym harmonogramem postępowania, zawarcie umowy z wyłonionym wykonawcą planowane jest w II kwartale 2019 r., natomiast sama realizacja projektu „Polimery Police” w oparciu o umowę zawartą z generalnym wykonawcą ma się zakończyć w IV kwartale 2022 r.

  O zawarciu prawnie wiążącej dokumentacji dotyczącej realizacji projektu „Polimery Police” Emitent poinformuje odrębnym raportem.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

  6/2019
  08.03.2019
  Raport bieżący nr 6/2019
  Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanego na dzień 4 kwietnia 2019 roku.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: „Spółka”) w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 kwietnia 2019 roku.

  Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

  5/2019
  08.03.2019
  Raport bieżący nr 5/2019
  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015501, NIP: 851-02-05-573, kapitał zakładowy 750 000 000 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. art. 399 § 1, art. 402[1], art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 04 kwietnia 2019 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, w sali 24a w Biurowcu Głównym S-6.

  Ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 75.000.000. Z akcji tych w dniu opublikowania niniejszego ogłoszenia, tj. w dniu 08 marca 2019 roku, przysługuje akcjonariuszom Spółki 75.000.000 głosów.

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wyborów kandydatów na Członków Rady Nadzorczej powoływanych spośród osób wybranych przez pracowników Grupy Kapitałowej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 07 czerwca 2019 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki.
  8. Zamknięcie obrad.

  Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

  Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu) tj. na dzień 19 marca 2019 roku.

  W celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 08 marca 2019 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 20 marca 2019 roku - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

  Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Policach, ul. Kuźnicka 1, Biurowiec Główny S-6, pok. 137, przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 01, 02 i 03 kwietnia 2019 roku, w godzinach od 8.00 do 15.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##.

  Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika

  Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

  Pełnomocnik akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

  Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.zchpolice.grupaazoty.com udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] Kodeksu cywilnego, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] Kodeksu cywilnego, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Do dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie w/w dokumenty powinny zostać przesłane na adres mailowy: ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

  Zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

  Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną w/w dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.

  Prawo akcjonariuszy do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno zostać złożone Zarządowi Spółki nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 14 marca 2019 roku. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police.

  Prawo akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał

  Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police.

  Każdy akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

  Komunikacja elektroniczna

  Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Spółki nie dopuszcza oddawania głosu drogą korespondencyjną, jak również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

  Dostęp do dokumentacji

  Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniana w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem zchpolice.grupaazoty.com/pl/relacje/walne.html od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

  Adres strony internetowej

  Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej www.zchpolice.grupaazoty.com w zakładce Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

  ***

  Proponowane w ramach punktu 7 porządku obrad zmiany w Statucie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

  I. § 6 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

  „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 750.000.000,00 (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów) złotych.”

  zmienia się w taki sposób, że otrzymuje następujące brzmienie:

  „Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 750.000.010,00 (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów dziesięć) złotych oraz nie więcej niż 1.850.000.000 (słownie: miliard osiemset pięćdziesiąt milionów) złotych.”

  II. § 7 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

  „Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 75.000.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów) sztuk akcji o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć) złotych każda, którymi są:

  1) akcje serii A o numerach od numeru 000 000 001 do nr 060 000 000.

  2) akcje serii B o numerach od numeru 060 000 001 do nr 075 000 000.”

  zmienia się w taki sposób, że otrzymuje następujące brzmienie:

  „Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie mniej niż 75.000.001 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów jeden) oraz nie więcej niż 185.000.000 (słownie: sto osiemdziesiąt pięć milionów) sztuk akcji o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć) złotych każda, którymi są:

  1) akcje serii A o numerach od numeru 000 000 001 do nr 060 000 000.

  2) akcje serii B o numerach od numeru 060 000 001 do nr 075 000 000.

  3) akcje serii C o numerach od numeru 075 000 001 do nr 185 000 000.”

  Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

  4/2019
  08.03.2019
  Raport bieżący nr 4/2019
  Ujawnienie informacji opóźnionej - Planowane podwyższenie kapitału zakładowego Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 i 4 MAR – informacje poufne

  Działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku („Rozporządzenie MAR”) Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) przekazuje niniejszą informację poufną dotyczącą podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji z prawem poboru („Informacja Poufna”).

  Podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnej zostało opóźnione dnia 4 marca 2019 roku na podstawie art. 17 ust. 4 MAR.

  Treść opóźnionej Informacji Poufnej:

  „Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 4 marca 2019 roku Zarząd Spółki podjął decyzję w sprawie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji oraz zmiany Statutu Spółki.

  Planowane podwyższenie kapitału nastąpi w drodze wtórnej oferty publicznej („SPO”) w kwocie nie wyższej niż 1.100.000.000 zł (słownie: miliard sto milionów złotych) skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru). Planowane podwyższenie kapitału powinno nastąpić nie później niż do końca lipca 2019 r.

  Pozyskanie wpływów z emisji akcji ma na celu wsparcie realizacji Strategii Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. na najbliższe lata, w szczególności dywersyfikacji i zwiększenia rentowności przychodów oraz wzmocnieniu zaangażowania w rozwój obszarów niezwiązanych z produkcją nawozową. Kluczowym zadaniem w tym zakresie jest realizacja projektu „Polimery Police” przez PDH Polska S.A., spółkę celową należącą w 59,9% do Spółki oraz w 40,1% do Grupy Azoty S.A..

  O poszczególnych etapach związanych z SPO, w szczególności o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Spółka będzie informowała w odrębnych raportach bieżących.” Ujawnienie wyżej wymienionej informacji poufnej zostało opóźnione do momentu podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie opinii w zakresie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego oraz związanej z tym zmiany Statutu.

  Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 8 marca 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia opinii w zakresie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

  Zgodnie z art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR, Spółka natychmiast po publikacji niniejszego raportu poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia Informacji Poufnej składając pisemne wyjaśnienia na temat spełnienia warunków określonych w art. 17 ust. 4 pkt a) – c) Rozporządzenia MAR.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

  3/2019
  05.02.2019
  Raport bieżący nr 3/2019
  Zawarcie umowy zakupu fosforytów
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 5 lutego 2019 roku Emitent zawarł z Ameropa AG z siedzibą w Binningen, Szwajcaria (jako sprzedającym) oraz z Somiva SA z siedzibą w Dakar-Yoff, Senegal (jako producentem), trójstronną umowę dotyczącą zakupu niskokadmowych fosforytów pochodzenia senegalskiego (dalej: „Umowa").

  Umowa zawarta została na czas określony od dnia 1 lutego 2019 roku do dnia 28 lutego 2021 roku i przewiduje realizację dostaw według ustalonego harmonogramu i warunków handlowych. Szacunkowa wartość świadczeń wynikających z Umowy wynosi około 240.000.000,00 PLN.

  Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych do tego typu umów.

  Zawarcie Umowy zostało uznane przez Spółkę za informację poufną ze względu na zapewnienie dostaw fosforytów - podstawowego surowca służącego do produkcji nawozów wieloskładnikowych w dłuższym okresie czasu.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.)

  2/2019
  24.01.2019
  Raport bieżący nr 2/2019
  Zawarcie umowy z JSC „Belarusian Potash Company”
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 24 stycznia 2019 roku Spółka zawarła z JSC „Belarusian Potash Company” z siedzibą w Mińsku, Białoruś (jako sprzedającym), umowę dotyczącą zakupu soli potasowej (dalej: „Umowa”).

  Wartość Umowy szacowana jest na kwotę około 130.000.000,00 PLN. Umowa zawarta została na czas określony od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku. Umowa przewiduje realizację dostaw według ustalonego harmonogramu i warunków handlowych.

  Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych do tego typu umów.

  Zawarcie Umowy zostało uznane przez Spółkę za informację poufną ze względu na istotne zapewnienie dostaw soli potasowej - podstawowego surowca służącego do produkcji nawozów wieloskładnikowych.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

  1/2019
  15.01.2019
  Raport bieżący nr 1/2019
  Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

  Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019.

  1. Raporty kwartalne:

  - rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2019 roku - 23 maja 2019 roku

  - rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2019 roku – 13 listopada 2019 roku

 • Raporty półroczne: - rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku – 5 września 2019 roku
 • Raporty roczne: - jednostkowy raport roczny za rok 2018 – 30 kwietnia 2019 roku
 • - skonsolidowany raport roczny za rok 2018 – 30 kwietnia 2019 roku

  Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej zostanie przekazane w dniu 30 kwietnia 2019 roku.

  Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757) (dalej: „Rozporządzenie”), Spółka nie będzie publikować odrębnych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalną informację finansową.

  Ponadto Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2018 roku i II kwartał 2019 roku zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 Rozporządzenia.

  Spółka nie będzie publikować również odrębnego raportu półrocznego zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

  Podstawa prawna przekazania raportu: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

  36/2018
  31.10.2018
  Raport bieżący nr 36/2018
  Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za III kwartał 2018 roku.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Emitenta za III kwartał 2018 roku:

  Przychody: 552,1 mln zł

  EBITDA: 5,9 mln zł

  Wynik netto: -19,6 mln zł

  Zarząd Emitenta uznał informację o wynikach skonsolidowanych za istotną, z uwagi na znacząco niższy poziom wyników finansowych wypracowanych w III kwartale 2018 roku w stosunku do wyników osiąganych przez Spółkę w analogicznych okresach trzech lat poprzednich; jednocześnie wyniki odbiegają od oczekiwań rynkowych. Niższy poziom wypracowanych wyników w III kwartale 2018 roku był efektem głownie wzrostu cen surowców energetycznych i uprawnień do emisji CO2.

  Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku nastąpi 8 listopada 2018 roku.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

  35/2018
  04.09.2018
  Raport bieżący nr 35/2018
  Rejestracja zmian Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące iokresowe.

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2018 z dnia 20 lipca 2018 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”), w oparciu o uzyskany w dniu 4 września 2018 roku odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, informuje o dokonaniu w dniu 29 sierpnia 2018 roku przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji zmian Statutu Spółki. 

  Zarejestrowane zmiany Statutu przyjęte zostały uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej: ZWZ) z dnia 4 czerwca 2018 roku i podane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 27/2018.

  Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść zmian dokonanych przez ZWZ jak również tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.

  Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

  34/2018
  14.08.2018
  Raport bieżący nr 34/2018
  Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” za I półrocze 2018 roku
  Rozwiń

  Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Emitenta za I półrocze 2018 roku:

  Przychody: 1 245,3 mln zł

  EBITDA: 93,5 mln zł

  EBITDA z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych: 93,5 mln zł

  Wynik netto: -14,6 mln zł

  Wynik netto z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych: 29,4 mln zł

  Zarząd Emitenta uznał informację o wynikach skonsolidowanych za istotną, z uwagi na znacząco niższy poziom wyników finansowych wypracowanych w II kwartale 2018 roku w stosunku do wyników osiąganych przez Spółkę w analogicznych okresach trzech lat poprzednich; jednocześnie wyniki odbiegają od oczekiwań rynkowych. Niższy poziom wypracowanych wyników był kompilacją trzech głównych czynników w Segmencie Nawozy, jakimi były: istotny wzrost cen surowców w szczególności cen gazu ziemnego, spadek cen produktów oraz niekorzystnej sytuacji pogodowej, na skutek której wypracowano niższe wolumeny sprzedaży.

  Zdarzenia jednorazowe dotyczą procesu dekonsolidacji spółki African Investment Group S.A. (dalej: „AFRIG S.A.”), o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 33/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 roku.

  Ponadto, Spółka informuje, że w dniu 14 sierpnia 2018 roku otrzymała od DGG Eco Sp. z.o.o kwotę 3 mln USD tytułem spłaty części wierzytelności należnej za zwrócone akcje AFRIG S.A. zgodnie z warunkami aneksu uzupełniającego do porozumienia rozwiązującego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie rozwiązania Umowy Sprzedaży Akcji z dnia 28 sierpnia 2013 roku, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 24/2018 z dnia 24 maja 2018 roku.

  Tym samym powyższa kwota obniżyła szacowany negatywny wpływ procesu dekonsolidacji z kwoty 55 mln zł na 44 mln zł, co ma wpływ na publikowane niniejszym raportem szacunki wybranych danych finansowych.

  Wyniki podlegają aktualnie weryfikacji przez biegłego rewidenta, zgodnie z przepisami prawa. Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku nastąpi 28 sierpnia 2018 roku.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

  33/2018
  07.08.2018
  Raport bieżący nr 33/2018
  Skutki utraty kontroli nad spółką zależną AFRIG S.A. w skonsolidowanym sprawozdaniu GA Police za I półrocze 2018 roku
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 4 MAR – informacje poufne

  W nawiązaniu do raportów bieżących: nr 43/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku, nr 4/2018 z dnia 01 marca 2018 roku, nr 6/2018 z dnia 17 marca 2018 roku, nr 9/2018 z dnia 20 marca 2018 roku oraz nr 24/2018 z dnia 24 maja 2018 roku, Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. informuje, iż w toku sporządzania sprawozdania skonsolidowanego za I półrocze 2018 roku oszacowano wpływ procesu dekonsolidacji spółki zależnej Emitenta - African Investment Group S.A. (dalej: „AFRIG S.A.”) na skonsolidowany wynik finansowy na kwotę -55 mln zł.

  Proces dekonsolidacji podyktowany był utratą kontroli nad spółką zależną AFRIG S.A. w wyniku realizacji warunków aneksu do porozumienia rozwiązującego z DGG Eco sp. o.o., o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 24/2018 z dnia 24 maja 2018 roku. Szacowany negatywny wpływ na wynik skonsolidowany w głównej mierze wynika z faktu, iż utrata kontroli nad AFRIG S.A. nie skutkuje wygaśnięciem odpowiedzialności Emitenta (jako współkredytobiorcy) za spłatę kredytu wykorzystanego przez AFRIG S.A. Niniejsze ryzyko zostało odpowiednio ujęte w sprawozdaniach jednostkowych poprzez tworzenie rezerw na poręczenie kredytu od momentu identyfikacji ryzyka. Realizacja porozumienia z DGG Eco Sp. z o.o. pozytywnie wpłynie na jednostkowy wynik finansowy (szacunkowy wzrost zysku w kwocie 3 mln zł).

  Skonsolidowane oraz jednostkowe sprawozdania finansowe za okres 01 stycznia do 30 czerwca 2018 roku są w trakcie przeglądu przez biegłego rewidenta i oszacowane kwoty mogą ulec zmianie.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

  32/2018
  26.07.2018
  Raport bieżący nr 32/2018
  Udzielenie gwarancji
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

  W nawiązaniu do raportu bieżącego Grupy Azoty S.A. (jednostka dominująca w stosunku do Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., dalej „Jednostka Dominująca” lub „Kredytobiorca”) nr …… /2018 z dnia 26 lipca 2018 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Grupa Azoty Police”) informuje, że w związku z nową umową kredytową długoterminowego finansowania zawartą w dniu 26 lipca 2018 roku pomiędzy Jednostką Dominującą a Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju z siedzibą w Londynie (dalej: „EBOiR”), zawarta została umowa gwarancji pomiędzy EBOiR a Kredytobiorcą i spółkami zależnymi Jednostki Dominującej w tym: Grupą Azoty Police, Grupą Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. występującymi jako gwaranci.

  Gwarancja udzielona została na rzecz EBOiR jako zabezpieczenie do zawartej w dniu 26 lipca 2018 roku pomiędzy Kredytobiorcą i EBOiR umowy kredytu dotyczącego finansowania w maksymalnej kwocie 500.000.000 PLN (dalej: „II Umowa z EBOiR”), stanowiącego integralną część pakietu finansowania długoterminowego Grupy Azoty, służącego finansowaniu ogólnych potrzeb korporacyjnych, w tym strategii i programu inwestycyjnego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty.

  Kwota udzielonych przez każdego z gwarantów, w tym Grupę Azoty Police, gwarancji została ustalona w maksymalnej wysokości 200.000.000 PLN (1/3 ze 120% maksymalnej kwoty II Umowy z EBOiR), tj. łącznie 600.000.000 PLN.

  Każdy gwarant ponosi odrębną i niezależną od innych gwarantów odpowiedzialność za zobowiązania Kredytobiorcy do uzgodnionej górnej granicy odpowiedzialności gwaranta (kwota gwarancji). EBOiR może dochodzić od każdego z gwarantów zapłaty wymagalnych zobowiązań wynikających z II Umowy z EBOiR w przypadku gdyby nie zostały zaspokojone przez Kredytobiorcę. Gwarancja wygasa z upływem okresu zabezpieczenia, kończącym się wraz ze spłatą wierzytelności wynikających z II Umowy z EBOiR dotyczącej finansowania, zawartego na okres 10 lat, z ratalnym harmonogramem spłat rozpoczynającym się w ciągu 3 lat od daty zawarcia w/w umowy.

  Wyżej opisana gwarancja została udzielona na warunkach rynkowych za odpowiednim wynagrodzeniem.

  Pozostałe zapisy umowy gwarancji z EBOiR nie odbiegają od standardów przyjętych w umowach tego typu.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

  31/2018
  20.07.2018
  Raport bieżący nr 31/2018
  Przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki przez Radę Nadzorczą
  Rozwiń

  Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Grupy Azoty Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 20 lipca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki przyjęła tekst jednolity statutu Spółki, uwzględniający zmiany przyjęte uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 czerwca 2018 roku.

  Zmiany statutu Spółki wejdą w życie w dniu ich zarejestrowania przez sąd rejestrowy. Informacja o zarejestrowaniu zmian statutu Spółki zostanie przekazana przez Spółkę w formie raportu bieżącego niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wydaniu przez sąd rejestrowy postanowienia w tym przedmiocie.

  Tekst jednolity statutu Spółki, przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

  Szczegółowy zakres zmian wprowadzonych do statutu został zaprezentowany w raporcie bieżącym nr 27/2018 z dnia 4 czerwca 2018 roku.

  Podstawa prawna: § 5 pkt 1 w zw. z § 6 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757)

  30K/2018
  03.07.2018
  Raport bieżący nr 30/2018/K
  Korekta raportu bieżącego nr 30/2018
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Grupa Azoty Police”) przekazuje korektę raportu bieżącego nr 30/2018 z dnia 29.06.2018 roku, dotyczącego podpisania aneksów do umów kredytowych z PKO BP S.A.

  Korekta dotyczy poniższego akapitu:

  Ponadto, Umowa KRB jest powiązana z umową o świadczenie usługi cash poolingu rzeczywistego w PKO BP z 30 września 2016 roku, do której Grupa Azoty Police wraz ze spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Jednostki Dominującej zawarł z dniem 29 czerwca 2018 roku aneks mający na celu wydłużenie terminu jej obowiązywania do 30 września 2022 roku. Struktura cash poolingu rzeczywistego służy optymalizacji przychodów i kosztów odsetkowych oraz korzystaniu przez spółki z Grupy Kapitałowej Jednostki Dominującej z globalnego limitu płynności Grupy, w ramach występujących równocześnie w finansowaniu spółek z Grupy Kapitałowej Jednostki Dominującej dodatnich i ujemnych sald na rachunkach bieżących.

  Poprawny akapit brzmi:

  Umowa KRB jest powiązana z umową o świadczenie usługi cash poolingu rzeczywistego w PKO BP z 30 września 2016 roku. Struktura cash poolingu rzeczywistego służy optymalizacji przychodów i kosztów odsetkowych oraz korzystaniu przez spółki z Grupy Kapitałowej Jednostki Dominującej z globalnego limitu płynności Grupy, w ramach występujących równocześnie w finansowaniu spółek z Grupy Kapitałowej Jednostki Dominującej dodatnich i ujemnych sald na rachunkach bieżących.

  Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian. Pełna treść raportu 30/2018 po korekcie:

  W nawiązaniu do raportów bieżących nr 9/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku i nr 46/2016 z 20 września 2016 roku oraz do raportu bieżącego Grupy Azoty S.A. (jednostka dominująca w stosunku do Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., dalej „Jednostka Dominująca”) nr 34/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku, Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Grupa Azoty Police”) informuje, iż w dniu 29 czerwca 2018 roku, wraz z Jednostką Dominującą oraz pozostałymi kluczowymi spółkami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Jednostki Dominującej: Grupą Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., podpisał z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. (dalej: „Bank”) aneks do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego zawartej w dniu 23 kwietnia 2015 roku (dalej: „Umowa LKW”) w kwocie 240 mln zł, w ramach którego wydłużono okres udzielonego limitu z 30 września 2019 roku do 30 września 2022 roku.

  Na dzień zawarcia aneksu do Umowy LKW sublimit dla Grupy Azoty Police ustalony został na poziomie do 62 mln zł Jednostka Dominująca ponosi odpowiedzialność za spłatę całości zobowiązań wynikających z Umowy LKW, Grupa Azoty Police ponosi odpowiedzialność za spłatę zobowiązań wynikających z tej części limitu, który został wykorzystany w ramach przyznanego sublimitu.

  Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z Umowy LKW są poręczenia o łącznej wartości 288 mln zł (co stanowi 120% kwoty kredytu) udzielone na podstawie umowy poręczenia zawartej w dniu 29 czerwca 2018 roku przez każdą z kluczowych spółek zależnych Jednostki Dominującej (Grupę Azoty Police, Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupę Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) za zobowiązania Jednostki Dominującej. Udział każdego z poręczycieli (w tym Grupy Azoty Police) wynosi nie więcej niż 1/3 ze 120% kwoty limitu, tj. do maksymalnej wysokości 96 mln zł.

  Umowa poręczenia zastępuje dotychczasową umowę poręczenia Umowy LKW z dnia 20 września 2016 roku.

  Oprocentowanie w stosunku rocznym jest równe sumie stawki referencyjnej WIBOR 1M dla kredytu udzielonego w PLN, EURIBOR 1M dla kredytu udzielonego w EUR lub LIBOR 1M dla kredytu udzielonego w USD i marży Banku.

  Ponadto, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 68/2011 z dnia 07 grudnia 2011 roku, nr 30/2013 z dnia 20 sierpnia 2013 roku, nr 9/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku oraz nr 46/2016 z dnia 20 września 2016 roku, Zarząd Grupy Azoty Police informuje, iż w dniu 29 czerwca 2018 roku wraz ze spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Jednostki Dominującej, podpisał z Bankiem aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 1 października 2010 roku (dalej „Umowa KRB”) w kwocie 310 mln zł, w ramach którego wydłużono okres udzielonego limitu z 30 września 2019 roku do 30 września 2022 roku.

  Umowa KRB jest powiązana z umową o świadczenie usługi cash poolingu rzeczywistego w PKO BP z 30 września 2016 roku. Struktura cash poolingu rzeczywistego służy optymalizacji przychodów i kosztów odsetkowych oraz korzystaniu przez spółki z Grupy Kapitałowej Jednostki Dominującej z globalnego limitu płynności Grupy, w ramach występujących równocześnie w finansowaniu spółek z Grupy Kapitałowej Jednostki Dominującej dodatnich i ujemnych sald na rachunkach bieżących.

  Na dzień zawarcia aneksu do Umowy KRB sublimit dla Grupy Azoty Police został ustalony do wysokości 110,5 mln zł. Jednostka Dominująca ponosi odpowiedzialność za spłatę całości zobowiązań wynikających z Umowy KRB, a Grupa Azoty Police ponosi odpowiedzialność za spłatę zobowiązań wynikających z tej części limitu, który został wykorzystany w ramach przyznanego jej sublimitu. Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z Umowy KRB są poręczenia o łącznej wartości 372 mln zł (co stanowi 120% kwoty kredytu) udzielone na podstawie umowy poręczenia zawartej w dniu 29 czerwca 2018 roku przez każdą z kluczowych spółek zależnych Jednostki Dominującej (Grupę Azoty Police, Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupę Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) za zobowiązania Jednostki Dominującej. Udział każdego z poręczycieli (w tym Grupy Azoty Police) wynosi nie więcej niż 1/3 ze 120% kwoty limitu, tj. do maksymalnej wysokości 124 mln zł.

  Umowa poręczenia zastępuje dotychczasową umowę poręczenia Umowy KRB z dnia 20 września 2016 roku.

  Oprocentowanie w stosunku rocznym jest równe sumie stawki referencyjnej WIBOR 1M i marży Banku.

  Umowy LKW oraz KRB zawierają także postanowienia nakładające na Jednostkę Dominującą oraz poręczycieli ograniczenia, m.in. w zakresie rozporządzenia istotnymi składnikami aktywów tych podmiotów oraz ich obciążania, udzielania pożyczek i gwarancji, jak również w zakresie wypłacania dywidendy i zaciągania zobowiązań finansowych, powyżej uzgodnionych z kredytodawcami pułapów skonsolidowanego wskaźnika długu netto do EBITDA, zharmonizowane z umową kredytu odnawialnego z dnia 23 kwietnia 2015 r. zmienionego Umową Zmieniającą z 29 czerwca 2018 roku, o której mowa w raportach bieżących Jednostki Dominującej: nr 25/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku i 33/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku.

  Zawarte aneksy do umów LKW oraz KRB stanowią część pakietu finansowania długoterminowego, służącego finansowaniu ogólnych potrzeb korporacyjnych oraz zapewnieniu bezpieczeństwa finansowania dla spółek Grupy Kapitałowej Jednostki Dominującej poprzez parasolowy charakter alokacji limitów oraz faktycznej redystrybucji wewnątrz grupowej.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

  30/2018
  29.06.2018
  Raport bieżący nr 30/2018
  Podpisanie aneksów do umów kredytowych z PKO BP S.A.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

  W nawiązaniu do raportów bieżących nr 9/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku i nr 46/2016 z 20 września 2016 roku oraz do raportu bieżącego Grupy Azoty S.A. (jednostka dominująca w stosunku do Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., dalej „Jednostka Dominująca”) nr 34/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku, Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Grupa Azoty Police”) informuje, iż w dniu 29 czerwca 2018 roku, wraz z Jednostką Dominującą oraz pozostałymi kluczowymi spółkami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Jednostki Dominującej: Grupą Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., podpisał z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. (dalej: „Bank”) aneks do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego zawartej w dniu 23 kwietnia 2015 roku (dalej: „Umowa LKW”) w kwocie 240 mln zł, w ramach którego wydłużono okres udzielonego limitu z 30 września 2019 roku do 30 września 2022 roku.

  Na dzień zawarcia aneksu do Umowy LKW sublimit dla Grupy Azoty Police ustalony został na poziomie do 62 mln zł

  Jednostka Dominująca ponosi odpowiedzialność za spłatę całości zobowiązań wynikających z Umowy LKW, Grupa Azoty Police ponosi odpowiedzialność za spłatę zobowiązań wynikających z tej części limitu, który został wykorzystany w ramach przyznanego sublimitu.

  Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z Umowy LKW są poręczenia o łącznej wartości 288 mln zł (co stanowi 120% kwoty kredytu) udzielone na podstawie umowy poręczenia zawartej w dniu 29 czerwca 2018 roku przez każdą z kluczowych spółek zależnych Jednostki Dominującej (Grupę Azoty Police, Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupę Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) za zobowiązania Jednostki Dominującej. Udział każdego z poręczycieli (w tym Grupy Azoty Police) wynosi nie więcej niż 1/3 ze 120% kwoty limitu, tj. do maksymalnej wysokości 96 mln zł.

  Umowa poręczenia zastępuje dotychczasową umowę poręczenia Umowy LKW z dnia 20 września 2016 roku.

  Oprocentowanie w stosunku rocznym jest równe sumie stawki referencyjnej WIBOR 1M dla kredytu udzielonego w PLN, EURIBOR 1M dla kredytu udzielonego w EUR lub LIBOR 1M dla kredytu udzielonego w USD i marży Banku.

  Ponadto, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 68/2011 z dnia 07 grudnia 2011 roku, nr 30/2013 z dnia 20 sierpnia 2013 roku, nr 9/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku oraz nr 46/2016 z dnia 20 września 2016 roku, Zarząd Grupy Azoty Police informuje, iż w dniu 29 czerwca 2018 roku wraz ze spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Jednostki Dominującej, podpisał z Bankiem aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 1 października 2010 roku (dalej „Umowa KRB”) w kwocie 310 mln zł, w ramach którego wydłużono okres udzielonego limitu z 30 września 2019 roku do 30 września 2022 roku.

  Ponadto, Umowa KRB jest powiązana z umową o świadczenie usługi cash poolingu rzeczywistego w PKO BP z 30 września 2016 roku, do której Grupa Azoty Police wraz ze spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Jednostki Dominującej zawarł z dniem 29 czerwca 2018 roku aneks mający na celu wydłużenie terminu jej obowiązywania do 30 września 2022 roku. Struktura cash poolingu rzeczywistego służy optymalizacji przychodów i kosztów odsetkowych oraz korzystaniu przez spółki z Grupy Kapitałowej Jednostki Dominującej z globalnego limitu płynności Grupy, w ramach występujących równocześnie w finansowaniu spółek z Grupy Kapitałowej Jednostki Dominującej dodatnich i ujemnych sald na rachunkach bieżących. 

  Na dzień zawarcia aneksu do Umowy KRB sublimit dla Grupy Azoty Police został ustalony do wysokości 110,5 mln zł. Jednostka Dominująca ponosi odpowiedzialność za spłatę całości zobowiązań wynikających z Umowy KRB, a Grupa Azoty Police ponosi odpowiedzialność za spłatę zobowiązań wynikających z tej części limitu, który został wykorzystany w ramach przyznanego jej sublimitu. Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z Umowy KRB są poręczenia o łącznej wartości 372 mln zł (co stanowi 120% kwoty kredytu) udzielone na podstawie umowy poręczenia zawartej w dniu 29 czerwca 2018 roku przez każdą z kluczowych spółek zależnych Jednostki Dominującej (Grupę Azoty Police, Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupę Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) za zobowiązania Jednostki Dominującej. Udział każdego z poręczycieli (w tym Grupy Azoty Police) wynosi nie więcej niż 1/3 ze 120% kwoty limitu, tj. do maksymalnej wysokości 124 mln zł.

  Umowa poręczenia zastępuje dotychczasową umowę poręczenia Umowy KRB z dnia 20 września 2016 roku.

  Oprocentowanie w stosunku rocznym jest równe sumie stawki referencyjnej WIBOR 1M i marży Banku. 

  Umowy LKW oraz KRB zawierają także postanowienia nakładające na Jednostkę Dominującą oraz poręczycieli ograniczenia, m.in. w zakresie rozporządzenia istotnymi składnikami aktywów tych podmiotów oraz ich obciążania, udzielania pożyczek i gwarancji, jak również w zakresie wypłacania dywidendy i zaciągania zobowiązań finansowych, powyżej uzgodnionych z kredytodawcami pułapów skonsolidowanego wskaźnika długu netto do EBITDA, zharmonizowane z umową kredytu odnawialnego z dnia 23 kwietnia 2015 r. zmienionego Umową Zmieniającą z 29 czerwca 2018 roku, o której mowa w raportach bieżących Jednostki Dominującej: nr 25/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku i 33/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku.

  Zawarte aneksy do umów LKW oraz KRB stanowią część pakietu finansowania długoterminowego, służącego finansowaniu ogólnych potrzeb korporacyjnych oraz zapewnieniu bezpieczeństwa finansowania dla spółek Grupy Kapitałowej Jednostki Dominującej poprzez parasolowy charakter alokacji limitów oraz faktycznej redystrybucji wewnątrz grupowej.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

  29/2018
  29.06.2018
  Raport bieżący nr 29/2018
  Udzielenie poręczenia do umowy kredytowej.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

  Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Grupa Azoty Police”) informuje, że w związku z umową zmieniającą i modyfikującą do umowy kredytu odnawialnego z 23 kwietnia 2015 roku (dalej: „Kredyt”, „Umowa kredytu”) zawartą w dniu 29 czerwca 2018 roku pomiędzy Grupą Azoty S.A. (jednostką dominującą w stosunku do Grupy Azoty Police, dalej: Jednostka Dominująca) a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. (dalej: „PKO BP S.A.”) oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Bankiem Zachodnim WBK S.A. i ING Bankiem Śląskim S.A. (dalej „Kredytodawcy”), została zawarta Umowa poręczenia Kredytu pomiędzy PKO BP S.A. (jako agentem kredytu, reprezentującym również pozostałych kredytodawców) a Jednostką Dominującą oraz kluczowymi spółkami zależnymi Jednostki Dominującej: Grupą Azoty Police, Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Grupą Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., występującymi jako poręczyciele (dalej: „Poręczyciele”).

  Kwota udzielonych przez każdego z Poręczycieli, w tym Grupę Azoty Police poręczeń została ustalona w maksymalnej wysokości do 1.200.000.000 PLN (miliard dwieście milionów złotych). Wynikające z umowy poręczenia zobowiązania Poręczycieli są względem siebie rozdzielne i niezależne i nie są zobowiązaniami solidarnymi.

  Poręczenie wygasa z upływem okresu zabezpieczenia, kończącym się wraz ze spłatą wierzytelności wynikających z umowy kredytu, zawartego na okres do 7 lat od daty zawarcia umowy zmieniającej. Ponadto Grupa Azoty Police złoży oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji z tytułu udzielonego poręczenia, do kwoty stanowiącej 100% swojego poręczenia.

  Umowa poręczenia zastępuje dotychczasową umowę poręczenia Umowy Kredytu z dnia 23 kwietnia 2015 roku, o której Grupa Azoty Police informowała w raporcie bieżącym nr 10/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

  28/2018
  06.06.2018
  Raport bieżący nr 28/2018
  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w dniu 4 czerwca 2018 roku.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

  Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje poniżej do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej: „ZWZ”), które odbyło się w dniu 4 czerwca 2018 roku wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

  Akcjonariusz: Grupa Azoty S.A.

  Liczba akcji na ZWZ – 49 500 000

  Liczba głosów na ZWZ – 49 500 000

  Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ – 68,74%

  Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 66,00%

  Akcjonariusz: Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”

  Liczba akcji na ZWZ – 12 140 000

  Liczba głosów na ZWZ – 12 140 000

  Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ – 16,86%

  Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 16,19%

  Akcjonariusz: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

  Liczba akcji na ZWZ – 6 607 966

  Liczba głosów na ZWZ – 6 607 966

  Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ – 9,18%

  Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 8,81%

  Akcjonariusz: Skarb Państwa

  Liczba akcji na ZWZ – 3 759 356

  Liczba głosów na ZWZ – 3 759 356

  Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ – 5,22%

  Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 5,01%

  Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 512 z późn. zm.).

  27/2018
  04.06.2018
  Raport bieżący nr 27/2018
  Uchwały będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. w dniu 4 czerwca 2018 roku.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe .

  Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych w dniu 4 czerwca 2018 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z wynikami głosowań.

  Ponadto Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść projektu uchwały, która była poddana pod głosowanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, a nie została podjęta.

  Sprawozdania będące przedmiotem głosowania uchwał nr 4, 5, 6 i 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały w dniu 19 kwietnia 2018 roku opublikowane przez Spółkę wraz z jednostkowym i skonsolidowanym raportem rocznym oraz skonsolidowanym sprawozdaniem z płatności na rzecz administracji publicznej a także udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem http://zchpolice.grupaazoty.com/pl/relacje/raportyr.html

  Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia żaden z akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu do protokołu.

  Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

  26/2018
  04.06.2018
  Raport bieżący nr 26/2018
  Wypłata dywidendy za rok 2017
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  W nawiązaniu do raportów bieżących nr 16/2018 z dnia 7 maja 2018 roku oraz nr 17/2018 z dnia 8 maja 2018 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 4 czerwca 2018 roku uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za rok 2017.

  1. Kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 39 750 000,00 zł.

  2. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,53 zł.

  3. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie 75 000 000 szt.

  4. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 10 lipca 2018 roku.

  5. Dzień wypłaty dywidendy ustalono na 24 lipca 2018 roku.

  Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

  25/2018
  30.05.2018
  Raport bieżący nr 25/2018
  Powołanie Członków Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na VIII kadencję.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

  Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 30 maja 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki, po przeprowadzeniu postępowań kwalifikacyjnych, powołała w skład Zarządu Spółki VIII wspólnej kadencji, której koniec upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020, następujące osoby:

  • Pana Wojciecha Wardackiego - na stanowisko Prezesa Zarządu,
  • Pana Włodzimierza Zasadzkiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu,
  • Pana Tomasza Panasa – na stanowisko Wiceprezesa Zarządu,
  • Panią Annę Tarocińską – na stanowisko Członka Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki.

  VIII kadencja Zarządu rozpocznie się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Emitenta za 2017 rok.

  Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że nowo powołani: Prezes Zarządu Spółki Pan Wojciech Wardacki oraz Członkowie Zarządu – Pan Włodzimierz Zasadzki, Pan Tomasz Panas i Pani Anna Tarocińska złożyli oświadczenia, z których wynika że ich działalność wykonywana poza Spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, a także nie uczestniczą w  konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów. 

  Otrzymane przez Spółkę oświadczenia zawierają również deklaracje, że żadna z nowo powołanych osób do pełnienia w/w funkcji nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

  Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji oraz wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej powołanych Członków Zarządu, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

  Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

  24/2018
  24.05.2018
  Raport bieżący nr 24/2018
  Zmiana warunków finalizacji porozumienia zawartego z DGG Eco sp. z o.o.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że wobec:

  • niezrealizowania przez DGG Eco sp. z o.o. pierwotnych warunków finalizacji porozumienia rozwiązującego, zawartego dnia 20 grudnia 2017 roku (dalej: „Porozumienie Rozwiązujące”), o którym Spółka informowała raportami bieżącymi nr 43/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku, nr 4/2018 z dnia 1 marca 2018 roku oraz 6/2018 z dnia 17 marca 2018 roku;
  • złożenia oświadczenia o niewypłacalności przez spółkę zależną Emitenta - African Investment Group S.A. (dalej: „AFRIG S.A.”) w związku z brakiem środków na pokrywanie zobowiązań, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 9/2018 z dnia 29 marca 2018 roku,

  Emitent podpisał w dniu 24 maja 2018 roku aneks do Porozumienia Rozwiązującego, zmieniający warunki jego finalizacji poprzez:

  1. zobowiązanie się DGG Eco Sp. z o.o. do zwrotu ceny nabycia akcji AFRIG S.A. w kwocie 28.850 tys. USD w ratach płatnych w okresie 5 lat, z których pierwsza płatna do 31 grudnia 2018 r. zaś ostatnia do 31 grudnia 2023 roku ,
  2. zwrotne przeniesienie akcji AFRIG S.A. na DGG Eco sp. z o.o. po złożeniu przez nią oświadczenia o poddaniu się egzekucji w rozumieniu art. 777 k.p.c. co do ww. obowiązku zwrotu ceny nabycia akcji AFRIG S.A.,
  3. umorzenie wierzytelności handlowych przysługujących Spółce wobec AFRIG S.A. z dniem przeniesienia akcji na DGG Eco Sp. z o.o.,
  4. rezygnację z zabezpieczenia zobowiązań DGG Eco sp. z o.o. w postaci gwarancji bankowej, przy zachowaniu tytułem zabezpieczenia przewłaszczonej na Spółkę dokumentacji z badań złóż fosforytów oraz roszczeń wobec AVES FZE.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

  23/2018
  21.05.2018
  Raport bieżący nr 23/2018
  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w dniu 18 maja 2018 roku.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

  Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje poniżej do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej: „NWZ”), które odbyło się w dniu 18 maja 2018 roku wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

  Akcjonariusz: Grupa Azoty S.A.

  Liczba akcji na NWZ – 49 500 000

  Liczba głosów na NWZ – 49 500 000

  Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 68,74%

  Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 66,00%

  Akcjonariusz: Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”

  Liczba akcji na NWZ – 12 140 000

  Liczba głosów na NWZ – 12 140 000

  Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 16,86%

  Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 16,19%

  Akcjonariusz: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

  Liczba akcji na NWZ – 6 607 966

  Liczba głosów na NWZ – 6 607 966

  Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 9,18%

  Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 8,81%

  Akcjonariusz: Skarb Państwa

  Liczba akcji na NWZ – 3 759 356

  Liczba głosów na NWZ – 3 759 356

  Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 5,22%

  Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 5,01%

  Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 512 z późn. zm.).

  22/2018
  18.05.2018
  Raport bieżący nr 22/2018
  Zmiana projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanego na dzień 4 czerwca 2018 roku.
  Rozwiń

  Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

  Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w związku z podjęciem w dniu 18 maja 2018 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki (dalej: „NWZ”) uchwały nr 6 w sprawie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, dokonuje korekty projektów uchwał do poniższych punktów porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej: „ZWZ”), które zostało zwołane na dzień 4 czerwca 2018 roku:

  • „2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.”
  • „4. Przyjęcie porządku obrad.”
  • „5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.”

  Korekta polega na tym, iż w związku z uchwalonym ww. uchwałą NWZ nowym Regulaminem Walnego Zgromadzenia Spółki, zmianie ulegają podstawy prawne (odpowiednie postanowienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki) przytoczone w projektach uchwał do w/w punktów porządku obrad ZWZ.

  Wobec powyższego, Zarząd Spółki w załączeniu do niniejszego raportu, podaje do publicznej wiadomości treść zmienionych projektów uchwał do w/w punktów porządku obrad ZWZ.

  Pozostałe projekty uchwał ZWZ opublikowane przez Spółkę wraz z raportami bieżącymi nr 19/2018 z dnia 8 maja 2018 roku oraz nr 20/2018 z dnia 17 maja 2018 roku, pozostają bez zmian.

  Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

  21/2018
  18.05.2018
  Raport bieżący nr 21/2018
  Projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza oraz uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. w dniu 18 maja 2018 roku.
  Rozwiń

  Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

  Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego projekt uchwały w sprawie Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki, zgłoszonej w ramach autokorekty przez akcjonariusza Spółki - Grupę Azoty S.A., podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania Spółki, obradującego w dniu 18 maja 2018 roku.

  Ponadto Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych w dniu 18 maja 2018 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wraz z wynikami głosowań.

  Podczas Walnego Zgromadzenia żaden z akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu do protokołu.

  Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 4 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

  20/2018
  17.05.2018
  Raport bieżący nr 20/2018
  Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanego na dzień 4 czerwca 2018 roku, zgłoszony przez Akcjonariusza oraz wykaz proponowanych zmian w Statucie Spółki.
  Rozwiń

  Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

  Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2018 z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej: „ZWZ”), informuje, iż w dniu 16 maja 2018 roku otrzymał od uprawnionego akcjonariusza – Skarbu Państwa (dalej „Akcjonariusz”), projekt uchwały, dotyczący sprawy objętej punktem 14 porządku obrad ZWZ w sprawie zmiany Statutu Spółki.

  Projekt uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

  Ponadto, Spółka przekazuje wykaz proponowanych zmian w Statucie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. uwzględniający zmiany, o których mowa powyżej oraz zmiany, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2018 z dnia 8 maja 2018 roku.

  Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

  19/2018
  08.05.2018
  Raport bieżący nr 19/2018
  Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanego na dzień 4 czerwca 2018 roku.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe. 

  Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: „Spółka”) w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 czerwca 2018 roku. 

  Ponadto Zarząd przekazuje w załączeniu dokumenty, które nie zostały wcześniej przekazane do publicznej wiadomości, a które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

  18/2018
  08.05.2018
  Raport bieżący nr 18/2018
  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015501, NIP: 851-02-05-573, kapitał zakładowy 750 000 000 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402[1], art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., które odbędzie się w dniu 04 czerwca 2018 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, w sali 24a w Biurowcu Głównym S-6.

  Ogólna liczba akcji w Spółce Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. wynosi 75.000.000. Z akcji tych w dniu opublikowania niniejszego ogłoszenia, tj. w dniu 08 maja 2018 roku, przysługuje 75.000.000 głosów.

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z:
   1. oceny jednostkowego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności za 2017 rok, skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej za 2017 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2017;
   2. działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. jako organu Spółki w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.;
   3. oceny sytuacji w Spółce za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
   4. oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego przyjętych przez Spółkę za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku;
   5. oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze za okres 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2017 roku.
  8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31.12.2017 r.
  9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za 2017 rok.
  10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej za 2017 rok.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
  12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
  13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  15. Zamknięcie obrad.

  Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

  Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu) tj. na dzień 19 maja 2018 roku.

  W celu zapewnienia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 08 maja 2018 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 21 maja 2018 roku - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

  Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Policach, ul. Kuźnicka 1, Biurowiec Główny S-6, pok. 137, przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 29, 30 maja oraz 01 czerwca 2018 roku, w godzinach od 8.00 do 15.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##.

  Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika

  Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

  Pełnomocnik akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

  Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.zchpolice.grupaazoty.com udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] Kodeksu cywilnego, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] Kodeksu cywilnego, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Do dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie w/w dokumenty powinny zostać przesłane na adres mailowy: ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

  Zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

  Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną w/w dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.

  Prawo akcjonariuszy do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno zostać złożone Zarządowi Spółki nie później niż 21 przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 14 maja 2018 roku. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police.

  Prawo akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał

  Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police.

  Każdy akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

  Komunikacja elektroniczna

  Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Spółki nie dopuszcza oddawania głosu drogą korespondencyjną, jak również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

  Dostęp do dokumentacji

  Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniana w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem http://zchpolice.grupaazoty.com/pl/relacje/walne.html od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

  Adres strony internetowej

  Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej www.zchpolice.grupaazoty.com w zakładce Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

  Proponowane w ramach punktu 14 porządku obrad zmiany w Statucie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

  I. Dotychczasową treść § 28 ust. 1 pkt. 21) Statutu w brzmieniu:

  21) uchwalanie regulaminów wyboru członków organów Spółki przez jej pracowników.

  postanawia się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia:

  21) uchwalanie regulaminów wyboru członków organów Spółki przez pracowników.

  II. Dotychczasową treść § 29 ust. 3 Statutu w brzmieniu:

  3. W Spółce można powołać, spośród członków Rady Nadzorczej, w drodze delegowania tychże do indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzoru, Komitet Audytu (Rady Nadzorczej). Uchwała powołująca członków Rady Nadzorczej do indywidualnego wykonywania czynności nadzoru w ramach Komitetu Audytu powinna wskazywać sposób wykonywania czynności nadzoru i ich zakres. Kompetencje wykonywane wspólnie przez delegowanych członków Rady Nadzorczej, w ramach Komitetu Audytu powinny być określone zgodnie z postanowieniami Załącznika I ust. 4 (Komisja Rewizyjna) do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz. U. UE L 52/51 z 25.02.2005 r.). Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do indywidualnego wykonywania czynności nadzoru w ramach Komitetu Audytu muszą spełniać kryteria niezależności określone w Załączniku II do powołanego wyżej Zalecenia Komisji Europejskiej, z tym, że do czasu gdy łącznie Skarb Państwa i podmioty z nim powiązane posiadają ponad 50% akcji Spółki, nie stosuje się kryterium określonego w ust. 1 lit. d) tegoż Załącznika.

  postanawia się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia:

  3. Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu. Zadania Komitetu Audytu powinny być określone w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, powinni spełniać kryteria niezależności określone w obowiązujących przepisach prawa, a przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Członkowie Komitetu Audytu powinni ponadto posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, przy czym warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.

  III. W § 30 Statutu po ustępie 6 dodaje się nowe ustępy oznaczone odpowiednio numerami 7 i 8 o następującym brzmieniu:

  7. Co najmniej dwóch (2) członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności wskazane w obowiązujących przepisach prawa, a przynajmniej jeden (1) członek Rady Nadzorczej powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, natomiast co najmniej jeden (1) członek Rady Nadzorczej powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

  8. W sytuacji, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spełniających określone kryteria opisane w ust. 7 spadnie poniżej wymaganej liczby, Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku obrad tego Zgromadzenia punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej. Do czasu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej, polegających na dostosowaniu liczby członków Rady do wymagań statutowych, Rada Nadzorcza działa w składzie dotychczasowym.

  IV. W § 32 Statutu:

  a. dotychczasową treść § 32 ust. 1 Statutu w brzmieniu:

  i. Część składu Rady Nadzorczej stanowią członkowie wybierani przez pracowników Spółki zgodnie z art. 14 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.

  postanawia się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia:

  1. Część składu Rady Nadzorczej stanowią członkowie, których wyboru dokonuje się zgodnie z przepisami art. 14 ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.

  b. postanawia się skreślić treść § 32 ust. 2 Statutu w brzmieniu:

  2. Od chwili, w której Skarb Państwa przestał być jedynym akcjonariuszem Spółki pracownicy tej Spółki zachowują prawo wyboru kandydatów do Rady Nadzorczej w liczbie:

  1. dwóch osób - w Radzie liczącej do 6 (sześciu) członków,
  2. trzech osób - w Radzie liczącej od 7 (siedmiu) do 9 (dziewięciu) członków.

  c. dotychczasową treść § 32 ust. 3 Statutu w brzmieniu:

  3. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów członków Rady Nadzorczej z wyboru pracowników określa regulamin wyboru członków Rady Nadzorczej z wyboru pracowników Spółki, uchwalany przez Radę Nadzorczą, a zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie.

  postanawia się zmodyfikować poprzez nadanie mu nowego numeru 2 oraz następującego, nowego brzmienia:

  2. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów członków Rady Nadzorczej z wyboru pracowników określa regulamin wyboru członków Rady Nadzorczej z wyboru pracowników, uchwalany przez Radę Nadzorczą, a zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie.

  d. dotychczasową treść § 32 ust. 4 Statutu w brzmieniu:

  4. Wybór dokonany zgodnie z ust. 1 do 3 jest dla Walnego Zgromadzenia wiążący.

  postanawia się zmodyfikować poprzez nadanie mu nowego numeru 3 oraz następującego, nowego brzmienia:

  3. Wybór dokonany zgodnie z ust. 1 do 2 jest dla Walnego Zgromadzenia wiążący.

  V. Dotychczasową treść § 47 pkt. 22) Statutu w brzmieniu:

  22) zatwierdzenie uchwalonego przez Radę Nadzorczą regulaminu wyboru członka Rady Nadzorczej z wyboru pracowników Spółki, o którym mowa w § 32 Statutu;

  postanawia się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia:

  22) zatwierdzenie uchwalonego przez Radę Nadzorczą regulaminu wyboru członka Rady Nadzorczej z wyboru pracowników, o którym mowa w § 32 Statutu;

  Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

  17/2018
  08.05.2018
  Raport bieżący nr 17/2018
  Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2018 z dnia 7 maja 2018 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 8 maja 2018 roku, Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła wniosek Zarządu Spółki do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podział zysku netto za 2017 rok w wysokości 133 205 777,55 zł w następujący sposób:

  • na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki przeznaczyć kwotę 39 750 000 zł, co stanowi 0,53 zł na jedną akcję;
  • na zasilenie kapitału zapasowego przeznaczyć kwotę 93 455 777,55 zł.

  Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2017 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

  16/2018
  07.05.2018
  Raport bieżący nr 16/2018
  Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2017.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

  Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 7 maja 2018 roku, podjął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z rekomendacją o podział zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2017 w kwocie 133 205 777,55 zł w następujący sposób:

  • na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki przeznaczyć kwotę 39 750 000 zł, co stanowi 0,53 zł na jedną akcję;
  • na zasilenie kapitału zapasowego przeznaczyć kwotę 93 455 777,55 zł.

  Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejsza rekomendacja zostanie skierowana do Rady Nadzorczej Spółki w celu oceny.

  Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2017 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

  15/2018
  27.04.2018
  Raport bieżący nr 15/2018
  Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanego na dzień 18 maja 2018 roku zgłoszonych przez akcjonariusza
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

  W nawiązaniu do raportów bieżących nr 13/2018 oraz 14/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 maja 2018 roku (dalej „NWZ”), otrzymane w dniu 26 kwietnia 2018 roku od akcjonariusza Spółki – Grupa Azoty S.A.

  Przedmiotowe projekty uchwał NWZ stanowią autokorektę projektów uchwał NWZ zgłoszonych przez spółkę Grupa Azoty S.A. wraz z żądaniem zwołania NWZ (opublikowanych raportem bieżącym numer 14/2018) i dotyczą następujących punktów porządku obrad tego zgromadzenia:

  „6. Uchwalenie Zasad zbywania składników aktywów trwałych Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

  7. Uchwalenie Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.”

  Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).

  14/2018
  20.04.2018
  Raport bieżący nr 14/2018
  Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanego na dzień 18 maja 2018 roku.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

  Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: „Spółka”) w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 maja 2018 roku.

  Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).

  13/2018
  20.04.2018
  Raport bieżący nr 13/2018
  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015501, NIP: 851-02-05-573, kapitał zakładowy 750 000 000 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402[1], art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., które odbędzie się w dniu 18 maja 2018 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, w sali 24a w Biurowcu Głównym S-6.

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane jest na żądanie akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki – spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie z dnia 18 kwietnia 2018 roku (złożone na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 39 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki), który zwrócił się jednocześnie z wnioskiem o umieszczenie w porządku obrad tego zgromadzenia następujących punktów:

  1. „Uchwalenie Zasad zbywania składników aktywów trwałych Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z siedzibą w Policach.”
  2. „Uchwalenie Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.”

  Ogólna liczba akcji w Spółce Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. wynosi 75.000.000. Z akcji tych w dniu 18 maja 2018 roku przysługuje 75.000.000 głosów.

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Uchwalenie Zasad zbywania składników aktywów trwałych Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
  7. Uchwalenie Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
  8. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna z siedzibą w Policach.
  9. Zamknięcie obrad.

  Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

  Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu) tj. na dzień 02 maja 2018 roku. W celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 20 kwietnia 2018 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 04 maja 2018 roku - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Policach, ul. Kuźnicka 1, Biurowiec Główny S-6, pok. 137, przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 15, 16, 17 maja 2018 roku, w godzinach od 8.00 do 15.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##.

  Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika

  Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

  Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.zchpolice.grupaazoty.com udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] Kodeksu cywilnego, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] Kodeksu cywilnego, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Do dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie w/w dokumenty powinny zostać przesłane na adres mailowy: ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

  Zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

  Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną w/w dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.

  Prawo akcjonariuszy do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno zostać złożone Zarządowi Spółki nie później niż 21 przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 27 kwietnia 2018 roku. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police.

  Prawo akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał

  Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police.

  Każdy akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

  Komunikacja elektroniczna

  Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Spółki nie dopuszcza oddawania głosu drogą korespondencyjną, jak również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

  Dostęp do dokumentacji

  Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniana w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem http://zchpolice.grupaazoty.com/pl/relacje/walne.html od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

  Adres strony internetowej

  Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej www.zchpolice.grupaazoty.com w zakładce Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

  Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst. jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).

  12/2018
  10.04.2018
  Raport bieżący nr 12/2018
  Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  W nawiązaniu do raportów bieżących nr 40/2017 z dnia 18 października 2017 roku oraz nr 41/2017 z dnia 6 listopada 2017 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 10 kwietnia 2018 roku otrzymał informację o dokonaniu w dniu 9 kwietnia 2018 roku przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta - PDH Polska S.A. z siedzibą Policach (dalej: „PDH Polska”).

  W związku z wyżej wskazaną rejestracją, kapitał zakładowy PDH Polska został podwyższony z kwoty 180 000 000 zł do kwoty 304 000 000 zł (w tym kapitał wpłacony w kwocie 211 000 000 zł). Pozostała kwota kapitału zakładowego zostanie wpłacona przez akcjonariuszy PDH Polska do dnia 1 września 2018 roku, zgodnie z informacjami przekazanymi w dniu 18 października 2017 roku przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 40/2017 oraz przez spółkę Grupa Azoty S.A. w raporcie bieżącym nr 47/2017. Liczba akcji wszystkich emisji wynosi obecnie 30