Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Raporty bieżące
34/2020
28.05.2020 15:48
Raport bieżący nr 34/2020
Powołanie Członka Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że na posiedzeniu w dniu 28 maja 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki postanowiła powołać z dniem 3 lipca 2020 roku w skład Zarządu VIII wspólnej kadencji Spółki Pana Mariusza Kądziołkę obecnego Przewodniczącego Rady Nadzorczej i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki. Powołanie będzie skuteczne pod warunkiem złożenia przez Pana Mariusza Kądziołkę przed dniem 3 lipca 2020 roku rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że nowo powołany Wiceprezes Zarządu Spółki Pan Mariusz Kądziołka złożył oświadczenie, z którego wynika, że jego działalność wykonywana poza Spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 

Pan Mariusz Kądziołka nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji oraz wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanego Wiceprezesa Zarządu, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu. 

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757). 

33/2020
28.05.2020 12:26
Raport bieżący nr 33/2020
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2020 z dnia 27 maja 2020 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 28 maja 2020 roku, Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła wniosek Zarządu Spółki do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 60 486 786,64 zł w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2019 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

32/2020
27.05.2020 14:55
Raport bieżący nr 32/2020
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 27 maja 2020 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019, wnioskując o przeznaczenie zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2019 w wysokości 60 486 786,64 zł w całości na powiększenie kapitału zapasowego Spółki. 

Zarząd Spółki rekomenduje, aby osiągnięty w 2019 roku zysk netto w całości pozostawić w Spółce. Pozostawienie zysku w Spółce będzie stanowić zabezpieczenie realizacji zaplanowanych zamierzeń inwestycyjnych, w szczególności dotyczących zapewnienia finansowania wkładu własnego projektu „Polimery Police”.

W celu realizacji powyższej uchwały Zarząd wystąpi do Rady Nadzorczej Spółki o dokonanie oceny wniosku oraz do Walnego Zgromadzenia w celu dokonania podziału zysku za rok obrotowy 2019.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

31/2020
22.05.2020 13:20
Raport bieżący nr 31/2020
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie objęcia akcji spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 15/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku, nr 22/2020 z dnia 18 lutego 2020 oraz nr 30/2020 z dnia 21 maja 2020 roku informuje, iż w dniu 22 maja 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki, w związku z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 stycznia 2020 roku, wyraziła zgodę na zawarcie umowy objęcia 6 993 048 nowych akcji spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. (dalej „GA Polyolefins”) w ramach emisji akcji imiennych serii F GA Polyolefins za ustaloną przez Walne Zgromadzenie GA Polyolefins cenę emisyjną wynoszącą 47,90 zł za każdą akcję, tj. za łączną kwotę 334 966 999,20 zł.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

30/2020
21.05.2020 15:02
Raport bieżący nr 30/2020
Uchwała Zarządu w sprawie objęcia akcji spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 15/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku oraz nr 22/2020 z dnia 18 lutego 2020 roku informuje, iż w dniu 21 maja 2020 roku Zarząd Spółki, w związku z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 stycznia 2020 roku, podjął uchwałę o objęciu 6 993 048 nowych akcji spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. (dalej „GA Polyolefins”) w ramach emisji akcji imiennych serii F GA Polyolefins za ustaloną przez Walne Zgromadzenie GA Polyolefins cenę emisyjną wynoszącą 47,90 zł za każdą akcję, tj. za łączną kwotę 334 966 999,20 zł.

Jednocześnie Spółka informuje, iż w celu realizacji postanowień przedstawionej powyżej uchwały, Zarząd wystąpi do Rady Nadzorczej Spółki o wyrażenie stosownej zgody na dokonanie powyższych czynności.

Aktualnie Emitent posiada bezpośrednio 53% akcji w spółce GA Polyolefins, 47% akcji należy do spółki Grupa Azoty S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

29/2020
20.05.2020 14:40
Raport bieżący nr 29/2020
Zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 20 maja 2020 roku Emitent otrzymał od Agencji Rozwoju Przemysłu (dalej: „ARP”) zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt  1 oraz ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 623) (dalej: „Ustawa”), że w związku ze złożonym zapisem na akcje oraz  rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta udział ARP w kapitale zakładowym Emitenta i w ogólnej liczbie głosów przekroczył 10%.

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego kapitał zakładowy Emitenta wynosi 1.241.757.680 zł i dzieli się na 124.175.768 akcji, zaś ARP posiada łącznie 16.299.649 (szesnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć) akcji Emitenta, które uprawniają do takiej samej ilości głosów. Akcje Emitenta posiadane przez ARP stanowią 13,13% udział w kapitale zakładowym Emitenta i w ogólnej liczbie głosów.

Emitent w załączeniu przekazuje treść Zawiadomienia.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 623).

28/2020
27.04.2020 11:30
Raport bieżący nr 28/2020
Odwołanie Członka Zarządu
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe             

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 27 kwietnia 2020 roku, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o odwołaniu Członka Zarządu Spółki Pana Włodzimierza Zasadzkiego.

Pan Włodzimierz Zasadzki pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki VIII wspólnej kadencji. Uchwała w sprawie odwołania Członka Zarządu weszła w życie z dniem jej podjęcia.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

27/2020
21.04.2020 16:30
Raport bieżący nr 27/2020
Koszty emisji akcji serii C 
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2020 z dnia 3 stycznia 2020, w związku z otrzymaniem zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

12. Łączne określenie wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale na: a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie, c) sporządzenie prospektu emisyjnego, uwzględniając koszty doradztwa, d) promocja oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji wyniosła 5 352 tys. zł w tym koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 3 756 tys. zł,
b) wynagrodzenia subemitentów (dla każdego oddzielnie): nie dotyczy,
c) sporządzenia prospektu emisyjnego, uwzględniając koszty doradztwa: 1 558 tys. zł,
d) promocji oferty: 38 tys. zł.

Koszty emisji w kwocie 5 196 tys. zł zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym Emitenta w kapitale własnym jako pomniejszenie nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji. Pozostałe koszty emisji w kwocie 156 tys. zł zostały ujęte jako koszty operacyjne w kosztach zarządu.

Ujęcie w/w kosztów w sprawozdaniu finansowym Emitenta jest tożsame z metodą rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych Emitenta.

13. Średni koszt przeprowadzenia emisji akcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:

Średni koszt przeprowadzenia emisji akcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 0,11 zł.

Zastrzeżenie prawne:
Niniejszy materiał ani żadna jego część nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Australii lub w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani zaproszenia do subskrypcji lub zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki. Prospekt, który został sporządzony w związku Ofertą Prospektową, po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowi wraz ze wszystkimi opublikowanymi komunikatami i suplementami do Prospektu jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i Ofercie Prospektowej. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (http://zchpolice.grupaazoty.com/) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Globalnego Koordynatora – Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie (https://www.bm.pkobp.pl/).

Niniejszy materiał nie stanowi informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną, w tym rekomendacji inwestycyjnej, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do subskrypcji lub nabycia papierów wartościowych Spółki na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o Papierach Wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.

Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych lub innych podmiotów powiązanych nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystania materiału lub jego części bądź zawartych w nim treści lub z innego tytułu w związku z niniejszym materiałem.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

26/2020
08.04.2020 08:45
Raport bieżący nr 26/2020
Informacja o zamieszczeniu na stronie internetowej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. sprawozdania na temat informacji niefinansowych za rok 2019
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że sprawozdanie na temat informacji niefinansowych obejmujących dane dotyczące Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za rok 2019 zostało sporządzone przez Grupę Azoty S.A. jako jednostkę dominującą wyższego szczebla, zgodnie z art. 69 ust. 5 ustawy o rachunkowości i zostało zamieszczone na stronie internetowej Emitenta: https://zchpolice.grupaazoty.com w zakładce Relacje Inwestorskie/Informacje niefinansowe.

Podstawa prawna: §5 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018r. poz. 757).

25/2020
26.03.2020 14:01
Raport bieżący nr 25/2020
Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, że zmianie uległ termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2019. Raporty te zostaną przekazane w dniu 8 kwietnia 2020 roku; poprzedni termin to 1 kwietnia 2020 roku.

W związku z powyższym Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości zaktualizowane daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:

 1. Raporty kwartalne:
  • rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2020 roku - 21 maja 2020 roku
  • rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2020 roku – 19 listopada 2020 roku
 2. Raporty półroczne:
  • rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku – 10 września 2020 roku
 3. Raporty roczne:
  • jednostkowy raport roczny za rok 2019 – 8 kwietnia 2020 roku
  • skonsolidowany raport roczny za rok 2019 – 8 kwietnia 2020 roku.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

24/2020
26.03.2020 08:33
Raport bieżący nr 24/2020
Stanowisko Emitenta w związku z wpływem rozprzestrzeniania się koronawirusa i pandemii COVID-19 na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej.
Rozwiń

W nawiązaniu do zaleceń Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje informacje na temat aktualnej sytuacji Emitenta i jego grupy kapitałowej w związku z utrzymującymi się skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-19 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19 („COVID-19”).

Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje rozwój wydarzeń oraz wpływ pandemii COVID-19 na działalność Spółki i jego grupy kapitałowej. W celu zapewnienia możliwie niezakłóconego funkcjonowania, w Spółce oraz w pozostałych spółkach grupy kapitałowej Emitenta zostały wdrożone procedury gwarantujące natychmiastową reakcję właściwych służb. Dodatkowo Emitent wydał zalecenia dotyczące ograniczenia ryzyka zarażenia dla pracowników. Na chwilę obecną Emitent i jego grupa kapitałowa nie obserwuje istotnego obniżenia sprzedaży i zakłóceń w łańcuchu dostaw surowców, materiałów i usług, jak również zwiększonej absencji chorobowej pracowników, uniemożliwiającej zapewnienie ciągłości produkcji.

Emitent przywiązuje szczególną wagę do identyfikacji ryzyk związanych z zagrożeniem epidemicznym, aby wyprzedzająco podejmować działania zapobiegawcze. Emitent zdiagnozował obszary potencjalnego ryzyka związanego z pandemią COVID-19, które mogą istotnie wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta. Do ryzyk tych zalicza się:

 1. Zakłócenia w łańcuchach dostaw surowców i sprzedaży produktów poprzez zakłócenia w transporcie (w tym w szczególności do obszarów o wysokim ryzyku epidemicznym), spowodowane problemami leżącymi po stronie firm transportowych, zmniejszeniem liczby i formy dostępnych środków transportu, zwiększeniem kosztów dostaw w związku z podniesieniem stawek transportowych, szczególnie w kierunkach eksportowych, czasowym zamknięciem granic lub innymi ograniczeniami z tym związanymi. Pojawiają się problemy z dostępnością środków transportu dla towarów na eksport.
 2. Potencjalne przejściowe zakłócenia w realizacji projektów inwestycyjnych i prac remontowych Emitenta lub innych podmiotów z grupy kapitałowej Emitenta ze względu na utrudnienia lub ograniczoną dostępność wykonawców, możliwe opóźnienia dostaw materiałów i urządzeń oraz działania organów administracji publicznej w zakresie wydawania decyzji w procesach administracyjnych.
 3. Zakłócenia w ciągłości procesów produkcyjnych w wyniku potencjalnej zmniejszonej dostępności pracowników.
 4. Potencjalne zagrożenie pogorszenia płynności finansowej przez niektórych kontrahentów w wyniku zatorów płatniczych.
 5. Zmienność kursów walutowych.

Możliwe ryzyka zakłócenia realizacji sprzedaży w poszczególnych segmentach działalności są następujące:

Segment Nawozy
Na dzień sporządzenia informacji nie odnotowano ograniczeń popytu narynku nawozowym. Negatywne skutki mogą potencjalnie dotyczyć sprzedaży eksportowej. Niższą sprzedaż do kontrahentów zagranicznych może zniwelować mniejszy import i wzrost sprzedaży krajowej.

Spowolnienie działalności firm transportowych przekłada się na niższe zakupy paliwa i dodatków do paliw pozwalających redukować ilość spalin (NOXy®). Dystrybutorzy NOXy® zaczynają zgłaszać problemy z realizacją kontraktów, w szczególności na kierunkach eksportowych.

Segment Pigmenty
Zidentyfikowano negatywny wpływ sytuacji na rynek pigmentów w Europie. Włochy jako pierwszy kraj zastosowały przepisy mówiące o całkowitym zamknięciu tych segmentów przemysłu które nie są związane z bezpieczeństwem ludności. Sprzedaż bieli na rynku włoskim jest na chwilę publikacji niniejszego raportu niemożliwa. Istnieją uzasadnione obawy że podobne obostrzenia zostaną wprowadzone przez Francję i Niemcy. Brak jednoznacznych prognoz, z jednej strony spodziewane ograniczenie, z drugiej możliwy wzrost popytu ze względu na ograniczenia podażowe z rynku chińskiego.

Powyższa ocena została dokonana zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego. Rzeczywista skala przyszłych skutków pandemii COVID-19 i ich wpływu na działalność Emitenta jest obecnie nieznana i niemożliwa do oszacowania oraz uzależniona od czynników, które pozostają poza kontrolą Emitenta i podlegają dynamicznym zmianom.

W związku z powyższym, obecnie nie jest możliwe jednoznaczne określenie, jaki wpływ będzie miała pandemia COVID-19 na działalność, parametry, prognozy oraz sytuację finansową Emitenta, w tym na realizację projektów inwestycyjnych Emitenta lub innych podmiotów z grupy kapitałowej Emitenta. W najbliższym czasie nie można jednak wykluczyć wzrostu ryzyka istotnego negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na działalność Spółki i jej grupy kapitałowej.

Wszelkie nowe okoliczności istotnie zmieniające aktualną sytuację gospodarczą Spółki lub istotnie wpływające na jej obecne lub przyszłe wyniki finansowe będą publikowane w dalszych raportach bieżących.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

23/2020
21.02.2020 12:29
Raport bieżący nr 23/2020
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zwołanym na dzień 17 lutego 2020 roku.
Rozwiń

Podstawa prawna:  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje poniżej do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej: „NWZ”), zwołanym na dzień 17 lutego 2020 roku, wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym NWZ oraz w ogólnej liczbie głosów.

Akcjonariusz: Grupa Azoty S.A.

 • Liczba akcji na NWZ – 78 051 500.
 • Liczba głosów na NWZ – 78 051 500.
 • Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 100%.
 • Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 62,86%.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 623 z późn. zm.).

22/2020
18.02.2020 13:10
Raport bieżący nr 22/2020
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej
Rozwiń

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej; „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. informuje o podjęciu w dniu 18 lutego 2020 roku uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej Emitenta Grupa Azoty Polyolefins S.A. (dalej: „GA Polyolefins”) o podwyższeniu kapitału zakładowego GA Polyolefins o kwotę 131 944 310,00 zł (słownie: sto trzydzieści jeden milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące trzysta dziesięć złotych) poprzez emisję 13 194 431 (słownie: trzynaście milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści jeden) nowych akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 10 PLN (słownie: dziesięć złotych 00/100) każda. Cena emisyjna każdej akcji serii F wynosi 47,90 zł (słownie: czterdzieści siedem złotych 90/100).

Objęcie nowych akcji nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej przez:

 • Emitenta, który obejmie  6 993 048 (słownie: sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści osiem) akcji;
 • Grupę Azoty S.A., która obejmie 6 201 383 (słownie: sześć milionów dwieście jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy) akcje.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

21/2020
17.02.2020 16:01
Raport bieżący nr 21/2020
Projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza oraz uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w dniu 17 lutego 2020 roku
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego projekt uchwały w sprawie odstąpienia od rozpatrywania punktu 6 porządku obrad i zamknięcia obrad, zgłoszony przez akcjonariusza Emitenta - Grupę Azoty S.A. podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania Emitenta obradującego w dniu 17 lutego 2020 roku.

Ponadto Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 17 lutego 2020 roku, wraz z wynikami głosowań.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

20/2020
05.02.2020
Raport bieżący nr 20/2020
Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 stycznia 2020 r.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje poniżej odpowiedzi udzielone w trybie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych na pytania akcjonariuszy zadane Zarządowi Spółki w trybie art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 stycznia 2020 roku.

Zarząd Spółki zdając sobie sprawę, jak bardzo istotny jest dostęp akcjonariuszy do informacji dotyczących działalności Spółki, z najwyższą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wypełnia obowiązki informacyjne związane ze statusem spółki publicznej. Realizacja polityki w zakresie komunikacji z rynkiem i przekazywanie naszym akcjonariuszom wszelkich informacji niezbędnych do podejmowania decyzji inwestycyjnych jest jednym z priorytetów Spółki, zapewniającym transparentność jej działań oraz szeroki i  równy dostęp do informacji.

pytanie nr 1

Dlaczego Zarząd Grupy Azoty wciąż podnosi kapitały akcyjne w różnych spółkach grupy w celu sfinansowania inwestycji w spółce Grupa Azoty Polyolefins?

Odpowiedź:

Pozyskanie wpływów z emisji akcji serii C przez spółkę Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. ma na celu wsparcie realizacji Strategii Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. na najbliższe lata, w szczególności dywersyfikacji i zwiększenia rentowności przychodów oraz wzmocnienia zaangażowania w rozwój obszarów niezwiązanych z produkcją nawozową. Kluczowym zadaniem w tym zakresie jest realizacja projektu „Polimery Police” przez spółkę Grupa Azoty Polyolefins S.A. (dalej: „Polyolefins”), spółkę celową należącą w 53% do Spółki oraz w 47% do spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: „Podmiot Dominujący”).

Pytanie nr 2

Kto oprócz Spółek z Grupy Azoty ma objąć akcje w Grupa Azoty Polyolefins?

Odpowiedź:

W związku z odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 24 stycznia 2020 r., Spółka opublikowała raport bieżący nr 15/2020, w którym poinformowała o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwały nr 4 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Polyolefins. Zgodnie z Uchwałą nr 4, planowane jest podwyższenie kapitału zakładowego Polyolefins, w ramach którego wniesiona zostanie łączna kwota 632.013.244,90 zł. Zaangażowanie finansowe Spółki ma wynosić do 334.968.000 zł.

Ponadto, w związku ze zwołaniem na dzień 17 lutego 2020 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Podmiotu Dominującego, opublikowany został raport bieżący nr 5/2020 zawierający projekty uchwał będących przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Polyolefins, planowane jest wyrażenie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Podmiotu Dominującego zgody na zaangażowanie finansowe Podmiotu Dominującego w wysokości do 297.047.000 zł.

Obecnie 53% akcji Polyolefins posiada Spółka, a 47% akcji Podmiot Dominujący. Uchwały Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Spółki i Podmiotu Dominującego, o których mowa powyżej, umożliwią tym podmiotom objęcie akcji Polyolefins w wysokości zapewniającej utrzymanie obecnego udziału procentowego w kapitale zakładowym Polyolefins. W związku z powyższym, w ramach bieżącej emisji nie jest planowane objęcie akcji Polyolefins przez inne podmioty. Natomiast, w związku z zawarciem porozumień z Hyundai Engineering Co., Ltd i Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (raporty bieżące nr 49/2019 i 77/2019) oraz Grupą Lotos S.A. (raport bieżący nr 71/2019) docelowo planowane są dalsze emisje akcji Polyolefins celem pozyskania wkładów pieniężnych od powyższych inwestorów zewnętrznych potrzebnych na zamknięcie struktury finansowania kapitałowego projektu „Polimery Police”. Termin emisji akcji do inwestorów zewnętrznych jest uzależniony od zawarcia ostatecznej dokumentacji transakcyjnej oraz spełnienia uzgodnionych warunków zawieszających inwestycji.

Pytanie nr 3

Czy Skarb Państwa udzieli gwarancji kredytowych na tę inwestycję? Jeśli nie udzieli to dlaczego?

Odpowiedź:

Skarb Państwa przeznaczył środki na finansowanie inwestycji na podstawie umowy inwestycyjnej zawartej w dniu 5 grudnia 2019 r. (dalej: „Umowa Inwestycyjna”), o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 68/2019.

Umowa Inwestycyjna została zawarta w związku z emisją nowych akcji w ramach prowadzonej przez Spółkę publicznej oferty akcji serii C z zachowaniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki. Na podstawie Umowy Inwestycyjnej Skarb Państwa objął 5.513.722 akcji serii C emitowanych przez Spółkę w wykonaniu przysługujących Skarbowi Państwa praw poboru za środki w łącznej kwocie 56.239.964,40 zł pochodzące z Funduszu Reprywatyzacji.

Spółka zobowiązała się wobec Skarbu Państwa, że przeznaczy otrzymane środki w całości na realizację przez Polyolefins projektu „Polimery Police”. Umowa Inwestycyjna reguluje zasady wykorzystania otrzymanych środków oraz konsekwencje naruszenia tych zasad, zobowiązania i zapewnienia Spółki w związku z przekazaniem środków, obowiązki dotyczące sprawozdawczości i rozliczania środków oraz uprawnienia kontrolne Skarbu Państwa.

Najważniejsze zobowiązania Spółki zostały wskazanie w raporcie bieżącym nr 68/2019, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki. Na ten moment nie jest planowane dodatkowe zaangażowanie Skarbu Państwa w finansowanie projektu „Polimery Police”.

Pytanie nr 4

Umowa na budowę zakładu została podpisana, czy umowy kredytowe zostały podpisane przez Spółkę Grupa Azoty Polyolefins?

Odpowiedź:

Projekt Polimery Police jest realizowany w formule project finance przy wykorzystaniu finansowania kapitałowego oraz długu bankowego z ograniczonym regresem do akcjonariuszy Polyolefins. Finansowanie jest pozyskiwane w formie: (i) wkładu własnego w formie wpłat na kapitał zakładowy i pożyczek podporządkowanych i (ii) długu bankowego, w strukturze nie mniej niż 40% wkładu własnego do nie więcej niż 60% finansowania dłużnego.

W dniu 13 grudnia 2019 r., Spółka oraz Podmiot Dominujący i Polyolefins podpisały ze spółką Grupa Lotos S.A. Porozumienie Wstępne (Initial Term-Sheet) dotyczące warunków inwestycji equity oraz finansowania projektu „Polimery Police”. Następnie w dniu 23 grudnia 2019 r. Spółka oraz Podmiot Dominujący i Polyolefins podpisały z Hyundai Engineering Co., Ltd i Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation zmienione porozumienie (term-sheet) dotyczące warunków finansowania equity projektu „Polimery Police”. Szczegółowe informacje na temat tych porozumień zostały opublikowane przez Spółkę, odpowiednio, w raportach bieżących nr 71/2019 i 77/2019.

Aktualnie Polyolefins jest na etapie prowadzenia rozmów z konsorcjum polskich i zagranicznych instytucji finansowych. Z częścią instytucji zostały podpisane listy mandatowe (commitment letters) potwierdzające złożenie przez te instytucje ofert popartych zgodami komitetów kredytowych. Spółka Polyolefins jest również w trakcie negocjacji z innymi instytucjami. Łączna kwota oferowana przez te instytucje finansowe w pełni pokryje zapotrzebowanie Spółki na finansowanie dłużne uprzywilejowane. O podpisaniu umów kredytowych Spółka będzie informowała w drodze raportów bieżących.

PYTANIE nr 10

Jakie są koszty dotychczasowych działań Spółki w celu podwyższenia kapitałów akcyjnych Spółki?

Odpowiedź:

Na dzień sporządzenia odpowiedzi na pytania akcjonariusza Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty akcji serii C Spółki.

Na pozostałe pytania zadane przez akcjonariusza Zarząd nie udzielił odpowiedzi, gdyż pytania dotyczą spraw, które nie były objęte porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 stycznia 2020 r. Zgodnie z art. 428 § 1 KSH podczas obrad walnego zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Wobec powyższego akcjonariusz może żądać informacji dotyczących spółki, tylko gdy jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad (prawo do informacji na walnym zgromadzeniu). Prawo do informacji może wiązać się tylko ze sprawami zaplanowanymi w porządku obrad i gdy nie jest wyłączone z mocy art. 428 § 2 KSH.

Jednocześnie, mając na względzie otwartą politykę informacyjną, wskazujemy, że istotne informacje dotyczące decyzji korporacyjnych Spółki oraz innych zdarzeń związanych z emisją akcji serii C przez Spółkę oraz realizacją projektu „Polimery Police” są niezwłocznie publikowane przez Spółkę w formie raportów bieżących zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

19/2020
04.02.2020
Raport bieżący nr 19/2020
Uzupełnienie dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zwołanego na dzień 17 lutego 2020 roku
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) w związku ze zwołanym na dzień 17 lutego 2020 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem (dalej: „NWZ”), w załączeniu przekazuje treść dokumentu, będącego uzupełnieniem materiałów dot. punktu 6 porządku obrad NWZ „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez spółkę Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. spółce „Grupa Azoty Polyolefins” S.A., realizującej projekt inwestycyjny pn. „Polimery Police”, długoterminowych pożyczek podporządkowanych wobec planowanego finansowania dłużnego uprzywilejowanego spółki „Grupa Azoty Polyolefins” S.A.”.

Dokument o którym mowa powyżej zostanie zamieszczony na stronie internetowej Emitenta.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

18/2020
29.01.2020
Raport bieżący nr 18/2020
Informacja o notowaniu akcji serii C Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

 Zarząd Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu
29 stycznia 2020 r. powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „GPW”) w dniu 29 stycznia 2020 r. uchwały nr 66/2020 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A., w której Zarząd GPW postanowił: dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 49 175 768 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 10,00 zł każda oraz wprowadzić z dniem 31 stycznia 2020 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 49 175 768 akcji zwykłych na okaziciela serii C, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 31 stycznia 2020 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLZCPLC00036”.

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy materiał ani żadna jego część nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Australii lub w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani zaproszenia do subskrypcji lub zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki. Prospekt, który został sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki na terytorium Polski (dalej: „Oferta”), po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowi wraz ze wszystkimi opublikowanymi suplementami do Prospektu jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i Ofercie. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (http://zchpolice.grupaazoty.com/) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Globalnego Koordynatora – Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie (https://www.bm.pkobp.pl/).

Niniejszy materiał nie stanowi informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną, w tym rekomendacji inwestycyjnej, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do subskrypcji lub nabycia papierów wartościowych Spółki na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (dalej: „Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o Papierach Wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.

Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych lub innych podmiotów powiązanych nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystania materiału lub jego części bądź zawartych w nim treści lub z innego tytułu w związku z niniejszym materiałem.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

17/2020
28.01.2020
Raport bieżący nr 17/2020
Warunkowa rejestracja akcji zwykłych serii C Spółki w KDPW
Rozwiń

Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu
28 stycznia 2020 r. powziął informację, żeKrajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) wydał oświadczenie nr 56/2020dotyczące rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW 49.175.768(słownie: czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 10,00 PLN każda wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 23 września 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 7 listopada 2019r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki, oferowanychoraz nadać imkod ISIN PLZCPLC00036, pod warunkiem podjęcia decyzji przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone ww. kodem ISIN.

Zarejestrowanie akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone ww. kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy materiał ani żadna jego część nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Australii lub w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani zaproszenia do subskrypcji lub zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki. Prospekt, który został sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki na terytorium Polski („Oferta”), po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowi wraz ze wszystkimi opublikowanymi suplementami do Prospektu jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i Ofercie. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (http://zchpolice.grupaazoty.com/) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Globalnego Koordynatora – Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie (https://www.bm.pkobp.pl/).

Niniejszy materiał nie stanowi informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną, w tym rekomendacji inwestycyjnej, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do subskrypcji lub nabycia papierów wartościowych Spółki na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o Papierach Wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.

Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych lub innych podmiotów powiązanych nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystania materiału lub jego części bądź zawartych w nim treści lub z innego tytułu w związku z niniejszym materiałem.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

16/2020
27.01.2020
Raport bieżący nr 16/2020
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zwołanym na dzień 24 stycznia 2020 roku.
Rozwiń

Podstawa prawna:  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % 

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje poniżej do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej: „NWZ”), zwołanym na dzień 24 stycznia 2020 roku, wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym NWZ oraz w ogólnej liczbie głosów. 

Akcjonariusz: Grupa Azoty S.A.
Liczba akcji na NWZ – 49 500 000
Liczba głosów na NWZ – 49 500 000
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 68,70%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 66,00%

Akcjonariusz: Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”
Liczba akcji na NWZ – 12 185 000
Liczba głosów na NWZ – 12 185 000
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 16,91%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 16,25%

Akcjonariusz: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Liczba akcji na NWZ – 6 607 966
Liczba głosów na NWZ – 6 607 966
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 9,17%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 8,81%

Akcjonariusz: Skarb Państwa
Liczba akcji na NWZ – 3 759 356
Liczba głosów na NWZ – 3 759 356
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 5,22%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 5,01%

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 623 z późn. zm.).

15/2020
24.01.2020 17:03
Raport bieżący nr 15/2020
Projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza oraz uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w dniu 24 stycznia 2020 roku
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Grupa Azoty Polyolefins” S.A., zgłoszony przez akcjonariusza Emitenta - Grupę Azoty S.A. podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania Emitenta obradującego w dniu 24 stycznia 2020 roku.

Ponadto Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 24 stycznia 2020 roku, wraz z wynikami głosowań.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

14/2020
22.01.2020 23:00
Raport bieżący nr 14/2020
Uzupełnienie dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zwołanego na dzień 24 stycznia 2020 roku.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 81/2019 z dnia 27 grudnia 2020 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) w związku ze zwołanym na dzień 24 stycznia 2020 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem (dalej: „NWZ”), w załączeniu przekazuje treść dokumentu, będącego uzupełnieniem materiałów dot. punktu 6 porządku obrad NWZ „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.”.

Dokument o którym mowa powyżej zostanie zamieszczony na stronie internetowej Emitenta.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

13/2020
21.01.2020 23:47
Raport bieżący nr 13/2020
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zwołanego na dzień 17 lutego 2020 roku.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 lutego 2020 roku.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

12/2020
21.01.2020 23:43
Raport bieżący nr 12/2020
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015501, NIP: 851-02-05-573, kapitał zakładowy 1 241 757 680 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402[1], art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych oraz § 39 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, niniejszym zwołujeNadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 17 lutego 2020 roku o godz. 11:00 w siedzibie Spółki w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, w sali 24a (parter) w Biurowcu Głównym S-6.

Ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 124.175.768. Z akcji tych w dniu opublikowania niniejszego ogłoszenia, tj. w dniu 21 stycznia 2020 roku, przysługuje akcjonariuszom Spółki 124.175.768 głosów.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez spółkę Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. spółce „Grupa Azoty Polyolefins” S.A., realizującej projekt inwestycyjny pn. „Polimery Police”, długoterminowych pożyczek podporządkowanych wobec planowanego finansowania dłużnego uprzywilejowanego spółki „Grupa Azoty Polyolefins” S.A.
 7. Zamknięcie obrad.

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu) tj. na dzień 01 lutego 2020 roku.

W celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 21 stycznia 2020 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 03 lutego 2020 roku - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Policach, ul. Kuźnicka 1, Biurowiec Główny S-6, pok. 137, przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 12, 13 oraz 14 lutego 2020 roku, w godzinach od 8.00 do 15.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##.

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Pełnomocnik akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.zchpolice.grupaazoty.com udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] Kodeksu cywilnego, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] Kodeksu cywilnego, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Do dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie w/w dokumenty powinny zostać przesłane na adres mailowy: ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną w/w dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.

Prawo akcjonariuszy do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno zostać złożone Zarządowi Spółki nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 27 stycznia 2020 roku. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police.

Prawo akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police.

Każdy akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

Komunikacja elektroniczna

Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Spółki nie dopuszcza oddawania głosu drogą korespondencyjną, jak również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniana w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem http://zchpolice.grupaazoty.com/pl/relacje/walne.html od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Dodatkowo zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757), zostanie przekazana do publicznej wiadomości treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.

Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Adres strony internetowej

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej www.zchpolice.grupaazoty.com w zakładce Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE ZWOŁANIEM WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W SPÓŁCE GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO) Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż w związku ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy („NWZ”) w Spółce, Spółka będzie przetwarzała dane osobowe akcjonariuszy Spółki, pełnomocników uprawnionych do głosowania, innych osób uprawnionych do wykonywania prawa głosu na NWZ oraz dane osobowe ujawniane w trakcie Zgromadzenia (łącznie zwanych „Akcjonariuszami” lub „Państwem”).

W związku z powyższym, Spółka oświadcza, iż:

a. administratorem zebranych danych osobowych jest Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z siedzibą w Policach; kontakt ze Spółką jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej ##xds.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb## lub korespondencyjnie pod adresem: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police;

b. w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Spółce możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres poczty elektronicznej Inspektora Ochrony Danych: ##xds.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb## lub adres korespondencyjny: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police;

c. celem przetwarzania danych jest wypełnienie przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych, nałożonych na Spółkę jako spółkę publiczną w związku ze zwołaniem NWZ (W szczególności art. 401, 407, 410 oraz 412 Kodeksu spółek handlowych.) , umożliwienie Akcjonariuszom wykonywania swoich praw w stosunku do Spółki, a także ustalanie faktów dla celów dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Spółkę lub obrony przed roszczeniami;

d. Spółka przetwarza (i) dane osobowe identyfikujące Akcjonariusza, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres do doręczeń oraz numer PESEL, (ii) dane zawarte na pełnomocnictwach, (iii) dane dotyczące akcji i wynikających z nich uprawnień, takie jak: liczba, rodzaj i numery akcji oraz liczba przysługujących głosów, a także (iv) - w przypadkach gdy Akcjonariusze kontaktują się ze Spółką drogą elektroniczną - adres poczty elektronicznej;

e. dane osobowe Akcjonariuszy mogą być zbierane przez Spółkę od podmiotów prowadzących depozyt papierów wartościowych, a także od innych Akcjonariuszy
– w zakresie przekazywania danych zawartych na udzielonych pełnomocnictwach;

f. podstawą prawną przetwarzania przez Spółkę Państwa danych osobowych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek wynikający z przepisów Kodeksu handlowego dotyczący: sporządzania i przechowywania list akcjonariuszy oraz list obecności na NWZ, umożliwienia głosowania poprzez pełnomocnika oraz umożliwienia Akcjonariuszom wykonywania ich praw w stosunku do Spółki (np. zgłaszania określonych spraw do porządku obrad);
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Spółki w postaci (i) umożliwienia kontaktu z Akcjonariuszami oraz weryfikacji ich tożsamości oraz (ii) dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami;

g. odbiorcami zebranych danych osobowych są podmioty świadczące usługi hostingu narzędzi informatycznych służących do kontaktu z Akcjonariuszami oraz podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów, a także inni Akcjonariusze – w zakresie udostępniania listy akcjonariuszy zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych;

h. dane osobowe zawarte na listach akcjonariuszy, listach obecności oraz pełnomocnictwach są przechowywane przez okres istnienia Spółki, a następnie mogą być przekazane podmiotowi wyznaczonemu do przechowywania dokumentów zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych; dane osobowe związane z kontaktem za pomocą poczty elektronicznej są przechowywane przez okres umożliwiający Spółce wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń Spółki lub w stosunku do Spółki nie dłuższy niż sześć lat;

i. w przypadku przekazywania danych bezpośrednio Spółce, podanie danych jest wymagane przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz w celu umożliwienia weryfikacji tożsamości Akcjonariusza, a ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w NWZ; w przypadku adresu poczty elektronicznej podanie takiego adresu jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia kontaktu pomiędzy Spółką a Akcjonariuszem za pomocą poczty elektronicznej, a jego niepodanie wiąże się z brakiem możliwości podjęcia kontaktu tą drogą;

j. są Państwo uprawnieni do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także do domagania się ich sprostowania, przeniesienia usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; należy pamiętać, iż prawa te nie są bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania;

k. mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli doszłoby do nieprawidłowości w procesie przetwarzania Państwa danych osobowych.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

11/2020
21.01.2020 23:41
Raport bieżący nr 11/2020
Otrzymanie zgody na dokonanie koncentracji
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 21 stycznia 2020 roku powziął informację, iż Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na utworzeniu przez jednostkę dominującą Emitenta – Grupę Azoty S.A., Hyundai Engineering Co., Ltd., Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation oraz spółkę Grupę Lotos S.A. wspólnego przedsiębiorcy, który będzie prowadził działalność pod firmą Grupa Azoty Polyolefins S.A., co stanowi spełnienie się jednego z warunków zawieszających porozumień wstępnych, o których Emitent informował raportami bieżącymi nr 71/2019 z dnia 13 grudnia 2019 roku oraz nr 77/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

10/2020
21.01.2020
Raport bieżący nr 10/2020
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020.

1. Raporty kwartalne:
- rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2020 roku - 21 maja 2020 roku
- rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2020 roku – 19 listopada 2020 roku

2. Raporty półroczne:
- rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku – 10 września 2020 roku

3. Raporty roczne:
- jednostkowy raport roczny za rok 2019 – 1 kwietnia 2020 roku
- skonsolidowany raport roczny za rok 2019 – 1 kwietnia 2020 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757) (dalej: „Rozporządzenie”), Spółka nie będzie publikować odrębnych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalną informację finansową.

Ponadto Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2019 roku i drugi kwartał 2020 roku zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 Rozporządzenia.

Spółka nie będzie publikować również odrębnego raportu półrocznego zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

09/2020
16.01.2020 14:44
Raport bieżący nr 09/2020
Przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki przez Radę Nadzorczą
Rozwiń

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2020 z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu, Zarząd Grupy Azoty Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 16 stycznia 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki przyjęła tekst jednolity statutu Spółki, uwzględniający zmiany przyjęte uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 września 2019 roku oraz uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 listopada 2019 roku.

Zmiany statutu Spółki weszły w życie w dniu ich zarejestrowania przez sąd rejestrowy, o czym Spółka poinformowała w/w raportem bieżącym nr 5/2020 z dnia 13 stycznia 2020 roku oraz w którym zaprezentowano szczegółowy zakres zmian wprowadzonych do statutu.

Tekst jednolity statutu Spółki, przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 w zw. z § 6 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757)

08/2020
15.01.2020 18:15
Raport bieżący nr 08/2020
Zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 15 stycznia 2020 roku Emitent otrzymał od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. występującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień" (dalej: "OFE PZU") zawiadomienie na podstawie art. art. 69 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 2 pkt 1 lit. a) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 623) (dalej: „Ustawa”), że w związku rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta udział OFE PZU w kapitale zakładowym Emitenta i w ogólnej liczbie głosów uległ zmniejszeniu o ponad 2%.

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego kapitał zakładowy Emitenta wynosi 1.241.757.680 zł i dzieli się na 124.175.768 akcji, zaś OFE PZU posiada łącznie 16 092 634 (szesnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści cztery) akcje Emitenta, które uprawniają do takiej samej ilości głosów. Akcje Emitenta posiadane przez OFE PZU stanowią 12,96% udział w kapitale zakładowym Emitenta i w ogólnej liczbie głosów.

Emitent w załączeniu przekazuje treść Powiadomienia.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 623).

07/2020
14.01.2020 19:05
Raport bieżący nr 07/2020
Zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 14 stycznia 2020 roku Emitent otrzymał od Grupy Azoty S.A. zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 623) (dalej: „Ustawa”), że w związku z rejestracją w dniu 10 stycznia 2020 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta przez właściwy sąd rejestrowy udział Grupy Azoty S.A. w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów uległ zmniejszeniu o 3,14%, tj. z 66% do 62,86%. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego kapitał zakładowy Emitenta wynosi 1.241.757.680 zł i dzieli się na 124.175.768 akcji.

Emitent w załączeniu przekazuje treść Powiadomienia.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 623).

06/2020
14.01.2020 19:04
Raport bieżący nr 06/2020
Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 14 stycznia 2020 roku Emitent otrzymał od Grupy Azoty S.A. – osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu Emitenta Wojciechem Wardackim - powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR (dalej: „Powiadomienie”) przekazane w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.

Emitent w załączeniu przekazuje treść Powiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

05/2020
13.01.2020 17:39
Raport bieżący nr 05/2020
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) informuje o rejestracji w dniu 10 stycznia 2020 r. przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 750.000.000 zł do kwoty 1.241.757.680 zł w drodze emisji 49.175.768 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 10,00 zł każda, wyemitowanych na podstawie (i) uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 7 listopada 2019 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki; oraz (ii) zmian statutu Spółki wynikających z uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 listopada 2019 r. i 23 września 2019 r. oraz oświadczenia Zarządu Spółki z dnia 24 grudnia 2019 r. („Statut”).

Na dzień opublikowania niniejszego raportu bieżącego kapitał zakładowy Spółki po zarejestrowaniu podwyższenia wynosi 1.241.757.680 zł i dzieli się na 124.175.768 akcji o wartości nominalnej 10,00 zł każda, na co składa się:
1. 60.000.000 akcji serii A,
2. 15.000.000 akcji serii B oraz
3. 49.175.768 akcji serii C.

Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 124.175.768 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem).

Zarząd Spółki podaje poniżej do wiadomości zmiany dokonane w treści Statutu związane z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki. Pozostałe zmiany Statutu Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.

1. §6 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 750.000.000,00 (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów) złotych.

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.241.757.680 (słownie: miliard dwieście czterdzieści jeden milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt) złotych.

2. §7 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 75.000.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów) sztuk akcji o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć) złotych każda, którymi są:

1) akcje serii A o numerach od numeru 000 000 001 do nr 060 000 000.
2) akcje serii B o numerach od numeru 060 000 001 do nr 075 000 000.

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 124.175.768 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złoty) każda, którymi są:

a) akcje serii A o numerach od numeru 000 000 001 do nr 060 000 000;
b) akcje serii B o numerach od numeru 060 000 001 do nr 075 000 000;
c) akcje serii C o numerach od numeru 075 000 001 do nr 124 175 768.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z §5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zastrzeżenie prawne:
Niniejszy materiał ani żadna jego część nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Australii lub w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani zaproszenia do subskrypcji lub zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki. Prospekt, który został sporządzony w związku Ofertą Prospektową, po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowi wraz ze wszystkimi opublikowanymi komunikatami, komunikatami aktualizującymi i suplementami do Prospektu jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i Ofercie Prospektowej. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (http://zchpolice.grupaazoty.com/) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Globalnego Koordynatora – Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie (https://www.bm.pkobp.pl/).

Niniejszy materiał nie stanowi informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną, w tym rekomendacji inwestycyjnej, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do subskrypcji lub nabycia papierów wartościowych Spółki na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o Papierach Wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.

Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych lub innych podmiotów powiązanych nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystania materiału lub jego części bądź zawartych w nim treści lub z innego tytułu w związku z niniejszym materiałem.

04/2020
09.01.2020 15:13
Raport bieżący nr 04/2020
Korekta zawiadomienia o zmianie w ogólnej liczbie głosów
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 79/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku informuje, że w dniu 9 stycznia 2020 roku Emitent otrzymał od Grupy Azoty S.A. korektę zawiadomienia przekazanego w dniu 27 grudnia 2019 roku na podstawie art. 69b ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 623, ze zm.) (dalej: „Ustawa”).

Zgodnie z przekazaną korektą zawiadomienia dnia 23 grudnia 2019 roku Emitent dokonał przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii C Emitenta, w wyniku którego Grupa Azoty S.A., w wykonaniu przysługujących jej praw poboru, nabyła prawa do akcji serii C. Prawa do akcji serii C zostaną zamienione na akcje serii C po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.

Posiadana przez Grupę Azoty S.A. liczba akcji Emitenta i głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta przed przydziałem akcji serii C i nabyciem praw do akcji serii C wynosiła 49 500 000, co przekładało się na 66,00% udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w Emitencie.

Liczba nabytych przez Grupę Azoty S.A. praw do akcji serii C wynosi 28 551 500, co zgodnie z korektą zawiadomienia Grupy Azoty S.A. po realizacji uprawnień z praw do akcji serii C przekładałoby się na 38,07% udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta aktualnej na dzień korekty zawiadomienia.

Zgodnie z korektą zawiadomienia po zamianie praw do akcji na akcje serii C łączna suma przyszłej liczby głosów będzie wynosiła 78 051 500, co przekładałoby się na 104,07% udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta aktualnej na dzień korekty zawiadomienia.

Zgodnie z korektą zawiadomienia, po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta i zamianie praw do akcji serii C na akcje serii C udział procentowy Grupy Azoty S.A. w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w Emitencie ulegnie zmniejszeniu w związku z tym, że łączna liczba akcji serii C przydzielonych w ramach subskrypcji wynosi 49 175 768, o czym Grupa Azoty S.A. poinformuje Emitenta w odrębnym zawiadomieniu, po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.

Emitent w załączeniu przekazuje treść Zawiadomienia.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 623).

03/2020
09.01.2020
Raport bieżący nr 03/2020
Zawarcie umowy z Titania AS
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 9 stycznia 2020 roku Spółka zawarła z Titania AS z siedzibą w Hauge i Dalane, Norwegia (jako sprzedającym), umowę dotyczącą zakupu ilmenitu (dalej: „Umowa”).

Wartość Umowy szacowana jest na kwotę 168.000.000,00 PLN. Umowa zawarta została na czas określony od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. Umowa przewiduje realizację dostaw według ustalonego harmonogramu i warunków handlowych.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych do tego typu umów. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych.

Zawarcie Umowy zostało uznane przez Spółkę za informację poufną ze względu na zapewnienie dostaw ilmenitu - podstawowego surowca służącego do produkcji bieli tytanowej w długim okresie czasu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

02/2020
03.01.2020
Raport bieżący nr 02/2020
Zakończenie subskrypcji akcji serii C
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”), w związku z zakończeniem subskrypcji oraz przydziałem 49.175.768 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 PLN każda („Akcje Oferowane”), emitowanych na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 23 września 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 7 listopada 2019r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki, oferowanych: (i) w drodze oferty publicznej na podstawie prospektu emisyjnego Spółki zatwierdzonego w dniu 5 listopada 2019 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz (ii) w drodze oferty, która nie wymagała sporządzenia prospektu emisyjnego zgodnie z art. 1 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (łącznie „Oferta”), podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

Terminy pisane wielka literą, które nie zostały inaczej zdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym Spółki, zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 5 listopada 2019 r.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji:
Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji w ramach zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych:
Rozpoczęcie subskrypcji – 12.11.2019 r.
Zakończenie subskrypcji – 9.12.2019 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji w ramach zapisów złożonych na zaproszenie Zarządu:
Rozpoczęcie subskrypcji – 23.12.2019 r.
Zakończenie subskrypcji – 23.12.2019 r.

2. Data przydziału akcji:
Data przydziału Akcji Oferowanych – 23.12.2019 r.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją:
W ramach Oferty oferowanych było 110.000.000 Akcji Oferowanych. Subskrypcją w ramach Oferty objętych zostało 49.175.768 Akcji Oferowanych.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:
Oferta nie była podzielona na transze. W wykonaniu Prawa Poboru oraz w ramach Zapisów Dodatkowych nie złożono zapisów na wszystkie Akcje Oferowane. W konsekwencji nie zastosowano redukcji zapisów.

5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:
W ramach subskrypcji łącznie złożono zapisy na 49.175.768 Akcji Oferowanych, w tym, w ramach zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz w ramach Zapisów Dodatkowych złożono zapisy na 49.175.768 Akcji Oferowanych. Nie złożono zapisów na Akcje Oferowane w ramach odpowiedzi na zaproszenie skierowane przez Zarząd Spółki na podstawie art. 436 § 4 KSH.

6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach subskrypcji przydzielono łącznie 49.175.768 Akcji Oferowanych.

7. Cena, po jakiej akcje były obejmowane:
Akcje Oferowane obejmowane były po Cenie Emisyjnej wynoszącej 10,20 zł (słownie: dziesięć złotych dwadzieścia groszy) za każdą Akcję Oferowaną.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji:
W ramach subskrypcji Akcji Oferowanych zapisy złożyło 235 podmiotów. Oferta nie była podzielona na transze.

9. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach subskrypcji:
W ramach subskrypcji Akcje Oferowane przydzielono 235 podmiotom. Oferta nie była podzielona na transze.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Spółka nie zawarła umowy o subemisję Akcji Oferowanych ani umowy o gwarancję emisji Akcji Oferowanych.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji rozumianej jako iloczyn liczby akcji objętych ofertą i ceny emisyjnej:
Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 501.592.833,60 zł (słownie: pięćset jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści trzy złote sześćdziesiąt groszy).

12. Łączne określenie wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale na: a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie, c) sporządzenie prospektu emisyjnego, uwzględniając koszty doradztwa, d) promocja oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

13. Średni koszt przeprowadzenia emisji akcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

14. Sposób opłacenia objętych akcji
Wszystkie Akcje Oferowane przydzielone w ramach Oferty zostały objęte za wkłady pieniężne.

Zastrzeżenie prawne:
Niniejszy materiał ani żadna jego część nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Australii lub w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani zaproszenia do subskrypcji lub zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki. Prospekt, który został sporządzony w związku Ofertą Prospektową, po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowi wraz ze wszystkimi opublikowanymi komunikatami i suplementami do Prospektu jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i Ofercie Prospektowej. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (http://zchpolice.grupaazoty.com/) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Globalnego Koordynatora – Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie (https://www.bm.pkobp.pl/).

Niniejszy materiał nie stanowi informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną, w tym rekomendacji inwestycyjnej, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do subskrypcji lub nabycia papierów wartościowych Spółki na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o Papierach Wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.

Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych lub innych podmiotów powiązanych nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystania materiału lub jego części bądź zawartych w nim treści lub z innego tytułu w związku z niniejszym materiałem.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

01/2020
02.01.2020
Raport bieżący nr 01/2020
Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego suplementu nr 5 do prospektu emisyjnego Spółki.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 2 stycznia 2020 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Suplement nr 5 do prospektu emisyjnego Spółki („Suplement nr 5”) sporządzonego na potrzeby oferty publicznej 110.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 PLN każda oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie 75.000.000 jednostkowych praw poboru akcji serii C oraz do 110.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Prospekt”).

Suplement nr 5 został sporządzony w związku z nałożeniem przez Komisję Nadzory Finansowego kar pieniężnych na Spółkę w łącznej wysokości 1 mln złotych za naruszenie przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących: skonsolidowanego raportu za rok 2014, raportu rocznego za rok 2014, skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2015, raportu rocznego za rok 2015 oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku.

Suplement został udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 2 stycznia 2020 r. w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki: (http://zchpolice.grupaazoty.com/) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Globalnego Koordynatora – Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie (https://www.bm.pkobp.pl/).

Zastrzeżenie prawne:
Niniejszy materiał ani żadna jego część nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Australii lub w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani zaproszenia do subskrypcji lub zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki. Prospekt, który został sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki na terytorium Polski („Oferta”), po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowi wraz ze wszystkimi opublikowanymi komunikatami i suplementami do Prospektu jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i Ofercie. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (http://zchpolice.grupaazoty.com/) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Globalnego Koordynatora – Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie (https://www.bm.pkobp.pl/).

Niniejszy materiał nie stanowi informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną, w tym rekomendacji inwestycyjnej, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do subskrypcji lub nabycia papierów wartościowych Spółki na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o Papierach Wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.

Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych lub innych podmiotów powiązanych nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystania materiału lub jego części bądź zawartych w nim treści lub z innego tytułu w związku z niniejszym materiałem.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

83/2019
30.12.2019
Raport bieżący nr 83/2019
Zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów
Rozwiń

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 30 grudnia 2019 roku Emitent otrzymał od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. występującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień" (dalej: "OFE PZU") zawiadomienie na podstawie art. 69b ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 623) (dalej: „Ustawa”), że w związku z przydziałem akcji zwykłych na okaziciela serii C (dalej także: „Akcje Oferowane”) Emitenta, objętych przez OFE PZU w ramach wykonania prawa poboru, o czym OFE PZU uzyskał wiadomość w dniu 23 grudnia 2019 roku, zmieniła się liczba posiadanych przez OFE PZU akcji i praw do akcji serii C Emitenta.

Transakcja nabycia przez OFE PZU akcji Emitenta, które zostaną zamienione na nowe akcje serii C, miała miejsce dnia 23 grudnia 2019 roku, w którym nastąpił przydział przez Emitenta Akcji Oferowanych objętych w ramach wykonania prawa poboru.

Posiadana przez OFE PZU liczba akcji i głosów przed dokonaniem przydziału nowych akcji serii C wynosi 12 187 694, co przekłada się na 16,25% udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów.

Liczba praw do akcji serii C wynosi 3 899 940, co zgodnie informacją OFE PZU przekładać się będzie na 5,20% udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu po realizacji uprawnień z praw do akcji.

Zgodnie z zawiadomieniem łączna liczba akcji serii A oraz praw do akcji nowej emisji wynosi 16 087 634, co przekłada się na 21,45% udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów.

Zgodnie z zawiadomieniem, po zamianie praw do akcji nowej emisji na akcje serii C i po jej rejestracji udział procentowy OFE PZU w ogólnej liczbie głosów ulegnie obniżeniu, o czym OFE PZU powiadomi w odrębnym komunikacje, po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.

Emitent w załączeniu przekazuje treść Powiadomienia.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 623).

82/2019
30.12.2019
Raport bieżący nr 82/2019
Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego suplementu nr 4 do prospektu emisyjnego Spółki.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 grudnia 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Suplement nr 4 do prospektu emisyjnego Spółki („Suplement nr 4”) sporządzonego na potrzeby oferty publicznej 110.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 PLN każda oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie 75.000.000 jednostkowych praw poboru akcji serii C oraz do 110.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Prospekt”).

Suplement nr 4 został sporządzony w związku z związku z zawarciem w dniu 23 grudnia 2019 r. między Spółką, jednostką dominującą w stosunku do Spółki – spółką Grupa Azoty S.A., spółką zależną od Spółki – spółką Grupa Azoty Polyolefins S.A. („Spółka Zależna”) oraz Hyundai Engineering Co., Ltd i Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation zmienionego porozumienia (term-sheet) dotyczącego warunków finansowania kapitałowego Projektu Polimery Police oraz wydaniem przez Spółkę Zależną Polecenia Przystąpienia do Pełnej Realizacji na podstawie umowy o kompleksową realizację Projektu Polimery Police.

Suplement został udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 30 grudnia 2019 r. w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki: (http://zchpolice.grupaazoty.com/) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Globalnego Koordynatora – Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie (https://www.bm.pkobp.pl/).

Zastrzeżenie prawne:
Niniejszy materiał ani żadna jego część nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Australii lub w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani zaproszenia do subskrypcji lub zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki. Prospekt, który został sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki na terytorium Polski („Oferta”), po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowi wraz ze wszystkimi opublikowanymi komunikatami i suplementami do Prospektu jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i Ofercie. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (http://zchpolice.grupaazoty.com/) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Globalnego Koordynatora – Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie (https://www.bm.pkobp.pl/).

Niniejszy materiał nie stanowi informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną, w tym rekomendacji inwestycyjnej, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do subskrypcji lub nabycia papierów wartościowych Spółki na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o Papierach Wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.

Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych lub innych podmiotów powiązanych nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystania materiału lub jego części bądź zawartych w nim treści lub z innego tytułu w związku z niniejszym materiałem.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

81/2019
27.12.2019
Raport bieżący nr 81/2019
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zwołanego na dzień 24 stycznia 2020 roku.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 stycznia 2020 roku.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

80/2019
27.12.2019
Raport bieżący nr 80/2019
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015501, NIP: 851-02-05-573, kapitał zakładowy 750 000 000 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1], art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 24 stycznia 2020 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, w sali 24a (parter) w Biurowcu Głównym S-6.

Ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 75.000.000. Z akcji tych w dniu opublikowania niniejszego ogłoszenia, tj. w dniu 27 grudnia 2019 roku, przysługuje akcjonariuszom Spółki 75.000.000 głosów.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Grupa Azoty Polyolefins” S.A.
7. Zamknięcie obrad.

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu) tj. na dzień 08 stycznia 2020 roku.

W celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 27 grudnia 2019 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 09 stycznia 2020 roku - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Policach, ul. Kuźnicka 1, Biurowiec Główny S-6, pok. 137, przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 21, 22 i 23 stycznia 2020 roku, w godzinach od 8.00 do 15.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##.

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Pełnomocnik akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.zchpolice.grupaazoty.com udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] Kodeksu cywilnego, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] Kodeksu cywilnego, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Do dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie w/w dokumenty powinny zostać przesłane na adres mailowy: ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną w/w dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.

Prawo akcjonariuszy do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno zostać złożone Zarządowi Spółki nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 03 stycznia 2020 roku. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police.

Prawo akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police.

Każdy akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

Komunikacja elektroniczna

Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Spółki nie dopuszcza oddawania głosu drogą korespondencyjną, jak również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniana w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem http://zchpolice.grupaazoty.com/pl/relacje/walne.html od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Adres strony internetowej

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej www.zchpolice.grupaazoty.com w zakładce Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE ZWOŁANIEM WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W SPÓŁCE GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO) Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż w związku ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy („NWZ”) w Spółce, Spółka będzie przetwarzała dane osobowe akcjonariuszy Spółki, pełnomocników uprawnionych do głosowania, innych osób uprawnionych do wykonywania prawa głosu na NWZ oraz dane osobowe ujawniane w trakcie Zgromadzenia (łącznie zwanych „Akcjonariuszami” lub „Państwem”).

W związku z powyższym, Spółka oświadcza, iż:

 1. administratorem zebranych danych osobowych jest Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z siedzibą w Policach; kontakt ze Spółką jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej ##xds.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb## lub korespondencyjnie pod adresem: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police;
 2. w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Spółce możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres poczty elektronicznej Inspektora Ochrony Danych: ##xds.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb## lub adres korespondencyjny: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police;
 3. celem przetwarzania danych jest wypełnienie przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych, nałożonych na Spółkę jako spółkę publiczną w związku ze zwołaniem NWZ , umożliwienie Akcjonariuszom wykonywania swoich praw w stosunku do Spółki, a także ustalanie faktów dla celów dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Spółkę lub obrony przed roszczeniami;
 4. Spółka przetwarza (i) dane osobowe identyfikujące Akcjonariusza, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres do doręczeń oraz numer PESEL, (ii) dane zawarte na pełnomocnictwach, (iii) dane dotyczące akcji i wynikających z nich uprawnień, takie jak: liczba, rodzaj i numery akcji oraz liczba przysługujących głosów, a także (iv) - w przypadkach gdy Akcjonariusze kontaktują się ze Spółką drogą elektroniczną - adres poczty elektronicznej;
 5. dane osobowe Akcjonariuszy mogą być zbierane przez Spółkę od podmiotów prowadzących depozyt papierów wartościowych, a także od innych Akcjonariuszy – w zakresie przekazywania danych zawartych na udzielonych pełnomocnictwach;
 6. podstawą prawną przetwarzania przez Spółkę Państwa danych osobowych jest:
  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek wynikający z przepisów Kodeksu handlowego dotyczący: sporządzania i przechowywania list akcjonariuszy oraz list obecności na NWZ, umożliwienia głosowania poprzez pełnomocnika oraz umożliwienia Akcjonariuszom wykonywania ich praw w stosunku do Spółki (np. zgłaszania określonych spraw do porządku obrad);
  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Spółki w postaci (i) umożliwienia kontaktu z Akcjonariuszami oraz weryfikacji ich tożsamości oraz (ii) dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
 7. odbiorcami zebranych danych osobowych są podmioty świadczące usługi hostingu narzędzi informatycznych służących do kontaktu z Akcjonariuszami oraz podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów, a także inni Akcjonariusze – w zakresie udostępniania listy akcjonariuszy zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych;
 8. dane osobowe zawarte na listach akcjonariuszy, listach obecności oraz pełnomocnictwach są przechowywane przez okres istnienia Spółki, a następnie mogą być przekazane podmiotowi wyznaczonemu do przechowywania dokumentów zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych; dane osobowe związane z kontaktem za pomocą poczty elektronicznej są przechowywane przez okres umożliwiający Spółce wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń Spółki lub w stosunku do Spółki nie dłuższy niż sześć lat;
 9. w przypadku przekazywania danych bezpośrednio Spółce, podanie danych jest wymagane przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz w celu umożliwienia weryfikacji tożsamości Akcjonariusza, a ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w NWZ; w przypadku adresu poczty elektronicznej podanie takiego adresu jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia kontaktu pomiędzy Spółką a Akcjonariuszem za pomocą poczty elektronicznej, a jego niepodanie wiąże się z brakiem możliwości podjęcia kontaktu tą drogą;
 10. są Państwo uprawnieni do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także do domagania się ich sprostowania, przeniesienia usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; należy pamiętać, iż prawa te nie są bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania;
 11. mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli doszłoby do nieprawidłowości w procesie przetwarzania Państwa danych osobowych.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

79/2019
27.12.2019
Raport bieżący nr 79/2019
Zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 27 grudnia 2019 roku Emitent otrzymał od Grupy Azoty S.A. zawiadomienie na podstawie art. 69b ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 623) (dalej: „Ustawa”), że w związku z przydziałem akcji zwykłych na okaziciela serii C (dalej także: „Akcje Oferowane”) Emitenta, objętych przez Grupę Azoty S.A. w ramach wykonania prawa poboru, a także przydziałem Akcji Oferowanych na które nie złożono zapisów w wykonaniu prawa poboru lub w zapisach dodatkowych, w dniu 23 grudnia 2019 roku zmieniła się liczba posiadanych przez Grupę Azoty S.A. akcji i praw do akcji serii C Emitenta i z chwilą zamiany praw do akcji serii C na akcje jej stan posiadania w ogólnej liczbie głosów Emitenta zmniejszy się o 3,14 %.

Transakcja nabycia przez Grupę Azoty S.A. akcji Emitenta, które zostaną zamienione na nowe akcje serii C, miała miejsce dnia 23 grudnia 2019 roku, w którym nastąpił przydział przez Emitenta Akcji Oferowanych objętych w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych, jak również Akcji Oferowanych, na które nie złożono zapisów w wykonaniu prawa poboru lub w zapisach dodatkowych.

Posiadana przez Grupę Azoty S.A. liczba akcji i głosów przed dokonaniem przydziału nowych akcji serii C (jak również na datę sporządzenia w/w zawiadomienia) wynosi 49 500 000, co przekłada się na 66% udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów.

Liczba praw do akcji serii C wynosi 28 551 500.

Łączna suma przyszłej liczby głosów w związku z dotychczasowym posiadaniem akcji oraz objęciem akcji serii C wynosić będzie 78 051 500, co przekłada się będzie na 62,86% udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów.

Emitent w załączeniu przekazuje treść Powiadomienia.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 623).

78/2019
24.12.2019
Raport bieżący nr 78/2019
Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 24 grudnia 2019 roku Emitent otrzymał od Grupy Azoty S.A. – osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu Emitenta Wojciechem Wardackim - powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR (dalej: „Powiadomienie”).

Emitent w załączeniu przekazuje treść Powiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

77/2019
23.12.2019
Raport bieżący nr 77/2019
Podpisanie zmienionego porozumienia dotyczącego warunków inwestycji equity oraz finansowania projektu Polimery Police z Hyundai Engineering Co., Ltd i Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 25/2019 z dnia 10 maja 2019 r. i nr 49/2019 z dnia 19 września 2019 r., Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 23 grudnia 2019 r. Emitent oraz jednostka dominująca Emitenta – Grupa Azoty S.A. (dalej łącznie jako: „Pierwotni Sponsorzy”) i spółka zależna od Pierwotnych Sponsorów – Grupa Azoty Polyolefins S.A. (dalej: „Spółka”) podpisały z Hyundai Engineering Co., Ltd (dalej: „Hyundai”) i Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (dalej: „KIND”, łącznie z Hyundai „Współsponsorzy”, a łącznie z Pierwotnymi Sponsorami i Spółką jako „Strony”), zmienione porozumienie (term-sheet) („Porozumienie”) dotyczące warunków finansowania equity projektu inwestycyjnego „Polimery Police” (dalej: „Projekt”) realizowanego przez Spółkę.

Porozumienie nie zmienia wysokości zaangażowania Pierwotnych Sponsorów ani łącznego zaangażowania Współsponsorów w Projekt w wysokości 130.000.000 USD. Strony dokonały jednak modyfikacji form finansowania Projektu, w następujący sposób:

 1. Hyundai zobowiązał się do zainwestowania łącznej kwoty w wysokości 73.000.000 USD poprzez wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Spółki i objęcie nowo wyemitowanych akcji Spółki;
 2. KIND zobowiązał się do zainwestowania w Projekt łącznej kwoty 57.000.000 USD poprzez (i) wniesienie wkładu pieniężnego 5.000.000 USD na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Spółki oraz objęcie nowo wyemitowanych akcji Spółki oraz (ii) udostępnienie Spółce pożyczki podporządkowanej w wysokości 52.000.000 USD;
 3. Pierwotni Sponsorzy zobowiązali się do zainwestowania w Projekt łącznej kwoty wynoszącej do 1.400.000.000 PLN oraz środków uzyskanych z wtórnej oferty publicznej akcji Emitenta (w zależności od wyniku tej oferty) poprzez wniesienie wkładów pieniężnych na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Spółki i objęcie nowo wyemitowanych akcji Spółki lub poprzez udzielenie Spółce pożyczek podporządkowanych na warunkach komercyjnych.

Strony wprowadziły również zmiany w liście warunków zawieszających, od spełnienia których uzależniona jest inwestycja Współsponsorów poprzez dodanie nowych warunków w postaci: (i) uzyskania stosownej zgody antymonopolowej właściwego organu ochrony konkurencji, oraz (ii) spełnienia innych warunków zawieszających, które będą wskazane w ostatecznych dokumentach finansowania equity.

Porozumienie nie wprowadza zmian w zakresie uprawnień osobistych Współsponsorów ani długości okresu zastrzeżonego (lock-up).

W zakresie procedury wyjścia z inwestycji przez Współponsorów, Strony utrzymały warunki finansowe i zakres opcji sprzedaży na część kapitału wniesionego do Spółki w wysokości 70.000.000 USD i dodatkowo przewidziały mechanizm wyjścia Współsponosorów w zakresie pozostałego wkładu kapitałowego w drodze nabycia akcji przez Spółkę w celu umorzenia.

Porozumienie stanowi wiążące zobowiązanie Stron, z zastrzeżeniem: (i) uzgodnienia zadowalającego dla Współsponsorów brzmienia dokumentów finansowania equity (tj. umowy inwestycyjnej, porozumienia akcjonariuszy oraz wszelkich innych wymaganych dokumentów związanych z finansowaniem kapitałowym (equity) Spółki), (ii) uzgodnienia zadowalającego dla KIND brzmienia umowy pożyczki KIND, oraz (iii) spełnienia warunków zawieszających, o których mowa w Porozumieniu.

Porozumienie zostało zawarte na czas określony, do dnia 30 czerwca 2020 r., z możliwością jego przedłużenia lub rozwiązania we wcześniejszym terminie na podstawie porozumienia Stron. Porozumienie wygaśnie również w przypadku zawarcia przez Strony ostatecznych dokumentów transakcyjnych (tj. dokumentów finansowania equity oraz umowy pożyczki KIND), które zastąpią Porozumienie.

Zmiany wprowadzone w Porozumieniu wynikają z podpisania porozumienia wstępnego dotyczącego warunków inwestycji equity oraz finansowania Projektu z Grupą Lotos S.A., o czym Emitent informował w raporcie bieżącym 71/2019 r. z dnia 13 grudnia 2019 r. oraz konieczności dostosowania warunków inwestycji Współsponsorów do warunków uzgodnionych z Grupą Lotos.

O kolejnych etapach związanych z finansowaniem equity Projektu, Emitent będzie informował w odrębnych raportach bieżących.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 ze zm.).

76/2019
23.12.2019
Raport bieżący nr 76/2019
Wydanie Polecenia Przystąpienia do Pełnej Realizacji na podstawie Umowy EPC
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2019 z dnia 11 maja 2019 r., Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 23 grudnia 2019 r. spółka zależna od Emitenta i Grupy Azoty S.A. – Grupa Azoty Polyolefins S.A. („Spółka Zależna”), na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zależnej z dnia 23 grudnia 2019 r., wydała na rzecz Hyundai Engineering Co., Ltd („Wykonawca”), będącym wykonawcą na podstawie umowy o kompleksową realizację projektu Polimery Police z dnia 11 maja 2019 r. („Umowa EPC”), Polecenie Przystąpienia do Pełnej Realizacji (Full Notice to Proceed). Wydanie Polecenia Przystąpienia do Pełnej Realizacji skutkuje obowiązkiem realizacji przez Wykonawcę Umowy EPC w pełnym zakresie, w zamian za zapłatę pełnego wynagrodzenia przez Spółkę Zależną wskazanego w Umowie EPC, o której informowano w raporcie bieżącym nr 26/2019. Płatność wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi w podziale na kamienie milowe określone w Umowie EPC, po dokonaniu odbioru danego kamienia milowego poprzez podpisanie właściwego protokołu odbioru.

Przedmiotem Umowy EPC jest kompleksowa realizacja Projektu Polimery Police, tj. nowego kompleksu petrochemicznego w Policach składającego się z pięciu podprojektów: (i) instalacji odwodornienia propanu (Instalacja PDH), (ii) instalacji wytwarzania polipropylenu (Instalacja PP), (iii) systemu konfekcjonowania, magazynowania, logistyki i spedycji polipropylenu, (iv) instalacji pomocniczych wraz z połączeniami międzyobiektowymi, oraz (v) terminalu przeładunkowo-magazynowego obejmującego urządzenia portowe do rozładunku i magazynowania propanu i etylenu ze statków morskich. Docelowa planowana wydajność Instalacji PDH ma wynosić 400 tys. ton/8000 h propylenu o czystości 99,6% obj. (propylen klasy polimerowej), a Instalacji PP – 400 tys. ton/8000 h polipropylenu różnego typu.

W ramach realizacji Umowy EPC, Spółka Zależna powierzyła Wykonawcy wykonanie zakresu opcjonalnego na warunkach i za wynagrodzeniem ściśle określonych w Umowie EPC. Zakres opcjonalny obejmuje trzy dodatkowe opcje: (i) wykonanie wytwórni azotu dla Instalacji PDH i Instalacji PP, (ii) wyposażenie laboratorium dla potrzeb Projektu Polimery Police, (iii) wyposażenie dla służb produkcyjnych i utrzymania ruchu. Łączna wartość wynagrodzenia za powierzony zakres opcjonalny wynosi 19.880.000 EUR.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 ze zm.).

75/2019
23.12.2019
Raport bieżący nr 75/2019
Zakończenie ofert oraz przydział akcji zwykłych na okaziciela serii C
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) informuje o dojściu do skutku emisji 49 175 768 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 PLN każda („Akcje Nowej Emisji”), emitowanych na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 23 września 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 7 listopada 2019r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki, oferowanych: (i) w drodze oferty publicznej na podstawie prospektu emisyjnego Spółki zatwierdzonego w dniu 5 listopada 2019 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego („Oferta Prospektowa”) oraz (ii) w drodze oferty, która nie wymagała sporządzenia prospektu emisyjnego zgodnie z art. 1 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

W dniu 23 grudnia 2019 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o przydziale 49 175 768 Akcji Nowej Emisji, które zostały należycie subskrybowane i opłacone, w tym:

 1. 49 175 768 (słownie: czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem) Akcji Nowej Emisji przydzielono podmiotom, które złożyły zapisy na Akcje Nowej Emisji w ramach wykonania prawa poboru i podmiotom, które złożyły zapisy dodatkowe.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że nie objęto jakichkolwiek Akcji Nowej Emisji w ramach oferty dotyczącej Akcji Nowej Emisji, na które w ofercie publicznej nie złożono zapisów podstawowych ani zapisów dodatkowych.

W sumie zostało objętych 49 175 768 Akcji Nowej Emisji.

Szczegółowy raport bieżący dotyczący zakończenia subskrypcji Akcji Nowej Emisji zostanie opublikowany zgodnie z § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. poz. 757).

Zastrzeżenie prawne:
Niniejszy materiał ani żadna jego część nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Australii lub w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani zaproszenia do subskrypcji lub zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki. Prospekt, który został sporządzony w związku Ofertą Prospektową, po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowi wraz ze wszystkimi opublikowanymi komunikatami i suplementami do Prospektu jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i Ofercie Prospektowej. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (http://zchpolice.grupaazoty.com/) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Globalnego Koordynatora – Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie (https://www.bm.pkobp.pl/).

Niniejszy materiał nie stanowi informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną, w tym rekomendacji inwestycyjnej, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do subskrypcji lub nabycia papierów wartościowych Spółki na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o Papierach Wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.

Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych lub innych podmiotów powiązanych nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystania materiału lub jego części bądź zawartych w nim treści lub z innego tytułu w związku z niniejszym materiałem.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

74/2019
20.12.2019
Raport bieżący nr 74/2019
Planowane zaoferowanie akcji nowej emisji Spółki nieobjętych w ramach zapisów w wykonaniu prawa poboru lub zapisów dodatkowych podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 grudnia 2019 r., w związku z zakończeniem w dniu 9 grudnia 2019 r. okresu przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru lub zapisów dodatkowych na akcje Spółki w ramach prowadzonej przez Spółkę oferty publicznej na podstawie prospektu emisyjnego Spółki zatwierdzonego w dniu 5 listopada 2019 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego („Oferta”) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 PLN każda („Akcje Nowej Emisji”), Zarząd Spółki postanowił o zaoferowaniu wybranym inwestorom stosownie do art. 436 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505, ze zm.), tj. Akcji Nowej Emisji nieobjętych w ramach zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych, w drodze oferty, która nie wymaga sporządzenia prospektu emisyjnego zgodnie z art. 1 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE L 168/12 z 30 czerwca 2017 r., ze zm.).

Zarząd Spółki postanowił, że: (i) zaoferuje wybranym inwestorom do 60.824.232 (słownie: sześćdziesiąt milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące dwieście trzydzieści dwie) Akcji Nowej Emisji nieobjętych zapisami w wykonaniu prawa poboru lub zapisami dodatkowymi i nieprzydzielonych w ramach Oferty oraz (ii) Akcje Nowej Emisji zostaną zaoferowane wybranym inwestorom po cenie nie niższej niż 10,20 PLN za jedną Akcję Nowej Emisji, na zasadach i zgodnie z harmonogramem określonym w zaproszeniu do składania zapisu wystosowanym przez Zarząd Spółki do wybranych inwestorów.

Ostateczna liczba Akcji Nowej Emisji subskrybowanych w ramach Oferty zostanie określona po dokonaniu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. technicznego przydziału Akcji Nowej Emisji w ramach Oferty.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

73/2019
17.12.2019
Raport bieżący nr 73/2019
Zmiana przewidywanego harmonogramu Oferty
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje o podjęciu uchwały w sprawie zmiany przewidywanego harmonogramu oferty publicznej 110.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 PLN oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie 75.000.000 jednostkowych praw poboru akcji serii C oraz do 110.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „Oferta”).

Dotychczasowy harmonogram Oferty:

Przewidywany harmonogram Oferty oraz oferty Akcji Oferowanych, na które nie złożono zapisów w wykonaniu Prawa Poboru lub w Zapisach Dodatkowych

Poniżej przedstawiono informacje na temat przewidywanego harmonogramu Oferty według czasu warszawskiego.

5 listopada 2019 r.Ostatni dzień notowań, w którym nabycie Akcji Istniejących na sesji GPW umożliwia nabycie Prawa Poboru*
7 listopada 2019 r.Dzień Prawa Poboru
12 listopada 2019 r.Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych**
12-14 listopada 2019 r.***Notowanie Jednostkowych Praw Poboru na GPW
9 grudnia 2019 r.Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych
18 grudnia 2019 r.Przydział Akcji Oferowanych objętych w ramach wykonania Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych
18-19 grudnia 2019 r.Przeprowadzenie oferty oraz przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane, na które nie złożono zapisów w wykonaniu Prawa Poboru lub w Zapisach Dodatkowych
do 20 grudnia 2019 r.Przydział Akcji Oferowanych, na które nie złożono zapisów w wykonaniu Prawa Poboru lub w Zapisach Dodatkowych


* Ponieważ Dniem Prawa Poboru jest 7 listopada 2019 r. zgodnie z systemem rozrachunku KDPW Akcje Istniejące nabyte na sesji GPW po 5 listopada 2019 r. (ostatni dzień, w którym nabycie Akcji Istniejących na sesji GPW umożliwia nabycie Prawa Poboru) nie uprawniają do otrzymania Jednostkowych Praw Poboru / do wykonywania Prawa Poboru zgodnie z systemem rozrachunku KDPW. Pierwszym dniem, w którym można zbyć Akcje podczas sesji GPW, tak aby zachować przysługujące Prawo Poboru, jest 6 listopada 2019 r.

** Zwracamy uwagę, iż rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru będzie możliwe dopiero po zapisaniu Jednostkowych Praw Poboru na rachunku inwestora i moment ten może się różnić w zależności od firmy inwestycyjnej, w której inwestor posiada ww. rachunek. Zaleca się sprawdzenie w firmie inwestycyjnej prowadzącej rachunek papierów wartościowych, na którym inwestor będzie miał zapisane Jednostkowe Prawa Poboru, dokładnej godziny rozpoczęcia przyjmowania zapisów.

*** Zgodnie z § 18 Działu I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP prawa poboru są notowane na GPW nie wcześniej niż od drugiego dnia sesyjnego po dniu podania przez emitenta do publicznej wiadomości ceny emisyjnej akcji nowej emisji i nie wcześniej niż od drugiego dnia sesyjnego po dniu ziszczenia się określonych w Regulaminie Giełdy przesłanek dopuszczenia tych praw do obrotu giełdowego.

Aktualny harmonogram Oferty:

Przewidywany harmonogram Oferty oraz oferty Akcji Oferowanych, na które nie złożono zapisów w wykonaniu Prawa Poboru lub w Zapisach Dodatkowych

Poniżej przedstawiono informacje na temat przewidywanego harmonogramu Oferty według czasu warszawskiego.

5 listopada 2019 r.Ostatni dzień notowań, w którym nabycie Akcji Istniejących na sesji GPW umożliwia nabycie Prawa Poboru*
7 listopada 2019 r.Dzień Prawa Poboru
12 listopada 2019 r.Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych**
12-14 listopada 2019 r.***Notowanie Jednostkowych Praw Poboru na GPW
9 grudnia 2019 r.Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych
23 grudnia 2019 r.Przydział Akcji Oferowanych objętych w ramach wykonania Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych
23 grudnia 2019 r.Przeprowadzenie oferty oraz przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane, na które nie złożono zapisów w wykonaniu Prawa Poboru lub w Zapisach Dodatkowych
23 grudnia 2019 r.Przydział Akcji Oferowanych, na które nie złożono zapisów w wykonaniu Prawa Poboru lub w Zapisach Dodatkowych


* Ponieważ Dniem Prawa Poboru jest 7 listopada 2019 r. zgodnie z systemem rozrachunku KDPW Akcje Istniejące nabyte na sesji GPW po 5 listopada 2019 r. (ostatni dzień, w którym nabycie Akcji Istniejących na sesji GPW umożliwia nabycie Prawa Poboru) nie uprawniają do otrzymania Jednostkowych Praw Poboru / do wykonywania Prawa Poboru zgodnie z systemem rozrachunku KDPW. Pierwszym dniem, w którym można zbyć Akcje podczas sesji GPW, tak aby zachować przysługujące Prawo Poboru, jest 6 listopada 2019 r.

** Zwracamy uwagę, iż rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru będzie możliwe dopiero po zapisaniu Jednostkowych Praw Poboru na rachunku inwestora i moment ten może się różnić w zależności od firmy inwestycyjnej, w której inwestor posiada ww. rachunek. Zaleca się sprawdzenie w firmie inwestycyjnej prowadzącej rachunek papierów wartościowych, na którym inwestor będzie miał zapisane Jednostkowe Prawa Poboru, dokładnej godziny rozpoczęcia przyjmowania zapisów.

*** Zgodnie z § 18 Działu I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP prawa poboru są notowane na GPW nie wcześniej niż od drugiego dnia sesyjnego po dniu podania przez emitenta do publicznej wiadomości ceny emisyjnej akcji nowej emisji i nie wcześniej niż od drugiego dnia sesyjnego po dniu ziszczenia się określonych w Regulaminie Giełdy przesłanek dopuszczenia tych praw do obrotu giełdowego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

72/2019
17.12.2019
Raport bieżący nr 72/2019
Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego suplementu nr 3 do prospektu emisyjnego Spółki
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 17 grudnia 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Suplement nr 3 do prospektu emisyjnego Spółki („Suplement nr 3”) sporządzonego na potrzeby oferty publicznej 110.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 PLN każda oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie 75.000.000 jednostkowych praw poboru akcji serii C oraz do 110.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Prospekt”).

Suplement nr 3 został sporządzony w związku z zawarciem w dniu 13 grudnia 2019 r. pomiędzy Spółką, Grupą Azoty S.A., Grupą Azoty Polyolefins S.A. oraz Grupą Lotos S.A. porozumienia wstępnego dotyczącego warunków inwestycji equity oraz finansowania Projektu Polimery Police.

Suplement został udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 17 grudnia 2019 r. w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki: (http://zchpolice.grupaazoty.com/) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Globalnego Koordynatora – Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie (https://www.bm.pkobp.pl/).

Zastrzeżenie prawne:
Niniejszy materiał ani żadna jego część nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Australii lub w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani zaproszenia do subskrypcji lub zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki. Prospekt, który został sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki na terytorium Polski („Oferta”), po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowi wraz ze wszystkimi opublikowanymi komunikatami, komunikatami aktualizującymi i suplementami do Prospektu jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i Ofercie. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (http://zchpolice.grupaazoty.com/) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Globalnego Koordynatora – Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie (https://www.bm.pkobp.pl/).

Niniejszy materiał nie stanowi informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną, w tym rekomendacji inwestycyjnej, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do subskrypcji lub nabycia papierów wartościowych Spółki na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o Papierach Wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.

Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych lub innych podmiotów powiązanych nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystania materiału lub jego części bądź zawartych w nim treści lub z innego tytułu w związku z niniejszym materiałem.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

71/2019
13.12.2019
Raport bieżący nr 71/2019
Podpisanie Porozumienia Wstępnego dotyczącego warunków inwestycji equity oraz finansowania projektu Polimery Police z Grupą Lotos S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 21/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r., nr 57/2019 z dnia 31 października 2019 r., nr 67/2019 z dnia 22 listopada 2019 r. i nr 69/2019 z dnia 6 grudnia 2019 r., Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 13 grudnia 2019 r. Emitent oraz jednostka dominująca Emitenta – Grupa Azoty S.A. (dalej łącznie jako: „Pierwotni Sponsorzy”) i spółka zależna od Emitenta i Grupy Azoty S.A. – Grupa Azoty Polyolefins S.A. (dalej: „Spółka”) podpisały ze spółką Grupa Lotos S.A. (dalej: „Współsponsor”, a łącznie z Pierwotnymi Sponsorami i Spółką dalej jako „Strony”) Porozumienie Wstępne (Initial Term-Sheet) (dalej: „Porozumienie”) dotyczące warunków inwestycji equity oraz finansowania projektu inwestycyjnego „Polimery Police” (dalej: „Projekt”) realizowanego przez Spółkę.

Na podstawie Porozumienia:

 1. Współsponsor zobowiązał się do zainwestowania w Projekt łącznej kwoty w wysokości 500.000.000 PLN poprzez: (a) wniesienie wkładu pieniężnego w łącznej wysokości do 300.000.000 PLN na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Spółki („Inwestycja Equity Współsponsora”), oraz (b) udostępnienie Spółce pożyczki podporządkowanej w maksymalnej kwocie 200.000.000 PLN (dalej: „Pożyczka Współsponsora”), (dalej łącznie jako: „Inwestycja Współsponsora”).
 2. Pierwotni Sponsorzy zobowiązali się do zainwestowania w Projekt łącznej kwoty, która po uwzględnieniu środków już przekazanych nie przekroczy kwoty 1.400.000.000 PLN oraz dodatkowo środków uzyskanych z wtórnej oferty publicznej akcji (SPO) Emitenta pochodzących z objęcia akcji nowej emisji Emitenta przez innych inwestorów niż Grupa Azoty S.A. poprzez: (a) wniesienie wkładów pieniężnych na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Spółki, lub (b) udzielenie Spółce pożyczek podporządkowanych na warunkach komercyjnych (dalej łącznie jako: „Inwestycja Pierwotnych Sponsorów”).

Inwestycja Współsponsora jest uzależniona od spełnienia kilku warunków zawieszających uzgodnionych w Porozumieniu, w tym m.in. od:

 1. uzyskania zgody w formie uchwały Rady Nadzorczej Współsponsora na realizację Inwestycji Współsponsora;
 2. uzyskania zgody w formie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Współsponsora na nabycie/ objęcie akcji w Spółce; oraz
 3. uzyskania stosownej zgody antymonopolowej właściwego organu ochrony konkurencji, jeśli taka zgoda będzie wymagana.

Strony uzgodniły m.in., że Współsponsor jako akcjonariusz Spółki będzie posiadał uprawnienia osobiste w postaci: (a) uprawnienia do powoływania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki, oraz (b) uprawnienia do zwoływania Walnego Zgromadzenia Spółki.

Strony ustaliły, że ostateczne dokumenty finansowania equity będą przewidywać okres zastrzeżony (lock-up). Strony uzgodniły również procedurę zbycia akcji Spółki przez Współsponsora po upływie okresu zastrzeżonego (lock-up).

Porozumienie stanowi wiążące zobowiązanie Stron, z zastrzeżeniem (i) spełnienia warunków zawieszających, o których mowa w Porozumieniu, oraz (ii) uzgodnienia i zawarcia dokumentów finansowania equity (tj. umowy inwestycyjnej, porozumienia akcjonariuszy oraz wszelkich innych wymaganych dokumentów związanych z finansowaniem kapitałowym (equity) Spółki).

Porozumienie zostało zawarte na czas określony, do dnia 31 grudnia 2020 r., z możliwością jego przedłużenia lub rozwiązania we wcześniejszym terminie na podstawie porozumienia Stron, bądź w przypadku gdy zostanie ono jednostronnie rozwiązane przez Współsponsora na skutek wystąpienia istotnej negatywnej zmiany dotyczącej pośrednio lub bezpośrednio sytuacji Projektu, Spółki lub Pierwotnych Sponsorów, lecz w każdym wypadku powodującej niemożliwość realizacji Projektu na warunkach przedstawionych Współsponsorowi do dnia podpisania Porozumienia.

O kolejnych etapach związanych z finansowaniem equity Projektu, Emitent będzie informował w odrębnych raportach bieżących.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

70/2019
09.12.2019
Raport bieżący nr 70/2019
Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego suplementu nr 2 do prospektu emisyjnego Spółki.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 9 grudnia 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Suplement nr 2 do prospektu emisyjnego Spółki („Suplement nr 2”) sporządzonego na potrzeby oferty publicznej 110.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 PLN każda oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie 75.000.000 jednostkowych praw poboru akcji serii C oraz do 110.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Prospekt”).

Suplement nr 2 został sporządzony w związku z zawarciem przez Spółkę w dniu 5 grudnia 2019 r. umowy inwestycyjnej ze Skarbem Państwa.

Suplement został udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 9 grudnia 2019 r. w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki: (http://zchpolice.grupaazoty.com/) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Globalnego Koordynatora – Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie (https://www.bm.pkobp.pl/).

Zastrzeżenie prawne:
Niniejszy materiał ani żadna jego część nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Australii lub w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani zaproszenia do subskrypcji lub zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki. Prospekt, który został sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki na terytorium Polski („Oferta”), po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowi wraz ze wszystkimi opublikowanymi komunikatami i suplementami do Prospektu jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i Ofercie. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (http://zchpolice.grupaazoty.com/) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Globalnego Koordynatora – Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie (https://www.bm.pkobp.pl/).

Niniejszy materiał nie stanowi informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną, w tym rekomendacji inwestycyjnej, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do subskrypcji lub nabycia papierów wartościowych Spółki na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o Papierach Wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.

Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych lub innych podmiotów powiązanych nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystania materiału lub jego części bądź zawartych w nim treści lub z innego tytułu w związku z niniejszym materiałem.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

69/2019
08.12.2019
Raport bieżący nr 69/2019
Podpisanie aneksu do listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego „Polimery Pol
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku, nr 57/2019 z dnia 31 października 2019 roku oraz nr 67/2019 z dnia 22 listopada 2019 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”„Spółka”) informuje, że w dniu 6 grudnia 2019 roku Spółka, jednostka dominująca Emitenta - Grupa Azoty S.A., spółka zależna Emitenta – Grupa Azoty Polyolefins S.A. (dawniej PDH Polska S.A.) (dalej: „GA Polyolefins”) oraz spółka Grupa Lotos S.A. (dalej: „Grupa Lotos”), podpisały kolejny aneks do listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego „Polimery Police” (dalej: „List Intencyjny”).

Na mocy podpisanego aneksu wydłuża się okres obowiązywania Listu Intencyjnego do dnia 13 grudnia 2019 roku, co stanowi podstawę do kontynuowania negocjacji w sprawie potencjalnego udziału Grupy Lotos w finansowaniu planowanego przez GA Polyolefins projektu inwestycyjnego „Polimery Police”, poprzez objęcie przez Grupę Lotos nowych akcji w kapitale zakładowym GA Polyolefins i wniesienie wkładu na kapitał zakładowy GA Polyolefins w kwocie do 500 mln złotych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

68/2019
05.12.2019
Raport bieżący nr 68/2019
Podpisanie umowy inwestycyjnej ze Skarbem Państwa
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5 grudnia 2019 r. Spółka podpisała ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Prezesa Rady Ministrów umowę inwestycyjną („Umowa Inwestycyjna”) w związku z emisją nowych akcji serii C Spółki w ramach prowadzonej przez Spółkę publicznej oferty akcji serii C z zachowaniem praw poboru akcjonariuszy.

Na podstawie Umowy Inwestycyjnej Skarb Państwa obejmie 5.513.722 (słownie: pięć milionów pięćset trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia dwie) nowe akcje serii C („Nowe Akcje”) emitowane przez Spółkę w wykonaniu przysługujących Skarbowi Państwa praw poboru za środki w łącznej kwocie 56.239.964,40 złotych (słownie pięćdziesiąt sześć milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy) („Środki”) pochodzące z Funduszu Reprywatyzacji utworzonego na podstawie art. 56 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz.U. z 2019 r., poz. 2181). Spółka zobowiązała się wobec Skarbu Państwa, że przeznaczy Środki w całości na realizację przez podmiot zależny Spółki, Grupę Azoty Polyolefins S.A., projektu inwestycyjnego obejmującego budowę instalacji do produkcji propylenu oraz polipropylenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą („Projekt Polimery Police”).

Umowa Inwestycyjna reguluje zasady wykorzystania Środków oraz konsekwencje naruszenia tych zasad, zobowiązania i zapewnienia Spółki w związku z przekazaniem Środków, obowiązki dotyczące sprawozdawczości i rozliczania Środków oraz uprawnienia kontrolne Skarbu Państwa.

W razie wykorzystania Środków niezgodnie z Umową Inwestycyjną, Spółka będzie zobowiązana do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość Środków powiększonej o odsetki ustawowe. Ponadto, konieczność zwrotu kwoty stanowiącej równowartość Środków zaistnieje również, jeśli do dnia 19 grudnia 2019 r. (włącznie) Spółka nie złoży Skarbowi Państwa dokumentów potwierdzających, że finansowanie wymagane dla Projektu Polimery Police zostało w całości pozyskane, zabezpieczone lub wystarczająco uwiarygodnione, niezależnie od ewentualnej kontynuacji publicznej oferty akcji serii C lub dokonania przydziału Nowych Akcji Skarbowi Państwa.

Zastrzeżenie prawne:
Niniejszy materiał ani żadna jego część nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Australii lub w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani zaproszenia do subskrypcji lub zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki. Prospekt, który został sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki na terytorium Polski („Oferta”), po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowi wraz ze wszystkimi opublikowanymi suplementami do Prospektu jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i Ofercie. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (http://zchpolice.grupaazoty.com/) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Globalnego Koordynatora – Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie (https://www.bm.pkobp.pl/).

Niniejszy materiał nie stanowi informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną, w tym rekomendacji inwestycyjnej, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do subskrypcji lub nabycia papierów wartościowych Spółki na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o Papierach Wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.

Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych lub innych podmiotów powiązanych nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystania materiału lub jego części bądź zawartych w nim treści lub z innego tytułu w związku z niniejszym materiałem.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

50/2019
23.09.2019
Raport bieżący nr 50/2019
Uchwały powzięte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w dniu 23 września 2019 roku
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 września 2019 roku wraz z wynikami głosowań.

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono sprzeciw do uchwały nr 4.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

49/2019
19.09.2019
Raport bieżący nr 49/2019
Podpisanie porozumienia dotyczącego warunków finansowania equity projektu Polimery Police z Hyundai Engineering Co., Ltd i Korean Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2019 z dnia 10 maja 2019 r., Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 19 września 2019 r. Emitent oraz jednostka dominująca Emitenta – Grupa Azoty S.A. (łącznie jako „Pierwotni Sponsorzy”) i spółka zależna od Emitenta i Grupy Azoty S.A. – PDH Polska S.A. (dalej: „PDH”) podpisały z Hyundai Engineering Co., Ltd (dalej: „Hyundai”) i Korean Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (dalej: „KIND”, łącznie z Hyundai „Współsponsorzy”, a łącznie z Pierwotnymi Sponsorami i PDH jako „Strony”) porozumienie (term-sheet) (dalej: „Porozumienie”) dotyczące warunków finansowania equity projektu inwestycyjnego „Polimery Police” (dalej: „Projekt”) realizowanego przez PDH.

Na podstawie Porozumienia:

a) Współsponsorzy zobowiązali się do zainwestowania, bezpośrednio lub pośrednio, w Projekt łącznej kwoty odpowiadającej równowartości w euro kwoty 130.000.000 USD, w tym 73.000.000 USD przez Hyundai i 57.000.000 USD przez KIND, poprzez wniesienie wkładów pieniężnych na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego PDH.

b) Pierwotni Sponsorzy zobowiązali się do zainwestowania w Projekt łącznej kwoty wynoszącej do 1.400.000.000 PLN oraz środków uzyskanych z wtórnej oferty publicznej akcji Emitenta (w zależności od wyniku tej oferty) poprzez wniesienie wkładów pieniężnych na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego PDH.

Inwestycja Współsponsorów jest uzależniona od spełnienia warunków zawieszających uzgodnionych w Porozumieniu, w tym od: (i) wniesienia przez Pierwotnych Sponsorów łącznej kwoty inwestycji zgodnie z pkt (b) powyżej, (ii) wydania przez PDH Polecenia Przystąpienia do Pełnej Realizacji na podstawie umowy EPC podpisanej w dniu 11 maja 2019 r. przez PDH i Hyundai, (iii) sfinalizowania struktury akcjonariatu PDH, (iv) zawarcia umowy kredytowej w ramach finansowania dłużnego Projektu i (v) spełnienia określonych warunków zawieszających wynikających z dokumentacji finansowania dłużnego, które zostały wymienione w Porozumieniu.

Strony uzgodniły m.in., że Współsponsorzy będą uprawnieni do powołania wspólnie jednego członka Rady Nadzorczej PDH, dopóki Współsponsorzy będą posiadać łącznie co najmniej 5% akcji PDH.

Strony ustaliły, że ostateczne dokumenty finansowania equity będą przewidywać okres zastrzeżony (lock-up) od dnia przekazania przez Współsponsorów PDH kwoty swojej inwestycji do upływu 3 lat od daty ukończenia Projektu.

Strony uzgodniły również procedurę wyjścia z inwestycji przez Współsponsorów w określonych przypadkach. Porozumienie przewiduje dla Pierwotnych Sponsorów możliwość przeprowadzenia oferty publicznej po upływie okresu zastrzeżonego (lock-up). Ponadto Strony wstępnie przewidziały dla Współsponsorów opcję sprzedaży, a dla Pierwotnych Sponsorów opcję kupna, w każdym przypadku w odniesieniu do akcji PDH posiadanych przez Współsponsorów o łącznej wartości (obliczanej na podstawie ceny pierwotnie uiszczonej przez Współsponsorów za takie akcje) nieprzekraczającej 70.000.000 USD, zaś w przypadku opcji sprzedaży – dodatkowo pomniejszonej o wszelkie dywidendy wypłacone na rzecz Współsponsorów. Strony ustaliły, że opcje wygasną najpóźniej 31 grudnia 2035 r.

W przypadku uzgodnienia z ewentualnym dodatkowym inwestorem, który może zostać zaproszony do udziału we współfinansowaniu Projektu uprawnień, które będą bardziej korzystne niż uprawnienia przyznane Współsponsorom na podstawie Porozumienia Strony zobowiązały się, że dokonają odpowiedniej modyfikacji dokumentów transakcyjnych, których stronami będą Współsponsorzy, w taki sposób, aby prawa przysługujące Współsponsorom zostały dostosowane do bardziej korzystnych uprawnień uzgodnionych z ewentualnym dodatkowym inwestorem.

Strony uzgodniły, że ostateczne dokumenty finansowania equity będą przewidywać kary umowne za naruszenie przez Współsponsorów zobowiązań związanych z procesem wyjścia przez Współsponsorów z inwestycji.

Porozumienie stanowi wiążące zobowiązanie Stron z zastrzeżeniem uzgodnienia dokumentów finansowania equity w formie satysfakcjonującej dla Współsponsorów, zatwierdzenia przez Współsponsorów warunków ostatecznego porozumienia dotyczącego finansowania dłużnego Projektu i zadowalającego ukończenia przez Współsponsorów badania due diligence PDH.

Porozumienie zostało zawarte na czas określony, do dnia 30 czerwca 2020 r., z możliwością jego przedłużenia lub rozwiązania we wcześniejszym terminie na podstawie porozumienia Stron. Porozumienie wygaśnie również w przypadku zawarcia przez Strony ostatecznych dokumentów finansowania equity, które zastąpią Porozumienie. O kolejnych etapach związanych z finansowaniem equity Projektu Emitent będzie informował w odrębnych raportach bieżących.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

48/2019
04.09.2019
Raport bieżący nr 48/2019
Uzupełnienie dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zwołanego na dzień 23 września 2019 roku
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) w związku ze zwołanym na dzień 23 września 2019 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem (dalej: „NWZ”), w załączeniu przekazuje treść dokumentu, będącego uzupełnieniem materiałów dot. punktu 6 porządku obrad NWZ „Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 7 listopada 2019 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki.”.

Dokument o którym mowa powyżej zostanie także zamieszczony na stronie internetowej Spółki.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

47/2019
03.09.2019
Raport bieżący nr 47/2019
Uzupełnienie dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zwołanego na dzień 23 września 2019 roku
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku oraz nr 46/2019 z dnia 3 września 2019 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) w związku ze zwołanym na dzień 23 września 2019 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem (dale: „NWZ”), w załączeniu przekazuje treść dokumentu, będącego uzupełnieniem materiałów dot. punktu 6 porządku obrad NWZ „Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 7 listopada 2019 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki.”.

Dokument o którym mowa powyżej zostanie także zamieszczony na stronie internetowej Spółki.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

46/2019
03.09.2019
Raport bieżący nr 46/2019
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w związku z decyzją o wznowieniu procesu wtórnej oferty publicznej akcji Spółki (dalej: „SPO”) Rada Nadzorcza Spółki w dniu 3 września 2019 roku podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia opinii w zakresie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki.

Planowane podwyższenie kapitału nastąpi w drodze SPO, w kwocie nie wyższej niż 1.100.000.000 zł (słownie: jeden miliard sto milionów złotych) skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru). Planowane podwyższenie kapitału powinno nastąpić nie później niż do końca 2019 r.

O kolejnych etapach związanych z SPO, Spółka będzie informowała w odrębnych raportach bieżących.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

45/2019
26.08.2019
Raport bieżący nr 45/2019
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zwołanego na dzień 23 września 2019 roku
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 września 2019 roku.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

44/2019
26.08.2019
Raport bieżący nr 44/2019
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015501, NIP: 851-02-05-573, kapitał zakładowy 750.000.000 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., które odbędzie się w dniu 23 września 2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, w sali 24a w Biurowcu Głównym S-6.

Ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 75.000.000. Z akcji tych w dniu opublikowania niniejszego ogłoszenia, tj. w dniu 26 sierpnia 2019 r., przysługuje akcjonariuszom Spółki 75.000.000 głosów.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 7 listopada 2019 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki.
 7. Zamknięcie obrad.

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 4061 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu) tj. na dzień 7 września 2019 r.

W celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 26 sierpnia 2019 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 9 września 2019 r. - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Policach, ul. Kuźnicka 1, Biurowiec Główny S-6, pok. 137, przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 18, 19, 20 września 2019 r., w godzinach od 8.00 do 15.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##.

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Pełnomocnik akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej zchpolice.grupaazoty.com udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Do dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie w/w dokumenty powinny zostać przesłane na adres mailowy: ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną w/w dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.

Prawo akcjonariuszy do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno zostać złożone Zarządowi Spółki nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 2 września 2019 r. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police.

Prawo akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police.

Każdy akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

Komunikacja elektroniczna

Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Spółki nie dopuszcza oddawania głosu drogą korespondencyjną, jak również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniana w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem zchpolice.grupaazoty.com/pl/relacje/walne.html od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Adres strony internetowej

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej zchpolice.grupaazoty.com w zakładce Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

43/2019
26.08.2019
Raport bieżący nr 43/2019
Planowane podwyższenie kapitału zakładowego Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i wznowienie wtórnej oferty publicznej akcji Spółki
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 sierpnia 2019 r. Zarząd Spółki zadecydował o wznowieniu procesu wtórnej oferty publicznej akcji Spółki („SPO”) i podjął uchwałę w sprawie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji oraz zmiany Statutu Spółki, uchylając jednocześnie wcześniejszą uchwałę Zarządu Spółki z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji oraz zmiany Statutu Spółki, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4/2019.

Planowane podwyższenie kapitału nastąpi w drodze SPO, w kwocie nie wyższej niż 1.100.000.000 zł (słownie: jeden miliard sto milionów złotych) skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru). Planowane podwyższenie kapitału powinno nastąpić nie później niż do końca 2019 r.

Pozyskanie wpływów z emisji akcji ma na celu wsparcie realizacji Strategii Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. na najbliższe lata, w szczególności dywersyfikacji i zwiększenia rentowności przychodów oraz wzmocnieniu zaangażowania w rozwój obszarów niezwiązanych z produkcją nawozową. Kluczowym zadaniem w tym zakresie jest realizacja projektu „Polimery Police” przez PDH Polska S.A., spółkę celową należącą w 53,0% do Spółki oraz w 47,0% do Grupy Azoty S.A.

O kolejnych etapach związanych z SPO, w szczególności o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Spółka będzie informowała w odrębnych raportach bieżących.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

42/2019
13.08.2019
Raport bieżący nr 42/2019
Szacunkowe skutki finansowe czasowego unieruchomienia instalacji
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

W nawiązaniu do raportów bieżących: nr 39/2019 z dnia 4 lipca 2019 roku oraz nr 41/2019 z dnia 10 sierpnia 2019 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”), przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe skutki finansowe czasowego unieruchomienia instalacji Syntezy Amoniaku oraz Syntezy Mocznika, spowodowanego koniecznością remontu kotłów znajdujących się na Instalacji Przygotowania Gazu Syntezowego.

Utracone korzyści za czerwiec oszacowano na poziomie 7 mln zł. Skutki finansowe za lipiec i sierpień łącznie szacowane są na 43 mln zł. Utracone korzyści wynikają przede wszystkim z utraconych marż ze sprzedaży produktów azotowych w tym mocznika i jego roztworów oraz amoniaku, która zostałaby z dużym prawdopodobieństwem zrealizowana, gdyby instalacje pracowały normalnie.

Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

Jednocześnie Emitent informuje, że w związku z zaistniałym zdarzeniem zgłosił szkodę w ramach polisy ubezpieczenia mienia oraz utraty zysku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

41/2019
10.08.2019
Raport bieżący nr 41/2019
Zmiana przewidywanego terminu uruchomienia instalacji
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 9 sierpnia 2019 roku Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego (dalej: „CLDT”) wykonało badanie po naprawie połączeń spawanych. Po przeprowadzonym badaniu CLDT w dniu 10 sierpnia 2019 roku przekazało informację o niewielkiej nieprawidłowości w jednej ze spoin, którą należy poprawić.

W związku z powyższym uruchomienie instalacji, które miało nastąpić 11 sierpnia 2019 roku, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 39/2019 z dnia 4 lipca 2019 roku, planowane jest nie później niż 18 sierpnia 2019 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

40/2019
08.08.2019
Raport bieżący nr 40/2019
Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 9/2019 z dnia 28 marca 2019 roku, nr 13/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 roku oraz nr 22/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 8 sierpnia 2019 roku otrzymał informację o dokonaniu w dniu 7 sierpnia 2019 roku przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta - PDH Polska S.A. z siedzibą Policach (dalej: „PDH Polska”).

W związku z wyżej wskazaną rejestracją, kapitał zakładowy PDH Polska został podwyższony z kwoty 304 000 000 zł do kwoty 467 339 000 zł. Liczba akcji wszystkich emisji wynosi obecnie 46 733 900 sztuk (dotychczas wynosiła 30 400 000 sztuk) o wartości nominalnej 10 zł każda.

W wyniku dokonanego podwyższenia kapitału zakładowego PDH Polska, liczba akcji posiadanych przez Emitenta wzrosła z 18 217 875 sztuk do 24 768 967 sztuk o wartości nominalnej 10 zł każda i łącznej wartości 247 689 670 zł.

Aktualnie Emitent posiada 53,00% udziału w kapitale zakładowym PDH Polska. Drugim akcjonariuszem PDH Polska jest spółka Grupa Azoty S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

39/2019
04.07.2019
Raport bieżący nr 39/2019
Informacja o czasowym unieruchomieniu instalacji w związku z koniecznością naprawy usterki
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w związku z wykryciem usterki kotłów znajdujących się na Instalacji Przygotowania Gazu Syntezowego, w dniu 4 lipca 2019 roku otrzymał stanowisko Urzędu Dozoru Technicznego, zgodnie z którym Spółka powinna przeprowadzić badania dla kwalifikowania technologii spawania złączy spawanych - próbnych, wykonanych z materiałów pobranych z eksploatowanego urządzenia. Określenie technologii spawania umożliwi skuteczne wykonanie naprawy i przywrócenie produkcji w drugim tygodniu sierpnia 2019 roku.

Emitent informuje, że podczas przeprowadzonego planowanego w okresie od 04.04.2019 r. do 11.06.2019 r. postoju remontowego w Jednostce Biznesowej Nitro, została wykryta usterka kotłów znajdujących się na Instalacji Przygotowania Gazu Syntezowego. W wyniku wykrycia usterki, począwszy od dnia 06.05.2019 r. nastąpiło czasowe wyłączenie instalacji Syntezy Amoniaku oraz Syntezy Mocznika. Uszkodzenie spowodowane nieciągłościami połączeń spawanych kotłów, skutkuje całkowitym wyłączeniem produkcji mocznika do 11.08.2019 roku.

Usterka nie ma negatywnego wpływu na środowisko.

Emitent jest producentem mocznika o zdolnościach produkcyjnych 400 tys. ton/rok.

Szacowane skutki finansowe czasowego wyłączenia instalacji spowodowanego usterką Emitent przekaże odrębnym raportem bieżącym w późniejszym terminie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

38/2019
02.07.2019
Raport bieżący nr 38/2019
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zwołanym na dzień 25 czerwca 2019 roku.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje poniżej do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej: „ZWZ”), zwołanym na dzień 25 czerwca 2019 roku, wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów. 

Akcjonariusz: Grupa Azoty S.A.

Liczba akcji na ZWZ – 49 500 000

Liczba głosów na ZWZ – 49 500 000

Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ – 68,69%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 66,00%

Akcjonariusz: Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”

Liczba akcji na ZWZ – 12 192 632

Liczba głosów na ZWZ – 12 192 632

Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ – 16,92%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 16,26%

Akcjonariusz: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Liczba akcji na ZWZ – 6 607 966

Liczba głosów na ZWZ – 6 607 966

Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ – 9,17%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 8,81%

Akcjonariusz: Skarb Państwa

Liczba akcji na ZWZ – 3 759 356

Liczba głosów na ZWZ – 3 759 356

Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ – 5,22%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 5,01%

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 623).

37/2019
25.06.2019
Raport bieżący nr 37/2019
Uchwały będące przedmiotem głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. w dniu 25 czerwca 2019 roku
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść uchwał podjętych w dniu 25 czerwca 2019 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z wynikami głosowań.

Dokumenty będące przedmiotem głosowania uchwał nr 4-11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały w dniu 25 maja 2019 roku opublikowane przez Spółkę wraz z jednostkowym i skonsolidowanym raportem rocznym, a także załączone do raportów bieżących nr 31/2019 z dnia 29 maja 2019 roku i nr 33/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku oraz udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem http://zchpolice.grupaazoty.com/pl/relacje.html.

Podczas Walnego Zgromadzenia żaden z akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu do protokołu.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

36/2019
25.06.2019
Raport bieżący nr 36/2019
Powołanie Członków Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police” S.A.  na VIII kadencję
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 25 czerwca 2019 roku na mocy uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do składu Rady Nadzorczej Spółki na VIII wspólną kadencję, powołane zostały jako jej członkowie następujące osoby:

 • Pan Mariusz Piotr Kądziołka – jako przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • Pani Bożena Licht,
 • Pani Agnieszka Ewa Dąbrowska,
 • Pani Iwona Wojnowska,
 • Pan Andrzej Rogowski.

Uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji weszły w życie z dniem podjęcia.

Ponadto w skład Rady Nadzorczej został powołany Pan Mirosław Kozłowski, wskutek skorzystania przez Skarb Państwa z uprawnienia osobistego wynikającego z § 30 ust. 2 Statutu Spółki o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 35/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że nowo powołani: przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Mariusz Piotr Kądziołka, Pani Bożena Licht, Pani Agnieszka Ewa Dąbrowska, Pan Mirosław Kozłowski, Pani Iwona Wojnowska oraz Pan Andrzej Rogowski złożyli oświadczenia, z których wynika, że działalność w/w osób wykonywana poza Spółką, nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, w/w osoby nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów. 

Otrzymane przez Spółkę oświadczenia zawierają również deklaracje nowo powołanych Członków oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji, że żadna z w/w osób nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji oraz wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanych Członków oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu. 

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757). 

35/2019
25.06.2019
Raport bieżący nr 35/2019
Powołanie Członka Rady Nadzorczej
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 25 czerwca 2019 roku otrzymał informację z Departamentu Skarbu Państwa o powołaniu na podstawie § 30 ust. 2 Statutu Spółki do składu Rady Nadzorczej VIII wspólnej kadencji Spółki Pana Mirosława Kozłowskiego. 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że nowo powołany Członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Mirosław Kozłowski złożył oświadczenie, z którego wynika, że jego działalność wykonywana poza Spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 

Pan Mirosław Kozłowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji oraz wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu. 

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757). 

34/2019
24.06.2019
Raport bieżący nr 34/2019
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2019 roku zgłoszone przez akcjonariusza
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2019 z dnia 29 maja 2019 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) w związku ze zwołanym na dzień 25 czerwca 2019 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem (dalej: „ZWZ”), w załączeniu przekazuje treść projektów uchwał ZWZ zgłoszonych w dniu 24 czerwca 2019 roku przez akcjonariusza Skarb Państwa, dotyczących punktu 13 porządku obrad ZWZ: „Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. VIII wspólnej kadencji.”.

Projekty uchwał, o których mowa powyżej zostaną także zamieszczone na stronie internetowej Spółki.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

33/2019
24.06.2019
Raport bieżący nr 33/2019
Uzupełnienie dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2019 roku
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2019 z dnia 29 maja 2019 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) w związku ze zwołanym na dzień 25 czerwca 2019 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem (dalej: „ZWZ”), w załączeniu przekazuje treść dokumentów, będących uzupełnieniem materiałów dot. punktu 13 porządku obrad ZWZ „Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. VIII wspólnej kadencji.”.

Załączone dokumenty są konsekwencją zakończonych wyborów kandydatów na członków Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. VIII kadencji wybieranych przez pracowników Spółki oraz jej spółek zależnych. W wyniku przeprowadzonych wyborów na kandydatów wybrano Panią Iwonę Wojnowską oraz Pana Andrzeja Rogowskiego.

Dokumenty o których mowa powyżej zostaną także zamieszczone na stronie internetowej Spółki.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

32/2019
05.06.2019
Raport bieżący nr 32/2019
Zawieszenie wykonania uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rozwiń

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”, „Emitent”), działając na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia Spółki udzielonego w §3 ust. 3 lit. (a) uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i  wprowadzenie do obrotu praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki („Uchwała”), informuje o podjęciu przez Zarząd w dniu 5 czerwca 2019 roku decyzji o  zawieszeniu wykonania Uchwały.

Emitent jest właścicielem oraz użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnych w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 roku, o powierzchni większej niż 0,3 ha każda. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa („KOWR”) działającemu na rzecz Skarbu Państwa przysługuje prawo odkupienia akcji emitowanych przez spółkę będącą właścicielem nieruchomości rolnych o powierzchni powyżej 0,3 ha. Zgodnie ze stanowiskiem KOWR w sprawie sposobu interpretacji przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego po zarejestrowaniu w KRS podwyższenia kapitału zakładowego dotyczącego emisji Akcji Oferowanych każdy z inwestorów, który objął Akcje Oferowane obowiązany jest zawiadomić KOWR o objęciu takich Akcji Oferowanych. KOWR może w terminie miesiąca od dnia otrzymania takiego zawiadomienia złożyć oświadczenie o nabyciu Akcji Oferowanych od inwestora za cenę jednostkową równą Cenie Emisyjnej (o ile nie będzie ona rażąco odbiegać od wartości rynkowej pojedynczej Akcji Oferowanej).

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw, która po podpisaniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw zmieni obowiązujące obecnie procedury związane w uprawnieniami KOWR związanymi m.in. z emisją nowych akcji przez spółki publiczne. Wspomniana ustawa wejdzie w życie w terminie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Ustaw.

W ocenie Zarządu intencją Ustawodawcy było zastąpienie, w przypadku emisji nowych akcji przez spółkę publiczną, dotychczasowego uprawnienia KOWR do nabycia akcji nowej emisji w spółce będącej właścicielem nieruchomości rolnych uprawnieniem KOWR do odkupienia od spółki emitującej nowe akcje nieruchomości rolnych, których właścicielem lub użytkownikiem wieczystym jest spółka. Ze względu na brzmienie przepisów przejściowych zawartych w ustawie nowelizującej ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego, w przypadku planowanej przez Spółkę Oferty, zastosowanie znajdą przepisy obowiązujące dotychczas, w szczególności przepisy dotyczące realizacji przez KOWR uprawnienia do nabycia Akcji Oferowanych. Zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym Spółce przez KDPW, w obecnym stanie prawnym oraz w stanie prawnym, jaki znajdzie zastosowanie wobec Spółki po wejściu w życie opisanej powyżej nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego istnieje ryzyko związane z odmową rejestracji praw do Akcji Oferowanych w depozycie KPDW. Brak rejestracji praw do Akcji Oferowanych w KDPW uniemożliwi wprowadzenie praw do Akcji Oferowanych do obrotu na GPW. W konsekwencji w okresie oczekiwania na rejestrację przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Oferowanych oraz w okresie oczekiwania na realizację przez KOWR przysługującego KOWR uprawnienia do nabycia Akcji Oferowanych inwestorzy nie mieliby możliwości dokonywania obrotu prawami do Akcji Oferowanych ani samymi Akcjami Oferowanymi. Ponadto zastosowanie niewłaściwej procedury dotyczącej uprawnień KOWR wynikających z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego skutkowałoby sankcją nieważności całej emisji Akcji Oferowanych, czego nie można całkowicie wykluczyć w związku z wątpliwościami interpretacyjnymi dotyczącymi przepisów nowelizowanej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. W ocenie Zarządu Spółki przedstawione powyżej kwestie mogą narazić potencjalnych inwestorów na istotne ryzyka, których Spółka w obowiązującym stanie prawnym nie jest w stanie wyłączyć. W konsekwencji Zarząd Spółki ocenił, że w najlepszym interesie zarówno potencjalnych inwestorów, jak i samej Spółki jest czasowe zawieszenie prowadzenia Oferty do momentu, kiedy realizacja uprawnień KOWR możliwa będzie bez ryzyka związanego z brakiem obrotu na GPW prawami do Akcji Oferowanych oraz ryzyka ewentualnej nieważności emisji Akcji Serii C.

Spółka będzie monitorować sytuację na rynku kapitałowym oraz ewentualne zmiany w otoczeniu regulacyjnym w zakresie kwestii związanych z uprawnieniami KOWR. Zarząd Spółki wznowi proces oferty akcji nowej emisji w trzecim kwartale 2019 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014 r., nr L 173/1 ze zm.).

31/2019
29.05.2019
Raport bieżący nr 31/2019
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2019 roku.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: „Spółka”) w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 czerwca 2019 roku.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

30/2019
29.05.2019
Raport bieżący nr 30/2019
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015501, NIP: 851-02-05-573, kapitał zakładowy 750 000 000 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402[1], art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, w sali 24a w Biurowcu Głównym S-6.

Ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 75.000.000. Z akcji tych w dniu opublikowania niniejszego ogłoszenia, tj. w dniu 29 maja 2019 roku, przysługuje akcjonariuszom Spółki 75.000.000 głosów.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z:
  1. oceny jednostkowego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności za 2018 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2018;
  2. działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. jako organu Spółki w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.; 
  3. oceny sytuacji w Spółce za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
  4. oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego przyjętych przez Spółkę za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku;
  5. oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze za okres 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2018 roku.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31.12.2018 r.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. VIII wspólnej kadencji.
 14. Zamknięcie obrad.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu) tj. na dzień 09 czerwca 2019 roku.

W celu zapewnienia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 29 maja 2019 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 10 czerwca 2019 roku - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Policach, ul. Kuźnicka 1, Biurowiec Główny S-6, pok. 137, przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 19, 21, 24 czerwca 2019 roku, w godzinach od 8.00 do 15.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Pełnomocnik akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.zchpolice.grupaazoty.com udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] Kodeksu cywilnego, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] Kodeksu cywilnego, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Do dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie w/w dokumenty powinny zostać przesłane na adres mailowy: ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną w/w dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.

Prawo akcjonariuszy do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno zostać złożone Zarządowi Spółki nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 04 czerwca 2019 roku. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police.

Prawo akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police.

Każdy akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

Komunikacja elektroniczna

Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Spółki nie dopuszcza oddawania głosu drogą korespondencyjną, jak również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniana w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem http://zchpolice.grupaazoty.com/pl/relacje/walne.html od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Adres strony internetowej

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej www.zchpolice.grupaazoty.com w zakładce Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

29/2019
27.05.2019
Raport bieżący nr 29/2019
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2019 z dnia 20 maja 2019 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 27 maja 2019 roku, Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła wniosek Zarządu Spółki do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 29 531 767,29 PLN w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2018 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

28/2019
23.05.2019
Raport bieżący nr 28/2019
Przedłużenie obowiązywania Kontraktów Indywidualnych z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 roku oraz nr 28/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 23 maja 2019 roku Emitent wraz z jego jednostką dominującą: Grupa Azoty S.A. oraz spółkami Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A.  (dalej łącznie zwani „Odbiorcami”, a każdy z osobna „Odbiorcą”) złożyły oświadczenia potwierdzające przedłużenie okresu obowiązywania zawartych w dniu 21 czerwca 2017 roku kontraktów dwustronnych (dalej: „Kontrakty Indywidualne”) do umowy ramowej na sprzedaż paliwa gazowego z dnia 13 kwietnia 2016 roku z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. (dalej: „PGNiG”).

W efekcie złożonych przez Odbiorców oświadczeń przedłużeniu ulega okres obowiązywania Kontraktów Indywidualnych, w związku z czym PGNiG pozostanie dla Emitenta i dla Grupy Azoty strategicznym dostawcą paliwa gazowego do dnia 30 września 2022 roku.

Całkowita wartość Kontraktów Indywidualnych zawartych przez Emitenta jest szacowana na kwotę, która może wynieść około 2,12 mld zł w trakcie czterech lat obowiązywania. Podstawą kalkulacji formuły cenowej w zawartych Kontraktach Indywidualnych są rynkowe wartości indeksów cen gazu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

27/2019
20.05.2019
Raport bieżący nr 27/2019
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 20 maja 2019 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018, wnioskując o przeznaczenie zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2018 w wysokości 29 531 767,29 zł w całości na powiększenie kapitału zapasowego Spółki. 

Zarząd Spółki, pomimo deklarowanej w Strategii Grupy Azoty 2013-2020 polityce dywidendowej wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy, rekomenduje, aby osiągnięty w 2018 roku zysk netto w całości pozostawić w Spółce. Pozostawienie zysku w Spółce będzie stanowić zabezpieczenie realizacji zaplanowanych zamierzeń inwestycyjnych, w szczególności dotyczących zapewnienia finansowania wkładu własnego projektu „Polimery Police”.

W celu realizacji powyższej uchwały Zarząd wystąpi do Rady Nadzorczej Spółki o dokonanie oceny wniosku oraz do Walnego Zgromadzenia w celu dokonania podziału zysku za rok obrotowy 2018.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

26/2019
11.05.2019
Raport bieżący nr 26/2019
Podpisanie umowy o kompleksową realizację projektu Polimery Police.
Rozwiń

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 11 maja 2019 roku spółka zależna Emitenta i Grupy Azoty S.A. – PDH Polska S.A. („PDH”) oraz Hyundai Engineering Co., Ltd. („Wykonawca”) zawarły umowę o kompleksową realizację projektu „Polimery Police” („Projekt Polimery Police”) według formuły „pod klucz” za cenę ryczałtową („Umowa EPC”). Emitent informował o ostatecznym wyborze oferty Wykonawcy, jako generalnego wykonawcy w ramach przetargu na zawarcie umowy o kompleksową realizację Projektu Polimery Police raportem bieżącym nr 17/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r.

Przedmiotem Umowy EPC jest kompleksowa realizacja Projektu Polimery Police, tj. nowego kompleksu petrochemicznego w Policach składającego się z pięciu podprojektów: (i) instalacji odwodornienia propanu (Instalacja PDH), (ii) instalacji wytwarzania polipropylenu (Instalacja PP), (iii) systemu konfekcjonowania, magazynowania, logistyki i spedycji polipropylenu, (iv) instalacji pomocniczych wraz z połączeniami międzyobiektowymi, oraz (v) terminalu przeładunkowo-magazynowego obejmującego urządzenia portowe do rozładunku i magazynowania propanu i etylenu ze statków morskich. Docelowa planowana wydajność Instalacji PDH ma wynosić 400 tys. ton/8000 h propylenu o czystości 99,6 % obj. (propylen klasy polimerowej), a Instalacji PP – 400 tys. ton/8000 h polipropylenu różnego typu.

Umowa EPC została zawarta w formule EPC LSTK (ang. Engineering, Procurement and Construction Lump Sum Turn Key). W ramach Umowy EPC Wykonawca w sposób kompleksowy zrealizuje, w tym zaprojektuje oraz wybuduje, nowy kompleks petrochemiczny Polimery Police, a także zapewni osiągnięcie i utrzymanie parametrów gwarantowanych określonych w umowach licencyjnych dla Instalacji PDH oraz Instalacji PP.

W ramach Umowy EPC PDH ma prawo zlecić Wykonawcy wykonanie zakresu opcjonalnego na warunkach i za wynagrodzeniem ściśle określonych w Umowie EPC. Zakres opcjonalny obejmuje sześć dodatkowych opcji: (i) wykonanie robót czerpalnych toru wodnego od Terminalu „Mijanka” do Terminalu Przeładunkowo-Magazynowego - pogłębienie od 10,5 m do 12,5 m na Kanale Polickim, (ii) wykonanie Stacji Uzdatniania Wody związane z inwestycjami Emitenta, (iii) wykonanie Wytwórni Azotu dla Instalacji PDH i Instalacji PP, (iv) wyposażenie laboratorium dla potrzeb Projektu Polimery Police, (v) wyposażenie dla służb produkcyjnych i utrzymania ruchu, oraz (vi) przedłużenie gwarancji z 24 miesięcy na okres 36 miesięcy na powłoki antykorozyjne i powłoki zabezpieczeń ppoż. Łączna wartość wynagrodzenia za zakres opcjonalny wynosi 35.938.000 EUR.

Okres gwarancji udzielanej przez Wykonawcę na poszczególne podprojekty wynosi 24 miesiące od daty certyfikatu odbioru tymczasowego dla danego podprojektu, a w odniesieniu do powłok antykorozyjnych i ogniochronnych Umowa EPC przewiduje możliwość jego przedłużenia do 36 miesięcy.

Wynagrodzenie należne Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i wynosi 992.811.000 EUR netto w zakresie podstawowym. Wynagrodzenie ryczałtowe podlega zmianie tylko w wyjątkowych przypadkach określonych w Umowie EPC w ramach procedury zmiany. Wynagrodzenie będzie płatne w ratach po ukończeniu i odbiorze kolejnych etapów realizacji Projektu Polimery Police.

Umowa EPC przewiduje na rzecz PDH kary umowne m.in. w przypadku: (i) opóźnienia Wykonawcy w realizacji kluczowych etapów inwestycji - do łącznej kwoty 10% wynagrodzenia, (ii) nieosiągnięcia parametrów gwarantowanych - do łącznej kwoty 10% wynagrodzenia; oraz (iii) odstąpienia od Umowy EPC przez PDH - w wysokości 10% wynagrodzenia. Łączna suma kar umownych (z wszystkich tytułów) płatnych przez Wykonawcę ograniczona jest do kwoty 20% wynagrodzenia.

Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu wszelkich roszczeń wynikających z Umowy EPC jest ograniczona do kwoty 30% wynagrodzenia. Ograniczenie to nie dotyczy odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań Wykonawcy wynikających z gwarancji, praw własności intelektualnej i obowiązku zachowania poufności, jak również sytuacji działania lub zaniechania z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.

Data rozpoczęcia realizacji zobowiązań Wykonawcy została wyznaczona na dzień 1 sierpnia 2019 roku (Data Rozpoczęcia), przy czym do czasu wydania Polecenia Przystąpienia do Pełnej Realizacji (ang. Full Notice to Proceed) strony przystąpią do realizacji swoich zobowiązań jedynie w ograniczonym zakresie wskazanym wyraźnie w Umowie EPC. PDH ma prawo wydać Polecenie Przystąpienia do Pełnej Realizacji w terminie czterech miesięcy od Daty Rozpoczęcia.

Przekazanie Projektu Polimery Police do użytkowania na podstawie podpisanego przez strony protokołu z testu integralności powinno nastąpić w terminie do czterdziestu miesięcy od Daty Rozpoczęcia.

Stronom Umowy EPC przysługuje możliwość odstąpienia od umowy oraz zawieszenia jej wykonania na warunkach w niej określonych. W szczególności PDH będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy EPC ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: (i) braku potwierdzenia w ruchach testowych lub teście integralności dotrzymywania wszystkich minimalnych parametrów gwarantowanych w okresie określonym w Umowie EPC, z wyjątkiem sytuacji, gdy Wykonawca wykaże, że nie jest odpowiedzialny za ich niedotrzymanie; (ii) osiągnięcia maksymalnego limitu kar umownych za opóźnienie płatnych przez Wykonawcę; (iii) opóźnienia Wykonawcy w zakończeniu któregokolwiek z kluczowych etapów Projektu Polimery Police o ponad 120 dni; (iv) innego naruszenia przez Wykonawcę istotnego zobowiązania lub uporczywego naruszania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Umowy EPC, jeżeli Wykonawca nie usunie skutków danego naruszenia w terminie wyznaczonym w pisemnym wezwaniu przez PDH, nie krótszym niż miesiąc. W powyższych przypadkach PDH zapłaci Wykonawcy część wynagrodzenia przypadającą na dokumentację, dostawy i prace prawidłowo wykonane i odebrane. PDH może skorzystać z przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy EPC w ciągu 30 dni od końca podstawowego okresu gwarancji.

Niezależnie od powyższego, w przypadku niewydania przez PDH Polecenia Przystąpienia do Pełnej Realizacji w terminie czterech miesięcy od Daty Rozpoczęcia, każda ze stron będzie miała prawo odstąpić od Umowy EPC ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku PDH (i) zapłaci Wykonawcy część wynagrodzenia przypadającą na dokumentację, dostawy i prace dostarczone i odebrane; (ii) zwróci Wykonawcy udokumentowane i uzasadnione koszty zakupu urządzeń i materiałów zamówionych, ale nie dostarczonych jeszcze na teren budowy, w zakresie, w jakim Wykonawca nie może odwołać zamówienia bez ponoszenia kosztów; oraz (iii) zwróci Wykonawcy wszystkie pozostałe uzasadnione i udokumentowane koszty, uznane przez PDH, poniesione przez Wykonawcę lub do których poniesienia Wykonawca jest zobowiązany w związku z odstąpieniem, z zastrzeżeniem, że wartość wynagrodzenia płaconego na rzecz Wykonawcy oraz wartość wszelkich uzasadnionych i udokumentowanych kosztów zwracanych Wykonawcy nie przekroczy kwoty wynoszącej 30 mln EUR.

Całkowity szacowany budżet realizacji Projektu Polimery Police wynosi ok. 1,5 mld EUR, z czego ok. 1,2 mld EUR stanowić będą nakłady inwestycyjne (wynagrodzenie Wykonawcy, zakupy licencji, prace przygotowawcze, skapitalizowane koszty wynagrodzeń itp.). Na pozostałą kwotę składać się będą nieskapitalizowane koszty funkcjonowania PDH, koszty finansowe w okresie budowy oraz zakładane rezerwy na obsługę zadłużenia oraz na przekroczenie kosztów realizacji projektu, wynikające ze specyfiki finansowania Projektu Polimery Police w formule project finance.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z  dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz  uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014 r., nr L 173/1 ze zm.)

25/2019
10.05.2019
Raport bieżący nr 25/2019
Podpisanie porozumienia o współpracy inwestycyjnej.
Rozwiń

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 14/2019 oraz nr 15/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 10 maja 2019 roku Emitent, jednostka dominująca Emitenta – Grupa Azoty S.A. i spółka zależna od Emitenta i Grupy Azoty S.A. – PDH Polska S.A. (dalej: „PDH”) oraz Hyundai Engineering Co., Ltd (dalej: „Hyundai”) i Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (dalej: „KIND”), zwane dalej łącznie „Stronami”, podpisały porozumienie o współpracy inwestycyjnej (dalej: „Porozumienie o Współpracy Inwestycyjnej”), stanowiące podstawę do prowadzenia dalszych rozmów w sprawie potencjalnego udziału Hyundai i KIND w finansowaniu planowanego przez PDH projektu inwestycyjnego „Polimery Police” (dalej: „Projekt Polimery Police”) poprzez objęcie przez Hyundai i KIND nowych akcji w kapitale zakładowym PDH i wniesieniu wkładu na kapitał zakładowy PDH w kwocie, odpowiednio, 80 mln USD oraz 50 mln USD („Inwestycja”).

Zgodnie z postanowieniami Porozumienia o Współpracy Inwestycyjnej Strony będą prowadziły rozmowy oraz negocjacje w dobrej wierze, zmierzające do uzgodnienia wszystkich istotnych elementów udziału Hyundai i KIND w finansowaniu Projektu Polimery Police.

Emitent wskazuje, że Porozumienie o Współpracy Inwestycyjnej nie stanowi wiążącego zobowiązania Stron do przeprowadzenia Inwestycji. Emitent będzie informował o wynikach prowadzonych negocjacji w  odrębnych raportach bieżących. Realizacja ewentualnej Inwestycji uzależniona będzie m.in. od  pozytywnego wyniku badania due diligence Inwestycji oraz uzyskania wewnętrznych zgód korporacyjnych przez Hyundai i KIND na przeprowadzenie Inwestycji.

Porozumienie o Współpracy obowiązuje do dnia 1 grudnia 2019 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z  dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz  uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014 r., nr L 173/1 ze zm.)

24/2019
09.05.2019
Raport bieżący nr 24/2019
Odpowiedzi na pytania zadane podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 26 kwietnia 2019 roku.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje poniżej odpowiedzi udzielone w trybie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych na pytania akcjonariuszy zadane Zarządowi Spółki w trybie art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 26 kwietnia 2019 roku.

Zarząd Spółki zdając sobie sprawę, jak bardzo istotny jest dostęp akcjonariuszy do informacji dotyczących działalności Spółki, z najwyższą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wypełnia obowiązki informacyjne związane ze statusem spółki publicznej. Realizacja polityki w zakresie komunikacji z rynkiem i przekazywanie naszym akcjonariuszom wszelkich informacji niezbędnych do podejmowania decyzji inwestycyjnych jest jednym z priorytetów Spółki, zapewniającym transparentność jej działań oraz szeroki i  równy dostęp do informacji.

Pytanie 1:

Jaki wpływ na wyniki finansowe będzie mieć dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie ograniczenia opakowań i wyrobów z plastiku jednorazowego użytku oraz zakaz sprzedaży toreb plastikowych na terenie stanu Nowy Jork od marca 2020 roku?

Odpowiedź:

Proponowane przepisy Dyrektywy Komisji Europejskiej zakładają ograniczenia w  udostępnianiu określonych produktów z tworzyw sztucznych oraz dostarczania takich produktów do celów dystrybucji, konsumpcji lub używania na rynku Unii Europejskiej. Dyrektywa ma mieć zastosowanie do określonej listy produktów końcowych wytworzonych z  tworzyw sztucznych (tj. składających się z polimeru), takich jak m.in. opakowania na  żywność, kubki na napoje, patyczki higieniczne, sztućce (widelce, noże, łyżki, pałeczki), talerze, słomki, etc. Planowane zmiany przepisów na terenie stanu Nowy Jork obejmują z  kolei wprowadzenie zakazu używania toreb plastikowych - przede wszystkim w sprzedaży detalicznej - i ich zastąpienie torbami papierowymi. Amerykańska ustawa wprowadza przy tym liczne wyjątki, które obejmują m.in. torby używane to przechowywania żywności, torby do pakowania nieprzetworzonej i surowej żywności (mięso, ryby, owoce, warzywa, zboża etc.), worki na śmieci itp.

Wejście w życie komentowanych przepisów przewidziane jest na 2020 r. (w przypadku przepisów stanu Nowy York) oraz 2021 r. (w przypadku przepisów europejskich). Mając to na uwadze, Spółka zwraca uwagę, że nie publikuje prognoz dot. działalności, a w związku z tym nie może odnieść się do pytań dotyczących prognozowanych wyników finansowych. Jednocześnie, Spółka zwraca uwagę, że tworzywem sztucznym produkowanym w ramach projektu Polimery Police będzie polipropylen, który w porównaniu z innymi tworzywami sztucznymi charakteryzuje się najwyższym zapotrzebowaniem w skali globalnej. Mając przy tym na uwadze, że w ramach projektu Polimery Police produkowany będzie granulat polimerowy (granulat polipropylenowy PP), nie zaś określone produkty końcowe, wpływ komentowanych przepisów na działalność Spółki będzie ograniczony. Ze względu na swoje właściwości (m.in. wytrzymałość temperaturową, chemiczną, niską gęstość, przezroczystość), polipropylen jest powszechnie wykorzystywanym tworzywem w większości gałęzi gospodarki, w tym w sektorze opakowaniowym, tekstylnym, motoryzacyjnym czy też budowlanym. Mnogość możliwości wykorzystania polipropylenu zabezpiecza producentów tego tworzywa przed ryzykiem wahań koniunktury w różnych sektorach, ponieważ w razie zmniejszenia zapotrzebowania na polipropylen w ramach jednego sektora stosunkowo łatwo można przekierować produkt do odbiorców z innych branż. Ponadto, w porównaniu z innymi tworzywami sztucznymi, polipropylen jest jednym z najbardziej przyjaznych środowisku, neutralnych chemicznie produktów, składających się wyłącznie z wodoru oraz węgla. Dla  porównania, inne powszechnie wykorzystywane tworzywo, tj. PVC, w ok. 30% składa się z chloru klasyfikowanego jako substancja niebezpieczna dla środowiska. Zdaniem Zarządu oznacza to, że nawet w przypadku ograniczonych możliwości sprzedaży granulatu do producentów produktów jednorazowego użytku wskazanych w Dyrektywie oraz objętych planowanym zakazem na terenie stanu Nowy York, Spółka będzie miała w dalszym ciągu możliwość komercjalizacji oferty w sposób zdywersyfikowany i zrównoważony do innych sektorów gospodarki.

Pytanie 2:

Budowa zakładu ma kosztować blisko 7 mld złotych – jest to dwukrotna wartość całej Grupy Azoty oraz siedmiokrotność wartości Spółki Police S.A. Jak duża będzie rentowność tej inwestycji? Proszę podać dokładny przewidywany zysk roczny, jaki przypadnie akcjonariuszom tej spółki do podziału w rok po uruchomieniu całego zakładu? W prospekcie i uzasadnieniu zarząd pisze, że rentowność będzie duża to znaczy jak duża 10% czy 30%?

Odpowiedź:

Grupa Azoty Police nie publikuje prognoz dot. działalności projektu Polimery Police, w  związku z tym nie może odnieść się do pytań dotyczących prognozowanych wskaźników rentowności projektu i wspomnianych wskaźników. Jednak zgodnie z analizami wykonanymi na zlecenie Grupy Azoty Police przez renomowanych doradców rynkowych i biznesowych, projekt Polimery Police charakteryzuje się dobrymi wskaźnikami finansowymi, co czyni jego realizację zasadną z perspektywy grupy kapitałowej Grupa Azoty. Na dziś dzięki instalacji, PDH spodziewa się wzrostu skonsolidowanej sprzedaży grupy kapitałowej Grupa Azoty o zakładane ok. 2,5 mld zł w 2024 roku (wartość ta nie uwzględnia przychodów związanych ze zrealizowaną akwizycją spółki Compo Expert).

Pytanie 3:

Jaką kwotę planuje uzyskać zarząd z tej emisji?

Odpowiedź:

Przewidywana łączna wartość oferty publicznej akcji skierowanej do obecnych akcjonariuszy Grupy Azoty Police wynosi ok. 1 mld PLN. Szczegóły dotyczące planowanej oferty publicznej akcji zostaną przedstawione w prospekcie emisyjnym, który zostanie opublikowany po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Pytanie 4:

Proszę o podanie ceny emisyjnej akcji.

Odpowiedź:

Zarząd Grupy Azoty Police ustali cenę emisyjną Akcji Serii C oraz ostateczną liczbę oferowanych akcji działając na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale NWZ z dnia 26 kwietnia 2019 r. Informacje te zostaną przekazane do publicznej wiadomości w terminie zgodnym ze szczegółowym harmonogramem, który będzie zamieszczony w prospekcie emisyjnym Grupy Azoty Police.

Pytanie 5:

Jak wysoko zostanie podniesiony kapitał akcyjny w Spółce PDH Polska?

Odpowiedź:

W dniu 26 kwietnia 2019 r. Walne Zgromadzenie spółki PDH podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego PDH o kwotę 163.339.000 zł poprzez emisję 16.333.900 nowych akcji o wartości nominalnej 10 PLN każda. Objęcie nowych akcji nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej przez Grupę Azoty Police, która obejmie akcje o wartości nominalnej 65.510.920 zł oraz spółkę Grupa Azoty S.A., która obejmie akcje o wartości nominalnej 97.828.080 zł.

W związku z realizacją Projektu, planowane są dalsze podwyższenia kapitału zakładowego w PDH, które będą przeprowadzane w terminach dostosowanych do harmonogramu wydatkowania środków przez PDH na realizację Projektu. W szczególności, dokapitalizowanie PDH ma nastąpić ze środków pozyskanych przez Grupę Azoty Police w  drodze oferty publicznej akcji. Szczegóły dotyczące planowanej oferty publicznej akcji zostaną przedstawione w prospekcie emisyjnym, który zostanie opublikowany po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Pytanie 6:

Jaki jest sens podnosić kapitał akcyjny w spółce Police S.A. jeśli pieniądze z emisji mają być przeznaczone dla Spółki PDH Polska S.A. na realizację inwestycji i podniesienie kapitału akcyjnego w tej Spółce? Dlaczego nie podnosi się bezpośrednio kapitału w Spółce PDH Polska S.A.? Poprzez rozszerzenie akcjonariatu o Skarb Państwa czy fundusze inwestycyjne?

Odpowiedź:

Spółka PDH jest spółką specjalnego przeznaczenia (spółką celową), która została zawiązana przez spółki: Grupa Azoty Police oraz Grupa Azoty S.A. dla realizacji projektu inwestycyjnego Polimery Police. Projekt realizowany jest w formule project finance, którego kluczowym elementem jest wybór źródeł finansowania. Źródła finansowania Projektu opierają się na zasadach dywersyfikacji i obejmują m.in. finansowanie kapitałem własnym. W związku z  tym, że na obecnym etapie PDH nie generuje przychodów z działalności, niezbędne będzie dokapitalizowanie PDH przez jej obecnych akcjonariuszy. Biorąc jednak pod uwagę wysokość zapotrzebowania na kapitał własny w strukturze finansowania, aby Grupa Azoty Police mogła dokonać wpłat na podwyższony kapitał zakładowy, musi pozyskać w tym celu środki z  planowanej emisji akcji. Z tego względu niezbędne jest podniesienie kapitału zakładowego zarówno na poziomie spółki Grupa Azoty Police, jak i PDH. Przyjęta struktura ma na celu przede wszystkim umożliwienie konsolidacji finansowej oraz utrzymanie kontroli nad PDH. Jednocześnie Grupa Azoty Police będzie dzięki temu bezpośrednim beneficjentem efektów działalności PDH i Projektu.

Walne Zgromadzenia obu spółek podjęły decyzje o podwyższeniu kapitałów zakładowych w  dniu 26 kwietnia 2019 r.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

23/2019
30.04.2019
Raport bieżący nr 23/2019
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zwołanym na dzień 4 kwietnia 2019 roku, a po przerwie kontynuującym obrady w dniu 26 kwietnia 2019 roku.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje poniżej do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej: „NWZ”), zwołanym na dzień 4 kwietnia 2019 roku, a po przerwie kontynuującym obrady w dniu 26 kwietnia 2019 roku, wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ do chwili ogłoszenia przerwy w obradach (4 kwietnia 2019 roku):

kcjonariusz: Grupa Azoty S.A.

Liczba akcji na NWZ – 49 500 000

Liczba głosów na NWZ – 49 500 000

Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 68,69%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 66,00%

Akcjonariusz: Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”

Liczba akcji na NWZ – 12 192 632

Liczba głosów na NWZ – 12 192 632

Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 16,92%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 16,26%

Akcjonariusz: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Liczba akcji na NWZ – 6 607 966

Liczba głosów na NWZ – 6 607 966

Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 9,17%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 8,81%

Akcjonariusz: Skarb Państwa

Liczba akcji na NWZ – 3 759 356

Liczba głosów na NWZ – 3 759 356

Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 5,22%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 5,01%

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ po wznowieniu obrad w dniu 26 kwietnia 2019 roku:

Akcjonariusz: Grupa Azoty S.A.

Liczba akcji na NWZ – 49 500 000

Liczba głosów na NWZ – 49 500 000

Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 68,69%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 66,00%

Akcjonariusz: Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”

Liczba akcji na NWZ – 12 192 632

Liczba głosów na NWZ – 12 192 632

Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 16,92%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 16,26%

Akcjonariusz: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Liczba akcji na NWZ – 6 607 966

Liczba głosów na NWZ – 6 607 966

Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 9,17%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 8,81%

Akcjonariusz: Skarb Państwa

Liczba akcji na NWZ – 3 759 356

Liczba głosów na NWZ – 3 759 356

Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 5,22%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 5,01%

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 623).

22/2019
26.04.2019
Raport bieżący nr 22/2019
Zgoda Walnego Zgromadzenia spółki PDH Polska S.A. na podwyższenie kapitału zakładowego
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. 

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2019 z dnia 28 marca 2019 roku oraz Raportu bieżącego nr 13/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 roku, informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2019 Walne Zgromadzenie spółki zależnej Emitenta PDH Polska S.A. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki PDH Polska S.A. o kwotę 163 339 000 PLN poprzez emisję 16 333 900 nowych akcji o wartości nominalnej 10 zł każda.

Objęcie nowych akcji nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej przez>

 1. spółkę Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., która obejmie akcje o wartości nominalnej 65 510 920 zł,
 2. spółkę Grupa Azoty S.A. która obejmie akcje o wartości nominalnej 97 828 080 zł.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

21/2019
26.04.2019
Raport bieżący nr 21/2019
Podpisanie listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego „Polimery Police”
Rozwiń

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 26 kwietnia 2019 roku Spółka, jednostka dominująca Emitenta - Grupa Azoty „S.A., spółka zależna Emitenta - PDH Polska S.A. (dalej: „PDH”) oraz spółka Grupa Lotos S.A. (dalej: „Grupa Lotos”) zwane dalej łącznie „Stronami”, podpisały list intencyjny (dalej: „List Intencyjny”), stanowiący podstawę do rozpoczęcia negocjacji w sprawie potencjalnego udziału Grupy Lotos w finansowaniu planowanego przez PDH projektu inwestycyjnego „Polimery Police” (dalej: „Projekt Polimery Police”) poprzez objęcie przez Grupę Lotos nowych akcji w kapitale zakładowym PDH i wniesienie wkładu na kapitał zakładowy PDH w kwocie do 500 mln złotych („Transakcja”).

Zgodnie z postanowieniami Listu Intencyjnego Strony będą prowadziły negocjacje zmierzające do uzgodnienia wszystkich istotnych elementów udziału Grupy Lotos w finansowaniu Projektu Polimery Police.

Emitent wskazuje, że List Intencyjny nie stanowi wiążącego zobowiązania Stron do przeprowadzenia Transakcji. Emitent będzie informował o wynikach prowadzonych negocjacji w odrębnych raportach bieżących.

List Intencyjny obowiązuje do dnia 31 października 2019 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z  dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 ze zm.).

20/2019
26.04.2019
Raport bieżący nr 20/2019
Projekt uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy oraz uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. w dniu 26 kwietnia 2019 roku.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego projekty uchwał w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki, zgłoszone przez akcjonariuszy Spółki - Grupę Azoty S.A. oraz Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”, podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania Spółki, obradującego w dniu 26 kwietnia 2019 roku.

Ponadto Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwały podjętej w dniu 26 kwietnia 2019 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wraz z wynikami głosowań.

Podczas Walnego Zgromadzenia wniesiono sprzeciw do protokołu odnośnie podjętej uchwały.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4, 6 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

19/2019
25.04.2019
Raport bieżący nr 19/2019
Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za I kwartał 2019 roku.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Emitenta za I kwartał 2019 roku:

Przychody: 726,7 mln zł

EBITDA: 89,7 mln zł

Wynik netto: 48,6 mln zł

Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ich ostateczne wartości zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu za I kwartał 2019 roku, którego publikacja odbędzie się 23 maja 2019 roku.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o przekazaniu szacunkowych skonsolidowanych wyników do publicznej wiadomości w związku z publikacją przez spółkę dominującą w Grupie Azoty – Grupa Azoty S.A. szacunku wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Azoty za I kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

18/2019
25.04.2019
Raport bieżący nr 18/2019
Informacja o zamieszczeniu na stronie internetowej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. sprawozdania na temat informacji niefinansowych za rok 2018.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że sprawozdanie na temat informacji niefinansowych obejmujących dane dotyczące Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za rok 2018 zostało sporządzone przez Grupę Azoty S.A. jako jednostkę dominującą wyższego szczebla, zgodnie z art. 69 ust. 5 ustawy o rachunkowości i zostało zamieszczone na stronie internetowej Emitenta: http://zchpolice.grupaazoty.com/, w zakładce Relacje Inwestorskie/ Informacje niefinansowe.

Podstawa prawna: § 5 ust. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018r. poz. 757).

17/2019
18.04.2019
Raport bieżący nr 17/2019
Wybór przez Zarząd PDH Polska S.A. generalnego wykonawcy na realizację projektu „Polimery Police” i opinia Rady Nadzorczej.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2019 z dnia 19 marca 2019 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 18 kwietnia 2019 roku powziął informację, że zarząd spółki zależnej Emitenta - PDH Polska S.A. (dalej: „PDH”) podjął uchwałę w sprawie definitywnego wyboru oferenta – Hyundai Engineering Co., Ltd. jako generalnego wykonawcy w ramach przetargu na zawarcie umowy o kompleksową realizację projektu „Polimery Police” (dalej: „Projekt”) według formuły „pod klucz” za cenę ryczałtową w kwocie 992 811 000,00 EUR netto w zakresie podstawowym.

Dodatkowo w związku z realizacją Projektu po stronie Emitenta pojawi się konieczność poniesienia nakładów inwestycyjnych w celu m.in. dostosowania infrastruktury energetycznej, podniesieniem bezpieczeństwa w zakresie środków ochrony przeciwpożarowej oraz ograniczeniem negatywnego oddziaływania na środowisko istniejących i planowanych instalacji w kwocie, według obecnej oceny Zarządu Emitenta, nie przekraczającej 100 mln PLN.

Jednocześnie Emitent informuje, iż Rada Nadzorcza PDH w dniu 18 kwietnia 2019 roku pozytywnie zaopiniowała zawarcie umowy z wyłonionym generalnym wykonawcą.

Zgodnie z ustalonym harmonogramem postępowania, zawarcie umowy z wyłonionym wykonawcą planowane jest w II kwartale 2019 r., natomiast sama realizacja Projektu w oparciu o umowę zawartą z generalnym wykonawcą ma się zakończyć w IV kwartale 2022 r.

O zawarciu prawnie wiążącej dokumentacji dotyczącej realizacji Projektu Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

16/2019
18.04.2019
Raport bieżący nr 16/2019
Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2019 z dnia 15 stycznia 2019 oraz nr 10/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, że zmianie uległ termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018. Raporty te zostaną przekazane w dniu 25 kwietnia 2019 roku; poprzedni termin to 30 kwietnia 2019 roku.

W związku z powyższym Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości zaktualizowane daty przekazywania raportów okresowych w 2019 roku:

1. Raporty kwartalne:

 • rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2019 roku – 23 maja 2019 roku
 • rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2019 roku – 13 listopada 2019 roku

2. Raporty półroczne:

 • rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku – 5 września 2019 roku

3. Raporty roczne:

 • jednostkowy raport roczny za rok 2018 – 25 kwietnia 2019 roku
 • skonsolidowany raport roczny za rok 2018 – 25 kwietnia 2019 roku

Podstawa prawna przekazania raportu: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757)

15/2019
12.04.2019
Raport bieżący nr 15/2019
Otrzymanie listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego „Polimery Police”
Rozwiń

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 12 kwietnia 2019 roku spółka zależna Emitenta - PDH Polska S.A. (dalej: „PDHP”) otrzymała list intencyjny (dalej: „List Intencyjny”) od Hyundai Engineering Co, Ltd. (dalej: „Hyundai”) w sprawie potencjalnego udziału Hyundai w finansowaniu planowanego przez PDHP projektu inwestycyjnego „Polimery Police” (dalej: „Projekt Polimery Police”) poprzez wniesienie wkładu na kapitał zakładowy PDHP do kwoty 80 mln USD („Inwestycja”). W konsekwencji, PDHP oraz Hyundai przystępują do negocjacji dotyczących ustalenia warunków Inwestycji.

Emitent wskazuje, że List Intencyjny nie stanowi wiążącego zobowiązania do dokonania przez Hyundai Inwestycji. Emitent będzie informował o wynikach prowadzonych negocjacji w odrębnych raportach bieżących. Realizacja ewentualnej Inwestycji uzależniona będzie m.in. od uzyskania zgód oraz uchwał odpowiednich organów PDHP.

List Intencyjny obowiązuje do 12 października 2019 roku.

Emitent informuje ponadto, że w dacie niniejszego raportu spółka PDHP nie podjęła decyzji o ostatecznym wyborze oferty któregokolwiek z trzech oferentów, którzy złożyli oferty w ramach przetargu na zawarcie umowy o kompleksową realizację projektu „Polimery Police”.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z  dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 ze zm.).

14/2019
12.04.2019
Raport bieżący nr 14/2019
Otrzymanie listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego „Polimery Police”
Rozwiń

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 12 kwietnia 2019 roku spółka zależna Emitenta - PDH Polska S.A. (dalej: „PDHP”) otrzymała list intencyjny (dalej: „List Intencyjny”) od Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (dalej: „KIND”) w sprawie potencjalnego udziału KIND w finansowaniu planowanego przez PDHP projektu inwestycyjnego „Polimery Police” (dalej: „Projekt Polimery Police”) poprzez wniesienie wkładu na kapitał zakładowy PDHP do kwoty 50 mln USD („Inwestycja”). W konsekwencji, PDHP oraz KIND przystępują do negocjacji dotyczących ustalenia warunków Inwestycji.

Emitent wskazuje, że List Intencyjny nie stanowi wiążącego zobowiązania do dokonania przez KIND Inwestycji. Emitent będzie informował o wynikach prowadzonych negocjacji w odrębnych raportach bieżących. Realizacja ewentualnej Inwestycji uzależniona będzie m.in. od uzyskania zgód oraz uchwał odpowiednich organów PDHP.

List Intencyjny obowiązuje do 12 października 2019 roku.

Emitent informuje ponadto, że w dacie niniejszego raportu spółka PDHP nie podjęła decyzji o ostatecznym wyborze oferty któregokolwiek z trzech oferentów, którzy złożyli oferty w ramach przetargu na zawarcie umowy o kompleksową realizację projektu „Polimery Police”.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z  dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 ze zm.).

13/2019
09.04.2019
Raport bieżący nr 13/2019
Zgoda Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na nabycie akcji spółki „PDH Polska” S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2019 z dnia 28 marca 2019 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 8 kwietnia 2019 roku, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 6 551 092 sztuk akcji nowej emisji spółki „PDH Polska” S.A.

Na mocy podjętej uchwały Rada Nadzorcza Spółki postanowiła wyrazić zgodę Zarządowi Spółki na nabycie 6 551 092 sztuk akcji nowej emisji spółki „PDH Polska" S.A. o wartości nominalnej i emisyjnej 10 zł każda, tj. o łącznej wartości 65 510 920,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów pięćset dziesięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100).

Nabycie wyżej wskazanych akcji nastąpi poprzez ich objęcie przez Spółkę w podwyższonym kapitale zakładowym „PDH Polska" S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

12/2019
04.04.2019
Raport bieżący nr 12/2019
Uchwały powzięte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w dniu 4 kwietnia 2019 roku
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść dotychczas podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 4 kwietnia 2019 roku wraz z wynikami głosowań.

Ponadto Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść projektu uchwały, która była poddana pod głosowanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, a nie została podjęta.

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono sprzeciw do uchwał nr 1, 3.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

11/2019
04.04.2019
Raport bieżący nr 11/2019
Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 4 kwietnia 2019 roku, podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.

Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nastąpi w dniu 26 kwietnia 2019 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Policach, przy ul. Kuźnickiej 1.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz.757).

10/2019
01.04.2019
Raport bieżący nr 10/2019
Brak obowiązku publikacji skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej za 2018 rok.
Rozwiń

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, że Spółka obecnie nie spełnia przesłanek ustawowych do obligatoryjnego opublikowania skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej za 2018 rok, a co za tym idzie nie będzie publikowała takiego sprawozdania.

W związku z powyższym Zarząd Spółki ponownie podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019, z uwzględnieniem powyższego faktu. Za wyjątkiem anulowania terminu publikacji skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, które miało zostać przekazane w dniu 30 kwietnia 2019 roku, pozostałe terminy publikacji raportów okresowych nie uległy zmianie:

 1. Raporty kwartalne:
 • rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2019 roku - 23 maja 2019 roku
 • rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2019 roku – 13 listopada 2019 roku
 • Raporty półroczne:
  • rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku – 5 września 2019 roku
 • Raporty roczne:
  • jednostkowy raport roczny za rok 2018 – 30 kwietnia 2019 roku
  • skonsolidowany raport roczny za rok 2018 – 30 kwietnia 2019 roku

  Podstawa prawna przekazania raportu: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757)

  9/2019
  28.03.2019
  Raport bieżący nr 9/2019
  Uchwała Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w sprawie nabycia akcji spółki PDH Polska S.A.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 28 marca 2019 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę o nabyciu 6 551 092 sztuk akcji nowej emisji spółki PDH Polska S.A. po cenie emisyjnej 10,00 PLN, tj. za łączną kwotę 65 510 920,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów pięćset dziesięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100).

  Nabycie akcji nastąpi poprzez ich objęcie przez Spółkę w podwyższonym kapitale zakładowym PDH Polska S.A.

  Planowane podwyższenie kapitału zakładowego spółki PDH Polska S.A. ma nastąpić w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości.

  Jednocześnie Spółka informuje, iż w celu realizacji postanowień przedstawionej powyżej uchwały, Zarząd wystąpi do Rady Nadzorczej Spółki o wyrażenie stosownej zgody.

  Aktualnie Emitent posiada bezpośrednio 59,9% akcji w spółce PDH Polska S.A., 40,1% akcji należy do spółki Grupa Azoty S.A.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

  8/2019
  21.03.2019
  Raport bieżący nr 8/2019
  Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zgłoszone poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

  Treść raportu:

  Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje poniżej treść informacji, jakie zostały przekazane akcjonariuszowi w odpowiedzi na zgłoszone przez niego pytania w trybie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

  1. Zakładane parametry ekonomiczne wskazanego projektu „Polimery Police” (dalej: „Projekt”), w tym szacunkowa wartość Projektu, prognozowany zwrot z inwestycji (ROI) oraz prognozowany zwrot z kapitałów własnych Spółki przy realizacji projektu (ROE), wraz ze wskazaniem daty przyjęcia założeń tych parametrów mając na uwadze okres rozpoczęcia prac nad Projektem.

  1. Projekt stanowi kluczową inwestycję strategiczną Spółki przewidzianą w strategii grupy kapitałowej Grupa Azoty S.A. („Grupa Azoty”) oraz w wieloletnim planie finansowym Grupy Azoty do realizacji w perspektywie do 2022 roku, w celu zapewnienia dywersyfikacji i zwiększenia rentowności przychodów oraz wzmocnienia zaangażowania w rozwój obszarów niezwiązanych z produkcją nawozową.
 • Celem Projektu jest wybudowanie zintegrowanego kompleksu chemicznego obejmującego instalację do produkcji propylenu (PDH), instalację do produkcji polipropylenu (PP), terminal przeładunkowo-magazynowy (gazoport), infrastrukturę logistyczną oraz odpowiednie instalacje pomocnicze. W wyniku realizacji Projektu powstanie kompleks chemiczny o zdolności produkcyjnej do 437 tys. ton polipropylenu rocznie (schemat procesu stanowi Załącznik do informacji).
 • Całkowity budżet związany z realizacją Projektu nie powinien przekroczyć 1,52 mld EUR. W kwocie tej zostały ujęte: (i) nakłady inwestycyjne (CAPEX) – 1,18 mld EUR, w tym przewidywana wartość kontraktu na generalne wykonawstwo, która nie powinna przekroczyć 1 mld EUR; (ii) poniesione dotychczas nakłady inwestycyjne, przygotowanie terenu budowy, opłacenie licencji technologicznych oraz nabycie katalizatorów; (iii) koszty finansowe w okresie budowy wraz z rezerwami wymaganymi w formule project finance. Ponadto, wedle obecnych założeń, spółka PDH Polska S.A. („PDHP”) w fazie eksploatacji wymagać będzie dodatkowego finansowania obrotowego (w formie kredytu obrotowego) na kwotę 176 mln EUR, niewchodzącego w skład budżetu Projektu.
 • Model finansowy Projektu wykazuje wysoką efektywność ekonomiczną pomimo wzrostu wartości budżetu zadania inwestycyjnego Projektu w stosunku do informacji publikowanych w raporcie bieżącym Spółki nr 39/2017 z dnia 12.10.2017 r.
 • Emitent nie publikuje prognoz, w związku z tym nie może odnieść się do pytań dotyczących prognozowanego zwrotu z inwestycji (ROI) oraz prognozowanego zwrotu z kapitałów własnych Spółki przy realizacji Projektu (ROE). Jednak zgodnie z analizami wykonanymi przez renomowanych doradców rynkowych i biznesowych na zlecenie Spółki, Projekt charakteryzuje się dobrymi wskaźnikami finansowymi, co czyni jego realizację zasadną z perspektywy Emitenta.
 • 2. Struktura finansowa Projektu, ze wskazaniem procentowego udziału kapitału własnego Spółki w finansowaniu Projektu oraz procentowego udziału kapitału obcego – ze wskazaniem źródeł jego pozyskania (promesy bankowe, listy intencyjne).

  1. Projekt jest realizowany przez powołaną w tym celu spółkę zależną PDHP w formule project finance. Taki sposób finansowania projektu jest charakterystyczny dla inwestycji o dużej kapitałochłonności, zwłaszcza inwestycji infrastrukturalnych.
 • Prognozowana struktura finansowania zakłada udział kapitału własnego na poziomie co najmniej 42%. Zaangażowanie kapitałowe spółek Grupy Azoty w Projekt jest przewidziane w aktualnych umowach finansowania korporacyjnego, z zastrzeżeniem, że łączna wysokość zaangażowania kapitałowego przez spółki z Grupy Azoty nie może przekroczyć kwoty 1,4 mld zł. Zwiększenie poziomu zaangażowania kapitałowego wpłynie na obniżenie kosztów odsetkowych Projektu. Obecne działania związane z planowaną przez Emitenta emisją akcji do akcjonariuszy Spółki zmierzają do zwiększenia poziomu zaangażowania kapitałowego Grupy Azoty w realizację Projektu. Przewidywana łączna wartość oferty akcji wynosi ok. 1 mld PLN. Równolegle prowadzone są rozmowy z potencjalnymi inwestorami, mające na celu pozyskanie brakującej kwoty equity dla realizacji Projektu bezpośrednio na poziomie PDHP.
 • W celu pozyskania finansowania dłużnego na realizację Projektu przekazano pakiet informacyjny dotyczący Projektu kilkunastu instytucjom finansowym. Większość instytucji finansowych biorących udział w tym procesie złożyła wstępne, niewiążące i warunkowe oferty, których łączna wartość znacząco przekracza zapotrzebowanie Projektu na finansowanie dłużne.
 • 3. Analiza czynników ryzyka związanych z realizacją Projektu oraz przewidywane sposoby ich mitygowania.

  1. Planując realizację Projektu, PDHP podjęła działania zmierzające do identyfikacji możliwych ryzyk związanych z jego wdrożeniem, a tym samym do wypracowania środków zaradczych zmierzających do ich mitygacji. W tym celu został powołany komitet, który systematycznie dokonuje przeglądu, analizy i aktualizacji czynników ryzyka wskazanych w macierzy ryzyk.
 • Jednocześnie, PDHP systematycznie wdraża środki zaradcze, dzięki którym możliwe jest bieżące ograniczanie wpływu czynników ryzyka związanych z realizacją Projektu.
 • W przypadku podjęcia przez akcjonariuszy Spółki decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w związku z planowaną emisją akcji, analiza czynników ryzyka związanych z realizacją Projektu zostanie przedstawiona w prospekcie emisyjnym przygotowywanym przez Spółkę.
 • 4. Informacja, czy Projekt jest etapowany wraz z planowanym harmonogramem realizacji Projektu i etapami jego finansowania.

  1. Projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Zarząd PDHP uchwałą nr 371 w dniu 14 grudnia 2018 r. oraz uchwałą nr 149/I/18 Rady Nadzorczej PDHP z dnia 7 listopada 2018 r. Dotychczas wszystkie kluczowe elementy harmonogramu Projektu były realizowane terminowo.
 • Proces realizacji inwestycji jest zaplanowany na 36 miesięcy. Zgodnie z ustalonym harmonogramem postępowania w II kwartale 2019 r. planowane jest zawarcie umowy z generalnym wykonawcą, natomiast sama realizacja Projektu w oparciu o umowę z generalnym wykonawcą powinna zakończyć się w IV kwartale 2022 r. Rozruch testowy instalacji planowany jest na II kwartał 2022 r.
 • Szczegółowy harmonogram realizacji Projektu stanowi element oceny ofert złożonych w postępowaniu przetargowym na wybór generalnego wykonawcy. Po zatwierdzeniu wyboru i podpisaniu kontraktu, harmonogram realizacji Projektu zostanie zaktualizowany w oparciu o ustalenia dokonane z generalnym wykonawcą.
 • Harmonogram finansowania został określony przy założeniu zasady „equity first”, zgodnie z którą w pierwszej kolejności wnoszone będą środki własne, a następnie realizowane będą płatności ze środków pochodzących z kredytów. Zaangażowanie finansowania dłużnego nastąpi na późniejszym etapie realizacji Projektu. Mechanizm ten jest powszechnie stosowany w przypadku projektów realizowanych w formule project finance. Niemniej jednak harmonogram finansowania jest przedmiotem toczących się negocjacji z potencjalnymi instytucjami finansującymi oraz potencjalnymi inwestorami equity bezpośrednio na poziomie PDHP.
 • Spółka zakłada, że podpisanie umów kredytowych na realizację Projektu nastąpi nie później niż do końca sierpnia 2019 r., zaś wypłata pierwszej raty finansowania dłużnego na realizację Projektu została zaplanowana na pierwszy kwartał 2020 r.
 • Do daty publikacji niniejszego raportu łączne wkłady na kapitał zakładowy PDHP wyniosły 304 mln zł. W toku realizacji Projektu planowane jest stopniowe podwyższanie kapitału własnego PDHP.
 • 5. Analiza rynku polipropylenu i perspektywa jego rozwoju, w szczególności w okresie planowanego ukończenia Projektu (tj. oddania instalacji do produkcji polipropylenu do użytku), ze wskazaniem przewidywanego udziału w tym na rynku na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz wskazaniem szans i zagrożeń dla Spółki związanych z ulokowaniem przewidywanej produkcji na tych rynkach.

  1. Polipropylen jest powszechnie wykorzystywanym polimerem o szerokim zakresie zastosowań końcowych, w tym w opakowaniach konsumenckich, materiałach trwałych, częściach samochodowych, włóknach i produktach włókninowych, itp. Polipropylen konkuruje z polietylenem i polistyrenem, a także innymi materiałami niepolimerowymi, takimi jak aluminium, stal, drewno, karton, szkło i papier.
 • Zgodnie z danymi Eurostatu zapotrzebowanie na polipropylen w 2017 r. w Europie wynosiło ok. 11,5 mln ton. Analizując dane historyczne, w dłuższej perspektywie prognozuje się systematyczny wzrost popytu na tworzywa sztuczne, w tym polipropylen (na podstawie Europejskiej strategii na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym).
 • Instalacja „Polimery Police” docelowo będzie produkowała 437 tys. ton polipropylenu rocznie. Biorąc pod uwagę stale rosnące zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne w Europie, wśród których najpopularniejszym tworzywem jest polipropylen (wg danych PlasticsEurope popyt na polipropylen stanowi ponad 19% całego zapotrzebowania na tworzywa sztuczne w Europie). Zgodnie z założeniami Spółki rynek będzie nadal charakteryzował się rosnącym zapotrzebowaniem na ten produkt.
 • Rynki sprzedaży polipropylenu w Projekcie zostały zidentyfikowane w taki sposób, aby zapewnić 100% obłożenia zdolności produkcyjnej planowanej instalacji, przy wykorzystaniu przewag logistycznych w postaci niewielkich odległości do transportu produktu do potencjalnych odbiorów polipropylenu.
 • Biorąc pod uwagę prognozy wzrostu zapotrzebowania na polipropylen w Europie, działania handlowe PDHP nakierowane będą przede wszystkim na częściowe zaspokojenie deficytu polipropylenu na poszczególnych rynkach docelowych, w tym przede wszystkim na rynku krajowym. Doradca rynkowy PDHP ocenił strategię handlową PDHP jako realistyczną i optymalną już od początkowej fazy eksploatacji instalacji.
 • W przypadku podjęcia przez akcjonariuszy Spółki decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w związku z planowaną emisją akcji, dalsze informacje dotyczące otoczenia rynkowego zostaną przedstawione w prospekcie emisyjnym przygotowywanym przez Spółkę.

  6. Czy Spółka (spółka PDHP) ma partnera strategicznego do Projektu w wymiarze inwestycyjnym i handlowym.

  PDHP realizuje Projekt wspólnie ze spółkami należącymi do Grupy Azoty. Na obecnym etapie w Projekt nie jest zaangażowany inny strategiczny partner inwestycyjny oraz handlowy.

  7. Czy Spółka posiada kompetencje operacyjne do realizacji modelu biznesowego Projektu, w tym kompetencje i możliwości do zakontraktowania dostaw surowców i odbioru produktów związanych z Projektem (oraz ewentualne informacje o już zawartych kontraktach lub listach intencyjnych w tym zakresie).

  1. Kompetencje operacyjne Spółki – kapitał ludzki

  Projekt jest realizowany przez wykwalifikowany i doświadczony zespół pracowników PDHP. Zarówno kadra zarządzająca, jak i zaangażowani specjaliści posiadają doświadczenie w realizacji inwestycji przemysłowych, uzyskanych przy realizacji projektów krajowych i zagranicznych, w tym również w fazie przygotowania projektów do realizacji i rozruchu, o skali zbliżonej do inwestycji realizowanej w ramach Projektu.

  • Dyrektor Zarządzający – posiada doświadczenie w realizacji inwestycji do 6 mld USD.
  • Dyrektor Projektu – posiada doświadczenie nabyte przy budowie gazociągu pomorskiego Baltic Pipe, Terminala LNG w Świnoujściu, a także podczas kierowania projektami Petro Mechanika Płock oraz PKN Orlen.
  • Dyrektor Departamentu Finansów – posiada doświadczenie nabyte w sektorze finansowym przy realizacji projektów w formule project finance.
  • Dyrektor Departamentu Realizacji Projektu – posiada doświadczenie nabyte w firmie Polskie LNG S.A. i przy rozruchu Terminala LNG.
  • Dyrektor Departamentu Zakupów - posiada doświadczenie w realizacji inwestycji o wartości do 1 mld USD.
  • Dyrektor Departamentu Handlu – posiada doświadczenie nabyte w takich firmach jak: Shell, Montell, Basell, LyondellBasell. Uczestniczył także w uruchomieniu dwóch zakładów produkujących polipropylen.

  Ponadto, w ramach realizacji Projektu w formule project finance, PDHP współpracuje lub współpracowała z renomowanymi doradcami rynkowymi, prawnymi, biznesowymi, ubezpieczeniowymi, środowiskowymi, technicznymi itp.

 • Działania handlowe
 • W obszarze handlowym działania Spółki koncentrują się na pozyskaniu dostawców kluczowych surowców oraz potencjalnych odbiorców polipropylenu. Równolegle prowadzone są analizy zapotrzebowania potencjalnych klientów na poszczególne typy produktów, co w przyszłości będzie miało wpływ na strategię produkcji i sprzedaży.

  Do daty publikacji niniejszego raportu, podpisane zostały listy intencyjne z dostawcami surowców znacząco przewyższające zapotrzebowanie instalacji na propan oraz na etylen. Jednocześnie zostały podpisane listy intencyjne na sprzedaż polipropylenu o wolumenie znacznie przewyższającym roczną zdolnoś produkcyjną instalacji.

  Kontrakty na dostawy z bezpośrednimi odbiorcami, jak również z dystrybutorami, będą negocjowane bezpośrednio przed uruchomieniem instalacji (co jest zgodne z praktyką rynkową).

  8. Czy PDHP posiada decyzje korporacyjne i pozwolenia formalno-prawne niezbędne do realizacji Projektu (np. decyzje środowiskowe, pozwolenia na budowę, dostosowanie portu do realizacji Projektu).

  1. Na datę opublikowania niniejszego raportu PDHP posiada część pozwoleń administracyjno-prawnych niezbędnych do realizacji Projektu (m.in. decyzje środowiskowe (w tym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska) oraz pozwolenia niezbędne do prowadzenia prac mających na celu przygotowanie terenu budowy (odlesienia, skanowania ferromagnetyczne, rozbiórka zbędnej infrastruktury)).
 • Tereny na których będzie realizowana inwestycją objęte są miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, które zakładają powstanie na nich zakładu przemysłowego oraz portu o parametrach zgodnych z parametrami inwestycji Polimery Police.
 • Proces uzyskania pozwolenia na budowę zostanie zainicjowany przez generalnego wykonawcę po podpisaniu kontraktu. W celu udzielenia wsparcia wykonawcy, PDHP nawiązała współpracę z lokalnymi władzami odpowiedzialnymi za wydanie decyzji i opracowała ramowy harmonogram pozyskiwania decyzji administracyjnych niezbędnych do terminowej realizacji Projektu.
 • Ponadto, proces pozyskania niezbędnych decyzji związanych z dostosowaniem portu do realizacji Projektu jest obecnie w fazie realizacji i przebiega zgodnie z harmonogramem. Finalizacja tego procesu powinna nastąpić w drugim kwartale 2019 r.
 • 9. Informacja, czy rozstrzygnięte zostało postępowanie na wybór generalnego wykonawcy Projektu oraz o terminie ważności ofert, które spółka PDHP otrzymała w tym postępowaniu.

  1. W dniu 19 marca Zarząd PDHP zatwierdził wybór wstępnie wybranego oferenta w przetargu na generalne wykonawstwo inwestycji, którym jest Hyundai Engineering Co., Ltd. W postępowaniu złożone zostały 3 oferty. Oprócz wspomnianego oferenta Hyundai Engineering Co., Ltd., oferty złożyło konsorcjum, którego liderem jest spółka Technip Italy S.p.A. oraz konsorcjum, którego liderem jest spółka Tecnimont S.p.A.
 • Termin ważności ofert upływa w drugim kwartale 2019 r. Zgodnie z ustalonym harmonogramem postępowania, zawarcie umowy z finalnie wyłonionym wykonawcą planowane jest w drugim kwartale 2019 r.
 • 10. Informacja o zakładanych scenariuszach alternatywnych finansowania Projektu w przypadku niewykonania (lub częściowego wykonania) przez akcjonariuszy Spółki praw poboru w ramach planowanej transakcji emisji nowych akcji z prawem poboru.

  1. W projekcjach finansowych zakładamy, że środki pozyskane w ramach emisji nowych akcji z prawem poboru i wpłacone do Spółki nie pokryją w pełni zapotrzebowanie na kapitał własny Projektu.
 • W takim wypadku konieczne będzie uzupełnienie wkładu własnego o brakującą kwotę środkami pochodzącymi od innych inwestorów zainteresowanymi współfinansowaniem Projektu. Prowadzone są negocjacje w celu pozyskania innych inwestorów zewnętrznych.
 • Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

  7/2019
  19.03.2019
  Raport bieżący nr 7/2019
  Zatwierdzenie przez Zarząd PDH Polska S.A. Wstępnie Wybranego Oferenta w przetargu na realizację projektu „Polimery Police”
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

  Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 19 marca 2019 roku powziął informację, że zarząd spółki zależnej Emitenta - PDH Polska S.A. podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia zakwalifikowania oferenta – Hyundai Engineering Co., Ltd. jako wstępnie wybranego oferenta (dalej: „Wstępnie Wybrany Oferent”) w ramach przetargu na zawarcie umowy o kompleksową realizację projektu „Polimery Police” (dalej: Projekt) według formuły „pod klucz” za cenę ryczałtową.

  Spośród wszystkich oferentów, Wstępnie Wybrany Oferent w najwyższym stopniu spełnia wymogi określone przez PDH Polska S.A. w dokumentacji przetargowej. PDH Polska S.A. będzie prowadziła ze Wstępnie Wybranym Oferentem dalsze rozmowy w celu uzgodnienia wszelkich szczegółów realizacji projektu „Polimery Police”, w szczególności w zakresie związanym z finansowaniem Projektu oraz strukturą ubezpieczeń.

  Zarząd Emitenta informuje ponadto, że w postępowaniu złożone zostały 3 oferty. Oprócz wspomnianego oferenta Hyundai Engineering Co., Ltd., oferty złożyło konsorcjum, którego liderem jest spółka Technip Italy S.p.A. oraz konsorcjum, którego liderem jest spółka Tecnimont S.p.A.

  Analiza otrzymanych ofert wskazuje na to, że wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy na generalne wykonawstwo w ramach projektu „Polimery Police” w zakresie podstawowym nie przekroczy 1 mld EUR. W konsekwencji, całkowita wartość nakładów inwestycyjnych (CAPEX) na realizację Projektu według szacunków PDH Polska S.A. na dzień wydania niniejszego komunikatu nie powinna przekroczyć 1,18 mld EUR. Kwota ta obejmuje oprócz wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy na generalne wykonawstwo, w szczególności poniesione dotychczas nakłady inwestycyjne, przygotowanie terenu budowy, opłacenie licencji technologicznych oraz nabycie katalizatorów. Całkowity budżet związany z realizacją Projektu, łącznie m.in. z kosztami finansowania w okresie budowy wraz z rezerwami wymaganymi w formule project finance nie powinien przekroczyć 1,52 mld EUR. Ponadto, wedle obecnych założeń, spółka PDH Polska S.A. w fazie eksploatacji wymagać będzie dodatkowego finansowania obrotowego na kwotę 176 mln EUR.

  Model finansowy Projektu wykazuje wysoką efektywnoś ekonomiczną pomimo wzrostu wartości budżetu zadania inwestycyjnego projektu „Polimery Police”.

  Zgodnie z ustalonym harmonogramem postępowania, zawarcie umowy z wyłonionym wykonawcą planowane jest w II kwartale 2019 r., natomiast sama realizacja projektu „Polimery Police” w oparciu o umowę zawartą z generalnym wykonawcą ma się zakończyć w IV kwartale 2022 r.

  O zawarciu prawnie wiążącej dokumentacji dotyczącej realizacji projektu „Polimery Police” Emitent poinformuje odrębnym raportem.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

  6/2019
  08.03.2019
  Raport bieżący nr 6/2019
  Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanego na dzień 4 kwietnia 2019 roku.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: „Spółka”) w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 kwietnia 2019 roku.

  Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

  5/2019
  08.03.2019
  Raport bieżący nr 5/2019
  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015501, NIP: 851-02-05-573, kapitał zakładowy 750 000 000 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. art. 399 § 1, art. 402[1], art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 04 kwietnia 2019 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, w sali 24a w Biurowcu Głównym S-6.

  Ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 75.000.000. Z akcji tych w dniu opublikowania niniejszego ogłoszenia, tj. w dniu 08 marca 2019 roku, przysługuje akcjonariuszom Spółki 75.000.000 głosów.

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wyborów kandydatów na Członków Rady Nadzorczej powoływanych spośród osób wybranych przez pracowników Grupy Kapitałowej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 07 czerwca 2019 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki.
  8. Zamknięcie obrad.

  Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

  Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu) tj. na dzień 19 marca 2019 roku.

  W celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 08 marca 2019 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 20 marca 2019 roku - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

  Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Policach, ul. Kuźnicka 1, Biurowiec Główny S-6, pok. 137, przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 01, 02 i 03 kwietnia 2019 roku, w godzinach od 8.00 do 15.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##.

  Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika

  Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

  Pełnomocnik akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

  Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.zchpolice.grupaazoty.com udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] Kodeksu cywilnego, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] Kodeksu cywilnego, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Do dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie w/w dokumenty powinny zostać przesłane na adres mailowy: ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

  Zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

  Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną w/w dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.

  Prawo akcjonariuszy do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno zostać złożone Zarządowi Spółki nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 14 marca 2019 roku. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police.

  Prawo akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał

  Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police.

  Każdy akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

  Komunikacja elektroniczna

  Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Spółki nie dopuszcza oddawania głosu drogą korespondencyjną, jak również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

  Dostęp do dokumentacji

  Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniana w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem zchpolice.grupaazoty.com/pl/relacje/walne.html od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

  Adres strony internetowej

  Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej www.zchpolice.grupaazoty.com w zakładce Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

  ***

  Proponowane w ramach punktu 7 porządku obrad zmiany w Statucie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

  I. § 6 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

  „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 750.000.000,00 (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów) złotych.”

  zmienia się w taki sposób, że otrzymuje następujące brzmienie:

  „Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 750.000.010,00 (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów dziesięć) złotych oraz nie więcej niż 1.850.000.000 (słownie: miliard osiemset pięćdziesiąt milionów) złotych.”

  II. § 7 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

  „Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 75.000.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów) sztuk akcji o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć) złotych każda, którymi są:

  1) akcje serii A o numerach od numeru 000 000 001 do nr 060 000 000.

  2) akcje serii B o numerach od numeru 060 000 001 do nr 075 000 000.”

  zmienia się w taki sposób, że otrzymuje następujące brzmienie:

  „Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie mniej niż 75.000.001 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów jeden) oraz nie więcej niż 185.000.000 (słownie: sto osiemdziesiąt pięć milionów) sztuk akcji o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć) złotych każda, którymi są:

  1) akcje serii A o numerach od numeru 000 000 001 do nr 060 000 000.

  2) akcje serii B o numerach od numeru 060 000 001 do nr 075 000 000.

  3) akcje serii C o numerach od numeru 075 000 001 do nr 185 000 000.”

  Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

  4/2019
  08.03.2019
  Raport bieżący nr 4/2019
  Ujawnienie informacji opóźnionej - Planowane podwyższenie kapitału zakładowego Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 i 4 MAR – informacje poufne

  Działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku („Rozporządzenie MAR”) Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) przekazuje niniejszą informację poufną dotyczącą podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji z prawem poboru („Informacja Poufna”).

  Podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnej zostało opóźnione dnia 4 marca 2019 roku na podstawie art. 17 ust. 4 MAR.

  Treść opóźnionej Informacji Poufnej:

  „Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 4 marca 2019 roku Zarząd Spółki podjął decyzję w sprawie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji oraz zmiany Statutu Spółki.

  Planowane podwyższenie kapitału nastąpi w drodze wtórnej oferty publicznej („SPO”) w kwocie nie wyższej niż 1.100.000.000 zł (słownie: miliard sto milionów złotych) skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru). Planowane podwyższenie kapitału powinno nastąpić nie później niż do końca lipca 2019 r.

  Pozyskanie wpływów z emisji akcji ma na celu wsparcie realizacji Strategii Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. na najbliższe lata, w szczególności dywersyfikacji i zwiększenia rentowności przychodów oraz wzmocnieniu zaangażowania w rozwój obszarów niezwiązanych z produkcją nawozową. Kluczowym zadaniem w tym zakresie jest realizacja projektu „Polimery Police” przez PDH Polska S.A., spółkę celową należącą w 59,9% do Spółki oraz w 40,1% do Grupy Azoty S.A..

  O poszczególnych etapach związanych z SPO, w szczególności o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Spółka będzie informowała w odrębnych raportach bieżących.” Ujawnienie wyżej wymienionej informacji poufnej zostało opóźnione do momentu podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie opinii w zakresie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego oraz związanej z tym zmiany Statutu.

  Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 8 marca 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia opinii w zakresie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

  Zgodnie z art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR, Spółka natychmiast po publikacji niniejszego raportu poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia Informacji Poufnej składając pisemne wyjaśnienia na temat spełnienia warunków określonych w art. 17 ust. 4 pkt a) – c) Rozporządzenia MAR.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

  3/2019
  05.02.2019
  Raport bieżący nr 3/2019
  Zawarcie umowy zakupu fosforytów
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 5 lutego 2019 roku Emitent zawarł z Ameropa AG z siedzibą w Binningen, Szwajcaria (jako sprzedającym) oraz z Somiva SA z siedzibą w Dakar-Yoff, Senegal (jako producentem), trójstronną umowę dotyczącą zakupu niskokadmowych fosforytów pochodzenia senegalskiego (dalej: „Umowa").

  Umowa zawarta została na czas określony od dnia 1 lutego 2019 roku do dnia 28 lutego 2021 roku i przewiduje realizację dostaw według ustalonego harmonogramu i warunków handlowych. Szacunkowa wartość świadczeń wynikających z Umowy wynosi około 240.000.000,00 PLN.

  Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych do tego typu umów.

  Zawarcie Umowy zostało uznane przez Spółkę za informację poufną ze względu na zapewnienie dostaw fosforytów - podstawowego surowca służącego do produkcji nawozów wieloskładnikowych w dłuższym okresie czasu.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.)

  2/2019
  24.01.2019
  Raport bieżący nr 2/2019
  Zawarcie umowy z JSC „Belarusian Potash Company”
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 24 stycznia 2019 roku Spółka zawarła z JSC „Belarusian Potash Company” z siedzibą w Mińsku, Białoruś (jako sprzedającym), umowę dotyczącą zakupu soli potasowej (dalej: „Umowa”).

  Wartość Umowy szacowana jest na kwotę około 130.000.000,00 PLN. Umowa zawarta została na czas określony od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku. Umowa przewiduje realizację dostaw według ustalonego harmonogramu i warunków handlowych.

  Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych do tego typu umów.

  Zawarcie Umowy zostało uznane przez Spółkę za informację poufną ze względu na istotne zapewnienie dostaw soli potasowej - podstawowego surowca służącego do produkcji nawozów wieloskładnikowych.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

  1/2019
  15.01.2019
  Raport bieżący nr 1/2019
  Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

  Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019.

  1. Raporty kwartalne:

  - rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2019 roku - 23 maja 2019 roku

  - rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2019 roku – 13 listopada 2019 roku

 • Raporty półroczne: - rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku – 5 września 2019 roku
 • Raporty roczne: - jednostkowy raport roczny za rok 2018 – 30 kwietnia 2019 roku
 • - skonsolidowany raport roczny za rok 2018 – 30 kwietnia 2019 roku

  Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej zostanie przekazane w dniu 30 kwietnia 2019 roku.

  Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757) (dalej: „Rozporządzenie”), Spółka nie będzie publikować odrębnych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalną informację finansową.

  Ponadto Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2018 roku i II kwartał 2019 roku zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 Rozporządzenia.

  Spółka nie będzie publikować również odrębnego raportu półrocznego zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

  Podstawa prawna przekazania raportu: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

  36/2018
  31.10.2018
  Raport bieżący nr 36/2018
  Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za III kwartał 2018 roku.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Emitenta za III kwartał 2018 roku:

  Przychody: 552,1 mln zł

  EBITDA: 5,9 mln zł

  Wynik netto: -19,6 mln zł

  Zarząd Emitenta uznał informację o wynikach skonsolidowanych za istotną, z uwagi na znacząco niższy poziom wyników finansowych wypracowanych w III kwartale 2018 roku w stosunku do wyników osiąganych przez Spółkę w analogicznych okresach trzech lat poprzednich; jednocześnie wyniki odbiegają od oczekiwań rynkowych. Niższy poziom wypracowanych wyników w III kwartale 2018 roku był efektem głownie wzrostu cen surowców energetycznych i uprawnień do emisji CO2.

  Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku nastąpi 8 listopada 2018 roku.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

  35/2018
  04.09.2018
  Raport bieżący nr 35/2018
  Rejestracja zmian Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące iokresowe.

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2018 z dnia 20 lipca 2018 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”), w oparciu o uzyskany w dniu 4 września 2018 roku odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, informuje o dokonaniu w dniu 29 sierpnia 2018 roku przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji zmian Statutu Spółki. 

  Zarejestrowane zmiany Statutu przyjęte zostały uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej: ZWZ) z dnia 4 czerwca 2018 roku i podane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 27/2018.

  Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść zmian dokonanych przez ZWZ jak również tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.

  Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

  34/2018
  14.08.2018
  Raport bieżący nr 34/2018
  Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” za I półrocze 2018 roku
  Rozwiń

  Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Emitenta za I półrocze 2018 roku:

  Przychody: 1 245,3 mln zł

  EBITDA: 93,5 mln zł

  EBITDA z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych: 93,5 mln zł

  Wynik netto: -14,6 mln zł

  Wynik netto z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych: 29,4 mln zł

  Zarząd Emitenta uznał informację o wynikach skonsolidowanych za istotną, z uwagi na znacząco niższy poziom wyników finansowych wypracowanych w II kwartale 2018 roku w stosunku do wyników osiąganych przez Spółkę w analogicznych okresach trzech lat poprzednich; jednocześnie wyniki odbiegają od oczekiwań rynkowych. Niższy poziom wypracowanych wyników był kompilacją trzech głównych czynników w Segmencie Nawozy, jakimi były: istotny wzrost cen surowców w szczególności cen gazu ziemnego, spadek cen produktów oraz niekorzystnej sytuacji pogodowej, na skutek której wypracowano niższe wolumeny sprzedaży.

  Zdarzenia jednorazowe dotyczą procesu dekonsolidacji spółki African Investment Group S.A. (dalej: „AFRIG S.A.”), o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 33/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 roku.

  Ponadto, Spółka informuje, że w dniu 14 sierpnia 2018 roku otrzymała od DGG Eco Sp. z.o.o kwotę 3 mln USD tytułem spłaty części wierzytelności należnej za zwrócone akcje AFRIG S.A. zgodnie z warunkami aneksu uzupełniającego do porozumienia rozwiązującego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie rozwiązania Umowy Sprzedaży Akcji z dnia 28 sierpnia 2013 roku, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 24/2018 z dnia 24 maja 2018 roku.

  Tym samym powyższa kwota obniżyła szacowany negatywny wpływ procesu dekonsolidacji z kwoty 55 mln zł na 44 mln zł, co ma wpływ na publikowane niniejszym raportem szacunki wybranych danych finansowych.

  Wyniki podlegają aktualnie weryfikacji przez biegłego rewidenta, zgodnie z przepisami prawa. Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku nastąpi 28 sierpnia 2018 roku.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

  33/2018
  07.08.2018
  Raport bieżący nr 33/2018
  Skutki utraty kontroli nad spółką zależną AFRIG S.A. w skonsolidowanym sprawozdaniu GA Police za I półrocze 2018 roku
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 4 MAR – informacje poufne

  W nawiązaniu do raportów bieżących: nr 43/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku, nr 4/2018 z dnia 01 marca 2018 roku, nr 6/2018 z dnia 17 marca 2018 roku, nr 9/2018 z dnia 20 marca 2018 roku oraz nr 24/2018 z dnia 24 maja 2018 roku, Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. informuje, iż w toku sporządzania sprawozdania skonsolidowanego za I półrocze 2018 roku oszacowano wpływ procesu dekonsolidacji spółki zależnej Emitenta - African Investment Group S.A. (dalej: „AFRIG S.A.”) na skonsolidowany wynik finansowy na kwotę -55 mln zł.

  Proces dekonsolidacji podyktowany był utratą kontroli nad spółką zależną AFRIG S.A. w wyniku realizacji warunków aneksu do porozumienia rozwiązującego z DGG Eco sp. o.o., o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 24/2018 z dnia 24 maja 2018 roku. Szacowany negatywny wpływ na wynik skonsolidowany w głównej mierze wynika z faktu, iż utrata kontroli nad AFRIG S.A. nie skutkuje wygaśnięciem odpowiedzialności Emitenta (jako współkredytobiorcy) za spłatę kredytu wykorzystanego przez AFRIG S.A. Niniejsze ryzyko zostało odpowiednio ujęte w sprawozdaniach jednostkowych poprzez tworzenie rezerw na poręczenie kredytu od momentu identyfikacji ryzyka. Realizacja porozumienia z DGG Eco Sp. z o.o. pozytywnie wpłynie na jednostkowy wynik finansowy (szacunkowy wzrost zysku w kwocie 3 mln zł).

  Skonsolidowane oraz jednostkowe sprawozdania finansowe za okres 01 stycznia do 30 czerwca 2018 roku są w trakcie przeglądu przez biegłego rewidenta i oszacowane kwoty mogą ulec zmianie.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

  32/2018
  26.07.2018
  Raport bieżący nr 32/2018
  Udzielenie gwarancji
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

  W nawiązaniu do raportu bieżącego Grupy Azoty S.A. (jednostka dominująca w stosunku do Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., dalej „Jednostka Dominująca” lub „Kredytobiorca”) nr …… /2018 z dnia 26 lipca 2018 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Grupa Azoty Police”) informuje, że w związku z nową umową kredytową długoterminowego finansowania zawartą w dniu 26 lipca 2018 roku pomiędzy Jednostką Dominującą a Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju z siedzibą w Londynie (dalej: „EBOiR”), zawarta została umowa gwarancji pomiędzy EBOiR a Kredytobiorcą i spółkami zależnymi Jednostki Dominującej w tym: Grupą Azoty Police, Grupą Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. występującymi jako gwaranci.

  Gwarancja udzielona została na rzecz EBOiR jako zabezpieczenie do zawartej w dniu 26 lipca 2018 roku pomiędzy Kredytobiorcą i EBOiR umowy kredytu dotyczącego finansowania w maksymalnej kwocie 500.000.000 PLN (dalej: „II Umowa z EBOiR”), stanowiącego integralną część pakietu finansowania długoterminowego Grupy Azoty, służącego finansowaniu ogólnych potrzeb korporacyjnych, w tym strategii i programu inwestycyjnego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty.

  Kwota udzielonych przez każdego z gwarantów, w tym Grupę Azoty Police, gwarancji została ustalona w maksymalnej wysokości 200.000.000 PLN (1/3 ze 120% maksymalnej kwoty II Umowy z EBOiR), tj. łącznie 600.000.000 PLN.

  Każdy gwarant ponosi odrębną i niezależną od innych gwarantów odpowiedzialność za zobowiązania Kredytobiorcy do uzgodnionej górnej granicy odpowiedzialności gwaranta (kwota gwarancji). EBOiR może dochodzić od każdego z gwarantów zapłaty wymagalnych zobowiązań wynikających z II Umowy z EBOiR w przypadku gdyby nie zostały zaspokojone przez Kredytobiorcę. Gwarancja wygasa z upływem okresu zabezpieczenia, kończącym się wraz ze spłatą wierzytelności wynikających z II Umowy z EBOiR dotyczącej finansowania, zawartego na okres 10 lat, z ratalnym harmonogramem spłat rozpoczynającym się w ciągu 3 lat od daty zawarcia w/w umowy.

  Wyżej opisana gwarancja została udzielona na warunkach rynkowych za odpowiednim wynagrodzeniem.

  Pozostałe zapisy umowy gwarancji z EBOiR nie odbiegają od standardów przyjętych w umowach tego typu.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

  31/2018
  20.07.2018
  Raport bieżący nr 31/2018
  Przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki przez Radę Nadzorczą
  Rozwiń

  Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Grupy Azoty Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 20 lipca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki przyjęła tekst jednolity statutu Spółki, uwzględniający zmiany przyjęte uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 czerwca 2018 roku.

  Zmiany statutu Spółki wejdą w życie w dniu ich zarejestrowania przez sąd rejestrowy. Informacja o zarejestrowaniu zmian statutu Spółki zostanie przekazana przez Spółkę w formie raportu bieżącego niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wydaniu przez sąd rejestrowy postanowienia w tym przedmiocie.

  Tekst jednolity statutu Spółki, przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

  Szczegółowy zakres zmian wprowadzonych do statutu został zaprezentowany w raporcie bieżącym nr 27/2018 z dnia 4 czerwca 2018 roku.

  Podstawa prawna: § 5 pkt 1 w zw. z § 6 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757)

  30K/2018
  03.07.2018
  Raport bieżący nr 30/2018/K
  Korekta raportu bieżącego nr 30/2018
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Grupa Azoty Police”) przekazuje korektę raportu bieżącego nr 30/2018 z dnia 29.06.2018 roku, dotyczącego podpisania aneksów do umów kredytowych z PKO BP S.A.

  Korekta dotyczy poniższego akapitu:

  Ponadto, Umowa KRB jest powiązana z umową o świadczenie usługi cash poolingu rzeczywistego w PKO BP z 30 września 2016 roku, do której Grupa Azoty Police wraz ze spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Jednostki Dominującej zawarł z dniem 29 czerwca 2018 roku aneks mający na celu wydłużenie terminu jej obowiązywania do 30 września 2022 roku. Struktura cash poolingu rzeczywistego służy optymalizacji przychodów i kosztów odsetkowych oraz korzystaniu przez spółki z Grupy Kapitałowej Jednostki Dominującej z globalnego limitu płynności Grupy, w ramach występujących równocześnie w finansowaniu spółek z Grupy Kapitałowej Jednostki Dominującej dodatnich i ujemnych sald na rachunkach bieżących.

  Poprawny akapit brzmi:

  Umowa KRB jest powiązana z umową o świadczenie usługi cash poolingu rzeczywistego w PKO BP z 30 września 2016 roku. Struktura cash poolingu rzeczywistego służy optymalizacji przychodów i kosztów odsetkowych oraz korzystaniu przez spółki z Grupy Kapitałowej Jednostki Dominującej z globalnego limitu płynności Grupy, w ramach występujących równocześnie w finansowaniu spółek z Grupy Kapitałowej Jednostki Dominującej dodatnich i ujemnych sald na rachunkach bieżących.

  Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian. Pełna treść raportu 30/2018 po korekcie:

  W nawiązaniu do raportów bieżących nr 9/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku i nr 46/2016 z 20 września 2016 roku oraz do raportu bieżącego Grupy Azoty S.A. (jednostka dominująca w stosunku do Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., dalej „Jednostka Dominująca”) nr 34/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku, Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Grupa Azoty Police”) informuje, iż w dniu 29 czerwca 2018 roku, wraz z Jednostką Dominującą oraz pozostałymi kluczowymi spółkami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Jednostki Dominującej: Grupą Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., podpisał z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. (dalej: „Bank”) aneks do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego zawartej w dniu 23 kwietnia 2015 roku (dalej: „Umowa LKW”) w kwocie 240 mln zł, w ramach którego wydłużono okres udzielonego limitu z 30 września 2019 roku do 30 września 2022 roku.

  Na dzień zawarcia aneksu do Umowy LKW sublimit dla Grupy Azoty Police ustalony został na poziomie do 62 mln zł Jednostka Dominująca ponosi odpowiedzialność za spłatę całości zobowiązań wynikających z Umowy LKW, Grupa Azoty Police ponosi odpowiedzialność za spłatę zobowiązań wynikających z tej części limitu, który został wykorzystany w ramach przyznanego sublimitu.

  Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z Umowy LKW są poręczenia o łącznej wartości 288 mln zł (co stanowi 120% kwoty kredytu) udzielone na podstawie umowy poręczenia zawartej w dniu 29 czerwca 2018 roku przez każdą z kluczowych spółek zależnych Jednostki Dominującej (Grupę Azoty Police, Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupę Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) za zobowiązania Jednostki Dominującej. Udział każdego z poręczycieli (w tym Grupy Azoty Police) wynosi nie więcej niż 1/3 ze 120% kwoty limitu, tj. do maksymalnej wysokości 96 mln zł.

  Umowa poręczenia zastępuje dotychczasową umowę poręczenia Umowy LKW z dnia 20 września 2016 roku.

  Oprocentowanie w stosunku rocznym jest równe sumie stawki referencyjnej WIBOR 1M dla kredytu udzielonego w PLN, EURIBOR 1M dla kredytu udzielonego w EUR lub LIBOR 1M dla kredytu udzielonego w USD i marży Banku.

  Ponadto, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 68/2011 z dnia 07 grudnia 2011 roku, nr 30/2013 z dnia 20 sierpnia 2013 roku, nr 9/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku oraz nr 46/2016 z dnia 20 września 2016 roku, Zarząd Grupy Azoty Police informuje, iż w dniu 29 czerwca 2018 roku wraz ze spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Jednostki Dominującej, podpisał z Bankiem aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 1 października 2010 roku (dalej „Umowa KRB”) w kwocie 310 mln zł, w ramach którego wydłużono okres udzielonego limitu z 30 września 2019 roku do 30 września 2022 roku.

  Umowa KRB jest powiązana z umową o świadczenie usługi cash poolingu rzeczywistego w PKO BP z 30 września 2016 roku. Struktura cash poolingu rzeczywistego służy optymalizacji przychodów i kosztów odsetkowych oraz korzystaniu przez spółki z Grupy Kapitałowej Jednostki Dominującej z globalnego limitu płynności Grupy, w ramach występujących równocześnie w finansowaniu spółek z Grupy Kapitałowej Jednostki Dominującej dodatnich i ujemnych sald na rachunkach bieżących.

  Na dzień zawarcia aneksu do Umowy KRB sublimit dla Grupy Azoty Police został ustalony do wysokości 110,5 mln zł. Jednostka Dominująca ponosi odpowiedzialność za spłatę całości zobowiązań wynikających z Umowy KRB, a Grupa Azoty Police ponosi odpowiedzialność za spłatę zobowiązań wynikających z tej części limitu, który został wykorzystany w ramach przyznanego jej sublimitu. Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z Umowy KRB są poręczenia o łącznej wartości 372 mln zł (co stanowi 120% kwoty kredytu) udzielone na podstawie umowy poręczenia zawartej w dniu 29 czerwca 2018 roku przez każdą z kluczowych spółek zależnych Jednostki Dominującej (Grupę Azoty Police, Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupę Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) za zobowiązania Jednostki Dominującej. Udział każdego z poręczycieli (w tym Grupy Azoty Police) wynosi nie więcej niż 1/3 ze 120% kwoty limitu, tj. do maksymalnej wysokości 124 mln zł.

  Umowa poręczenia zastępuje dotychczasową umowę poręczenia Umowy KRB z dnia 20 września 2016 roku.

  Oprocentowanie w stosunku rocznym jest równe sumie stawki referencyjnej WIBOR 1M i marży Banku.

  Umowy LKW oraz KRB zawierają także postanowienia nakładające na Jednostkę Dominującą oraz poręczycieli ograniczenia, m.in. w zakresie rozporządzenia istotnymi składnikami aktywów tych podmiotów oraz ich obciążania, udzielania pożyczek i gwarancji, jak również w zakresie wypłacania dywidendy i zaciągania zobowiązań finansowych, powyżej uzgodnionych z kredytodawcami pułapów skonsolidowanego wskaźnika długu netto do EBITDA, zharmonizowane z umową kredytu odnawialnego z dnia 23 kwietnia 2015 r. zmienionego Umową Zmieniającą z 29 czerwca 2018 roku, o której mowa w raportach bieżących Jednostki Dominującej: nr 25/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku i 33/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku.

  Zawarte aneksy do umów LKW oraz KRB stanowią część pakietu finansowania długoterminowego, służącego finansowaniu ogólnych potrzeb korporacyjnych oraz zapewnieniu bezpieczeństwa finansowania dla spółek Grupy Kapitałowej Jednostki Dominującej poprzez parasolowy charakter alokacji limitów oraz faktycznej redystrybucji wewnątrz grupowej.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

  30/2018
  29.06.2018
  Raport bieżący nr 30/2018
  Podpisanie aneksów do umów kredytowych z PKO BP S.A.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

  W nawiązaniu do raportów bieżących nr 9/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku i nr 46/2016 z 20 września 2016 roku oraz do raportu bieżącego Grupy Azoty S.A. (jednostka dominująca w stosunku do Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., dalej „Jednostka Dominująca”) nr 34/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku, Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Grupa Azoty Police”) informuje, iż w dniu 29 czerwca 2018 roku, wraz z Jednostką Dominującą oraz pozostałymi kluczowymi spółkami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Jednostki Dominującej: Grupą Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., podpisał z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. (dalej: „Bank”) aneks do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego zawartej w dniu 23 kwietnia 2015 roku (dalej: „Umowa LKW”) w kwocie 240 mln zł, w ramach którego wydłużono okres udzielonego limitu z 30 września 2019 roku do 30 września 2022 roku.

  Na dzień zawarcia aneksu do Umowy LKW sublimit dla Grupy Azoty Police ustalony został na poziomie do 62 mln zł

  Jednostka Dominująca ponosi odpowiedzialność za spłatę całości zobowiązań wynikających z Umowy LKW, Grupa Azoty Police ponosi odpowiedzialność za spłatę zobowiązań wynikających z tej części limitu, który został wykorzystany w ramach przyznanego sublimitu.

  Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z Umowy LKW są poręczenia o łącznej wartości 288 mln zł (co stanowi 120% kwoty kredytu) udzielone na podstawie umowy poręczenia zawartej w dniu 29 czerwca 2018 roku przez każdą z kluczowych spółek zależnych Jednostki Dominującej (Grupę Azoty Police, Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupę Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) za zobowiązania Jednostki Dominującej. Udział każdego z poręczycieli (w tym Grupy Azoty Police) wynosi nie więcej niż 1/3 ze 120% kwoty limitu, tj. do maksymalnej wysokości 96 mln zł.

  Umowa poręczenia zastępuje dotychczasową umowę poręczenia Umowy LKW z dnia 20 września 2016 roku.

  Oprocentowanie w stosunku rocznym jest równe sumie stawki referencyjnej WIBOR 1M dla kredytu udzielonego w PLN, EURIBOR 1M dla kredytu udzielonego w EUR lub LIBOR 1M dla kredytu udzielonego w USD i marży Banku.

  Ponadto, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 68/2011 z dnia 07 grudnia 2011 roku, nr 30/2013 z dnia 20 sierpnia 2013 roku, nr 9/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku oraz nr 46/2016 z dnia 20 września 2016 roku, Zarząd Grupy Azoty Police informuje, iż w dniu 29 czerwca 2018 roku wraz ze spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Jednostki Dominującej, podpisał z Bankiem aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 1 października 2010 roku (dalej „Umowa KRB”) w kwocie 310 mln zł, w ramach którego wydłużono okres udzielonego limitu z 30 września 2019 roku do 30 września 2022 roku.

  Ponadto, Umowa KRB jest powiązana z umową o świadczenie usługi cash poolingu rzeczywistego w PKO BP z 30 września 2016 roku, do której Grupa Azoty Police wraz ze spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Jednostki Dominującej zawarł z dniem 29 czerwca 2018 roku aneks mający na celu wydłużenie terminu jej obowiązywania do 30 września 2022 roku. Struktura cash poolingu rzeczywistego służy optymalizacji przychodów i kosztów odsetkowych oraz korzystaniu przez spółki z Grupy Kapitałowej Jednostki Dominującej z globalnego limitu płynności Grupy, w ramach występujących równocześnie w finansowaniu spółek z Grupy Kapitałowej Jednostki Dominującej dodatnich i ujemnych sald na rachunkach bieżących. 

  Na dzień zawarcia aneksu do Umowy KRB sublimit dla Grupy Azoty Police został ustalony do wysokości 110,5 mln zł. Jednostka Dominująca ponosi odpowiedzialność za spłatę całości zobowiązań wynikających z Umowy KRB, a Grupa Azoty Police ponosi odpowiedzialność za spłatę zobowiązań wynikających z tej części limitu, który został wykorzystany w ramach przyznanego jej sublimitu. Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z Umowy KRB są poręczenia o łącznej wartości 372 mln zł (co stanowi 120% kwoty kredytu) udzielone na podstawie umowy poręczenia zawartej w dniu 29 czerwca 2018 roku przez każdą z kluczowych spółek zależnych Jednostki Dominującej (Grupę Azoty Police, Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupę Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) za zobowiązania Jednostki Dominującej. Udział każdego z poręczycieli (w tym Grupy Azoty Police) wynosi nie więcej niż 1/3 ze 120% kwoty limitu, tj. do maksymalnej wysokości 124 mln zł.

  Umowa poręczenia zastępuje dotychczasową umowę poręczenia Umowy KRB z dnia 20 września 2016 roku.

  Oprocentowanie w stosunku rocznym jest równe sumie stawki referencyjnej WIBOR 1M i marży Banku. 

  Umowy LKW oraz KRB zawierają także postanowienia nakładające na Jednostkę Dominującą oraz poręczycieli ograniczenia, m.in. w zakresie rozporządzenia istotnymi składnikami aktywów tych podmiotów oraz ich obciążania, udzielania pożyczek i gwarancji, jak również w zakresie wypłacania dywidendy i zaciągania zobowiązań finansowych, powyżej uzgodnionych z kredytodawcami pułapów skonsolidowanego wskaźnika długu netto do EBITDA, zharmonizowane z umową kredytu odnawialnego z dnia 23 kwietnia 2015 r. zmienionego Umową Zmieniającą z 29 czerwca 2018 roku, o której mowa w raportach bieżących Jednostki Dominującej: nr 25/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku i 33/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku.

  Zawarte aneksy do umów LKW oraz KRB stanowią część pakietu finansowania długoterminowego, służącego finansowaniu ogólnych potrzeb korporacyjnych oraz zapewnieniu bezpieczeństwa finansowania dla spółek Grupy Kapitałowej Jednostki Dominującej poprzez parasolowy charakter alokacji limitów oraz faktycznej redystrybucji wewnątrz grupowej.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

  29/2018
  29.06.2018
  Raport bieżący nr 29/2018
  Udzielenie poręczenia do umowy kredytowej.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

  Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Grupa Azoty Police”) informuje, że w związku z umową zmieniającą i modyfikującą do umowy kredytu odnawialnego z 23 kwietnia 2015 roku (dalej: „Kredyt”, „Umowa kredytu”) zawartą w dniu 29 czerwca 2018 roku pomiędzy Grupą Azoty S.A. (jednostką dominującą w stosunku do Grupy Azoty Police, dalej: Jednostka Dominująca) a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. (dalej: „PKO BP S.A.”) oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Bankiem Zachodnim WBK S.A. i ING Bankiem Śląskim S.A. (dalej „Kredytodawcy”), została zawarta Umowa poręczenia Kredytu pomiędzy PKO BP S.A. (jako agentem kredytu, reprezentującym również pozostałych kredytodawców) a Jednostką Dominującą oraz kluczowymi spółkami zależnymi Jednostki Dominującej: Grupą Azoty Police, Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Grupą Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., występującymi jako poręczyciele (dalej: „Poręczyciele”).

  Kwota udzielonych przez każdego z Poręczycieli, w tym Grupę Azoty Police poręczeń została ustalona w maksymalnej wysokości do 1.200.000.000 PLN (miliard dwieście milionów złotych). Wynikające z umowy poręczenia zobowiązania Poręczycieli są względem siebie rozdzielne i niezależne i nie są zobowiązaniami solidarnymi.

  Poręczenie wygasa z upływem okresu zabezpieczenia, kończącym się wraz ze spłatą wierzytelności wynikających z umowy kredytu, zawartego na okres do 7 lat od daty zawarcia umowy zmieniającej. Ponadto Grupa Azoty Police złoży oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji z tytułu udzielonego poręczenia, do kwoty stanowiącej 100% swojego poręczenia.

  Umowa poręczenia zastępuje dotychczasową umowę poręczenia Umowy Kredytu z dnia 23 kwietnia 2015 roku, o której Grupa Azoty Police informowała w raporcie bieżącym nr 10/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

  28/2018
  06.06.2018
  Raport bieżący nr 28/2018
  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w dniu 4 czerwca 2018 roku.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

  Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje poniżej do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej: „ZWZ”), które odbyło się w dniu 4 czerwca 2018 roku wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

  Akcjonariusz: Grupa Azoty S.A.

  Liczba akcji na ZWZ – 49 500 000

  Liczba głosów na ZWZ – 49 500 000

  Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ – 68,74%

  Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 66,00%

  Akcjonariusz: Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”

  Liczba akcji na ZWZ – 12 140 000

  Liczba głosów na ZWZ – 12 140 000

  Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ – 16,86%

  Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 16,19%

  Akcjonariusz: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

  Liczba akcji na ZWZ – 6 607 966

  Liczba głosów na ZWZ – 6 607 966

  Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ – 9,18%

  Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 8,81%

  Akcjonariusz: Skarb Państwa

  Liczba akcji na ZWZ – 3 759 356

  Liczba głosów na ZWZ – 3 759 356

  Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ – 5,22%

  Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 5,01%

  Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 512 z późn. zm.).

  27/2018
  04.06.2018
  Raport bieżący nr 27/2018
  Uchwały będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. w dniu 4 czerwca 2018 roku.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe .

  Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych w dniu 4 czerwca 2018 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z wynikami głosowań.

  Ponadto Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść projektu uchwały, która była poddana pod głosowanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, a nie została podjęta.

  Sprawozdania będące przedmiotem głosowania uchwał nr 4, 5, 6 i 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały w dniu 19 kwietnia 2018 roku opublikowane przez Spółkę wraz z jednostkowym i skonsolidowanym raportem rocznym oraz skonsolidowanym sprawozdaniem z płatności na rzecz administracji publicznej a także udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem http://zchpolice.grupaazoty.com/pl/relacje/raportyr.html

  Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia żaden z akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu do protokołu.

  Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

  26/2018
  04.06.2018
  Raport bieżący nr 26/2018
  Wypłata dywidendy za rok 2017
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  W nawiązaniu do raportów bieżących nr 16/2018 z dnia 7 maja 2018 roku oraz nr 17/2018 z dnia 8 maja 2018 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 4 czerwca 2018 roku uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za rok 2017.

  1. Kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 39 750 000,00 zł.

  2. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,53 zł.

  3. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie 75 000 000 szt.

  4. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 10 lipca 2018 roku.

  5. Dzień wypłaty dywidendy ustalono na 24 lipca 2018 roku.

  Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

  25/2018
  30.05.2018
  Raport bieżący nr 25/2018
  Powołanie Członków Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na VIII kadencję.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

  Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 30 maja 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki, po przeprowadzeniu postępowań kwalifikacyjnych, powołała w skład Zarządu Spółki VIII wspólnej kadencji, której koniec upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020, następujące osoby:

  • Pana Wojciecha Wardackiego - na stanowisko Prezesa Zarządu,
  • Pana Włodzimierza Zasadzkiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu,
  • Pana Tomasza Panasa – na stanowisko Wiceprezesa Zarządu,
  • Panią Annę Tarocińską – na stanowisko Członka Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki.

  VIII kadencja Zarządu rozpocznie się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Emitenta za 2017 rok.

  Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że nowo powołani: Prezes Zarządu Spółki Pan Wojciech Wardacki oraz Członkowie Zarządu – Pan Włodzimierz Zasadzki, Pan Tomasz Panas i Pani Anna Tarocińska złożyli oświadczenia, z których wynika że ich działalność wykonywana poza Spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, a także nie uczestniczą w  konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów. 

  Otrzymane przez Spółkę oświadczenia zawierają również deklaracje, że żadna z nowo powołanych osób do pełnienia w/w funkcji nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

  Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji oraz wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej powołanych Członków Zarządu, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

  Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

  24/2018
  24.05.2018
  Raport bieżący nr 24/2018
  Zmiana warunków finalizacji porozumienia zawartego z DGG Eco sp. z o.o.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że wobec:

  • niezrealizowania przez DGG Eco sp. z o.o. pierwotnych warunków finalizacji porozumienia rozwiązującego, zawartego dnia 20 grudnia 2017 roku (dalej: „Porozumienie Rozwiązujące”), o którym Spółka informowała raportami bieżącymi nr 43/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku, nr 4/2018 z dnia 1 marca 2018 roku oraz 6/2018 z dnia 17 marca 2018 roku;
  • złożenia oświadczenia o niewypłacalności przez spółkę zależną Emitenta - African Investment Group S.A. (dalej: „AFRIG S.A.”) w związku z brakiem środków na pokrywanie zobowiązań, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 9/2018 z dnia 29 marca 2018 roku,

  Emitent podpisał w dniu 24 maja 2018 roku aneks do Porozumienia Rozwiązującego, zmieniający warunki jego finalizacji poprzez:

  1. zobowiązanie się DGG Eco Sp. z o.o. do zwrotu ceny nabycia akcji AFRIG S.A. w kwocie 28.850 tys. USD w ratach płatnych w okresie 5 lat, z których pierwsza płatna do 31 grudnia 2018 r. zaś ostatnia do 31 grudnia 2023 roku ,
  2. zwrotne przeniesienie akcji AFRIG S.A. na DGG Eco sp. z o.o. po złożeniu przez nią oświadczenia o poddaniu się egzekucji w rozumieniu art. 777 k.p.c. co do ww. obowiązku zwrotu ceny nabycia akcji AFRIG S.A.,
  3. umorzenie wierzytelności handlowych przysługujących Spółce wobec AFRIG S.A. z dniem przeniesienia akcji na DGG Eco Sp. z o.o.,
  4. rezygnację z zabezpieczenia zobowiązań DGG Eco sp. z o.o. w postaci gwarancji bankowej, przy zachowaniu tytułem zabezpieczenia przewłaszczonej na Spółkę dokumentacji z badań złóż fosforytów oraz roszczeń wobec AVES FZE.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

  23/2018
  21.05.2018
  Raport bieżący nr 23/2018
  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w dniu 18 maja 2018 roku.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

  Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje poniżej do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej: „NWZ”), które odbyło się w dniu 18 maja 2018 roku wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

  Akcjonariusz: Grupa Azoty S.A.

  Liczba akcji na NWZ – 49 500 000

  Liczba głosów na NWZ – 49 500 000

  Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 68,74%

  Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 66,00%

  Akcjonariusz: Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”

  Liczba akcji na NWZ – 12 140 000

  Liczba głosów na NWZ – 12 140 000

  Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 16,86%

  Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 16,19%

  Akcjonariusz: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

  Liczba akcji na NWZ – 6 607 966

  Liczba głosów na NWZ – 6 607 966

  Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 9,18%

  Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 8,81%

  Akcjonariusz: Skarb Państwa

  Liczba akcji na NWZ – 3 759 356

  Liczba głosów na NWZ – 3 759 356

  Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 5,22%

  Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 5,01%

  Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 512 z późn. zm.).

  22/2018
  18.05.2018
  Raport bieżący nr 22/2018
  Zmiana projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanego na dzień 4 czerwca 2018 roku.
  Rozwiń

  Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

  Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w związku z podjęciem w dniu 18 maja 2018 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki (dalej: „NWZ”) uchwały nr 6 w sprawie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, dokonuje korekty projektów uchwał do poniższych punktów porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej: „ZWZ”), które zostało zwołane na dzień 4 czerwca 2018 roku:

  • „2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.”
  • „4. Przyjęcie porządku obrad.”
  • „5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.”

  Korekta polega na tym, iż w związku z uchwalonym ww. uchwałą NWZ nowym Regulaminem Walnego Zgromadzenia Spółki, zmianie ulegają podstawy prawne (odpowiednie postanowienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki) przytoczone w projektach uchwał do w/w punktów porządku obrad ZWZ.

  Wobec powyższego, Zarząd Spółki w załączeniu do niniejszego raportu, podaje do publicznej wiadomości treść zmienionych projektów uchwał do w/w punktów porządku obrad ZWZ.

  Pozostałe projekty uchwał ZWZ opublikowane przez Spółkę wraz z raportami bieżącymi nr 19/2018 z dnia 8 maja 2018 roku oraz nr 20/2018 z dnia 17 maja 2018 roku, pozostają bez zmian.

  Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

  21/2018
  18.05.2018
  Raport bieżący nr 21/2018
  Projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza oraz uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. w dniu 18 maja 2018 roku.
  Rozwiń

  Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

  Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego projekt uchwały w sprawie Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki, zgłoszonej w ramach autokorekty przez akcjonariusza Spółki - Grupę Azoty S.A., podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania Spółki, obradującego w dniu 18 maja 2018 roku.

  Ponadto Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych w dniu 18 maja 2018 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wraz z wynikami głosowań.

  Podczas Walnego Zgromadzenia żaden z akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu do protokołu.

  Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 4 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

  20/2018
  17.05.2018
  Raport bieżący nr 20/2018
  Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanego na dzień 4 czerwca 2018 roku, zgłoszony przez Akcjonariusza oraz wykaz proponowanych zmian w Statucie Spółki.
  Rozwiń

  Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

  Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2018 z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej: „ZWZ”), informuje, iż w dniu 16 maja 2018 roku otrzymał od uprawnionego akcjonariusza – Skarbu Państwa (dalej „Akcjonariusz”), projekt uchwały, dotyczący sprawy objętej punktem 14 porządku obrad ZWZ w sprawie zmiany Statutu Spółki.

  Projekt uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

  Ponadto, Spółka przekazuje wykaz proponowanych zmian w Statucie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. uwzględniający zmiany, o których mowa powyżej oraz zmiany, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2018 z dnia 8 maja 2018 roku.

  Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

  19/2018
  08.05.2018
  Raport bieżący nr 19/2018
  Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanego na dzień 4 czerwca 2018 roku.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe. 

  Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: „Spółka”) w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 czerwca 2018 roku. 

  Ponadto Zarząd przekazuje w załączeniu dokumenty, które nie zostały wcześniej przekazane do publicznej wiadomości, a które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

  18/2018
  08.05.2018
  Raport bieżący nr 18/2018
  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015501, NIP: 851-02-05-573, kapitał zakładowy 750 000 000 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402[1], art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., które odbędzie się w dniu 04 czerwca 2018 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, w sali 24a w Biurowcu Głównym S-6.

  Ogólna liczba akcji w Spółce Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. wynosi 75.000.000. Z akcji tych w dniu opublikowania niniejszego ogłoszenia, tj. w dniu 08 maja 2018 roku, przysługuje 75.000.000 głosów.

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z:
   1. oceny jednostkowego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności za 2017 rok, skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej za 2017 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2017;
   2. działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. jako organu Spółki w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.;
   3. oceny sytuacji w Spółce za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
   4. oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego przyjętych przez Spółkę za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku;
   5. oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze za okres 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2017 roku.
  8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31.12.2017 r.
  9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za 2017 rok.
  10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej za 2017 rok.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
  12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
  13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  15. Zamknięcie obrad.

  Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

  Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu) tj. na dzień 19 maja 2018 roku.

  W celu zapewnienia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 08 maja 2018 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 21 maja 2018 roku - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

  Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Policach, ul. Kuźnicka 1, Biurowiec Główny S-6, pok. 137, przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 29, 30 maja oraz 01 czerwca 2018 roku, w godzinach od 8.00 do 15.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##.

  Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika

  Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

  Pełnomocnik akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

  Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.zchpolice.grupaazoty.com udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] Kodeksu cywilnego, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] Kodeksu cywilnego, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Do dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie w/w dokumenty powinny zostać przesłane na adres mailowy: ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

  Zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

  Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną w/w dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.

  Prawo akcjonariuszy do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno zostać złożone Zarządowi Spółki nie później niż 21 przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 14 maja 2018 roku. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police.

  Prawo akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał

  Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police.

  Każdy akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

  Komunikacja elektroniczna

  Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Spółki nie dopuszcza oddawania głosu drogą korespondencyjną, jak również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

  Dostęp do dokumentacji

  Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniana w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem http://zchpolice.grupaazoty.com/pl/relacje/walne.html od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

  Adres strony internetowej

  Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej www.zchpolice.grupaazoty.com w zakładce Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

  Proponowane w ramach punktu 14 porządku obrad zmiany w Statucie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

  I. Dotychczasową treść § 28 ust. 1 pkt. 21) Statutu w brzmieniu:

  21) uchwalanie regulaminów wyboru członków organów Spółki przez jej pracowników.

  postanawia się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia:

  21) uchwalanie regulaminów wyboru członków organów Spółki przez pracowników.

  II. Dotychczasową treść § 29 ust. 3 Statutu w brzmieniu:

  3. W Spółce można powołać, spośród członków Rady Nadzorczej, w drodze delegowania tychże do indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzoru, Komitet Audytu (Rady Nadzorczej). Uchwała powołująca członków Rady Nadzorczej do indywidualnego wykonywania czynności nadzoru w ramach Komitetu Audytu powinna wskazywać sposób wykonywania czynności nadzoru i ich zakres. Kompetencje wykonywane wspólnie przez delegowanych członków Rady Nadzorczej, w ramach Komitetu Audytu powinny być określone zgodnie z postanowieniami Załącznika I ust. 4 (Komisja Rewizyjna) do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz. U. UE L 52/51 z 25.02.2005 r.). Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do indywidualnego wykonywania czynności nadzoru w ramach Komitetu Audytu muszą spełniać kryteria niezależności określone w Załączniku II do powołanego wyżej Zalecenia Komisji Europejskiej, z tym, że do czasu gdy łącznie Skarb Państwa i podmioty z nim powiązane posiadają ponad 50% akcji Spółki, nie stosuje się kryterium określonego w ust. 1 lit. d) tegoż Załącznika.

  postanawia się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia:

  3. Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu. Zadania Komitetu Audytu powinny być określone w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, powinni spełniać kryteria niezależności określone w obowiązujących przepisach prawa, a przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Członkowie Komitetu Audytu powinni ponadto posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, przy czym warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.

  III. W § 30 Statutu po ustępie 6 dodaje się nowe ustępy oznaczone odpowiednio numerami 7 i 8 o następującym brzmieniu:

  7. Co najmniej dwóch (2) członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności wskazane w obowiązujących przepisach prawa, a przynajmniej jeden (1) członek Rady Nadzorczej powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, natomiast co najmniej jeden (1) członek Rady Nadzorczej powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

  8. W sytuacji, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spełniających określone kryteria opisane w ust. 7 spadnie poniżej wymaganej liczby, Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku obrad tego Zgromadzenia punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej. Do czasu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej, polegających na dostosowaniu liczby członków Rady do wymagań statutowych, Rada Nadzorcza działa w składzie dotychczasowym.

  IV. W § 32 Statutu:

  a. dotychczasową treść § 32 ust. 1 Statutu w brzmieniu:

  i. Część składu Rady Nadzorczej stanowią członkowie wybierani przez pracowników Spółki zgodnie z art. 14 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.

  postanawia się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia:

  1. Część składu Rady Nadzorczej stanowią członkowie, których wyboru dokonuje się zgodnie z przepisami art. 14 ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.

  b. postanawia się skreślić treść § 32 ust. 2 Statutu w brzmieniu:

  2. Od chwili, w której Skarb Państwa przestał być jedynym akcjonariuszem Spółki pracownicy tej Spółki zachowują prawo wyboru kandydatów do Rady Nadzorczej w liczbie:

  1. dwóch osób - w Radzie liczącej do 6 (sześciu) członków,
  2. trzech osób - w Radzie liczącej od 7 (siedmiu) do 9 (dziewięciu) członków.

  c. dotychczasową treść § 32 ust. 3 Statutu w brzmieniu:

  3. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów członków Rady Nadzorczej z wyboru pracowników określa regulamin wyboru członków Rady Nadzorczej z wyboru pracowników Spółki, uchwalany przez Radę Nadzorczą, a zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie.

  postanawia się zmodyfikować poprzez nadanie mu nowego numeru 2 oraz następującego, nowego brzmienia:

  2. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów członków Rady Nadzorczej z wyboru pracowników określa regulamin wyboru członków Rady Nadzorczej z wyboru pracowników, uchwalany przez Radę Nadzorczą, a zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie.

  d. dotychczasową treść § 32 ust. 4 Statutu w brzmieniu:

  4. Wybór dokonany zgodnie z ust. 1 do 3 jest dla Walnego Zgromadzenia wiążący.

  postanawia się zmodyfikować poprzez nadanie mu nowego numeru 3 oraz następującego, nowego brzmienia:

  3. Wybór dokonany zgodnie z ust. 1 do 2 jest dla Walnego Zgromadzenia wiążący.

  V. Dotychczasową treść § 47 pkt. 22) Statutu w brzmieniu:

  22) zatwierdzenie uchwalonego przez Radę Nadzorczą regulaminu wyboru członka Rady Nadzorczej z wyboru pracowników Spółki, o którym mowa w § 32 Statutu;

  postanawia się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia:

  22) zatwierdzenie uchwalonego przez Radę Nadzorczą regulaminu wyboru członka Rady Nadzorczej z wyboru pracowników, o którym mowa w § 32 Statutu;

  Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

  17/2018
  08.05.2018
  Raport bieżący nr 17/2018
  Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2018 z dnia 7 maja 2018 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 8 maja 2018 roku, Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła wniosek Zarządu Spółki do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podział zysku netto za 2017 rok w wysokości 133 205 777,55 zł w następujący sposób:

  • na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki przeznaczyć kwotę 39 750 000 zł, co stanowi 0,53 zł na jedną akcję;
  • na zasilenie kapitału zapasowego przeznaczyć kwotę 93 455 777,55 zł.

  Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2017 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

  16/2018
  07.05.2018
  Raport bieżący nr 16/2018
  Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2017.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

  Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 7 maja 2018 roku, podjął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z rekomendacją o podział zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2017 w kwocie 133 205 777,55 zł w następujący sposób:

  • na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki przeznaczyć kwotę 39 750 000 zł, co stanowi 0,53 zł na jedną akcję;
  • na zasilenie kapitału zapasowego przeznaczyć kwotę 93 455 777,55 zł.

  Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejsza rekomendacja zostanie skierowana do Rady Nadzorczej Spółki w celu oceny.

  Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2017 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

  15/2018
  27.04.2018
  Raport bieżący nr 15/2018
  Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanego na dzień 18 maja 2018 roku zgłoszonych przez akcjonariusza
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

  W nawiązaniu do raportów bieżących nr 13/2018 oraz 14/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 maja 2018 roku (dalej „NWZ”), otrzymane w dniu 26 kwietnia 2018 roku od akcjonariusza Spółki – Grupa Azoty S.A.

  Przedmiotowe projekty uchwał NWZ stanowią autokorektę projektów uchwał NWZ zgłoszonych przez spółkę Grupa Azoty S.A. wraz z żądaniem zwołania NWZ (opublikowanych raportem bieżącym numer 14/2018) i dotyczą następujących punktów porządku obrad tego zgromadzenia:

  „6. Uchwalenie Zasad zbywania składników aktywów trwałych Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

  7. Uchwalenie Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.”

  Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).

  14/2018
  20.04.2018
  Raport bieżący nr 14/2018
  Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanego na dzień 18 maja 2018 roku.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

  Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: „Spółka”) w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 maja 2018 roku.

  Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).

  13/2018
  20.04.2018
  Raport bieżący nr 13/2018
  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015501, NIP: 851-02-05-573, kapitał zakładowy 750 000 000 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402[1], art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., które odbędzie się w dniu 18 maja 2018 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, w sali 24a w Biurowcu Głównym S-6.

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane jest na żądanie akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki – spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie z dnia 18 kwietnia 2018 roku (złożone na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 39 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki), który zwrócił się jednocześnie z wnioskiem o umieszczenie w porządku obrad tego zgromadzenia następujących punktów:

  1. „Uchwalenie Zasad zbywania składników aktywów trwałych Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z siedzibą w Policach.”
  2. „Uchwalenie Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.”

  Ogólna liczba akcji w Spółce Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. wynosi 75.000.000. Z akcji tych w dniu 18 maja 2018 roku przysługuje 75.000.000 głosów.

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Uchwalenie Zasad zbywania składników aktywów trwałych Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
  7. Uchwalenie Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
  8. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna z siedzibą w Policach.
  9. Zamknięcie obrad.

  Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

  Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu) tj. na dzień 02 maja 2018 roku. W celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 20 kwietnia 2018 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 04 maja 2018 roku - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Policach, ul. Kuźnicka 1, Biurowiec Główny S-6, pok. 137, przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 15, 16, 17 maja 2018 roku, w godzinach od 8.00 do 15.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##.

  Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika

  Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

  Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.zchpolice.grupaazoty.com udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] Kodeksu cywilnego, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] Kodeksu cywilnego, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Do dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie w/w dokumenty powinny zostać przesłane na adres mailowy: ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

  Zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

  Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną w/w dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.

  Prawo akcjonariuszy do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno zostać złożone Zarządowi Spółki nie później niż 21 przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 27 kwietnia 2018 roku. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police.

  Prawo akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał

  Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police.

  Każdy akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

  Komunikacja elektroniczna

  Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Spółki nie dopuszcza oddawania głosu drogą korespondencyjną, jak również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

  Dostęp do dokumentacji

  Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniana w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem http://zchpolice.grupaazoty.com/pl/relacje/walne.html od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

  Adres strony internetowej

  Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej www.zchpolice.grupaazoty.com w zakładce Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

  Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst. jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).

  12/2018
  10.04.2018
  Raport bieżący nr 12/2018
  Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  W nawiązaniu do raportów bieżących nr 40/2017 z dnia 18 października 2017 roku oraz nr 41/2017 z dnia 6 listopada 2017 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 10 kwietnia 2018 roku otrzymał informację o dokonaniu w dniu 9 kwietnia 2018 roku przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta - PDH Polska S.A. z siedzibą Policach (dalej: „PDH Polska”).

  W związku z wyżej wskazaną rejestracją, kapitał zakładowy PDH Polska został podwyższony z kwoty 180 000 000 zł do kwoty 304 000 000 zł (w tym kapitał wpłacony w kwocie 211 000 000 zł). Pozostała kwota kapitału zakładowego zostanie wpłacona przez akcjonariuszy PDH Polska do dnia 1 września 2018 roku, zgodnie z informacjami przekazanymi w dniu 18 października 2017 roku przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 40/2017 oraz przez spółkę Grupa Azoty S.A. w raporcie bieżącym nr 47/2017. Liczba akcji wszystkich emisji wynosi obecnie 30 400 000 sztuk (dotychczas wynosiła 18 000 000 sztuk, która to wartość na dzień niniejszego raportu błędnie nie została wykreślona z rejestru) o wartości nominalnej 10 zł każda.

  Emitent w podwyższonym kapitale zakładowym PDH Polska objął 3 000 000 sztuk akcji nowej emisji o wartości nominalnej 10 zł każda, po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej, o łącznej wartości 30 000 000 zł.

  Emitent jest akcjonariuszem PDH Polska wraz ze spółką Grupa Azoty S.A.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

  11/2018
  09.04.2018
  Raport bieżący nr 11/2018
  Zawarcie umowy zakupu fosforytów
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 9 kwietnia 2018 roku Emitent zawarł z Office Chérifien des Phosphates (dalej: „OCP”) z siedzibą w Casablance, Maroko (jako sprzedającym), umowę dotyczącą zakupu fosforytów pochodzenia marokańskiego (dalej: „Umowa").

  Umowa zawarta została na czas określony od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku i przewiduje realizację dostaw według ustalonego harmonogramu i warunków handlowych. Szacunkowa wartość świadczeń wynikających z Umowy wynosi około 350.000.000,00 PLN.

  Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych do tego typu umów.

  Zawarcie Umowy zostało uznane przez Spółkę za informację poufną ze względu na zapewnienie dostaw fosforytów - podstawowego surowca służącego do produkcji nawozów wieloskładnikowych, które pozwolą w dużej mierze zabezpieczyć zapotrzebowanie Spółki na ten surowiec przez najbliższe trzy lata. Ponadto, OCP jako największy eksporter fosforytów na świecie, pozostaje gwarantem terminowych dostaw o wysokiej i stabilnej jakości.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

  10/2018
  04.04.2018
  Raport bieżący nr 10/2018
  Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za 2017 rok
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

  Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2017:

  Przychód: 2 599,58 mln zł

  EBITDA: 230,52 mln zł

  EBITDA z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych dot. spółki zależnej AFRIG S.A.: 263,61 mln zł

  Wynik netto: 88,51 mln zł

  Wyniki podlegają aktualnie weryfikacji przez biegłego rewidenta, zgodnie z przepisami prawa. Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok nastąpi 19 kwietnia 2018 roku, o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 8/2018 z dnia 29 marca 2018 roku.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

  9/2018
  29.03.2018
  Raport bieżący nr 9/2018
  Niewypłacalność i wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego spółki zależnej African Investment Group S.A.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

  Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 29 marca 2018 roku spółka zależna Emitenta - African Investment Group S.A. o kapitale zakładowym w wysokości trzystu czterdziestu milionów franków CFA (co odpowiada kwocie 2 169 tys. zł, przeliczonej według średniego kursu obowiązującego na dzień 28 marca 2018 roku), z siedzibą w Dakarze (Senegal), wpisana do Rejestru Handlowego i Kredytów w Dakarze, działając za pośrednictwem swojego przedstawiciela prawnego Pana Sławomira Lipkowskiego, Dyrektora Generalnego, oświadczyła, iż znajduje się w stanie niewypłacalności, co skutkowało złożeniem przez African Investment Group S.A. w dniu 29 marca 2018 roku do Sądu Gospodarczego w Dakarze wniosku o otwarcie postępowania upadłościowego.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

  8/2018
  29.03.2018
  Raport bieżący nr 8/2018
  Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2018 z dnia 16 stycznia 2018 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, że zmianie uległ termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2017. Raporty te zostaną przekazane w dniu 19 kwietnia 2018 roku; poprzedni termin to 5 kwietnia 2018 roku.

  Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż zmianie uległ także termin publikacji skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej za 2017 rok, które zostanie przekazane w dniu 19 kwietnia 2018 roku.

  W związku z powyższym Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości zaktualizowane daty przekazywania raportów okresowych w 2018 roku:

  1. Raporty kwartalne:

  • rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2018 roku – 10 maja 2018 roku,
  • rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2018 roku – 8 listopada 2018 roku.

  2. Raporty półroczne:

  • rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku – 28 sierpnia 2018 roku.

  3. Raporty roczne:

  • jednostkowy raport roczny za rok 2017 – 19 kwietnia 2018 roku,
  • skonsolidowany raport roczny za rok 2017 – 19 kwietnia 2018 roku.

  Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za rok 2017 zostanie przekazane w dniu 19 kwietnia 2018 roku.

  Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. Z 2014r., poz.133 z późn. zm.).

  7/2018
  17.03.2018
  Raport bieżący nr 7/2018
  Ujawnienie informacji opóźnionej - Utworzenie odpisu aktualizującego w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 4 MAR – informacje poufne

  Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) działając na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości następującą informację poufną, której ujawnienie zostało opóźnione na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR.

  Treść informacji poufnej, której ujawnienie zostało opóźnione:

  „Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. informuje, iż w związku z procesem sporządzania i badania sprawozdań finansowych Emitenta oraz brakiem finalizacji w założonym terminie warunkowego porozumienia (ugody) zawartego pomiędzy Emitentem a DGG ECO sp. z o.o. w celu uzyskania zwrotu ceny zakupu pakietu akcji African Investment Group SA (dalej: „AFRIG SA”), którego realizacja mogłaby ewentualnie potwierdzić wartość aktywów z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych, ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, podjął w dniu 07.03.2018 roku uchwałę o utworzeniu odpisu na dzień 31.12.2017 roku, na całą kwotę wartości niematerialnych z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych dotyczących AFRIG SA, w wysokości 5 854 799 tys. XOF (co odpowiada kwocie 37 178 tys. zł, przeliczonej według średniego kursu na dzień 31.12.2017 roku). Odpis zostanie ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za rok 2017. O wskazanej powyżej warunkowej ugodzie – porozumieniu rozwiązującym Spółka informowała w raportach bieżących nr 43/2017 oraz 4/2018.

  Ujawnienie wyżej wymienionej informacji poufnej zostało opóźnione do dnia 17 marca 2018 roku z uwagi na deklarację kontynuacji przez DGG Eco Sp. z o.o. starań co do wypełnienia w tym dodatkowym terminie warunków finalizacji ww. porozumienia (ugody).

  Zgodnie z art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR, Emitent natychmiast po publikacji niniejszego raportu poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia przedmiotowej informacji poufnej składając pisemne wyjaśnienia na temat spełnienia warunków określonych w art. 17 ust. 4 pkt a) – c) Rozporządzenia MAR.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

  6/2018
  17.03.2018
  Raport bieżący nr 6/2018
  Informacja o stanie realizacji warunkowej ugody – porozumienia rozwiązującego
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

  Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że wobec nieuiszczenia przez DGG Eco Sp. z o.o. pierwszej transzy zwrotu ceny zakupu pakietu akcji African Investment Group S.A. i niezapewniania gwarancji bankowej zabezpieczającej zwrot reszty ich ceny, nie doszło w deklarowanym, dodatkowym terminie do finalizacji warunkowego porozumienia zawartego pomiędzy Emitentem a DGG Eco sp. z o.o., o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 43/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku oraz nr 4/2018 z dnia 1 marca 2018 roku.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

  5/2018
  12.03.2018
  Raport bieżący nr 5/2018
  Podpisanie umowy na zakup węgla
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

  Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 12 marca 2018 roku Emitent i Polska Grupa Górnicza S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Sprzedający”), zwane dalej „Stronami”, podpisały dwustronną umowę sprzedaży węgla (dalej: „Umowa”).

  Przedmiotem zawartej Umowy jest sprzedaż węgla do celów energetycznych, pochodzącego z kopalń Sprzedającego, przeznaczonego do zużycia u Emitenta w ilościach określonych w Umowie. Szacunkowa łączna wartość Umowy wynosi około 78,5 mln zł netto rocznie.

  Umowa została zawarta na czas nieoznaczony z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2018 roku z podziałem na roczne okresy dostaw.

  W ramach ilości przewidzianych w Umowie, Strony dopuszczają możliwość realizacji sprzedaży węgla na rzecz i z przeznaczeniem do zużycia w innych spółkach z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty tj. Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. i Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

  Za niedostarczenie lub nieodebranie uzgodnionej w Umowie ilości podstawowego wolumenu węgla w rocznym okresie dostaw z uwzględnieniem tolerancji rocznej, Strona która nie wywiąże się ze zobowiązania może zapłacić karę umowną w wysokości 10% wartości netto niedostarczonego lub nieodebranego węgla, według ceny wyliczonej w oparciu o cenę wynikającą z cenników określonych w danym rocznym okresie dostaw.

  Każda ze Stron ma prawo rozwiązać Umowę w drodze wypowiedzenia bez podania przyczyny, z zachowaniem 24 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, w którym upłynął termin wypowiedzenia. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

  Zawarcie Umowy zostało uznane przez Emitenta za informację poufną ze względu na zapewnienie dostaw węgla w długim okresie czasu, oraz z uwagi na fakt pokrycia całkowitego zapotrzebowania Emitenta na ten surowiec.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

  4/2018
  01.03.2018
  Raport bieżący nr 4/2018
  Informacja o stanie realizacji warunkowej ugody – porozumienia rozwiązującego
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że wobec nieuiszczenia przez DGG Eco Sp. z o.o. w terminie do dnia 28 lutego 2018 roku pierwszej transzy zwrotu ceny zakupu pakietu akcji African Investment Group S.A. i niezapewniania gwarancji bankowej zabezpieczającej zwrot reszty ich ceny, nie doszło w założonym czasie do finalizacji warunkowego porozumienia zawartego pomiędzy Emitentem a DGG Eco sp. z o.o., o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 43/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku. Niemniej Emitent prowadzi rozmowy z DGG Eco Sp. z o.o., która kontynuuje starania dla spełnienia uzgodnionych warunków finalizacji ww. porozumienia, deklarując w tym zakresie termin 16 marca 2018 roku.

  Spółka będzie informowała o kolejnych krokach związanych z przedmiotowym porozumieniem w odrębnych raportach bieżących.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

  3/2018
  06.02.2018
  Raport bieżący nr 3/2018
  Podpisanie ramowej umowy dostaw amoniaku
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

  Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”, „Sprzedający”) informuje, że w dniu 6 lutego 2018 roku pomiędzy Emitentem a spółką dominującą Emitenta – Grupą Azoty S.A., zwanymi dalej „Stronami”, została podpisana Ramowa umowa dostaw amoniaku ciekłego (dalej: „Umowa”).

  Umowa zawarta została zgodnie z realizacją programów produkcyjnych w ciągach nawozowych Stron Umowy i stanowi zabezpieczenie sprzedaży części nadwyżek amoniaku produkowanego przez Sprzedającego, które docelowo będą wykorzystywane do produkcji nawozów w Grupie Azoty S.A.

  Umowa obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 roku i została zawarta na czas nieokreślony według ustalonego harmonogramu i warunków handlowych. Szacunkowa wartość Umowy wynosi około 113 mln zł netto rocznie.

  Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron pod warunkiem zachowania sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

  Warunki zawartej Umowy nie przewidują kar umownych. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

  2/2018
  29.01.2018
  Raport bieżący nr 2/2018
  Udzielenie gwarancji na rzecz EBI
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  W nawiązaniu do raportu bieżącego Grupy Azoty S.A. (jednostka dominująca w stosunku do Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., dalej: „Jednostka Dominująca” lub „Kredytobiorca”) nr 2/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku, Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Grupa Azoty Police”) informuje, że w związku z umową kredytową długoterminowego finansowania zawartą w dniu 25 stycznia 2018 roku pomiędzy Grupą Azoty S.A. a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu (dalej: „EBI”) zawarta została umowa gwarancji pomiędzy EBI a spółkami zależnymi Jednostki Dominującej w tym: Grupą Azoty Police, Grupą Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. występującymi jako gwaranci.

  Gwarancja udzielona została na rzecz EBI jako zabezpieczenie do umowy kredytu dotyczącego finansowania w maksymalnej kwocie 145.000.000 EUR (dalej: „Umowa z EBI”), stanowiącego integralną część pakietu finansowania długoterminowego Grupy Azoty, służącego finansowaniu ogólnych potrzeb korporacyjnych, w  tym strategii i programu inwestycyjnego oraz badań i rozwoju Grupy Kapitałowej. 

  Kwota udzielonych przez każdego z gwarantów, w tym Grupę Azoty Police, gwarancji została ustalona w maksymalnej wysokości 58.000.000 EUR, tj. łącznie 174.000.000 EUR.

  Każdy gwarant ponosi odrębną i niezależną od innych gwarantów odpowiedzialność za zobowiązania Kredytobiorcy do uzgodnionej górnej granicy odpowiedzialności gwaranta (kwota gwarancji). EBI może dochodzić od każdego z gwarantów zapłaty wymagalnych zobowiązań wynikających z Umowy z EBI w przypadku gdyby nie zostały zaspokojone przez Kredytobiorcę.

  Gwarancja wygasa z upływem okresu zabezpieczenia, kończącym się wraz ze spłatą wierzytelności wynikających z Umowy z EBI dotyczącej finansowania, zawartego na okres 10 lat od uruchomienia finansowania, z ratalnym harmonogramem spłaty rozpoczynającym się w ciągu 3 lat od daty w/w uruchomienia.

  Wyżej opisana gwarancja została udzielona na warunkach rynkowych za odpowiednim wynagrodzeniem. 

  Pozostałe zapisy umowy gwarancji z EBI nie odbiegają od standardów przyjętych w umowach tego typu. 

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

  1/2018
  16.01.2018
  Raport bieżący nr 1/2018
  Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2018.

  1. Raporty kwartalne:

  - rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2018 roku – 10 maja 2018 roku

  - rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2018 roku – 8 listopada 2018 roku

  2. Raporty półroczne:

  - rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku – 28 sierpnia 2018 roku

  3. Raporty roczne:

  - jednostkowy raport roczny za rok 2017 – 5 kwietnia 2018 roku

  - skonsolidowany raport roczny za rok 2017 – 5 kwietnia 2018 roku.

  Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za rok 2017 zostanie przekazane w dniu 5 kwietnia 2018 roku.

  Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.) (dalej: „Rozporządzenie”), Spółka nie będzie publikować odrębnych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalną informację finansową.

  Ponadto Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2017 roku i drugi kwartał 2018 roku zgodnie z regulacją § 101 ust. 2 Rozporządzenia.

  Spółka nie będzie publikować również odrębnego raportu półrocznego zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia.

  Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz.133 z późn. zm.).

  43/2017
  20.12.2017
  Raport bieżący nr 43/2017 z dnia 20.12.2017 r.
  Zawarcie warunkowej ugody – porozumienia rozwiązującego
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w związku ze zgłoszonymi przez Spółkę roszczeniami o zwrot nienależnych transz ceny zakupu pakietu 55 % akcji African Investment Group S.A. z siedzibą w Dakarze (dalej: „AFRIG S.A.”) w dniu 20 grudnia 2017 r. Spółka zawarła z DGG ECO Sp. z o.o. warunkowe porozumienie (potwierdzone ugodą sądową), którego finalizacja ma polegać na zgodnym potwierdzeniu odstąpienia i odwrócenia skutków umowy z dnia 28 sierpnia 2013 r. na podstawie której Spółka nabyła większościowy pakiet akcji AFRIG S.A., uiszczając na poczet ceny łączną kwotę 28.850.000,00 USD. Odwrócenie skutków ww. umowy ma obejmować zwrot na rzecz Spółki całości kwot uiszczonych na poczet ceny akcji AFRIG S.A. za zwrotnym przeniesieniem na DGG ECO Sp. z o.o. ww. pakietu akcji. Do ewentualnej finalizacji porozumienia ma dojść do dnia 28 lutego 2018 r. jeżeli w tym terminie wydane zostaną wymagane zgody korporacyjne, a Spółka otrzyma pierwszą transzę zwrotu ceny oraz gwarancję bankową, zabezpieczającą zwrot reszty ceny, który ma być dokonywany w kwartalnych ratach, z których ostatnia płatna byłaby do dnia 31 grudnia 2022 r. Gwarancja ta ma też w części stanowić zabezpieczenie spłaty przez AFRIG S.A. kredytu zaciągniętego uprzednio przez AFRIG S.A. i Spółkę do kwoty 22.000.000,00 Euro, a którego obsługę i spłatę ma kontynuować AFRIG S.A. Finalizacja porozumienia ma także skutkować umorzeniem zobowiązań AFRIG S.A. wobec Spółki poza ewentualnymi wierzytelnościami wynikającymi ze spłaty ww. kredytu.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

  42/2017
  10.11.2017
  Raport bieżący nr 42/2017 z dnia 10.11.2017 r.
  Zgoda Walnego Zgromadzenia spółki PDH Polska S.A. na zmianę zakresu projektu Polimery Police
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2017 z dnia 12 października 2017 roku informuje, iż w dniu 10 listopada 2017 roku Walne Zgromadzenie spółki zależnej Emitenta PDH Polska S.A. podjęło uchwały w sprawie:

 • zmiany zadania inwestycyjnego pod nazwą „Instalacja do produkcji propylenu metodą PDH z infrastrukturą” (aktualnie „Polimery Police”) oraz nabycia składników aktywów trwałych,
 • podwyższenia kapitału zakładowego spółki PDH Polska S.A.
 • w zakresie przedstawionym w dniu 5 października 2017 roku przez Zarząd spółki PDH Polska S.A., i zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą tej spółki w dniu 12 października 2017 roku, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Emitenta odpowiednio w raportach bieżących nr 38/2017 i nr 39/2017.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

  41/2017
  06.11.2017
  Raport bieżący nr 41/2017 z dnia 06.11.2017 r.
  Zgoda Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na nabycie akcji spółki PDH Polska S.A.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2017 z dnia 18 października 2017 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 6 listopada 2017 roku, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 3 000 000 sztuk akcji imiennych nowej emisji serii D spółki PDH Polska S.A.

  Na mocy podjętej uchwały Rada Nadzorcza Spółki postanowiła wyrazić zgodę Zarządowi Spółki na nabycie (objęcie) 3 000 000 sztuk akcji imiennych nowej emisji serii D spółki PDH Polska S.A. o wartości nominalnej i emisyjnej 10 zł każda, tj. o łącznej wartości 30 000 000,00 zł.

  Nabycie wyżej wskazanych akcji nastąpi poprzez ich objęcie przez Spółkę w podwyższonym kapitale zakładowym PDH Polska S.A.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

  40/2017
  18.10.2017
  Raport bieżący nr 40/2017 z dnia 18.10.2017 r.
  Uchwała Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w sprawie nabycia akcji spółki PDH Polska S.A.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 38/2017 z dnia 5 października 2017 roku oraz nr 39/2017 z dnia 12 października roku informuje, iż w dniu 18 października 2017 roku podjął uchwałę w sprawie nabycia 3 000 000 sztuk akcji imiennych nowej emisji serii D spółki PDH Polska S.A.

  Na mocy podjętej uchwały postanawia się nabyć 3 000 000 sztuk akcji imiennych nowej emisji serii D spółki PDH Polska S.A. o wartości nominalnej i emisyjnej 10 zł każda, o łącznej wartości 30 000 000 zł.

  Nabycie akcji nastąpi poprzez ich objęcie przez Spółkę w podwyższonym kapitale zakładowym PDH Polska S.A.

  Objęcie nowych akcji imiennych serii D nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w drodze złożenia przez spółkę PDH Polska S.A. oferty Emitentowi na objęcie akcji o wartości nominalnej 30 000 000 zł z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości.

  Ustalono, że Emitent dokona wniesienia wpłat na nowe akcje według poniższej zasady:

  1) kwotę 7 500 000 zł do dnia 1 marca 2018 roku;

  2) kwotę 22 500 000 zł do dnia 1 września 2018 roku.

  Jednocześnie Spółka informuje, iż w celu realizacji postanowień przedstawionej powyżej uchwały, Zarząd wystąpi do Rady Nadzorczej Spółki o wyrażenie stosownej zgody.

  Ponadto w dniu 18 października 2017 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę upoważniającą umocowanego reprezentanta Emitenta do głosowania na Walnym Zgromadzeniu spółki PDH Polska S.A. za podjęciem uchwał dotyczących: - zmiany zadania inwestycyjnego pod nazwą „Instalacja do produkcji propylenu metodą PDH z infrastrukturą” oraz nabycia składników aktywów trwałych, - podwyższenia kapitału zakładowego spółki PDH Polska S.A w zakresie przedstawionym w dniu 5 października 2017 roku przez Zarząd spółki PDH Polska S.A., i zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą tej spółki w dniu 12 października 2017 roku, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Emitenta odpowiednio w raportach bieżących nr 38/2017 i nr 39/2017.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

  39/2017
  12.10.2017
  Raport bieżący nr 39/2017 z dnia 12.10.2017 r.
  Zgoda Rady Nadzorczej spółki PDH Polska S.A. na zmianę zakresu projektu PDH
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2017 z dnia 5 października 2017 roku informuje, iż w dniu 12 października 2017 roku Rada Nadzorcza spółki zależnej Emitenta PDH Polska S.A. podjęła uchwałę w sprawie zmiany zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja do produkcji propylenu metodą PDH z infrastrukturą” i nabycia składników aktywów trwałych w ramach nowego zakresu inwestycji.

  Na mocy podjętej uchwały Rada Nadzorcza spółki PDH Polska S.A. zatwierdziła zmianę zakresu zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja do produkcji propylenu metodą PDH z infrastrukturą” poprzez dodanie instalacji do produkcji polipropylenu. Rada Nadzorcza wyraziła także zgodę na nabycie składników aktywów trwałych w ramach nowego zakresu inwestycji, a także pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu o wyrażenie przez Walne Zgromadzenie zgody na zmianę zadania inwestycyjnego oraz na nabycie składników aktywów trwałych w ramach jego realizacji.

  Ponadto, zatwierdzono zmianę nazwy zadania inwestycyjnego z „Instalacja do produkcji propylenu metodą PDH z infrastrukturą” na „Polimery Police”, którego zakres obejmuje następujące składniki: Instalacja PDH, Instalacja PP, Instalacje pomocnicze i połączenia międzyobiektowe, Terminal przeładunkowo-magazynowy. Przewidywana wartość budżetu zadania inwestycyjnego pn. „Polimery Police” została ustalona na 1,27 mld EUR netto, w tym:

  • nakłady inwestycyjne (CAPEX) do poniesienia w wysokości 983,80 mln EUR,
  • dotychczas poniesione nakłady inwestycyjne w wysokości 25,33 mln EUR,
  • koszty finansowania w okresie budowy, koszty funkcjonowania Spółki i dodatkowe wymogi kapitałowe związane z formułą finansowania w kwocie 263,15 mln EUR.

  Realizacja projektu wymaga dodatkowego zabezpieczenia finansowania obrotowego w postaci kredytu na kwotę 72 mln EUR.

  Przewidywane terminy realizacji wskazanego zadania inwestycyjnego zostały ustalone na:

  a) rozpoczęcie budowy – koniec roku 2019;

  b) zakończenie budowy – koniec roku 2022;

  c) rozliczenie zadania inwestycyjnego – koniec roku 2023.

  Rada Nadzorcza spółki PDH Polska S.A. zatwierdziła również zaktualizowany model finansowania projektu „Polimery Police” w formule project finance:

  a) Kapitał własny – 50%,

  b) Kapitał obcy – 50%.

  Jednocześnie Rada Nadzorcza spółki PDH Polska S.A. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki PDH Polska S.A. o kwotę 124 000 000 zł poprzez emisję 12 400 000 nowych akcji o wartości nominalnej 10 zł każda. Objęcie nowych akcji nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej, po uzyskaniu wymaganych decyzji i zgód korporacyjnych oraz złożeniu przez PDH Polska S.A.:

  a) spółce Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. oferty objęcia akcji o wartości nominalnej 30 mln zł,

  b) spółce Grupa Azoty S.A. oferty objęcia akcji o wartości nominalnej 94 mln zł.

  W związku z uzyskaniem pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, Zarząd spółki PDH Polska S.A. wystąpi do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o podwyższenie kapitału zakładowego na warunkach określonych powyżej.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

  38/2017
  05.10.2017
  Raport bieżący nr 38/2017 z dnia 05.10.2017 r.
  Zmiana zakresu projektu PDH
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 5/2015 z dnia 27 marca 2015 roku, nr 48/2016 z dnia 4 października 2016 roku oraz nr 29/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku informuje, iż w dniu 5 października 2017 roku Zarząd spółki zależnej Emitenta PDH Polska S.A., podjął uchwałę w sprawie zmiany zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja do produkcji propylenu metodą PDH z infrastrukturą” i nabycia składników aktywów trwałych w ramach nowego zakresu inwestycji.

  Na mocy podjętej uchwały postanawia się zmienić zakres zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja do produkcji propylenu metodą PDH z infrastrukturą” poprzez dodanie instalacji do produkcji polipropylenu oraz nabyć składniki aktywów trwałych w ramach nowego zakresu inwestycji.

  Ponadto, postanawia się zmienić nazwę zadania inwestycyjnego z „Instalacja do produkcji propylenu metodą PDH z infrastrukturą” na „Polimery Police”. Przewidywana wartość budżetu zadania inwestycyjnego pn. „Polimery Police” została ustalona na 1,27 mld EUR netto, w tym:

  • nakłady inwestycyjne (CAPEX) do poniesienia w wysokości 983,80 mln EUR,
  • dotychczas poniesione nakłady inwestycyjne w wysokości 25,33 mln EUR,
  • koszty finansowania w okresie budowy, koszty funkcjonowania Spółki i dodatkowe wymogi kapitałowe związane z formułą finansowania w kwocie 263,15 mln EUR.

  Realizacja projektu wymaga dodatkowego zabezpieczenia finansowania obrotowego w postaci kredytu na kwotę 72 mln EUR.

  Zaktualizowany CAPEX obejmuje instalację do produkcji propylenu, polipropylenu, instalacje pomocnicze, bazę logistyczną polipropylenu i terminal przeładunkowo magazynowy propanu i etylenu.

  Wzrost budżetu zadania inwestycyjnego wynika z rozszerzenia inwestycji o instalację do produkcji propylenu, polipropylenu, zwiększenia zakresu instalacji pomocniczych, wynikających z rozszerzenia zadania oraz dodania bazy logistycznej polipropylenu. W związku ze wzrostem wartości inwestycji, jako pochodne, wzrosną koszty finansowania w okresie budowy i rezerwa wymagana przy finansowaniu w formule project finance.

  Przewidywane terminy realizacji wskazanego zadania inwestycyjnego zostały ustalone na:

  a) rozpoczęcie budowy – koniec roku 2019;

  b) zakończenie budowy – koniec roku 2022;

  c) rozliczenie zadania inwestycyjnego – koniec roku 2023.

  Zarząd spółki PDH Polska S.A. zaktualizował również model finansowania projektu „Polimery Police” w formule project finance:

  a) Kapitał własny – 50%,

  b) Kapitał obcy – 50%.

  Realizacja powyższych ustaleń wymagać będzie zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą oraz wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie spółki PDH Polska S.A.

  Jednocześnie Zarząd spółki PDH Polska S.A. zdecydował o wystąpieniu do Rady Nadzorczej z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki PDH Polska S.A. o kwotę 124 000 000 zł poprzez emisję 12 400 000 nowych akcji o wartości nominalnej 10 zł każda. Objęcie nowych akcji nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej, po uzyskaniu wymaganych decyzji i zgód korporacyjnych oraz złożeniu przez PDH Polska S.A.:

  a) spółce Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. oferty objęcia akcji o wartości nominalnej 30 mln zł,

  b) spółce Grupa Azoty S.A. oferty objęcia akcji o wartości nominalnej 94 mln zł.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

  37/2017
  25.08.2017
  Raport bieżący nr 37/2017 z dnia 25.08.2017 r.
  Otrzymanie przez PDH Polska S.A. zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. informuje, iż w dniu 25 sierpnia 2017 roku spółka zależna PDH Polska S.A. otrzymała zezwolenie z dnia 24 sierpnia 2017 roku na prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podstrefa Police (dalej „Strefa”). W otrzymanym zezwoleniu ustalono w szczególności następujące warunki prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Strefy: 1. Poniesienie przez PDH Polska S.A. na terenie Strefy wydatków inwestycyjnych o wartości przewyższającej kwotę 1 490 000 tys. zł w terminie do 31 grudnia 2022 roku. 2. Zatrudnienie przy prowadzeniu działalności na terenie Strefy po dniu uzyskania zezwolenia co najmniej 65 nowych pracowników w terminie do dnia 31 października 2021 roku i utrzymanie zatrudnienia na łącznym poziomie 87,5 pracowników do dnia 31 października 2026 roku. 3. PDH Polska S.A. w związku z inwestycją poniesie koszty kwalifikowane w wysokości co najmniej 124 000 tys. zł. Otrzymane zezwolenie określa również maksymalną wysokość kosztów kwalifikowanych, które mogą być objęte pomocą publiczną: 1. Maksymalna wysokość kosztów inwestycji kwalifikujących się do pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego w Strefie nie może przekroczyć kwoty 428 270 tys. zł, będącej równowartością 100 000 tys. Euro przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień wydania zezwolenia. 2. Maksymalna wysokość kosztów pracy kwalifikujących się do pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego w Strefie nie może przekroczyć dwuletnich kosztów pracy z tytułu zatrudnienia pracowników w wymiarze 84,5 etatów.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

  36/2017
  21.08.2017
  Raport bieżący nr 36/2017 z dnia 02.08.2017 r.
  Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki przez Radę Nadzorczą.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 31/2017 z dnia 3 lipca 2017 roku oraz 34/2017 z dnia 27 lipca 2017 roku informuje, iż w dniu 21 sierpnia 2017 roku, Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Emitenta obradujące w dniu 3 lipca 2017 roku. Tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Szczegółowy zakres zmian wprowadzonych do Statutu został zaprezentowany w raportach bieżących nr 31/2017 z dnia 3 lipca 2017 roku oraz 34/2017 z dnia 27 lipca 2017 roku. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst. jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).

  Statut Spółki

  35/2017
  02.08.2017
  Raport bieżący nr 35/2017 z dnia 02.08.2017 r.
  Utworzenie odpisu aktualizującego przez spółkę zależną.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 1 sierpnia 2017 roku spółka zależna African Investment Group S.A. z siedzibą w Dakarze (dalej: „AFRIG S.A.”) podjęła decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość nakładów niematerialnych z tytułu usług wynikających z umowy z firmą AVES FZE w kwocie 4 241 954 561 XOF (co odpowiada kwocie 28 348 982,33 zł przeliczonej według średniego kursu za okres 2016 roku). Odpis aktualizujący w kwocie -28 348 982,33 zł zostanie odniesiony w skonsolidowanym sprawozdaniu Spółki w koszty roku ubiegłego, jako korekta błędu poprzedniego okresu.

  W związku z m.in. niezidentyfikowaniem jakichkolwiek merytorycznych podstaw dla poniesienia tych nakładów, AFRIG S.A. złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłych członków zarządu Spółki zasiadających jednocześnie w Radzie Zarządzającej AFRIG S.A. oraz byłego dyrektora generalnego AFRIG S.A. Stosownie do komunikatu Prokuratury Krajowej z dnia 22 czerwca 2017 roku, w związku z dokonaniem ww. rozporządzania mieniem, zostały postawione zarzuty w śledztwie, które nadzoruje Prokuratura Regionalna w Szczecinie.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

  34/2017
  27.07.2017
  Raport bieżący nr 34/2017
  Rejestracja zmian Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2017 z dnia 3 lipca 2017 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 27 lipca 2017 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o rejestracji w dniu 20 lipca 2017 roku zmian Statutu Spółki. Zarejestrowane zmiany Statutu przyjęte zostały uchwałą nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej: ZWZ) z dnia 3 lipca 2017 roku, podaną do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 30/2017, którą:

  • zmieniono treść: § 19 ust. 2, § 21 ust. 3, § 22 ust. 1, § 23 ust. 3 i 7, § 24 ust. 3, § 26, § 27 ust. 2, § 30 ust. 1 pkt 2) i 21), § 30 ust. 2, § 32, § 33, § 38 ust. 4, § 39 ust. 3, § 49, § 55 pkt 1), § 58.
  • skreśla się: §5 pkt-y 3, 4, 10 ,12, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 67, 76, 77, § 20, § 28, § 38 ust. 2, 5 i 6.
  • dodaje się: § 3 ust. 2-5, § 16 ust. 2-3, § 30 ust. 1 pkt 4a), 22) i 23), § 30 ust. 4, § 54 ust. 2-3, § 55 pkt 9).

  Zarząd Spółki podaje w załączeniu do publicznej wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez ZWZ. Podstawa prawna przekazania raportu: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst. jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).

  Zmiany w statucie

  Statut Spółki

  33/2017
  18.07.2017
  Raport bieżący nr 33/2017
  Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  W nawiązaniu do raportów bieżących nr 16/2017 z dnia 29 marca 2017 roku oraz nr 18/2017 z dnia 31 marca 2017 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 18 lipca 2017 roku otrzymał informację o dokonaniu w dniu 14 lipca 2017 roku przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta - PDH Polska S.A. z siedzibą Policach (dalej: „PDH Polska”).

  W związku z wyżej wskazaną rejestracją, kapitał zakładowy PDH Polska został podwyższony z kwoty 128 milionów zł do kwoty 180 milionów zł. Liczba akcji wszystkich emisji wynosi obecnie 18 000 000 sztuk (dotychczas wynosiła 12 800 000 sztuk) o wartości nominalnej 10 zł każda.

  W wyniku dokonanego podwyższenia kapitału zakładowego PDH Polska, liczba akcji posiadanych przez Emitenta wzrosła z 12 300 000 sztuk do 15 217 875  sztuk o wartości nominalnej 10 zł każda i łącznej wartości 152 178 750 zł.

  Aktualnie Emitent posiada 84,54375% udziału w kapitale zakładowym PDH Polska. Drugim akcjonariuszem PDH Polska jest spółka Grupa Azoty S.A.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

  32/2017
  05.07.2017
  Raport bieżący nr 32/2017
  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zwołanym na dzień 12 czerwca 2017 roku, a po przerwie kontynuującym obrady w dniu 3 lipca 2017 roku.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

  Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje poniżej do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej: „ZWZ”), zwołanym na dzień 12 czerwca 2017 roku, a po przerwie kontynuującym obrady w dniu 3 lipca 2017 roku, wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ do chwili ogłoszenia przerwy w obradach (12 czerwca 2017 roku):

  Akcjonariusz: Grupa Azoty S.A. Liczba akcji na ZWZ – 49 500 000 Liczba głosów na ZWZ – 49 500 000 Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ – 68,92% Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 66,00%

  Akcjonariusz: Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” Liczba akcji na ZWZ – 11 956 000 Liczba głosów na ZWZ – 11 956 000 Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ – 16,65% Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 15,94%

  Akcjonariusz: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Liczba akcji na ZWZ – 6 607 966 Liczba głosów na ZWZ – 6 607 966 Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 9,20% Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 8,81%

  Akcjonariusz: Skarb Państwa Liczba akcji na ZWZ – 3 759 356 Liczba głosów na ZWZ – 3 759 356 Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ – 5,23% Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 5,01%

  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ po wznowieniu obrad w dniu 3 lipca 2017 roku:

  Akcjonariusz: Grupa Azoty S.A. Liczba akcji na ZWZ – 49 500 000 Liczba głosów na ZWZ – 49 500 000 Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ – 82,68% Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 66,00%

  Akcjonariusz: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Liczba akcji na ZWZ – 6 607 966 Liczba głosów na ZWZ – 6 607 966 Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 11,04% Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 8,81%

  Akcjonariusz: Skarb Państwa Liczba akcji na ZWZ – 3 759 356 Liczba głosów na ZWZ – 3 759 356 Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ – 6,28% Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 5,01%

  Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 z późn. zm.).

  31/2017
  03.07.2017
  Raport bieżący nr 31/2017 z dnia 03.07.2017
  Zmiany Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 3 lipca 2017 roku, podjęło uchwałę w sprawie zmian Statutu Spółki. Treść uchwalonych zmian Statutu Spółki zawiera załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian w Statucie Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst. jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).

  Zmiany w statucie

  30/2017
  03.07.2017
  Raport bieżący nr 30/2017 z dnia 03.07.2017 r.
  Projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza oraz uchwały powzięte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w dniu 3 lipca 2017 roku.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego projekt uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki zgłoszonej przez akcjonariusza Spółki - Grupę Azoty S.A. podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzania Spółki, obradującego po przerwie w dniu 3 lipca 2017 roku. Ponadto Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 3 lipca 2017 roku, wraz z wynikami głosowań.

  Podczas podjętych po przerwie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono sprzeciwy do protokołu odnośnie uchwał nr: 33, 34, 35, 36 oraz 38.

  Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5, 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst. jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).

  Projekt uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki zgłoszonej przez akcjonariusza Spółki - Grupę Azoty S.A.

  Uchwały ZWZ podjęte w dn. 03.07.2016

  29/2017
  26.06.2017
  Raport bieżący nr 29/2017 z dnia 26.06.2017
  Rekomendacja rozszerzenia projektu PDH o wariant polipropylenowy
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 48/2016 z dnia 4 października 2016 roku oraz nr 5/2015 z dnia 27 marca 2015 roku informuje, iż w dniu 26 czerwca 2017 roku Zarząd spółki zależnej Emitenta PDH Polska S.A., podjął uchwałę w sprawie przyjęcia wariantu polipropylenowego, jako dominującego wariantu realizacji projektu, obejmującego budowę kompleksu petrochemicznego składającego się z instalacji PDH, instalacji do produkcji polipropylenu, portu wraz z bazą zbiorników oraz instalacji pomocniczych i połączeń międzyobiektowych, o nominalnych zdolnościach produkcyjnych około 400 000 ton polipropylenu rocznie. Ponadto w dniu 26 czerwca 2017 roku wskazana powyżej rekomendacja Zarządu PDH Polska S.A. została zaakceptowana przez Radę Nadzorczą tej spółki.

  Zarząd PDH Polska S.A. zadeklarował jednocześnie kontynuację rozmów dotyczących kontraktacji propylenu celem przedstawienia ich wyników do ostatecznej decyzji o aktualizacji projektu i wyborze wariantu realizacyjnego.

  Ostateczna decyzja o wariancie realizacji projektu inwestycyjnego zostanie podjęta po wykonaniu studium wykonalności, w którym określona zostanie szacunkowa wartość inwestycji, o czym Emitent poinformuje odrębnym raportem.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

  28/2017
  21.06.2017
  Raport bieżący nr 28/2017 z dnia 21.06.2017
  Zawarcie kontraktów indywidualnych z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 21 czerwca 2017 roku zostały zawarte przez Emitenta wraz z jego jednostką dominującą: Grupa Azoty S.A. oraz spółkami Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. (dalej: łącznie zwani „Odbiorcami”) kontrakty dwustronne (dalej: „Kontrakty Indywidualne”) do umowy ramowej sprzedaży paliwa gazowego z dnia 13 kwietnia 2016 roku z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. (dalej: „PGNiG”).

  Przedmiotem zawartych Kontraktów Indywidualnych są dostawy paliwa gazowego realizowane od 1 października 2018 roku do 30 września 2020 roku z opcją przedłużenia do dnia 30 września 2022 roku. Podpisanie Kontraktów Indywidualnych zostało połączone ze skróceniem okresu trwania obecnie obowiązujących Kontraktów Indywidualnych z dnia 13 kwietnia 2016 roku zawartych pomiędzy Odbiorcami z Grupy Azoty a PGNiG, do dnia 30 września 2018 r.

  Intencją biznesową Stron jest traktowanie Kontraktów Indywidualnych zawartych przez Odbiorców z Grupy Azoty łącznie, jako nierozłącznych elementów transakcji, podlegających wspólnemu rozliczeniu ilości umownych w okresie obowiązywania Kontraktów Indywidualnych. W wyniku zawarcia Kontraktów Indywidualnych PGNiG pozostanie dla Emitenta strategicznym dostawcą paliwa gazowego, a zawarte Kontrakty Indywidualne zabezpieczać mogą łącznie około 80% zapotrzebowania Emitenta na gaz.

  Całkowita wartość Kontraktów Indywidualnych zawartych przez Emitenta jest szacowana na kwotę, która może wynieść około 1,8 mld zł w przypadku czterech lat obowiązywania. Podstawą kalkulacji formuły cenowej w zawartych Kontraktach Indywidualnych są rynkowe wartości indeksów cen gazu.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

  27/2017
  20.06.2017
  Raport bieżący nr 27/2017 z dnia 20.06.2017 r.
  Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

  Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 20 czerwca 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki, dokonała wyboru zgodnie z obowiązującymi przepisami podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki obejmującego przeprowadzenie przeglądów i badań jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police”. S.A. za lata obrotowe 2017, 2018, 2019.

  Podmiotem wybranym do przeprowadzenia w/w badań i przeglądów jest Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1. Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 130.

  Dotychczasowa współpraca Emitenta z Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (działającej wówczas podczas pod nazwą Ernst & Young Audit Sp z o.o. z siedziba w Warszawie) obejmowała badanie sprawozdania finansowego Emitenta za 2006 rok oraz przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok.

  Nadto, w latach ubiegłych Emitent korzystał z usług innych podmiotów z Grupy Ernst & Young w zakresie usług doradczych, prawnych, szkoleniowych.

  Rada Nadzorcza udzieliła Zarządowi Spółki zgody na zawarcie umowy - obejmującej kolejne lata obrotowe tj. 2017, 2018, 2019 – na badanie i przegląd jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Spółki.

  Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).  

  26/2017
  12.06.2017
  Raport bieżący nr 26/2017 z dnia 12.06.2017 r.
  Uchwały powzięte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w dniu 12 czerwca 2017 roku.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączniku do niniejszego raportu treść uchwał podjętych w dniu 12 czerwca 2017 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wraz z wynikami głosowań.

  Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono sprzeciwy do protokołu odnośnie uchwał nr: 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 30 oraz 32.

  Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst. jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).

  Uchwały ZWZ podjęte w dn. 12.06.2016

  25/2017
  12.06.2017
  Raport bieżący nr 25/2017 z dnia 12.06.2017 r.
  Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 12 czerwca 2017 roku, podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.

  Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nastąpi w dniu 3 lipca 2017 roku o godzinie 13:00 w siedzibie Spółki w Policach, przy ul. Kuźnickiej 1.

  Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 6  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm). 

  24/2017
  12.06.2017
  Raport bieżący nr 24/2017 z dnia 12.06.2017 r.
  Wypłata dywidendy za rok 2016
  Rozwiń

  Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  W nawiązaniu do raportów bieżących nr 14/2017 z dnia 20 marca 2017 roku oraz nr 17/2017 z dnia 31 marca 2017 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 12 czerwca 2017 roku uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za rok 2016.

  1. Kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 31 500 000,00 zł.

  2. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,42 zł.

  3. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie 75 000 000 szt. 

  4. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 30 czerwca 2017 roku.

  5. Dzień wypłaty dywidendy ustalono na 21 lipca 2017 roku.

  Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm). 

  23/2017
  16.05.2017
  Raport bieżący nr 23/2017 z dnia 16.05.2017 r.
  Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanego na dzień 12 czerwca 2017 roku.
  Rozwiń

  Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: „Spółka”) w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 czerwca 2017 roku.

  Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).

  Projekty uchwał

  22/2017
  16.05.2017
  Raport bieżący nr 22/2017 z dnia 16.05.2017 r.
  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A.
  Rozwiń

  Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  Na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 41 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zarząd Spółki Akcyjnej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej „Spółka”) z siedzibą w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, zwołuje na dzień 12 czerwca 2017 roku na godz. 12.00, w siedzibie Spółki przy ul. Kuźnickiej 1 w Policach, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

  4. Przyjęcie porządku obrad.

  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

  6. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z:

  1. oceny jednostkowego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności za 2016 rok, sprawozdania Zarządu z płatności na rzecz administracji publicznej za 2016 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych powstałych w wyniku korekty błędu;
  2. działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. jako organu Spółki w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.;
  3. oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego przyjętych przez Spółkę w roku 2016;
  4. oceny sytuacji w Spółce za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
  5. oceny racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2016 roku.

  8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31.12.2016 r.

  9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za 2016 rok.

  10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej za 2016 rok.

  11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych powstałych w wyniku korekty błędu.

  12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.

  13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.

  14. Podjęcie uchwał w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu zarządu przez byłych członków Zarządu Spółki: Pana Krzysztofa Jałosińskiego, Pana Wojciecha Narucia, Pana Rafała Kuźmiczonka i Panią Annę Podolak.

  15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

  16. Zamknięcie obrad.

  Szczegółowe informacje w sprawie proponowanych zmian Statutu przedstawiono w ostatniej cześć niniejszego ogłoszenia.

  Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, co następuje

  I. Akcjonariuszowi bądź akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi Spółki nie później, niż 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 22 maja 2017 roku. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na dedykowany adres mailowy Spółki ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., ul. Kuźnicka 1, 72010 Police.

  II. Akcjonariusz bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na dedykowany adres mailowy Spółki ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., ul. Kuźnicka 1, 72010 Police.

  III. Każdy akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.

  IV. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

  Pełnomocnictwo winno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i doręczone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

  O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w postaci wypełnionego formularza pełnomocnictwa, przesłanego pocztą elektroniczną jako załącznik na dedykowany adres mailowy ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa, obok dokładnego oznaczenia pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób), powinna zawierać również zakres pełnomocnictwa poprzez wskazanie liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., na którym prawa te będą wykonywane.

  Celem weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka zastrzega sobie prawo identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. W szczególności weryfikacja ta może polegać na zwrotnym pytaniu zadanym w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym, mającym na celu potwierdzenie danych dotyczących tożsamości akcjonariusza i pełnomocnika oraz potwierdzenie faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

  Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną winno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba bądź osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

  Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., pełnomocnictwo może upoważnić do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza, zaś udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

  V. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

  VI. Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. nie dopuszcza do oddawania głosu drogą korespondencyjną, jak również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

  VII. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 27 maja 2017 roku (record date). Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

  VIII. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki zgłoszone nie wcześniej, niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 16 maja 2017 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa (record date), tj. nie później niż w dniu 29 maja 2017 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

  IX. Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. podkreśla, iż do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 czerwca 2017 roku uprawnione będą osoby, które:

  • były akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (record date), tj. w dniu 27 maja 2017 roku oraz te, które:
  • zwróciły się nie wcześniej niż w dniu 16 maja 2017 r. i nie później niż w dniu 29 maja 2017 roku do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

  X. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Policach (72-010) przy ul. Kuźnickiej 1 (Biuro Zarządu, pokój 137 w Biurowcu Głównym) w dniach 07, 08, 09 czerwca 2017 roku w godz. 09.00. – 15.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na dedykowany adres mailowy Spółki ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##

  XI. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. wraz z projektami uchwał będzie udostępniana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

  XII. Głosowania nad uchwałami podejmowanymi na Walnym Zgromadzeniu odbywać się będą przy użyciu kart chip. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania w sali obrad przed rozpoczęciem obrad.

  XIII. Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. dostępne są na stronie internetowej www.zchpolice.grupaazoty.com

  ***

  Stosownie do postanowień art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka podaje proponowane w ramach punktu 15 porządku obrad zmiany w Statucie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

  1. Dotychczasową treść § 3 proponuje się ująć w ustęp pierwszy, po którym proponuje się dodać nowe jednostki redakcyjne w postaci ustępów oznaczonych odpowiednio numerami 2 – 5 o następującym brzmieniu:

  2. Ilekroć postanowienia niniejszego Statutu posługują się pojęciami zdefiniowanymi w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub ustawy, która by ją zastąpiła („Ustawa o rachunkowości”), jak na przykład „aktywa trwałe”, „aktywa”, „zobowiązania warunkowe”, należy je rozumieć zgodnie ze znaczeniem nadanym im w Ustawie o rachunkowości.

  3. Ilekroć niniejszy Statut odwołuje się do określonej wartości (sumy) aktywów, brać należy pod uwagę wartość ustaloną na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.

  4. Ilekroć niniejszy Statut odwołuje się do wartości przedmiotu czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie składnika majątku Spółki do korzystania innemu podmiotowi, należy przez to rozumieć wartość świadczeń, jakie przysługują lub przysługiwałyby Spółce za okres roku – jeżeli oddanie składnika majątkowego do korzystania przez inny podmiot nastąpiło na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony, albo za cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony.

  5. Terminom użytym w liczbie pojedynczej należy nadawać identyczne znaczenie, jeśli użyte są w liczbie mnogiej.

  II. W § 5 (specyfikacja przedmiotu działalności) proponuje się skreślić punkty: 3, 4, 10, 12, 21, 23, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 67, 76, 77 w dotychczasowym następującym brzmieniu:

  3) 18.20.Z - reprodukcja zapisanych nośników informacji,

  4) 19.10.Z - wytwarzanie i przetwarzanie koksu, 10) 22.22.Z - produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,

  12) 33.11.Z - naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,

  21) 35.13.Z - dystrybucja energii elektrycznej,

  23) 35.23 Z - handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,

  41) 46.11.Z - działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów,

  43) 46.18.Z - działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,

  44) 46.19.Z - działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów rożnego rodzaju,

  45) 46.21.Z - sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt,

  46) 46.71.Z - sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,

  47) 46.72.Z - sprzedaż hurtowa metali i rud metali,

  50) 46.90.Z - sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,

  51) 47.76.Z - sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

  52) 47.91.Z - sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,

  53) 47.99.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,

  54) 49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,

  55) 49.50.A - transport rurociągami paliw gazowych,

  56) 49.50.B - transport rurociągowy pozostałych towarów,

  59) 52.10.A - magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,

  67) 58.29.Z - działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,

  76) 63.12.Z - działalność portali internetowych,

  77) 63.99.Z - pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

  III. Dotychczasową treść § 16 proponuje się ująć w ustęp pierwszy, po którym proponuje się dodać nowe jednostki redakcyjne w postaci ustępów oznaczonych odpowiednio numerami 2 – 3 o następującym brzmieniu:

  2. W przypadku równej liczby głosów „za” oddanych przez członków Zarządu w stosunku do głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” rozstrzyga głos Prezesa Zarządu, a w przypadku równej liczby głosów „za” oddanych przez członków Rady Nadzorczej w stosunku do głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

  3. Uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej podejmowane są na posiedzeniach. Zarówno Zarząd, jak i Rada Nadzorcza, może podejmować uchwały także w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 §4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom organu.

  IV. Dotychczasową treść § 19 ust. 2 w brzmieniu:

  2. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności:

  1) przyjęcie regulaminu Zarządu,

  2) przyjęcie regulaminu udzielania darowizn,

  3) przyjęcie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,

  4) tworzenie i likwidacja oddziałów, zakładów, biur, przedstawicielstw oraz innych jednostek, o których mowa w § 2 ust. 3,

  5) powołanie prokurenta,

  6) zaciąganie i udzielanie pożyczek, zaciąganie kredytów, z zastrzeżeniem § 30 ust. 2 pkt 8) Statutu,

  7) emisja obligacji, z zastrzeżeniem emisji obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji oraz kompetencji Rady Nadzorczej określonej w § 30 ust. 2 pkt 8) Statutu,

  8) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,

  9) przyjęcie okresowych polityk w zakresie zarządzania określonym ryzykiem po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej,

  10) przyjęcie sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,

  11) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń i jakiekolwiek przyjęcie przez Spółkę odpowiedzialności za cudzy dług oraz wystawianie, akceptowanie, indosowanie na zlecenie weksli oraz udzielanie poręczeń wekslowych, z zastrzeżeniem postanowień § 30 ust. 2 pkt 5) i 7) Statutu,

  12) rozporządzanie, nabywanie oraz obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi aktywów trwałych, o wartości rynkowej równej lub przekraczającej 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 30 ust. 2 pkt 1), 2), 3) i 4) oraz § 49 pkt 8), 9) i 10) Statutu,

  13) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.

  proponuje się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia:

  2. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności:

  1) przyjęcie regulaminu Zarządu,

  2) przyjęcie regulaminu udzielania darowizn,

  3) przyjęcie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,

  4) tworzenie i likwidacja oddziałów, zakładów, biur, przedstawicielstw oraz innych jednostek, o których mowa w § 2 ust. 3,

  5) powołanie prokurenta,

  6) zaciąganie i udzielanie pożyczek, zaciąganie kredytów,

  7) emisja obligacji,

  8) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,

  9) przyjęcie okresowych polityk w zakresie zarządzania określonym ryzykiem po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej,

  10) przyjęcie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,

  11) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń i jakiekolwiek przyjęcie przez Spółkę odpowiedzialności za cudzy dług oraz wystawianie, akceptowanie, indosowanie na zlecenie weksli oraz udzielanie poręczeń wekslowych, wyłączając zaciąganie zobowiązań w zakresie zabezpieczenia ryzyka w granicach określonych w zaakceptowanych uprzednio przez Radę Nadzorczą okresowych politykach zarządzania określonym ryzykiem,

  12) rozporządzanie, nabywanie oraz obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi aktywów trwałych, o wartości rynkowej równej lub przekraczającej 100.000 (sto tysięcy) złotych,

  13) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.

  V. Proponuje się skreślić dotychczasową treść § 20 w brzmieniu:

  1. Zarząd jest zobowiązany do opracowywania i przedkładania Radzie Nadzorczej rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, o których mowa w § 19 ust. 2 pkt. 8).

  2. W przypadku zamiaru rozpoczęcia zadania inwestycyjnego lub modernizacji, w wyniku których nastąpi zmiana wartości danego składnika wartości niematerialnych i prawnych lub rzeczowych aktywów trwałych w kwocie przekraczającej 2.000.000 (dwa miliony) złotych, nie ujętych w planach rzeczowo-finansowych Spółki na dany rok, Zarząd zobowiązany jest przedłożyć Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia projekt zadania inwestycyjnego lub modernizacji wraz z uzasadnieniem.

  VI. Dotychczasową treść § 21 ust. 3 w brzmieniu:

  Członek Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie i co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym.

  proponuje się zastąpić nowym, następującym brzmieniem:

  Członek Zarządu musi spełniać wymogi przewidziane dla kandydatów na członków organów zarządzających w przepisach ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

  VII. Dotychczasową treść § 22 ust. 1 w brzmieniu:

  Członków Zarządu lub cały Zarząd, z uwzględnieniem §23-§26 Statutu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

  proponuje się zastąpić nowym, następującym brzmieniem:

  Członków Zarządu lub cały Zarząd, z uwzględnieniem §23-§26 Statutu, powołuje Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.

  VIII. Dotychczasową treść § 23 ust. 3 w brzmieniu:

  Kandydat na członka Zarządu wybierany przez pracowników nie musi spełniać wymagań kwalifikacyjnych określonych w § 21 ust. 3.

  proponuje się zastąpić nowym, następującym brzmieniem:

  Kandydatem na członka Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki może być osoba spełniająca wymogi, o których mowa w § 21 ust. 3.

  IX. Dotychczasową treść § 23 ust. 7 w brzmieniu:

  Rada Nadzorcza uchwala szczegółowy regulamin wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających, zgodnie z zasadami określonymi powyżej.

  proponuje się zastąpić nowym, następującym brzmieniem:

  Rada Nadzorcza uchwala regulamin wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających, zgodnie z zasadami określonymi powyżej.

  X. Proponuje się skreślić dotychczasową treść § 23 ust. 8 i 9 w brzmieniu:

  8. Wybory kandydata na członka Zarządu wybieranego przez pracowników do Zarządu zarządza Rada Nadzorcza z uwzględnieniem postanowień § 24.

  9. Ustala się następujące zasady oraz tryb wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników, a także przeprowadzenia wyborów uzupełniających:

  1) Wybory organizuje i przeprowadza Komisja Wyborcza. W przypadku wielozakładowej struktury organizacyjnej Spółki wybory organizuje i przeprowadza Główna Komisja Wyborcza przy pomocy Okręgowych Komisji Wyborczych.

  2) Komisje Wyborcze są odpowiedzialne za sprawne przeprowadzenie wyborów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem oraz regulaminem prac komisji.

  3) Do zadań Głównej Komisji Wyborczej należy w szczególności:

  3.a) opracowanie i ogłoszenie regulaminu prac Komisji,

  3.b) ustalanie listy okręgów wyborczych oraz terminarza wyborów,

  3.c) sprawdzenie i rejestrowanie list wyborców oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze,

  3.d) bieżące kontrolowanie przebiegu wyborów w okręgach wyborczych i działalności Okręgowych Komisji Wyborczych oraz rozpatrywanie skarg dotyczących przebiegu wyborów,

  3.e) rejestrowanie zgłaszanych kandydatów oraz ogłoszenie ich listy,

  3.f) sporządzenie kart do głosowania i przygotowanie urn wyborczych,

  3.g) nadzorowanie przebiegu głosowania, obliczenie głosów, sporządzenie protokołu końcowego oraz ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów,

  3.h) sprawowanie nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem postanowień Statutu dotyczących wyborów, a także ich interpretacji w sprawach spornych,

  3.i) ustalenie obowiązującego wzoru specjalnej pieczęci wyborczej,

  4) Do zadań Okręgowej Komisji Wyborczej należy w szczególności:

  4.a) sprawdzenie list wyborców w danym okręgu wyborczym oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze w okręgu wyborczym,

  4.b) przeprowadzenie głosowania i przekazanie urn z głosami do Głównej Komisji Wyborczej,

  4.c) współdziałanie z Główną Komisją Wyborczą w szczególności przy obliczaniu oddanych głosów.

  5) Bierne prawo wyborcze przysługuje osobie zgłoszonej w trybie określonym w pkt. 6) i 7).

  6) Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdej organizacji związkowej działającej w Spółce oraz grupom pracowników liczącym co najmniej 50 osób. Pracownik może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi.

  7) Kandydatów należy zgłaszać pisemnie do Głównej Komisji Wyborczej najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem głosowania.

  8) W przypadku uzyskania przez kandydatów największej równej ilości głosów przystępuję się do drugiej tury wyborów, w której uczestniczą kandydaci, którzy w pierwszej turze uzyskali największą równą ilość głosów.

  9) Druga tura wyborów przeprowadzana jest zgodnie z trybem ustalonym dla tury pierwszej z uwzględnieniem zmian wynikających z pkt 8).

  10) Za kandydata na członka Zarządu wybranego przez pracowników w drugiej turze wyborów uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała nie mniej niż 50 % plus 1 ważnie oddanych głosów. Wynik głosowania w drugiej turze jest wiążący dla Rady Nadzorczej bez względu na liczbę pracowników biorących udział w drugiej turze wyborów.

  11) Po ustaleniu ostatecznych wyników wyborów Główna Komisja Wyborcza stwierdzi ich ważność, a następnie dokona stosownego ogłoszenia oraz przekaże dokumentację wyborów Radzie Nadzorczej.

  12) Wniosek w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników, składa się do Zarządu Spółki, który niezwłocznie przekazuje go Radzie Nadzorczej.

  13) Głosowanie nad odwołaniem członka Zarządu wybranego przez pracowników, przeprowadza się w trybie dotyczącym jego powołania, z zastrzeżeniem § 25.

  XI. Dotychczasową treść § 24 ust. 3 o treści:

  Wybory uzupełniające oraz głosowanie w sprawie odwołania zarządza Rada Nadzorcza w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów lub głosowania. Wybory takie lub głosowanie powinno się odbyć w okresie jednego miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.

  proponuje się zmodyfikować poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

  Wybory uzupełniające oraz głosowanie w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników zarządza Rada Nadzorcza w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów lub głosowania. Wybory takie lub głosowanie powinno się odbyć w okresie jednego miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.

  XII. Dotychczasową treść § 26 w brzmieniu

  Wybrany przez pracowników kandydat na członka Zarządu, będący pracownikiem Spółki zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, po powołaniu do Zarządu:

  1) zawiera ze Spółką dodatkową umowę o sprawowanie funkcji członka Zarządu, a jego umowa o pracę zachowuje moc,

  2) zachowuje nabyte uprawnienia pracownicze,

  3) wykonuje pracę na stanowisku wynikającym z zawartej umowy o pracę oraz uczestniczy w pracach Zarządu na zasadach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, Statucie i umowie, o której mowa w pkt 1).

  proponuje się zastąpić nowym, następującym brzmieniem:

  Z członkiem Zarządu wybranym przez pracowników Spółki, pozostającym w stosunku zatrudnienia na stanowisku niezwiązanym ze sprawowaniem funkcji zarządczych, po powołaniu do składu Zarządu, Spółka zawiera dodatkową umowę o świadczenie usług zarządzania. W ramach dotychczasowego stosunku pracy, na wniosek tego pracownika Spółka udziela mu urlopu bezpłatnego na okres sprawowania funkcji członka Zarządu Spółki.

  XIII. Dotychczasową treść § 27 ust. 2 w brzmieniu:

  Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje osoba wyznaczona przez Zarząd z zastrzeżeniem postanowień § 39 ust. 1 lub Prezes Zarządu samodzielnie (jednoosobowo).

  proponuje się zastąpić nowym, następującym brzmieniem:

  Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje osoba wyznaczona przez Zarząd.

  XIV. Proponuje się skreślić dotychczasową treść § 28 w brzmieniu:

  Urlopu Prezesowi Zarządu udziela Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a pozostałym Członkom Zarządu – Prezes Zarządu.

  XV. Dotychczasową treść § 30 ust. 1 pkt. 2 w brzmieniu:

  ustalenie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, chyba że szczególny przepis prawa stanowi inaczej,

  proponuje się zastąpić nowym, następującym brzmieniem:

  ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, na podstawie zasad ich kształtowania ustalonych przez Walne Zgromadzenie,

  XVI.§ 30 ust. 1 proponuje się zmodyfikować dotychczasową treść pkt. 21 w brzmieniu:

  uchwalanie regulaminu wyboru członka Rady Nadzorczej z wyboru pracowników Spółki, o których mowa w § 34 Statutu.

  nadając mu nowe, następujące brzmienie:

  uchwalanie regulaminów wyboru członków organów Spółki przez jej pracowników,

  oraz dodać po nim nowe punkty, w brzmieniu następującym:

  22) sporządzanie dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sprawozdania obejmującego ocenę sposobu wypełnienia przez Spółkę w okresie sprawozdawczym standardów ładu korporacyjnego, w szczególności obowiązków informacyjnych, określonych w Regulaminie Giełdy oraz obowiązujących przepisach prawa,

  23) sporządzanie dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzania oceny sytuacji w Spółce z uwzględnieniem w szczególności oceny systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

  XVII. Dotychczasową treść § 30 ust. 2 w brzmieniu:

  Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również udzielanie Zarządowi zgody na:

  1) nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziałów w nieruchomości lub udziałów w prawie użytkowania wieczystego o wartości rynkowej nie przekraczającej 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) złotych,

  2) rozporządzanie, w tym zbycie oraz obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziałów w nieruchomości albo udziałów w prawie użytkowania wieczystego o wartości rynkowej nie przekraczającej 2.000.000 (słownie: dwa miliony) złotych,

  3) nabycie składników aktywów trwałych innych niż nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego, udziały w nieruchomości lub udziały w prawie użytkowania wieczystego, o wartości rynkowej przekraczającej 2.000.000 (słownie: dwa miliony) złotych,

  4) rozporządzanie, w tym zbycie oraz obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi składników aktywów trwałych innych niż nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego, udziały w nieruchomości lub udziały w prawie użytkowania wieczystego, o wartości rynkowej przekraczającej 2.000.000 (słownie: dwa miliony) złotych,

  5) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych oraz przyjmowanie odpowiedzialności za cudzy dług, o wartości przekraczającej 2.000.000 (słownie: dwa miliony) złotych,

  6) przyjęcie okresowych polityk w zakresie zarządzania określonym ryzykiem,

  7) wystawianie, akceptowanie, indosowanie na zlecenie weksli oraz udzielanie poręczeń wekslowych, o wartości przekraczającej 2.000.000 (słownie: dwa miliony) złotych,

  8) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki oraz emisję obligacji, jeżeli wartość zadłużenia Spółki z tytułu kredytów i pożyczek łącznie z planowanym kredytem lub pożyczką przekracza 40.000.000 (słownie: czterdzieści milionów) złotych,

  9) zaciąganie każdego innego zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych, z wyłączeniem bieżącej działalności handlowej i remontów oraz inwestycji ujętych w obowiązujących rocznych planach rzeczowo-finansowych, przekracza kwotę 6.000.000 (słownie: sześć milionów) złotych,

  10) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) złotych, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu. Jeżeli suma dokonanych w ciągu roku przez Spółkę darowizn bądź zwolnień z długu przekroczy 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych, zgody wymaga dokonanie każdej następnej darowizny bądź zwolnienia z długu o wartości przekraczającej 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych,

  11) założenie lub współfinansowanie przez Spółkę fundacji lub innych organizacji nie będących spółkami handlowymi,

  12) utworzenie zakładu, biura, oddziału lub przedstawicielstwa Spółki za granicą,

  13) wykonywanie prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub na zgromadzeniu wspólników spółek, w których Spółka posiada co najmniej 50 % (pięćdziesiąt procent) akcji lub udziałów, w sprawach:

  a) zmiany Statutu lub umowy spółki,

  b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,

  c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,

  d) zbycia akcji lub udziałów spółki,

  e) nabycia składników aktywów trwałych spółki lub rozporządzenia nimi, w tym zbycia lub ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, jeżeli ich wartość rynkowa przekracza 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) złotych,

  f) rozwiązania i likwidacji spółki,

  14) nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu umorzenia,

  15) zawarcie istotnej umowy z podmiotem powiązanym, z wyjątkiem umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej działalności operacyjnej,

  16) zawiązanie przez Spółkę innej spółki lub przystąpienie przez Spółkę do innej spółki,

  17) zbycie akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem:

  a) zbywania akcji będących w publicznym obrocie papierami wartościowymi,

  b) zbywania akcji lub udziałów, które Spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% (dziesięć procent) udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek,

  c) zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych,

  18) udzielenie licencji lub inne rozporządzenie prawami własności intelektualnej przysługującymi pierwotnie Spółce.

  proponuje się zastąpić nowym, następującym brzmieniem:

  Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również udzielanie Zarządowi zgody na:

  1) nabycie lub rozporządzenie prawem własności nieruchomości, prawem użytkowania wieczystego, udziałami w nieruchomości lub udziałami w prawie użytkowania wieczystego,

  2) dokonanie każdej innej czynności prawnej, jeżeli wartość przedmiotu tej czynności prawnej przekracza kwotę 6.000.000 (sześć milionów) złotych z wyłączeniem:

  a) czynności przewidzianych w zatwierdzonych rocznych planach rzeczowo - finansowych,

  b) zaciągania zobowiązań w zakresie zabezpieczenia ryzyka w granicach określonych w zaakceptowanych uprzednio przez Radę Nadzorczą okresowych politykach zarządzania określonym ryzykiem,

  c) umów zawieranych w zakresie zwykłej bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa Spółki, takich jak sprzedaż produktów wytwarzanych przez Spółkę, zakup surowców, materiałów do produkcji etc.,

  3) zawarcie przez Spółkę umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku, jeżeli wartość przedmiotu tej czynności przekracza 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów Spółki oraz umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku, jeżeli wartość przedmiotu tej czynności przekracza 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów Spółki,

  4) zawarcie istotnej umowy z podmiotem powiązanym, z wyjątkiem umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej działalności operacyjnej,

  5) zawarcie lub zmiana umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza kwotę 500.000 (pięćset tysięcy) złotych netto w stosunku rocznym, lub w których ryczałtowa lub maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana.

  6) akceptacja okresowych polityk w zakresie zarządzania określonym ryzykiem,

  7) założenie lub współfinansowanie przez Spółkę fundacji lub innych organizacji nie będących spółkami handlowymi,

  8) utworzenie zakładu, biura, oddziału lub przedstawicielstwa Spółki za granicą,

  9) wykonywanie prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub na zgromadzeniu wspólników spółek, w których Spółka posiada co najmniej 50 % (pięćdziesiąt procent) akcji lub udziałów, w sprawach:

  a) zmiany Statutu lub umowy spółki,

  b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,

  c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,

  d) zbycia akcji lub udziałów spółki,

  e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia prawa własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziału w prawie własności nieruchomości lub prawie wieczystego użytkowania nieruchomości,

  f) rozwiązania i likwidacji spółki,

  10) zawiązanie przez Spółkę innej spółki lub przystąpienie przez Spółkę do innej spółki.

  XVIII.§ 30 po ustępie trzecim proponuje się dodać nowy ust. 4 o następującym brzmieniu:

  Zgoda Rady Nadzorczej w sprawach wymienionych w ust. 2 nie jest wymagana w odniesieniu do tych czynności, których dokonanie wymaga zgodnie z ustawą lub niniejszym Statutem zgody Walnego Zgromadzenia.

  XIX. Dotychczasową treść § 32 w brzmieniu:

  1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków, powoływanych przez Walne Zgromadzeniem, z zastrzeżeniem postanowień § 34 Statutu. Niezależnie od powyższego tak długo, jak Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem Spółki, Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.

  2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

  3. Członek Rady Nadzorczej wybrany przez Walne Zgromadzenie może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie, z zastrzeżeniem postanowień § 32 ust. 1 oraz § 34 Statutu.

  4. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie.

  proponuje się zastąpić nowym, następującym brzmieniem:

  1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków, powoływanych przez Walne Zgromadzeniem, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.

  2. Tak długo, jak Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem Spółki, podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej. Takie powołanie lub odwołanie jest skuteczne z chwilą doręczenia odpowiedniego oświadczenia Zarządowi.

  3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

  4. Członek Rady Nadzorczej powołany przez Walne Zgromadzenie może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.

  5. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej powoływani, wskazywani lub proponowani przez Skarb Państwa albo państwową osobę prawną, albo organy spółek, wobec których spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, powinni spełniać wymogi określone w art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

  6. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie.

  XX. Dotychczasową treść § 33 w brzmieniu:

  Rada Nadzorcza, w skład której w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej członków Rady Nadzorczej niż liczba określona przez Walne Zgromadzenie, jednakże nie mniej niż 5 (pięciu) członków, jest zdolna do podejmowania uchwał do czasu uzupełnienia jej składu. Zarząd umieści w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia następującego po dniu, w którym dany mandat wygasł, punkt umożliwiający uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.

  proponuje się zmodyfikować do następującego brzmienia:

  Rada Nadzorcza, w skład której w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej wchodzi mniej członków Rady Nadzorczej niż liczba określona przez Walne Zgromadzenie, jednakże nie mniej niż 5 (pięciu) członków, jest zdolna do podejmowania uchwał do czasu uzupełnienia jej składu. Zarząd umieści w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia następującego po dniu, w którym dany mandat wygasł, punkt umożliwiający uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.

  XXI. Proponuje się skreślić dotychczasową treść § 38 ust. 2 w brzmieniu:

  W przypadku równej ilości głosów oddanych „za” oraz „przeciw” i „wstrzymujących się” łącznie rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

  XXII. Dotychczasową treść § 38 ust. 4 w brzmieniu:

  Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.

  proponuje się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia:

  Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej.

  XXIII. Proponuje się skreślić dotychczasową treść § 38 ust. 5 i 6 w brzmieniu:

  5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przeprowadzać posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z poszanowaniem właściwych przepisów prawa. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej.

  6. Uchwały podjęte w trybie pisemnym, zgodnie z postanowieniem ust. 5 powyżej, zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

  XXIV. Dotychczasową treść § 39 ust. 3 w brzmieniu:

  Rada Nadzorcza może upoważnić Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej do dokonywania czynności związanych ze stosunkiem pracy członków Zarządu. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zobowiązani są poinformować Radę Nadzorczą na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej o wszystkich dokonanych przez nich czynnościach, związanych z realizacją upoważnienia udzielonego im przez Radę Nadzorczą.

  proponuje się zmodyfikować do brzmienia:

  Rada Nadzorcza może upoważnić Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej do dokonywania określonych czynności przewidzianych w treści stosunku prawnego łączącego członka Zarządu i Spółkę. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zobowiązani są poinformować Radę Nadzorczą na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej o wszystkich dokonanych przez nich czynnościach, związanych z realizacją upoważnienia udzielonego im przez Radę Nadzorczą.

  XXV. Dotychczasową treść § 49 w brzmieniu:

  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

  1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,

  2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,

  3) podział zysku lub pokrycie straty,

  4) ustalenie dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy, a także rozłożenie wypłaty dywidendy na raty,

  5) rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z ustawy o rachunkowości,

  6) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 32 ust. 1 oraz § 34 Statutu,

  7) ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,

  8) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

  9) wyrażanie zgody na nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziałów w nieruchomości lub udziałów w prawie użytkowania wieczystego o wartości rynkowej przekraczającej 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) złotych,

  10) wyrażanie zgody na rozporządzenie, w tym zbycie oraz obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziałów w nieruchomości albo udziałów w prawie użytkowania wieczystego o wartości rynkowej przekraczającej 2.000.000 (słownie: dwa miliony) złotych,

  11) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,

  12) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego Spółki,

  13) emisja obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych,

  14) przymusowy wykup akcji zgodnie z właściwymi przepisami prawa,

  15) tworzenie, użycie i likwidac

  21/2017
  08.05.2017
  Raport bieżący nr 21/2017 z dnia 08.05.2017 r.
  Zawarcie umowy zakupu fosforytów.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 8 maja 2017 roku Emitent zawarł z Office Chérifien des Phosphates (dalej: „OCP”) z siedzibą w Casablance, Maroko (jako sprzedającym), umowę dotyczącą zakupu fosforytów pochodzenia marokańskiego (dalej: „Umowa").

  Umowa zawarta została na czas określony od dnia 1 kwietnia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku i przewiduje realizację dostaw według ustalonego harmonogramu i warunków handlowych. Szacunkowa wartość świadczeń wynikających z Umowy wynosi 135.000.000,00 PLN i przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

  Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych do tego typu umów.

  Zawarcie Umowy zostało uznane przez Spółkę za informację poufną ze względu na zapewnienie dostaw fosforytów - podstawowego surowca służącego do produkcji nawozów wieloskładnikowych, które pozwolą w dużej mierze zabezpieczyć roczne zapotrzebowanie Spółki na ten surowiec. Ponadto, OCP jako największy eksporter fosforytów na świecie, pozostaje gwarantem terminowych dostaw o wysokiej i stabilnej jakości.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

  20/2017
  12.04.2017
  Raport bieżący nr 20/2017 z dnia 12.04.2017 r.
  Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku oraz 12/2017 z dnia 13 marca 2017 roku Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, że zmianie uległ termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2016. Raporty te zostaną przekazane w dniu 28 kwietnia 2017 roku; poprzedni termin to 20 kwietnia 2017 roku.

  Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż zmianie uległ także termin publikacji skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, które zostanie przekazane w dniu 28 kwietnia 2017 roku.

  W związku z powyższym Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości zaktualizowane daty przekazywania raportów okresowych w 2017 roku:

  1. Raporty kwartalne:

  - rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2017 roku – 11 maja 2017 roku

  - rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2017 roku – 9 listopada 2017 roku

  2. Raporty półroczne:

  - rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 roku – 24 sierpnia 2017 roku

  3. Raporty roczne:

  - jednostkowy raport roczny za rok 2016 – 28 kwietnia 2017 roku

  - skonsolidowany raport roczny za rok 2016 – 28 kwietnia 2017 roku.

  Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej zostanie przekazane w dniu 28 kwietnia 2017 roku.

  Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz.133 z późn. zm.).

  18/2017
  31.03.2017
  Raport bieżący nr 18/2017 z dnia 31.03.2017 r.
  Zgoda Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na nabycie akcji spółki „PDH Polska” S.A.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2017 z dnia 29 marca 2017 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 31 marca 2017 roku, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do 5 200 000 sztuk akcji imiennych nowej emisji serii C spółki „PDH Polska” S.A.

  Na mocy podjętej uchwały Rada Nadzorcza Spółki postanowiła wyrazić zgodę Zarządowi Spółki na nabycie (objęcie) do 5 200 000 sztuk akcji imiennych nowej emisji serii C spółki „PDH Polska" S.A. o wartości nominalnej i emisyjnej 10 zł każda, tj. o łącznej wartości do 52 000 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony złotych 00/100).

  Ponadto, podjęcie w/w uchwały spowodowało ziszczenie się warunku zawieszającego uchwały Zarządu Spółki z dnia 29 marca 2017 roku w przedmiocie nabycia (objęcia) w pierwszym terminie poboru 2 917 875 sztuk akcji imiennych nowej emisji serii C spółki „PDH Polska" S.A. o wartości nominalnej i emisyjnej 10 zł każda, o łącznej wartości 29 178 750,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100).

  Nabycie wyżej wskazanych akcji nastąpi poprzez ich objęcie przez Spółkę w podwyższonym kapitale zakładowym „PDH Polska" S.A.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

  17/2017
  31.03.2017
  Raport bieżący 17/2017
  Pozytywna opinia Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w przedmiocie rekomendacji wypłaty dywidendy.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, iż dnia 31 marca 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w przedmiocie wydania pozytywnej opinii co do rekomendacji Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto za rok 2016. O w/w rekomendacji Zarządu, Spółka informowała raportem bieżącym nr 14/2017 z dnia 20 marca 2017 roku.

  W związku z uzyskaniem pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki zawnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, by z zysku netto osiągniętego w roku obrotowym od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, kwotę w wysokości 31.500.000,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

  Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2016 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

  Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).

  19/2017
  29.03.2017
  Raport bieżący nr 19/2017 z dnia 29.03.2017 r.
  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w dniu 29 marca 2017 roku.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

  Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje poniżej do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej: „NWZ”), które odbyło się w dniu 29 marca 2017 roku wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

  Akcjonariusz: Grupa Azoty S.A.

  Liczba akcji na NWZ – 49 500 000 Liczba głosów na NWZ – 49 500 000 Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 72,79% Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 66,00%

  Akcjonariusz: Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”

  Liczba akcji na NWZ – 11 900 000 Liczba głosów na NWZ – 11 900 000 Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 17,50% Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 15,87%

  Akcjonariusz: Akcjonariusz: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

  Liczba akcji na NWZ – 6 607 966 Liczba głosów na NWZ – 6 607 966 Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 9,72% Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 8,81%

  Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 z późn. zm.).

  16/2017
  29.03.2017
  Raport bieżący 16/2017
  Podjęcie uchwał Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w sprawie nabycia akcji spółki „PDH Polska” S.A.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 29 marca 2017 roku podjął uchwałę w sprawie nabycia do 5 200 000 sztuk akcji imiennych nowej emisji serii C spółki „PDH Polska” S.A.

  Na mocy podjętej uchwały postanawia się nabyć do 5 200 000 sztuk akcji imiennych nowej emisji serii C spółki „PDH Polska" S.A. (objęcie) o wartości nominalnej i emisyjnej 10 zł każda, o łącznej wartości do 52 000 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony złotych 00/100).

  Nabycie akcji nastąpi poprzez ich objęcie przez Spółkę w podwyższonym kapitale zakładowym „PDH Polska" S.A.

  Objęcie nowych akcji imiennych serii C nastąpi w trybie subskrypcji zamkniętej w drodze zaoferowania nowych akcji akcjonariuszom, którym przysługuje prawo poboru, w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji.

  Jednocześnie Spółka informuje, iż w celu realizacji postanowień przedstawionej powyżej uchwały, Zarząd wystąpi do Rady Nadzorczej Spółki o wyrażenie stosownej zgody.

  Ponadto w dniu 29 marca 2017 roku, Zarząd Spółki podjął uchwałę zgodnie z którą, pod warunkiem uzyskania wyżej wskazanej zgody Rady Nadzorczej Spółki na nabycie (objęcie) do 5 200 000 sztuk akcji imiennych nowej emisji serii C spółki „PDH Polska" S.A., postanawia nabyć (objąć) w pierwszym terminie poboru 2 917 875 sztuk akcji imiennych nowej emisji serii C spółki „PDH Polska" S.A. o wartości nominalnej i emisyjnej 10 zł każda, o łącznej wartości 29 178 750,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100).

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

  15/2017
  29.03.2017
  Raport bieżący 15/2017
  Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. w dniu 29 marca 2017 roku.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

  Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączniku do niniejszego raportu treść uchwał podjętych w dniu 29 marca 2017 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wraz z wynikami głosowań.

  Podczas Walnego Zgromadzenia żaden z akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu do protokołu.

  Podstawa prawna przekazania raportu: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U.  z 2014 r., poz.133 z późn. zm.).

  Uchwały podjęte NWZ 29.03.2017

  14/2017
  20.03.2017
  Raport bieżący 14/2017
  Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

  Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 20 marca 2017 roku, podjął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z rekomendacją wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 31.500.000,00 zł z zysku netto za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

  Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejsza rekomendacja zostanie skierowana do Rady Nadzorczej Spółki w celu oceny. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2016 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

  Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z poźn. zm.).

  13/2017
  16.03.2017
  Raport bieżący nr 13/2017 z dnia 16.03.2017
  Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za 2016 rok.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki operacyjne Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za rok 2016:

  Przychody ze sprzedaży: 2 416,98 mln zł

  EBITDA: 187,90 mln zł

  Wynik operacyjny: 99,30 mln zł

  Wynik netto: 69,71 mln zł

  Wyniki segmentów:

  Nawozy:

  Przychody ze sprzedaży: 2 050,05 mln zł

  EBITDA: 144,55 mln zł

  Pigmenty:

  Przychody ze sprzedaży: 308,04 mln zł

  EBITDA: 32,17 mln zł

  Pozostałe:

  Przychody ze sprzedaży: 58,90 mln zł

  EBITDA: 11,18 mln zł

  Wyniki podlegają aktualnie weryfikacji przez biegłego rewidenta, zgodnie z przepisami prawa. Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok nastąpi 20 kwietnia 2017 roku o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 12/2017 z dnia 13 marca 2017 roku.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

  12/2017
  13.03.2017
  Raport bieżący 12/2017
  Temat: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, że zmianie uległ termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2016. Raporty te zostaną przekazane w dniu 20 kwietnia 2017 roku; poprzedni termin to 16 marca 2017 roku.

  Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż zmianie uległ także termin publikacji skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, które zostanie przekazane w dniu 20 kwietnia 2017 roku.

  W związku z powyższym Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości zaktualizowane daty przekazywania raportów okresowych w 2017 roku:

  1. Raporty kwartalne:

  - rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2017 roku – 11 maja 2017 roku

  - rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2017 roku – 9 listopada 2017 roku

  2. Raporty półroczne:

  - rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 roku – 24 sierpnia 2017 roku

  3. Raporty roczne:

  - jednostkowy raport roczny za rok 2016 – 20 kwietnia 2017 roku

  - skonsolidowany raport roczny za rok 2016 – 20 kwietnia 2017 roku.

  Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej zostanie przekazane w dniu 20 kwietnia 2017 roku.

  Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz.133 z późn. zm.).

  11/2017
  03.03.2017
  Raport bieżący 11/2017
  Temat: Powołanie Członka Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

  Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 3 marca 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pani Anny Tarocińskiej w skład Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. VII wspólnej kadencji jako Członka Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki.

  Uchwała w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki VII wspólnej kadencji weszła w życie z dniem podjęcia.

  Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że nowo powołany członek zarządu – Pani Anna Tarocińska złożyła oświadczenie, z którego wynika że jej działalność wykonywana poza Spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

  Otrzymane przez Spółkę oświadczenie zawiera również deklarację nowo powołanego członka Zarządu Spółki, że nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

  Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji oraz wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanego Członka Zarządu, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

  Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z poźn. zm.).

  CV - Anna Tarocinska

  10/2017
  03.03.2017
  Raport bieżący 10/2017
  Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

  Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 3 marca 2017 roku Pani Anna Tarocińska złożyła rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki z dniem 3 marca 2017 roku.

  Przyczyną wyżej wskazanej rezygnacji Pani Anny Tarocińskiej jest powołanie jej z dniem 3 marca 2017 roku do Zarządu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A VII wspólnej kadencji jako Członka Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki.

  Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).

  9/2017
  27.02.2017
  Raport bieżący 9/2017
  Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanego na dzień 29 marca 2017 roku.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

  Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: „Spółka”) w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 marca 2017 roku.

  Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).

  Projekty Uchwał NWZ 29.03.2017

  8/2017
  27.02.2017
  Raport bieżący nr 8/2017
  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  Ogłoszenie Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”), zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015501, o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  Na podstawie art. 399 § 1, art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zarząd Spółki Akcyjnej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z siedzibą w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, zwołuje na dzień 29 marca 2017 roku na godz. 12.00., w siedzibie Spółki przy ul. Kuźnickiej 1 w Policach, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane jest na żądanie akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki – spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie, złożone w Spółce w postaci elektronicznej w dniu 24 lutego 2017 roku, który zwrócił się jednocześnie z wnioskiem o umieszczenie w porządku obrad tego zgromadzenia następujących punktów:

  • „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki”,
  • „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wysokości wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.


  Porządek obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.

  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

  3. Przyjęcie porządku obrad.

  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.

  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wysokości wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.

  7. Zamknięcie obrad.

  Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, co następuje

  I. Akcjonariuszowi bądź akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi Spółki nie później, niż 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 08 marca 2017 roku. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na dedykowany adres mailowy Spółki ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., ul. Kuźnicka 1, 72 010 Police.

  II. Akcjonariusz bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na dedykowany adres mailowy Spółki ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., ul. Kuźnicka 1, 72 010 Police.

  III. Każdy akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.

  IV. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i doręczone do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

  O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w postaci wypełnionego formularza pełnomocnictwa, przesłanego pocztą elektroniczną jako załącznik na dedykowany adres mailowy ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa, obok dokładnego oznaczenia pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób), powinna zawierać również zakres pełnomocnictwa poprzez wskazanie liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., na którym prawa te będą wykonywane.

  Celem weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka zastrzega sobie prawo identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. W szczególności weryfikacja ta może polegać na zwrotnym pytaniu zadanym w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym, mającym na celu potwierdzenie danych dotyczących tożsamości akcjonariusza i pełnomocnika oraz potwierdzenie faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

  Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną winno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba bądź osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

  Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., pełnomocnictwo może upoważnić do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza, zaś udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

  V. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

  VI. Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. nie dopuszcza do oddawania głosu drogą korespondencyjną, jak również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

  VII. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 13 marca 2017 roku (record date). Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

  VIII. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki zgłoszone nie wcześniej, niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 28 lutego 2017 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa (record date), tj. nie później niż w dniu 14 marca 2017 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

  IX. Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. podkreśla, iż do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 marca 2017 roku uprawnione będą osoby, które:

  • - były akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (record date), tj. w dniu 13 marca 2017 roku oraz te, które:
  • - zwróciły się nie wcześniej niż w dniu 28 lutego 2017 roku i nie później niż w dniu 14 marca 2017 roku do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

  X. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Policach (72-010) przy ul. Kuźnickiej 1 (Biuro Zarządu, pokój 137 w Biurowcu Głównym) w dniach 24, 27 i 28 marca 2017 roku w godz. 09.00. – 15.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na dedykowany adres mailowy Spółki ##lpact.edaxrt#at#vgjeppodin.rdb##

  XI. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

  XII. Głosowania nad uchwałami podejmowanymi na Walnym Zgromadzeniu odbywać się będą przy użyciu kart chip. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania w sali obrad przed rozpoczęciem obrad.

  XIII. Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. dostępne są na stronie internetowej www.zchpolice.grupaazoty.com

  Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst. jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).

  Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

  7/2017
  07.02.2017
  Raport bieżący 7/2017
  Informacja o stwierdzeniu konieczności skorygowania wartości aktywów związanych z AFRIG S.A.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. (dalej: „Emitent”) informuje o podjęciu w dniu 7 lutego 2017 roku decyzji w sprawie konieczności skorygowania wartości niektórych aktywów. W tym celu Zarząd Emitenta podjął:

  1. Uchwałę w sprawie dokonania korekty wartości aktywów, jakimi są złoża fosforytów ujęte w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy Kapitałowej Emitenta, wycenionych w związku z nabyciem przez Emitenta pakietu kontrolnego akcji w spółce African Investment Group S.A. w Dakarze (dalej: „AFRIG S.A.”), w sposób następujący:

  • dla złoża Kebemer – w kwocie 271.191 tys. zł (według stanu na 31.12.2015 r.),
  • dla złoża Lam-Lam – w kwocie 12.424 tys. zł (według stanu na 31.12.2015 r.).


  2. Uchwałę w sprawie dokonania korekty w kwocie 96.219 tys. zł dotyczącej aktywów finansowych prezentowanych w sprawozdaniu jednostkowym Emitenta, jakimi są nabyte akcje w spółce AFRIG S.A.

  3. Uchwałę zmieniającą treść Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie utworzenia odpisu aktualizującego wartość bilansową należności od spółki AFRIG S.A. prezentowanych w sprawozdaniu jednostkowym w kwocie 10.475 tys. EUR odnosząc 50% w koszty roku 2016, a pozostałe 50% poprzez wynik lat ubiegłych.

  4. Uchwałę w sprawie utworzenia rezerwy z tytułu poręczenia kredytów udzielonych spółce AFRIG S.A. w kwocie 76.673 tys. zł odnosząc w sprawozdaniu jednostkowym Emitenta kwotę 21.272 tys. złotych na wynik roku 2016, zaś kwotę 55.400 tys. złotych poprzez wynik lat ubiegłych.

  Ponadto Emitent informuje, że Spółka AFRIG S.A. podjęła decyzję o zastosowaniu przy raportowaniu o zasobach mineralnych w tym fosforytów standardu Kanadyjskiego Instytutu Górnictwa i Przemysłu Naftowego NI 43-101. Ma to na celu przejrzyste raportowanie i informowanie oraz uzyskanie wiarygodnej dokumentacji geologicznej o zasobach, a w konsekwencji pozyskanie – między innymi – wiarygodnych studiów wykonalności.

  Dodatkowo Zarząd Emitenta, dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego, informuje o podjęciu działań w kierunku doprecyzowania w obowiązującej polityce rachunkowości zasad ujmowania kosztów poszukiwania i oceny zasobów mineralnych, z uwzględnieniem technicznej wykonalności i ekonomicznej zasadności wydobywania zasobów mineralnych z wykorzystaniem uznanych standardów międzynarodowych.

  Korekta wartości aktywów, o których mowa wcześniej, jest konsekwencją przeprowadzonych przez Emitenta, w związku z przeprowadzonym procesem weryfikacji prawidłowości prezentacji w sprawozdaniach finansowych za 2015 r. aktywów, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 27/2016 z dnia 30 maja 2016 roku, szczegółowych analiz i badań posiadanej przez Emitenta dokumentacji, jak i prób pozyskania w tym zakresie dodatkowych materiałów i informacji, a także prac związanych ze sporządzaniem testu na utratę wartości aktywów, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 64/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku.

  Powyższe czynności pozwoliły na ustalenie, że Emitent nie posiadał i do dziś nie posiada wystarczająco wiarygodnych danych i materiałów pozwalających na przypisanie konkretnej wartości ekonomicznej ww. aktywom. Konsekwencją stwierdzenia braku wiarygodnie określonej ich wartości, jest odpowiednia korekta wartości akcji w AFRIG S.A. i konieczność utworzenie wzmiankowanych rezerw.

  Sprawozdanie finansowe Emitenta jest przedmiotem badania prowadzonego przez biegłego rewidenta, dlatego powyższe kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie. Wpływ ww. korekt na wynik lat ubiegłych zaprezentowany zostanie wraz z najbliższą publikacją sprawozdań rocznych Emitenta.

  Podstawa prawna:

  Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

  6/2017
  02.02.2017
  Raport bieżący 6/2017
  Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  W nawiązaniu do raportów bieżących nr 53/2016 z dnia 26 października 2016 roku, nr 55/2016 z dnia 8 listopada 2016 roku oraz nr 56/2016 roku z dnia 14 listopada 2016 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 2 lutego 2017 roku otrzymał informację o dokonaniu w dniu 2 lutego 2017 roku przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta - PDH Polska S.A. z siedzibą Policach (dalej: „PDH Polska”).

  W związku z wyżej wskazaną rejestracją, kapitał zakładowy PDH Polska został podwyższony z kwoty 60 milionów zł do kwoty 128 milionów zł. Liczba akcji wszystkich emisji wynosi obecnie 12 800 000 sztuk (dotychczas wynosiła 6 000 000 sztuk) o wartości nominalnej 10 zł każda.

  W wyniku dokonanego podwyższenia kapitału zakładowego PDH Polska, liczba akcji posiadanych przez Emitenta wzrosła z 6 000 000 sztuk do 12 300 000 sztuk o wartości nominalnej 10 zł każda i łącznej wartości 123 miliony zł.

  Aktualnie Emitent posiada 96,09% udziału w kapitale zakładowym PDH Polska. Drugim akcjonariuszem PDH Polska jest spółka Grupa Azoty S.A.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

  5/2017
  31.01.2017
  Raport bieżący 5/2017
  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w dniu 26 stycznia 2017 roku.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

  Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje poniżej do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej: „NWZ”), które odbyło się w dniu 26 stycznia 2017 roku wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

  Akcjonariusz: Grupa Azoty S.A.

  Liczba akcji na NWZ – 49 500 000

  Liczba głosów na NWZ – 49 500 000

  Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 80,62%

  Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 66,00%

  Akcjonariusz: Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”

  Liczba akcji na NWZ – 11 900 000

  Liczba głosów na NWZ – 11 900 000

  Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 19,38%

  Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 15,87%

  Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 z późn. zm.).

  4/2017
  26.01.2017
  Raport bieżący 4/2017
  Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. w dniu 26 stycznia 2017 roku.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączniku do niniejszego raportu treść uchwał podjętych w dniu 26 stycznia 2017 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wraz z wynikami głosowań.

  Podczas Walnego Zgromadzenia żaden z akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu do protokołu.

  Podstawa prawna przekazania raportu: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz.133 z późn. zm.).

  3/2017
  26.01.2017
  Raport bieżący 3/2017
  Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 26 stycznia 2017 roku na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ze składu Rady Nadzorczej VII kadencji odwołany został Pan Dariusz Hac - Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki.

  Podjęta uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nie zawiera informacji o przyczynach odwołania Pana Dariusza Haca.

  Ponadto podjętą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej VII kadencji powierzono Pani Joannie Habelman, pełniącej dotychczas funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

  Powyższe uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki weszły w życie z dniem ich podjęcia.

  Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz.133 z późn. zm.).

  2/2017
  25.01.2017
  Raport bieżący 2/2017
  Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku.
  Rozwiń

  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym p