Relacje inwestorskie

55

2011

Raport bieżący nr 55/2011

Rejestracja zmian w Statucie Z.Ch. "Police" S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 51/2011 z dnia 20 października 2011 roku - Uchwały podjęte przez NWZ Z.Ch. "Police" S.A. w dniu 20 października 2011 r. - Zarząd Zakładów Chemicznych "Police" S.A. („Spółka”) informuje, iż otrzymał postanowienie o zarejestrowaniu w dniu 27 października 2011 roku przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Spółki.
Zmiany w Statucie zostały dokonane na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 października 2011 roku.

Treść dokonanych zmian:
1) § 33 ust. 3 pkt 2) Statutu o dotychczasowej treści:
„2) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,”
otrzymuje nowe brzmienie:
„2) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,”
2) § 55 ust. 2 pkt 4) o dotychczasowej treści:
„4) ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej.”
otrzymuje nowe brzmienie:
„4) ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.”

Podstawa prawna przekazania raportu: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.