Relacje inwestorskie

57

2011

Raport bieżący nr 57/2011

Zawarcie znaczącej umowy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. informuje, że w dniu 31.10.2011 r. Z.Ch. "Police" S.A. („Emitent”) zawarły z Mekatrade Asia Pte Ltd (jako sprzedającym) umowę na dostawę fosforytu Togo.
Po zawarciu wyżej wymienionej umowy łączna wartość umów zawartych przez Emitenta z tym kontrahentem w okresie od przekazania ostatniego raportu bieżącego tj. od 06.09.2011 r. (raport bieżący nr 41/2011 z 06.09.2011 r.) wynosi 74.604 tys. zł.

Spośród tych umów umową o najwyższej wartości jest umowa z Mekatrade Asia Pte Ltd (jako kupującym) na sprzedaż nawozów wieloskładnikowych zawarta w dniu 27.10.2011 r. („Umowa”). Szacunkowa, łączna wartość świadczeń wynikających z Umowy wynosi 26.773 tys. zł. Umowa zawarta została na czas oznaczony do 20.11.2011 r. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegały od warunków powszechnie stosowanych do tego typu umów. Umowa nie zawierała postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości tej Umowy lub równowartość w złotych 200 tys. euro.

Kryterium uznania Umowy za znaczącą – łączna wartość umów zawartych przez Emitenta z Mekatrade Asia Pte Ltd w okresie ostatnich 12 miesięcy oraz od przekazania ostatniego raportu bieżącego przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta (na dzień 30.06.2011 r. kapitały własne Emitenta wynosiły 673.448 tys. zł).

Podstawa prawna przekazania raportu - § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r, nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.