Relacje inwestorskie

61

2016

Raport bieżący 61/2016

Powołanie Członka Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police” S.A. 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 14 grudnia 2016 roku na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do składu Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji powołana została Pani Maria Więcek, jako przedstawiciel wybrany przez pracowników Spółki.

Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji weszła w życie z dniem podjęcia.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że nowo powołany Członek Rady Nadzorczej Pani Maria Więcek złożyła oświadczenia, z których wynika, że jej działalność wykonywana poza Spółką, nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy ona w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. 

Otrzymane przez Spółkę oświadczenie zawiera również deklarację nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej, że nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji oraz wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanego nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).

ZAŁĄCZNIK

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.