Relacje inwestorskie

60

2016

Raport bieżący 60/2016

Zmiana na wniosek akcjonariusza porządku obrad NWZ Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zwołanego na dzień 14 grudnia 2016 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 58/2016 oraz 59/2016 z dnia 16 listopada 2016 roku, Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 21 listopada 2016 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki, Grupa Azoty S.A., reprezentującego 66,00% kapitału zakładowego Spółki, wniosek o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 14 grudnia 2016 roku dodatkowych punktów w brzmieniu: 1. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.,

2. Powierzenie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. nowej osobie oraz odwołanie z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. dotychczasowego Przewodniczącego.


Wniosek ten spełnia wymogi określone w art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych.


Uzasadnienie rozszerzenia porządku obrad przedstawione przez Grupa Azoty S.A.:

Wniosek stanowi realizację uprawnień akcjonariusza Grupy Azoty S.A. wynikających z Kodeksu spółek handlowych i postanowień statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.


Mając powyższe na uwadze, uwzględniając dokonanie uzupełnienia, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 14 grudnia 2016 roku przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.,

7. Powierzenie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. nowej osobie oraz odwołanie z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. dotychczasowego Przewodniczącego.

8. Zamknięcie obrad.

W załączeniu, Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał wraz z ich uzasadnieniem, przedstawionych przez akcjonariusza Grupa Azoty S.A., dotyczących wprowadzonych nowych punktów 6 i 7 porządku obrad.

 

Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. ponadto informuje, że na stronie internetowej Spółki www.zchpolice.grupaazoty.com znajduje się uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał i formularz pełnomocnictwa wraz z uzupełnioną instrukcją do głosowania.

 

Pozostałe informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 14 grudnia 2016 roku pozostają bez zmian.

 

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).

ZAŁĄCZNIK

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.