Relacje inwestorskie

58

2011

Raport bieżący nr 58/2011

Wszczęcie postępowania przed Sądem Polubownym

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. informuje, że w dniu 31.10.2011 r. Z.Ch. "Police" S.A. złożyły za pośrednictwem Kancelarii Prawnej „J. Chałas i Wspólnicy” w Warszawie pozew do Sądu Polubownego przy Związku Banków Polskich w Warszawie

Przedmiotem pozwu jest odszkodowanie w związku ze stratami poniesionymi z instrumentów pochodnych.
Stronami postępowania są:
Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna w Policach – powódka,
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w Warszawie – pozwana.

Wartość przedmiotu sporu określona w pozwie wynosi 71.298,5 tys. zł.

Emitent poprzez szczegółową analizę dokumentacji transakcji zawartych z Bankiem PEKAO S.A. dopatrzył się szeregu uchybień będących podstawą złożenia pozwu.

Kryterium powstania obowiązku informacyjnego - wartość przedmiotu sporu przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta (na dzień 30.06.2011 r. kapitały własne Emitenta wynosiły 673.448 tys. zł).

Podstawa prawna przekazania raportu - § 5 ust.1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami). 

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.