Relacje inwestorskie

43

2013

Raport bieżący nr 43/2013

Zawarcie znaczącej umowy.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”, „Kupujący”) informuje, że w dniu 24 grudnia 2013 roku Emitent zawarł z STATOIL ASA z siedzibą Stavanger, Norwegia (dalej: „Sprzedający”), umowę dot. dostaw paliwa gazowego (dalej: „Umowa Indywidualna”). Umowa Indywidualna reguluje warunki sprzedaży Emitentowi paliwa gazowego w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 1 stycznia 2015 roku.

Szacunkowa wartość świadczeń wynikających z zawartej Umowy Indywidualnej wynosi około 110.000.000,00  PLN.

Kryterium uznania umowy za znaczącą – wartość Umowy Indywidualnej przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta (na dzień 30 września 2013 roku  kapitały własne Emitenta wynosiły 1.004.651.000,00 PLN).

Ww. Umowa Indywidualna zawarta została w ramach Umowy Ramowej, którą Emitent zawarł ze Sprzedającym w dniu 20 grudnia 2013 roku, która określa m. in. postanowienia regulujące tryb zawierania Umów Indywidualnych sprzedaży paliwa gazowego

Pozostałe postanowienia umów i warunki zabezpieczeń nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych do tego typu umów.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.