Relacje inwestorskie

36

2013

Raport bieżący nr 36/2013

Zawarcie aneksu do umowy znaczącej z PGNiG S.A. 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2012 z dnia 24 grudnia 2012 roku, Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”)  informuje, że w dniu 26 września 2013 roku Spółka zawarła z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem Spółka Akcyjna w Warszawie (dalej: „Sprzedawca”), aneks (dalej: „Aneks”) do Umowy Kompleksowej Dostarczania Paliwa Gazowego (dalej: „Umowa”), przedłużający okres obowiązywania przedmiotowej Umowy do dnia 1 października 2014 roku (poprzednio do 30 września 2013 roku). 

Przedmiotem Umowy jest dostawa paliwa gazowego przez Sprzedawcę na  rzecz Spółki. Na mocy przedmiotowego Aneksu, zostało zmniejszone zabezpieczenie należytego wykonania Umowy do wysokości 88.000 tys. zł (poprzednio:  90.000 tys. zł), którym będzie złożenie przez Spółkę w formie aktu notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. Aneks ponadto określa zamówione ilości paliwa gazowego w poszczególnych miesiącach na które została przedłużona Umowa (od października 2013 roku do września 2014 roku). 

Zapisy ww. Aneksu wchodzą w  życie z dniem 30 września 2013 roku.

Pozostałe warunki Umowy, podane w raporcie bieżącym nr 44/2012 z dnia 24 grudnia 2012 roku nie ulegają zmianie.

Podpisany Aneks spełnia kryterium umowy znaczącej, tzn. jego szacunkowa wartość około 550.000 tys. zł przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.