Relacje inwestorskie

21

06/2010

ZWZ 21.06.2010

Porządek obrad ZWZ w dniu 21.06.2010 r.
 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2009.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Z.Ch. „Police” S.A. w roku obrotowym 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Z.Ch. „Police” S.A. za rok obrotowy 2009.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Z.Ch. „Police” S.A. jako organu Spółki w roku obrotowym 2009.
 8. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Z.Ch. „Police” S.A. z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Z.Ch. „Police” S.A. za rok obrotowy 2009, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2009.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Z.Ch. „Police” S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Z.Ch. „Police” S.A. za rok obrotowy 2009.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2009.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Z.Ch. „Police” S.A. V kadencji.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia części lub całości udziałów Kemipol Sp. z o.o. należących do Z.Ch. „Police” S.A.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozporządzenia nieruchomościami, będącymi w użytkowaniu wieczystym Z.Ch. „Police” S.A., zlokalizowanymi w okolicach Portu Morskiego, w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.02.2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji oraz Ustawy z dnia 20.12.2006 r. o portach i przystaniach morskich.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
 18. Zamknięcie obrad.

Akcjonariusze powyżej 5% na ZWZ

Akcjonariusz: Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa
Liczba akcji na ZWZ – 44 560 371
Liczba głosów na ZWZ – 44 560 371
Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ – 87,09%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 59,41%

Akcjonariusz: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Liczba akcji na ZWZ – 6 574 966
Liczba głosów na ZWZ – 6 574 966
Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ – 12,85%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 8,77%

ZAŁĄCZNIK

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.