Relacje inwestorskie

52

2008

Raport bieżący 52/2008

Ocena wpływu zmiany sytuacji rynkowej w IV kwartale 2008 r. na sytuację ekonomiczną Z.Ch. "Police" S.A. 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne 

Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w wyniku przeprowadzenia aktualizacji wartości zapasów surowców, półfabrykatów, produkcji w toku i produktów gotowych w dniu 22 grudnia 2008 r. podjął uchwałę o obciążeniu kosztu własnego sprzedaży odpisem w kwocie 150 450 tys. zł.

Odpis ten jest wynikiem zakończenia przeprowadzenia procedury szacowania zapasów w oparciu o postanowienia MSR 2 i polityki rachunkowości Spółki, które stanowią, iż aktywów (zapasów) jednostki nie należy ujmować w kwotach przewyższających kwoty, których osiągnięcia oczekuje się z tytułu ich sprzedaży lub wykorzystania.

Przesłankami dokonania odpisu aktualizującego wartość zapasów były zidentyfikowane przez Spółkę istotne zmiany w otoczeniu rynkowym zachodzące w IV kwartale 2008 r., które ukształtowały ceny oferowanych produktów poniżej ich kosztu wytworzenia. Poziom cen rynkowych produktów spowodował również, iż wartość zapasów surowców, półfabrykatów i produkcji w toku przeznaczonych do wykorzystania w procesie produkcji była wyższa od możliwej do uzyskania wartości sprzedaży netto produktów gotowych, do produkcji których zostaną wykorzystane.

Jednocześnie Emitent przekazuje informację nt. wpływu zmiany sytuacji na rynku finansowym na wyniki zrealizowane na zabezpieczających instrumentach finansowych. Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. informuje, iż na wynik finansowy Spółki wpływa także wycena transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym. Na dzień 30.11.2008 r. Spółka zrealizowała dodatni wynik na rozliczonych instrumentach pochodnych w wysokości 20 485 tys. zł. Bankowa wycena niezrealizowanych transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym na dzień 30.11. 2008 wyniosła -71 506 tys. zł. 

Wartość ujemnej wyceny wynika z 3-letniego horyzontu zabezpieczeń wdrożonych dla pary walutowej EUR/PLN. 

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.