Relacje inwestorskie

71

2011

Raport bieżący nr 71/2011

Wycofanie złożonego w Komisji Europejskiej wniosku zgłaszającego pomoc na restrukturyzację

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji 
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 74/2010 z dnia 24.11.2010 r., nr 42/2011 z dnia 9.09.1011 r. i nr 43/2011 z dnia 15.09.2011 r. Zarząd Z.Ch. „Police” S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 8 grudnia 2011 r. złożył za pośrednictwem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pismo do Komisji Europejskiej w sprawie wycofania złożonego przez Emitenta wniosku zgłaszającego pomoc publiczną na restrukturyzację.

Postępowanie prowadzone w tej sprawie przez Komisję Europejską zostało wcześniej na wniosek Emitenta zawieszone do dnia 9 grudnia 2011 r.

Zdaniem Emitenta nastąpiła istotna zmiana jego sytuacji, uzasadniająca wycofanie wniosku o pomoc publiczną, polegająca na:
- objęciu w wyniku ogłoszonego wezwania 66% akcji Emitenta przez Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. powodującym wejście Emitenta do Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów, której główne podmioty w swoich sprawozdaniach finansowych potwierdzają stabilną pozycję na rynku,
- osiągnięciu w efekcie dobrych wyników sprzedaży oraz zrealizowanych działań restrukturyzacyjnych dodatniego i stale zwiększającego się wyniku finansowego,
- spłacie wszystkich zobowiązań powstałych w okresie, w którym Spółka znajdowała się w trudnej sytuacji gospodarczej, w tym pożyczki zaciągniętej w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w ramach pomocy publicznej na ratowanie.

Rezygnacja Emitenta z procedury pomocy publicznej nie spowoduje odstąpienia od realizacji przedsięwzięć przewidzianych w Planie Restrukturyzacji, bowiem obecna sytuacja Spółki pozwala na ich realizację bez ubiegania się o środki z pomocy publicznej.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009, nr 185, poz. 1439 ze zm.).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.