Relacje inwestorskie

63

2011

Raport bieżący nr 63/2011

Zawarcie znaczącej umowy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. informuje, że w dniu 29.11.2011 r. Z.Ch. "Police" S.A. (Emitent) zawarły z Nitron International Corporation z siedzibą w Greenwich, USA (jako kupującym) umowę na sprzedaż nawozów wieloskładnikowych (Umowa).
Po zawarciu wyżej wymienionej Umowy łączna wartość umów zawartych przez Emitenta z tym kontrahentem w okresie od przekazania ostatniego raportu bieżącego tj. od 24.03.2011 (raport bieżący nr 15/2011 z 24.03.2011 r.) wynosi 87.309 tys. zł.

Spośród tych umów umową o najwyższej wartości jest Umowa wymieniona powyżej. Szacunkowa, łączna wartość świadczeń wynikających z Umowy wynosi 33.961 tys. zł. Umowa zawarta została na czas oznaczony do 31.12.2011 r.
Cała należność wynikająca z Umowy płatna jest w formie przedpłaty.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych do tego typu umów. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości tej Umowy lub równowartość w złotych 200 tys. euro.

Kryterium uznania Umowy za znaczącą – łączna wartość umów zawartych przez Emitenta z Nitron International Corporation w okresie ostatnich 12 miesięcy oraz od przekazania ostatniego raportu bieżącego dotyczącego umów z tym kontrahentem przekracza 10% kapitałów własnych Z.Ch. "Police" S.A. (na dzień 30.09.2011 r. kapitały własne Z.Ch. „Police” S.A. wynosiły 717.424 tys. zł).

Podstawa prawna przekazania raportu - § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 09.33.259 z późniejszymi zmianami).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.