Relacje inwestorskie

73

2011

Raport bieżący nr 73/2011

Zawarcie aneksu do umowy z PGNiG S.A. na dostawy paliwa gazowego na wartość umowy znaczącej

Podstawa prawna: Zawarcie aneksu do umowy z PGNiG S.A. na dostawy paliwa gazowego na wartość umowy znaczącej 
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 63/2009 z dnia 17.12.2009 r, 84/2010 z dnia 29.12.2010 r. i 44/2011 z dnia 16.09.2011 r. dotyczących zawartej w dniu 17.12.2009 r. umowy z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. („PGNiG”) na dostarczanie paliwa gazowego („Umowa”), Zarząd Zakładów Chemicznych „Police” S.A. („Emitent”, „Odbiorca”) informuje, że w dniu 16 grudnia 2011 podpisał aneks nr 4 do Umowy przedłużający okres obowiązywania przedmiotowej Umowy do dnia 31 grudnia 2012 r. Szacunkowa wartość świadczeń wynikających z Umowy wzrośnie we wskazanym wyżej okresie o kwotę 619.154,9 tys. zł.

Zgodnie z podpisanym aneksem zabezpieczeniem wierzytelności PGNiG z tytułu Umowy jest przelew przyszłych wierzytelności pieniężnych wynikających z umów ramowych zawartych przez Odbiorcę o wartości co najmniej 60.000 tys. zł oraz złożenie przez Emitenta, w formie aktu notarialnego, oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji odnośnie bezspornych i wymagalnych wierzytelności wynikających z Umowy do kwoty 70.000 tys. zł. W przypadku braku ustanowienia w/w zabezpieczeń, PGNiG będzie przysługiwało prawo do rozwiązania Umowy z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia.

W związku z ustanowieniem wskazanych zabezpieczeń, PGNiG na podstawie przedmiotowego aneksu, w terminie 30 dni od jego zawarcia, złoży Emitentowi oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykreślenie:
- zastawów rejestrowych na majątku Odbiorcy oraz
- hipoteki kaucyjnej do wysokości 80 mln zł na nieruchomościach Odbiorcy,
będących dotychczasowym zabezpieczeniem wierzytelności PGNiG wynikających z Umowy.

Pozostałe warunki Umowy, podane w raportach bieżących nr nr 63/2009 z dnia 17.12.2009 r. i 44/2011 z dnia 16.09.2011 r., nie ulegają zmianie.
Warunki zawartego aneksu nie przewidują kar umownych. Pozostałe warunki aneksu nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu, w szczególności w zakresie zastrzeżeń warunków lub terminów zawieszających jak i rozwiązujących.

Podpisany aneks spełnia kryterium umowy znaczącej, tzn. jego szacunkowa wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta (na dzień 30.09.2011 r. kapitały własne Emitenta wynosiły 717.424 tys. zł).

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.