Relacje inwestorskie

65

2016

Raport bieżący 65/2016

Zwiększenie linii kredytowej celem spłaty pożyczki udzielonej spółce zależnej AFRIG S.A. oraz sfinansowania działalności bieżącej AFRIG S.A.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu wczorajszym zakończony został proces zawarcia datowanej na dzień 20 grudnia 2016 roku Zmiany nr 5 do Umowy wielocelowej linii kredytowej nr WAR/4050/13/239/CB z dnia 18 lutego 2014 roku (dalej: „Umowa”), w której stronami są kredytobiorcy Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i Spółka zależna od Emitenta African Investment Group S.A. (dalej: „AFRIG S.A.”) oraz kredytodawca Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

Zgodnie z zapisami Zmiany nr 5 do Umowy zwiększono posiadany limit kredytowy w kwocie 13.000.000 EUR do wysokości 22.000.000 EUR tj. o 9.000.000 EUR. 

Zwiększony limit przeznaczony jest na spłatę udzielonej przez Emitenta pożyczki Spółce zależnej AFRIG S.A. (o której Emitent informował w Raporcie bieżącym 47/2016) oraz sfinansowanie działalności bieżącej AFRIG S.A.

Bieżące udostępnienie kredytu ustalone jest na okres od dnia 20 grudnia 2016 roku do dnia 17 lutego 2019 roku.

Oprocentowanie kredytu zostało ustalone na warunkach rynkowych w oparciu o zmienną stopę EURIBOR plus marża.

Zabezpieczenie kredytu stanowią oświadczenia kredytobiorców o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 pkt 5 KPC.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.