Relacje inwestorskie

70

2011

Raport bieżący nr 70/2011

Spłata pożyczki zaciągniętej w ARP S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne 
Zarząd Z.Ch. „Police” S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 8 grudnia 2011 r. dokonał spłaty pożyczki zaciągniętej w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie, na podstawie umowy zawartej w dniu 8 czerwca 2010 r. w ramach zatwierdzonej przez Komisję Europejską pomocy publicznej na ratowanie Spółki(„Umowa”). Termin spłaty pożyczki ustalony w aneksie do Umowy zawartym w dniu 25 listopada 2010 r. upływał z dniem 31 grudnia 2011 r. (Emitent informował o powyższym w raportach bieżących nr 39/2010 z dnia 8.06.2010 r. i nr 75/2010 z dnia 25.11.2010 r.).

Spłacie podlega całość zobowiązania w kwocie 150 mln zł. Odsetki należne od kwoty pożyczki Emitent regulował na bieżąco.

Spłata pożyczki zrealizowana została ze środków uzyskanych w ramach sublimitu przyznanego Spółce w wyniku przystąpienia do umowy kredytu odnawialnego zawartej pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A z siedzibą w Warszawie a spółkami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. (Emitent informował o tym w raporcie bieżącym nr 68/2011 z dnia 7.12.2011 r.) w kwocie 141,1 mln zł oraz w pozostałej części ze środków własnych Emitenta.

Wcześniejsza spłata pożyczki wynika z zamiaru rezygnacji z ubiegania się przez Emitenta z udzielenia pomocy publicznej na restrukturyzację. Emitent wystąpił o wstrzymanie toczącego się w tej sprawie postępowania w Komisji Europejskiej na okres trzech miesięcy tj. do dnia 9 grudnia 2011 r. (Emitent informował o tym w raporcie bieżącym nr 42/2011 z dnia 9.09.2011 r.).

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009, nr 185, poz. 1439 ze zm.).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.