Relacje inwestorskie

59

2011

Raport bieżący nr 59/2011

Zawarcie znaczącej umowy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. informuje, że w dniu 3 listopada 2011 r. Z.Ch. "Police" S.A. („Emitent”) otrzymały potwierdzenie zawarcia z OCP S.A. Maroko (jako sprzedającym) umowy na dostawę fosforytów („Umowa”).
Po zawarciu wyżej wymienionej umowy łączna wartość umów zawartych przez Emitenta z tym kontrahentem w okresie od przekazania ostatniego raportu bieżącego tj. od 10.05.2011 r. (raport bieżący nr 20/2011 z 10.05.2011 r.) wynosi 118.810,8 tys. zł.

Spośród tych umów umową o najwyższej wartości jest wymieniona powyżej Umowa. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż na rzecz Emitenta fosforytów pochodzenia marokańskiego. Umowa zawarta została na czas określony do dnia 31 grudnia 2011 r. Przez cały okres obowiązywania umowy obowiązuje stała, ustalona cena sprzedaży. Szacunkowa łączna wartość świadczeń wynikających z Umowy wynosi 63.282 tys. zł.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych do tego typu umów. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości tej Umowy lub równowartości w złotych 200 tys. euro.

Kryterium uznania Umowy za znaczącą – łączna wartość umów zawartych przez Emitenta z OCP S.A w okresie ostatnich 12 miesięcy oraz od przekazania ostatniego raportu bieżącego przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta (na dzień 30.06.2011 r. kapitały własne Emitenta wynosiły 673.448 tys. zł).

Podstawa prawna przekazania raportu - § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r, nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.