Relacje inwestorskie

50

2008

Raport bieżący 50/2008

Zawiadowienie o terminie NWZ Z. Ch. "Police" S.A. 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Na podstawie § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarzad Z.Ch. "Police" S.A. informuje, że na podstawie art. 399 § 1 K.s.h. oraz § 46 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zwołuje na dzień 22 grudnia 2008 roku na godz. 10.00, w siedzibie Spółki Z.Ch. „Police” S.A. przy ul. Kuźnickiej 1 w Policach, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A. z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Ekonomicznego. 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Strategii i Rozwoju.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozporządzenia nieruchomością stanowiącą część działki gruntowej nr 3007/9, objętą KW nr 13115.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozporządzenia nieruchomościami objętymi KW nr 13115, KW nr 16591, KW nr 18402.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozporządzenia prawem użytkowania wieczystego działek gruntowych objętych KW nr 2476 w formie wniesienia aportem do „INFRAPARK Police” S.A. 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości objętej KW nr 11601 hipoteką kaucyjną do kwoty 50.000 tys. PLN na rzecz Rabobank Polska S.A.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Z.Ch. „Police” S.A.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
 13. Zamknięcie obrad.
W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział akcjonariusze, którzy najpóźniej do dnia 15.12.2008 r. do godz. 1500 złożą w siedzibie Spółki w Policach przy ul. Kuźnickiej 1 (w godz. 800. – 1500 w dni robocze w Biurze Zarządu Spółki, pokój 124 biurowca) imienne świadectwa depozytowe, które nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Świadectwo depozytowe powinno określać liczbę akcji, przysługujących głosów oraz zawierać informacje, że akcje te nie będą przedmiotem obrotu do czasu zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Zobowiązuje się akcjonariuszy i pełnomocników do zabrania ze sobą dowodu tożsamości. Podpisana przez Zarząd Z.Ch. „Police” S.A. lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Policach przy ul. Kuźnickiej 1 (Biuro Zarządu Spółki, pokój 124 biurowca) w dniach 17-19.12.2008 r. w godz. 800 – 1500.

Jednocześnie zgodnie z art. 402 § 2 K.s.h. Zarząd Z.Ch. "POLICE" S.A. podaje w załączniku proponowane zmiany w statucie spółki.

ZAŁĄCZNIK

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.