Relacje inwestorskie

60

2011

Raport bieżący nr 60/2011

Przyjęcie jednolitego tekstu statutu Spółki

Podstawa prawna: -Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
Zarząd Z.Ch. „Police” S.A. (Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła w dniu 08 listopada 2011 r. uchwałę o przyjęciu jednolitego tekstu Statutu Z.Ch. „Police” S.A., który stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Jednolity tekst Statutu Spółki uwzględnia zmiany wynikające z podjętej w dniu 20 października 2010 r. uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z.Ch. „Police” S.A. Zmiany Statutu Spółki zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejestrowy w dniu 27 października 2011 r. Spółka informowała o powyższym w raportach bieżących Nr 51/2011 z dnia 20.10.2011 r. oraz 55/2011 z dnia 27.10.2011 r.

Treść dokonanych zmian Statutu Spółki:
1) § 33 ust. 3 pkt 2) Statutu o dotychczasowej treści:
"2) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,"
otrzymuje nowe brzmienie:
"2) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,"
2) § 55 ust. 2 pkt 4) o dotychczasowej treści:
"4) ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej."
otrzymuje nowe brzmienie:
"4) ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej."

Podstawa prawna przekazania raportu: § 38 ust. 1 pkt. 2 lit. b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) ZAŁĄCZNIK

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.