Relacje inwestorskie

62

2006

Raport bieżący 62/2006

Zawiadomienie o terminie NWZ Z. Ch. "Police" S.A. 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Na podstawie § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U.2005 r. Nr 209 poz. 1744), Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. informuje, że na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 46 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Chemiczne „Police” S.A., z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000015501 zwołuje na dzień 14 grudnia 2006 roku na godz. 11.00, w siedzibie Spółki Z.Ch. „Police” S.A. przy ul. Kuźnickiej 1 w Policach, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A. z następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Rozpatrzenie spraw oraz:
       5.1. Podjęcie uchwał w sprawie rozporządzania nieruchomością,
       5.2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru niezależnego Członka Rady Nadzorczej,
  5.3. Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonego postępowania  kwalifikacyjnego na Członków Zarządu.
    6. Zamknięcie obrad.

W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział akcjonariusze, którzy najpóźniej na tydzień przed odbyciem zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe, które nie będą odebrane przed jego ukończeniem, a termin ich ważności upływa co najmniej na dzień po dniu odbycia Walnego Zgromadzenia Z.Ch. „Police” S.A. Świadectwa należy składać w siedzibie Spółki w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, w godz. 8.00 – 15.00 w dni robocze (Biuro Zarządu, pokój 124 biurowca). 

Akcjonariusze mogą brać udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności wraz z opłatą skarbową. Prosi się akcjonariuszy i pełnomocników o zabranie ze sobą dowodu tożsamości. Podpisana przez Zarząd Z.Ch. „Police” S.A. lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Policach przy ul. Kuźnickiej 1 (Biuro Zarządu pokój 124 biurowca) w dniach 11-13.12.2006 r. w godz. 8.00 – 15.00. 

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.