Relacje inwestorskie

56

2011

Raport bieżący nr 56/2011

Zawarcie znaczącej umowy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. informuje, że w dniu 28.10.2011 r. Z.Ch. "Police" S.A. („Emitent”) podpisały z INTERORE SA Belgia (jako kupującym) umowę sprzedaży nawozów wieloskładnikowych. Po zawarciu wyżej wymienionej umowy łączna wartość umów zawartych przez Emitenta z tym kontrahentem w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 71.562 tys. zł.

Spośród tych umów umową o najwyższej wartości jest umowa na sprzedaż nawozów wieloskładnikowych zawarta w dniu 6.09.2011 r. („Umowa”). Łączna wartość świadczeń wynikających z Umowy wynosi 8.196 tys. zł. Umowa zawarta została na czas oznaczony do 30.09.2011 r. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegały od warunków powszechnie stosowanych do tego typu umów. Umowa nie zawierała postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości tej Umowy lub równowartość w złotych 200 tys. euro.

Kryterium uznania Umowy za znaczącą – łączna wartość umów zawartych przez Emitenta z INTERORE SA w okresie ostatnich 12 miesięcy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta (na dzień 30.06.2011 r. kapitały własne Emitenta wynosiły 673.448 tys. zł).

Podstawa prawna przekazania raportu - § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r, nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.