Relacje inwestorskie

64

2011

Raport bieżący nr 64/2011

Zawarcie znaczącej umowy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. informuje, że w dniu 29.11.2011 r. Z.Ch. "Police" S.A. („Emitent”) zawarły z Mekatrade Asia Pte Ltd z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (jako kupującym) umowę sprzedaż nawozów wieloskładnikowych (Umowa).
Po zawarciu wyżej wymienionej Umowy łączna wartość umów zawartych przez Emitenta z tym kontrahentem odpowiednio - jako kupującym na sprzedaż nawozów wieloskładnikowych oraz jako sprzedającym na dostawę surowców fosforowych, w okresie od przekazania ostatniego raportu bieżącego tj. od 31.10.2011 r. (raport bieżący nr 57/2011 z 31.10.2011 r.) wynosi 87.535 tys. zł.

Spośród tych umów umową o najwyższej wartości jest Umowa wymieniona powyżej. Szacunkowa, łączna wartość świadczeń wynikających z Umowy wynosi 43.019 tys. zł. Umowa zawarta została na czas oznaczony do 31.12.2011 r. 
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegały od warunków powszechnie stosowanych do tego typu umów. Umowa nie zawierała postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości tej Umowy lub równowartość w złotych 200 tys. euro.

Kryterium uznania Umowy za znaczącą – łączna wartość umów zawartych przez Emitenta z Mekatrade Asia Pte Ltd w okresie ostatnich 12 miesięcy oraz od przekazania ostatniego raportu bieżącego dotyczącego umów z tym kontrahentem przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta (na dzień 30.09.2011 r. kapitały własne Emitenta wynosiły 717.424 tys. zł).

Podstawa prawna przekazania raportu - § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r, nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.