Relacje inwestorskie

37

2013

Raport bieżący nr 37/2013

Zawarcie umowy z Raiffeisen Bank Polska S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.  (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 4 października 2013 roku zawarł z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank”) umowę o limit wierzytelności (dalej: „Umowa”).

Na mocy niniejszej Umowy Bank udziela Spółce limitu wierzytelności (dalej: „Limit”) do kwoty 120.000.000,00 PLN na okres do 15 czerwca 2015 roku. Spółka może wykorzystywać Limit w formie następujących produktów: kredyt w rachunku bieżącym, obsługa factoringu, akredytywy „bez pokrycia z góry”, gwarancje bankowe i gwarancje handlowe. Limit oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej WIBOR 1M + marża Banku

Zabezpieczenie Umowy stanowi:
1. Hipoteka umowna do kwoty 180.000.000,00 PLN na nieruchomości położonej 
w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, dla której Sąd Rejonowy Szczecin 
– Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych 
w Policach prowadzi księgę wieczystą nr SZ2S/00004853/1 (Zakład Bieli Tytanowej) wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
2. Zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 180.000.000,00 PLN na zbiorze rzeczy ruchomych (wyposażenie technologiczne) stanowiącym organizacyjną całość wchodzących w skład instalacji do produkcji bieli tytanowej wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
3. Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków w banku Raiffeisen Bank Polska S.A.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Kryterium uznania Umowy za znaczącą – wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta (na dzień 30 czerwca 2013 roku kapitały własne wynosiły 1.000.606.000,00 PLN).

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.