Relacje inwestorskie

65

2011

Raport bieżący nr 65/2011

Projekt uchwały NWZ zgłoszony przez akcjonariusza

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. informuje, że w dniu 30.11.2011 r. otrzymał od akcjonariusza – Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A., przekazany w trybie art. 401 § 4 k.s.h., projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z. Ch. „Police” S.A. zwołanego na dzień 5.12.2011 r.

Projekt uchwały dotyczy punktu 5 porządku obrad „Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia hipoteki łącznej umownej oraz ustanowienia dwóch zastawów rejestrowych na rzecz banku PKO BP S.A.”

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A, zgodnie z oświadczeniem złożonym w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, posiadają 49.500.000 akcji Z.Ch. „Police” S.A dających 66% głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Treść projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w załączniku.

Podstawa prawna przekazania raportu - § 38 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r, nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

ZAŁĄCZNIK

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.