Relacje inwestorskie

40

2013

Raport bieżący nr 40/2013

Zawarcie znaczącej umowy.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 


Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 2 grudnia 2013 roku Emitent zawarł z Comexport Companhia de Comércio Extererior av. Nações Unidas z siedzibą w São Paulo, Brazylia jako kupującym umowę (dalej: „Umowa”) dotyczącą sprzedaży nawozów wieloskładnikowych.

Umowa zawarta została na czas określony od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku według ustalonego harmonogramu i warunków handlowych. Wartość Umowy szacowana jest na kwotę 125.500.000,00 PLN. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych do tego typu umów. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości tej Umowy lub równowartość w złotych 200 tys. euro.

Kryterium uznania Umowy za znaczącą –wartość Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta (na dzień 30 września 2013 roku kapitały własne Emitenta wynosiły 1.004.651.000,00 PLN).

Podstawa prawna przekazania raportu - § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).


Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.