Relacje inwestorskie

26

06/2012

NWZ 26.06.2012

Porządek obrad ZWZ w dniu 26 czerwca 2012 r.
  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Modernizacja kompresorów gazu syntezowego i wymiana turbiny kompresora CO2”.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia hipoteki łącznej umownej oraz zastawu rejestrowego na rzecz Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia całości udziałów „budchem” sp. z o.o. należących do Z.Ch. „Police” S.A.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia całości należących do Z.Ch. „Police” S.A. udziałów „Koncept” sp. z o.o., „Automatika” sp. z o.o. i „Remech” sp. z o.o. oraz objęcia w zamian za zbyte udziały, udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym „Polskie Konsorcjum Chemiczne” sp. z o.o.
  9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
  10. Zamknięcie obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. odstąpiło od rozpatrywania punktu 8 planowanego porządku obrad: „Podjęcie uchwały w sprawie zbycia całości należących do Z.Ch. „Police” S.A. udziałów „Koncept” sp. z o.o., „Automatika” sp. z o.o. i „Remech” sp. z o.o. oraz objęcia w zamian za zbyte udziały, udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym „Polskie Konsorcjum Chemiczne” sp. z o.o.”.

Akcjonariusze powyżej 5% na ZWZ

Akcjonariusz: Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
Liczba akcji na NWZ – 49 500 000
Liczba głosów na NWZ – 49 500 000
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 88,15%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 66,00%

Akcjonariusz: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Liczba akcji na Z NWZ – 6 574 966
Liczba głosów na Z NWZ -–6 574 966
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 11,71% 
rocentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 8,77%

Akcjonariusz: Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa
Liczba akcji na NWZ – 4 812 835
Liczba głosów na NWZ – 4 812 835
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 8,57%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 6,42%

Materiały przedkładane Walnemu Zgromadzeniu

ZAŁĄCZNIK

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.